Kategorijas
Būvniecība un nekustamais īpašums Māksla, kultūra un atpūta Nekustamais īpašums Nozares

Saglabājot baznīcas un lauku muižas

Jau 20 gadus SIA Arhitektoniskās izpētes grupa nodarbojas ar vēsturisku objektu pirmsprojektu izpēti un attīstības plānu izstrādi. Esam veikuši pētījumus vairāk nekā 1000 namos visā Latvijas teritorijā un daudzi no tiem ir bijuši projekti, kurus līdzfinansē kāds no ES finanšu instrumentiem.
Pirmais, ko gribētos piezīmēt, lai arī kādas būtu grūtības šo līdzekļu apgūšanā ‒ pats fakts, ka Latvijas kultūras pieminekļiem ir iespēja šos līdzekļus saņemt un izmantot, nenoliedzami ir milzīgs atspaids kultūrvidei.

Pēterburgas un Ziemeļeiropas restaurācijas skolas

Iesākumā jāteic, ka iepirkumu procedūru šādos projektos būtiski sarežģī fakts, ka dažādos normatīvajos aktos nav precīzi definēts, kas ir restaurācija, renovācija, rekonstrukcija, ar ko katrs no šiem procesiem atšķiras, cik katram no tiem ir nepieciešams laiks un cik sarežģīti būs veicamie darbi. Arī pašu arhitektu vidū nav vienota viedokļa šajos jautājumos. Eksistē divas pieejas restaurācijas objektam. Vienu no tām pārstāv speciālisti, kas savu arodu apguvuši, balstoties uz Pēterburgas skolu, kas veidojās, restaurējot kara laikā bojā gājušās vērtības. Šajā gadījumā notiek objekta atjaunošana, izmantojot vēsturiskās metodes un materiālus, bet restaurācijas gala produkts izskatās kā tikko izgatavots. Savukārt Ziemeļeiropas valstīs attieksme pret restaurāciju ir diametrāli pretēja, tur speciālisti cenšas saglabāt katru niansi, kas liecina par to, cik ilgi šī māja vai priekšmets ir lietots. Šajās zemēs nav bijusi kara darbība, un restaurācija vairāk saprotama kā attīrīšana, sakārtošana, konservācija. Ja tās ir durvis, tad tām jāsaglabā nodilumi, lai nevienam nerodas jautājums, ka tās visus šos gadu simtus tiešām ir virinātas.

Kategorijas
Nozares Uzņēmējdarbība

Par spēles noteikumiem

Pēdējos gados esam pazaudējuši un piemirsuši pašu galveno vadmotīvu, kāpēc iepirkumu procedūra ir nepieciešama valsts un pašvaldību sektorā.
Publisko iepirkumu mērķis sabiedrības interesēs ir sekmēt iepirkuma atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu.

Ierēdņi pārsvarā vēlas risināt jautājumu, kā pasūtītājam nodrošināties pret negodprātīgiem piegādātājiem, piemēram, uzliekot arvien lielākus, faktiski nacionālajam mazajam un vidējam uzņēmējam neizpildāmus nosacījumus par dažāda veida nodrošinājumiem, kvalifikācijas prasībām u. tml., bet aizmirstot Latvijas galveno Publisko iepirkumu problēmu – korupciju.
Aktualizējot korupcijas problēmu sanāksmēs un Saeimas Tautsaimniecības komisijā, mani izbrīna jūtīgums un sašutums par to, ka es, uzņēmējs, atļaujos izteikt šādu apgalvojumu bez konkrētiem pierādījumiem. Turklāt visas puses apzinās, ka korupcijas īpatsvars ir milzīgs ‒ to apliecina gan Latvijas korupcijas indekss, gan mana praktiskā uzņēmēja pieredze, ik mēnesi startējot vairākos desmitos iepirkumu konkursu, gan uzņēmēju vidū valdošā pārliecība.
Beidzot jāsāk risināt galvenā problēma – kā novērst negodīgus iepirkumus? Par tādiem uzskatāmi ne tikai iepirkumi, kur notiek kukuļdošana/ņemšana, bet dažkārt izšķirošais ir pat gluži subjektīvs faktors, piemēram, izvēloties piegādātāju, kas vairāk patīk vai darbojas vietējā novadā utt. Protams, apzinos, ka Publisko iepirkumu likums nav vienīgais instruments, ar ko panākama korupcijas izskaušana.

Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi Likumdošana, normatīvie akti Nozares

Eiropas Savienības Publiskā iepirkuma reforma

2014. gada 15. janvārī Eiropas Parlaments apstiprināja Eiropas Savienības Publiskā iepirkuma reformu paketi – jaunas direktīvas t. s. klasiskā iepirkuma, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma un koncesiju jomā. Ir sagaidāms, ka jaunās direktīvas stāsies spēkā aprīlī, pirms Lieldienām. Latvijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm jauno direktīvu nosacījumi normatīvajos aktos būs jāpārņem 24 mēnešu laikā (ar izņēmumu elektronisko iepirkumu regulējošo nosacījumu gadījumā – to pārņemšanai ir atvēlēti 36 mēneši).

Eiropas Savienības Publiskā iepirkuma reforma tika uzsākta ar mērķi modernizēt publiskā iepirkuma nosacījumus, galvenokārt sekmējot stratēģijā Eiropa 2020 izvirzītos mērķus. Tomēr jau pirms reformas veiktie pētījumi, kā arī reformas laikā publiskā iepirkuma procesos iesaistīto pušu (iepirkuma veicēji centrālā un reģionālā līmenī, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas) viedokļi ļāva secināt, ka pilnīgas vienprātības par vēlamo izmaiņu virzienu nav. Iepirkuma veicēji kopumā vēlējās izmaiņas, kas radītu lielāku elastību iepirkumu procedūrā, uzņēmēji – lielāku tiesisko noteiktību. Visbeidzot, nevalstisko organizāciju pārstāvji uzsvēra nepieciešamību ar publiskā iepirkuma normatīvo aktu palīdzību sekmēt nodarbinātības, sociālās un vides politikas aspektu īstenošanu.

Kategorijas
Nozares Statistika

IUB statistika par 2013.gada 4. ceturksni

Uzņēmumi, kuri visaktīvāk piedalās iepirkumos

Nr. Uzņēmumi Pretendentu dalība iepirkumos (t.sk. iepirkumu daļās) skaits
1 A/S Recipe Plus 334
2 SIA “Magnum Medical” 292
3 SIA “Kabuleti Fruit” 227
4 SIA “Arbor Medical Korporācija” 164
5 SIA “Sanitex Baltic Distribution” 137

* Informācija apkopota par PIL kārtībā veiktajiem iepirkumiem Pretendentu skaits izteikts/aprēķināts no publikāciju veidlapām: Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem un Paziņojums par metu konkursa rezultātiem.


Iepirkumi ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu

Publisko iepirkumu likums Izsludināto iepirkumu skaits* Rezultātu paziņojumu skaits** Rezultātos norādītā līgumcena (milj. Ls bez PVN)
Virs ES līgumcenu sliekšņa 49 69 77,207,993
Zem ES līgumcenu sliekšņa 111 130 27,866,071
8.1 panta kārtībā 307 362 5,103,998
Kopā: 467 561 110,178,062
Īpatsvars no kopējā iepirkumu skaita, rezultātu skaita un līgumsummas PIL kārtībā (%) 13.5% 16.7% 27.9%

* “Izsludināto iepirkumu skaits” norādītais skaitlis veidojas no iepirkumiem, kuri IUB izsludināti izmantojot šāda veida publikāciju veidlapas: Iepriekšējais informatīvais paziņojums, Paziņojums par līgumu, Paziņojums par metu konkursu, Paziņojums par plānoto līgumu
** “Rezultātu paziņojumu skaits” norādītais skaits veidojas no iepirkumiem, kuri IUB izsludināti izmantojot šāda veida veidlapas: Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem, Paziņojums par metu konkursa rezultātiem, Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu.
Kopējais 4.cet. izsludināto iepirkumu skaits Publisko iepirkumu likuma kārtībā – 3469, rezultātu skaits – 3350, kopējā līgumsumma – 394,5 milj. Ls

Kategorijas
Iepirkumu ABC Nozares

Mazais jeb zemsliekšņu iepirkums pēc 2014. gada 1. janvāra

Šajā nodarbībā aplūkosim, kā jāveic mazais iepirkums, piemērojot Publisko iepirkumu likumu pēc 2014. gada 1. janvāra.

Normatīvie akti, kas jāievēro, veicot mazo iepirkumu pēc 2014. gada 1. janvāra:

 • Publisko iepirkumu likums ar jaunākajiem grozījumiem, kas stājušies spēkā 2014. gada 1. janvārī;
 • 17.12.2013. MK noteikumi nr. 1516 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi”, kas izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septiņpadsmitās daļas 1., 2. un 3. punktu un 39.1 panta devīto daļu ‒ http://likumi.lv/doc.php?id=263391;
 • 17.12.2013. MK noteikumi nr. 1517 „Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi”, kas izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 16. panta devīto daļu ‒ http://likumi.lv/doc.php?id=263376.
 • Saskaņā ar PIL 16. panta septīto daļui, kopš 2014. gada 1. janvāra, kad stājās spēkā nr. 1517 „Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi”, tai skaitā arī 1.2. punkts, kas nosaka, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm atsevišķas preces un pakalpojumi ir iepērkami no pašu pasūtītāju veidotas centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību, vai no Elektroniskās iepirkumu sistēmā esošajiem katalogiem. Tabulā ir iekļauti visi katalogi, kas pieejami šobrīd, vienlaikus norādot, kuri ir piemērojami obligāti, bet kuri piemērojami pēc brīvprātības principa.

  Preču grupa Pazīme par iepirkuma veikšanu
  Biroja tehnika (multifunkcionālas drukas iekārtas, tintes drukas iekārtas, lāzerdrukas iekārtas, projektori, kopētāji, skeneri) Noteikta obligāta pirkumu veikšana EIS saskaņā ar MK noteikumiem 1517
  Programmatūra (operētājsistēmas programmatūra; serveru standarta programmatūra un tās atbalsts; biroja programmatūra)
  Biroja papīrs (A4 formāta papīrs; A3 formāta papīrs)
  Datortehnika (galddatori–darbstacijas, portatīvie datori, monitori)
  Drukas iekārtu piederumi (toneri un tintes kasetnes, iekārtas lietotājam iespējamās iekārtas nomaiņas detaļas)
  Servertehnika (standarta serverstatnē ievietojami serveri un komutatori)
  Zāles (pretinfekciju medikamenti; muskuļu un skeleta sistēmas medikamenti)
  Medicīnas preces un medikamenti Pašlaik brīvprātīga EIS katalogu lietošana
  Saimniecības preces 
  Pārtika
  Kancelejas preces
  Mēbeles

  Brīvprātības princips nozīmē to, ka pats pasūtītājs izvēlas, vai iepērkas no EIS katalogiem vai veido savu centralizēto iepirkumu institūciju un tā organizē savus iepirkumus atbilstoši PIL prasībām, veidojot iepirkumu komisijas un gatavojot iepirkuma dokumentus, neaizmirstot arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.21‒166.25 pantu par iepirkumā iesaistīto personu dažāda veida pārkāpumu sodīšanu (http://likumi.lv/doc.php?id=89648).

  Vēršu uzmanību, ka PIL 16. panta septītā daļa nosaka, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm ir pienākums preces un pakalpojumus iegādāties no centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību, ja attiecīgās preces vai pakalpojumi ietilpst MK noteiktajā preču vai pakalpojumu grupā un to līgumcena 12 mēnešu laikā attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā ir 4000 eiro vai lielāka.

  Turklāt PIL 16. panta astotā daļa paredz, ka šī panta septītajā daļā uzliktais pienākums ir izpildīts, ja attiecīgās preces un pakalpojumi iepirkti jebkurā no šādiem veidiem:

   1) no MK noteiktās centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību;
   2) no vienas vai vairāku pašvaldību izveidotas centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību, ja attiecīgā centralizēto iepirkumu institūcija nodrošina attiecīgo preču un pakalpojumu iepirkumus pašvaldībai un visām tās iestādēm.

  Secināms, ka PIL 16. panta septītajā daļā minētie 400 eiro attiecas uz tiem gadījumiem, kad, piemēram, biroja papīra izlietojums pašvaldībā vai katrā pašvaldības iestādē 12 mēnešu laikā sasniedz tādu apjomu, kas katrā iestādē ir vismaz 4000 (ieskaitot) eiro un vairāk. Protams, pasūtītājam ir jāapsver iespēja iepirkties EIS arī tādā gadījumā, ja pašvaldībā vai kaut vienā pašvaldības iestādē biroja papīrs tiek izlietots, kas kopsummā pārsniedz 4000 (ieskaitot) eiro un vairāk, jo nav lietderīgi veikt tirgus izpēti, plānot iepirkumu, ja pati pašvaldība veic pirkumus EIS (jo biroja papīra patēriņš sasniedz jau 4000 eiro), bet pašvaldības iestāde (piemēram, skola) pērk papīru bez PIL piemērošanas un dažkārt grāmatvedības speciālistiem jāsatraucas par to, vai biroja papīra iegādei 12 mēnešos netiek izlietots vairāk nekā 4000 eiro.

  Kategorijas
  Iepirkumi, ES fondi Nozares

  Pirmspārbaužu loma un konstatēto pārkāpumu sekas ES fondu finansētajos projektos

  Jau iepriekš ir vairākkārtīgi rakstīts par to, kas ES fondu finansējuma saņēmējiem būtu jāievēro plānojot un veicot iepirkumu, lai īstenotā projekta ietvaros saņemtu 100 % Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu finansējumu. Tomēr ne mazāk svarīgi kā izvairīties no gadījumiem, kas var tikt interpretēti kā neatbilstoši publisko iepirkumu regulējošajiem tiesību aktiem, ir cīnīties ar sekām, kas šādu pārkāpumu gadījumos iestājas. ES fondu finansējuma saņēmējiem šādas sekas parasti ir finanšu korekcija noteiktā procentuālā apmērā1, kas veido neatbilstoši veiktos izdevumus.

  1. Juridiskais pamats pirmspārbaužu veikšanai un vēlamās izmaiņas

  Iepirkumu pirmspārbaužu veikšana ir viens no instrumentiem, lai savlaicīgi novērstu pārkāpumus ES fondu finansējuma saņēmēju rīkotajās iepirkumu procedūrās pirms iepirkumu līguma noslēgšanas, tādējādi mazinot neatbilstoši veikto izdevumu risku2.

  Pirmspārbaužu veikšanas tiesisko pamatu nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums un Ministru kabineta noteikumi nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” (turpmāk – MK noteikumi nr. 419). Saskaņā ar šo noteikumu 32. punktu iepirkuma dokumentācijas pārbaudi un iepirkuma procedūras norises pārbaudi veic atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde vai Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk ‒ IUB) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 419, IUB veic pirmspārbaudes: 1) iepirkumos, kuros paredzētā publisko būvdarbu līguma summa pārsniedz 1 422 800 euro; 2) ar lielajiem projektiem saistītajos iepirkumos; 3) iepirkumos, par kuriem tiek publicēts paziņojums ES Oficiālajā vēstnesī, un tikai tiem finansējuma saņēmējiem, kas ir pasūtītājs PIL izpratnē. Finansējuma saņēmējiem, kas iepirkumu veic MK noteikumu nr. 299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” kārtībā, pirsmpārbaudes veic sadarbības vai atbildīgā iestāde3.

  Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 419, pamatojoties uz pārbaužu rezultātiem, atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde vai IUB piecu darbdienu laikā pēc pirmspārbaudes veikšanas sagatavo vienu no šādiem atzinumiem:

  • pozitīvu atzinumu – ja ES fonda projekta iepirkumā nav konstatēti pārkāpumi vai konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu;
  • atzinumu ar iebildumiem – ja ES fonda projekta iepirkumā ir konstatēti pārkāpumi, bet tos ir iespējams novērst iepirkuma procedūras laikā;
  • negatīvu atzinumu – ja ES fonda projekta iepirkumā ir konstatēti tādi pārkāpumi, kurus nav iespējams novērst uzsāktās iepirkuma procedūras laikā un kuri var ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu.

  Esošā regulējuma būtiska nepilnība ir tāda, ka ir noteikts termiņš atzinuma sagatavošanai pēc pirmspārbaudes, bet nav noteikts pašas pārbaudes veikšanas ilgums. Šī iemesla dēļ praksē atzinums, piemēram, no IUB par iepirkuma dokumentācijas pārbaudi visbiežāk tiek saņemts pašā pēdējā brīdī tieši pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Tā kā šādi iesniegumi gandrīz vienmēr ir ar iebildumiem, tad nolūkā novērst šķietamos pārkāpumus, par kuriem izteikti iebildumi, finansējuma saņēmējam ir jāgroza iepirkuma dokumentācija. Kā zināms, iepirkuma dokumentācijas grozījumi šajā posmā ir veicami, tikai pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas savukārt nereti kritiski var ietekmēt visa ES fondu projekta īstenošanu, kas vienmēr ir saistīts ar noteiktu rezultātu sasniegšanu konkrētos termiņos. Šis piemērs īpaši varētu attiekties uz būvniecības projektiem, kur veicami darbi vairāku gadu garumā, šādi darbi bieži ieilgst, tomēr, lai novērstu neatbilstoši veikto izmaksu risku, ir strikti jāievēro projekta īstenošanas termiņš, kuru nereti pagarināt nevar. Tāpēc, lai sasniegtu pirmspārbaužu mērķi ‒ iespējami ātri identificēt pārkāpumus iepirkumu jomā, palīdzēt finansējuma saņēmējam tos laikus novērst un izvairīties no neatbilstošo izmaksu rašanās, normatīvajos aktos būtu jānosaka termiņš ne tikai paša atzinuma sniegšanai pēc pirmspārbaudes veikšanas, kā tas ir šobrīd, bet jānosaka maksimālais termiņš pašas pirmspārbaudes veikšanai. Attiecībā uz iepirkuma dokumentācijas pārbaudi šim termiņam vajadzētu sakrist ar termiņu, līdz kuram grozījumus iepirkuma dokumentācijā var izdarīt bez piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarinājuma. Un attiecībā uz iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudi šim termiņam būtu jābūt tādam, lai pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem nepamatoti netiktu kavēta iepirkuma līguma noslēgšana. Tādējādi labāk tiktu sasniegts pirmspārbaudes mērķis un iestāžu nepamatotas kavēšanās dēļ netiktu ietekmēts finansējuma saņēmējs.

  2. Atzinums par pirmspārbaudēm un tiesību normu interpretācijas problēma

  Neapšaubāmi ir saprotama finansējuma saņēmēja interese sagaidīt, piemēram, IUB atzinumu par iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudi, lai izvairītos no neatbilstošu izdevumu riska. Tomēr šeit ir jāņem vērā divi ļoti būtiski aspekti. Pirmkārt, ne vienmēr vienas iestādes atzinums nozīmēs to, ka kādu pārkāpumu nesaskatīs cita ES fondu administrējošā iestāde un, otrkārt, nereti ne tikai pats finansējuma saņēmējs, bet arī sadarbības vai atbildīgās iestādes aizmirst, ka šādam atzinumam pašam par sevi nav nekādas juridiskas ietekmes. Ja to attiecina uz aplūkojamo piemēru par IUB sniegto atzinumu, tad tas nozīmēs, ka ne vienmēr tas, ka IUB sniedz pozitīvu atzinumu, nozīmēs, ka ar iepirkumu saistītus pārkāpumus nesaskatīs, piemēram, revīzijas iestāde. Turklāt šādam IUB atzinumam nav juridiskas ietekmes, jo IUB nelemj par izdevumu neattiecināšanu. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr. 740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 19. un 25. punktu, lēmumu par pilnīgu vai daļēju (atkarībā no pārkāpuma būtiskuma) izdevumu neattiecināšanu, kuri saistīti ar attiecīgo iepirkumu, pamatojoties uz negatīvu atzinumu, pieņem atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Turklāt pēc tam, kad iegūta papildu informācija vai skaidrojumi no finansējuma saņēmēja. Attiecinot to uz minēto piemēru, tas nozīmētu, ka pat gadījumā, ja IUB sniedz negatīvu atzinumu, atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei ir pienākums izvērtēt apstākļus, noskaidrot finansējuma saņēmēja viedokli un skaidrojumus. Tikai tad, ja arī tā nonāk pie secinājuma, ka šie pārkāpumi ir būtiski un varēs vai varēja ietekmēt iepirkuma rezultātu, tā lemj par izdevumu neattiecināšanu. Pieņemot, ka visas fondu administrēšanā iesaistītās iestādes iepirkumu regulējošos normatīvos aktus interpretē pēc vienādiem principiem, šādai viedokļu atšķirībai kā minētajā piemērā nevajadzētu būt. Tomēr praksē tādas atšķirības pastāv. Piemēram, IUB savā atzinumā ir sniedzis iebildumu par iepirkuma dokumentācijas prasībām. Konkrētais gadījums attiecas uz būvdarbu iepirkumu, kur pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā ir vienlaikus paredzējis gan kredītlīnijas nepieciešamību pretendentam, gan to, ka pretendentam būs pieejams avanss. Ņemot vērā, ka pretendentam būs pieejams avanss, IUB iebilda pret kredītlīnijas nepieciešamību, pamatojot to kā nesamērīgu prasību. Tomēr IUB nebija ņēmis vērā, ka iepirkuma līgums paredz īpašus nosacījumus avansa pieejamībai, proti, tas izmaksājams, īstenojot noteiktu apjomu darbu, kas veicami uz paša uzņēmēja rēķina. Tātad, pirms uzņēmējam avanss vispār būtu pieejams, ievērojama darbu daļa tam jāveic pašam uz sava rēķina, tāpēc šāda kredītlīnija ir objektīvi nepieciešama. Sadarbības iestāde šādu nolikuma prasību iekļaušanā pārkāpumu nesaskatīja.

  3. Viedokļu nesakritības negatīvās sekas un praktiski piemēri

  Tomēr biežāk šādas viedokļu nesakritības ir novērojamas nevis IUB, vadošās iestādes, atbildīgo un sadarbības iestāžu starpā, bet minēto iestāžu viedoklis nesakrīt ar revīzijas iestādi, kas kā neatkarīga struktūra Eiropas Komisijai sniedz atzinumu par deklarēto izdevumu likumību un attiecināmību. Tas, ka revīzijas iestādes viedoklis atšķiras, ir izšķiroši svarīgi tāpēc, ka līgumslēdzēja iestāde lēmumu par finanšu korekciju pieņem, arī pamatojoties uz revīzijas iestādes sniegto informāciju/viedokli4. No vienas puses, šāds viedoklis ir tikai revīzijas iestādes ierosinājums, nevis lēmums. Jo lēmumu par finanšu korekciju pieņem atbildīgā vai sadarbības iestāde. Tomēr normatīvajos aktos šāda revīzijas iestādes ierosinājuma neievērošanai ir noteiktas sekas.

  Ja līgumslēdzējs, sadarbības iestāde, atbildīgā iestāde vai vadošā iestāde nepiekrīt revīzijas iestādes ierosinātajām finanšu korekcijām, sertifikācijas iestāde ietur no Eiropas Komisijai deklarējamiem izdevumiem tos, kurus revīzijas iestāde atzinusi par neatbilstošiem. Sertifikācijas iestāde ieturētos izdevumus deklarē Eiropas Komisijai tikai tad, ja revīzijas iestāde ir atzinusi šos izdevumus par atbilstošiem. Tas nozīmē, ka, ja sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde pēc revīzijas iestādes ierosinājuma nepiekrīt pieņemt lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, tad šādu izmaksu segšana notiek nevis no Eiropas Savienības, bet no valsts budžeta. Būtībā gadījumos, kad revīzijas iestāde ierosina finanšu korekciju, pastāv divi rīcības modeļi ‒ vai nu neatbilstoši veiktie izdevumi tiek segti no valsts budžeta, vai arī, ja tam piekrīt atbildīgā vai sadarbības iestāde, tie jāatgūst no finansējuma saņēmēja.

  Pastāvot šādam regulējumam, īpaša nozīme ir vienotai publisko iepirkumu regulējuma izpratnei. Diemžēl praksē ir novērojamas krasas atbildīgo/sadarbības iestāžu, vadošās iestādes un IUB viedokļu nesakritības ar revīzijas iestādi. Galvenokārt šāda viedokļu nesakritība attiecas uz tādiem jēdzieniem, kas jāpiepilda ar konkrētu saturu, piemēram, būtiski grozījumi, neparedzami apstākļi, kur interpretācija ir atkarīga no konkrētās lietas apstākļiem.

  1. piemērs

  Revīzijas iestāde konstatē, ka finansējuma saņēmējs ar izpildītāju noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros ir noformējis 35 izmaiņu aktus, samazinot darbu apjomus par LVL 452 495,42 bez PVN jeb ~9 % un palielinot par LVL 453 210,26 bez PVN jeb ~9 %. Tai skaitā pilnībā ir izņemtas tāmes pozīcijas LVL 125 966,96 bez PVN apmērā jeb ~3 %. Uz samazināto darbu apjomu rēķina atsevišķu tāmes pozīciju apjomi ir būtiski palielināti ‒ par LVL 268 892,76 bez PVN jeb ~5 %. Revīzijas iestāde uzskata, ka papildu darbi būtu iepriekš paredzami kvalitatīvas plānošanas, pietiekamas objekta izpētes, apsekošanas un precīzu ģeodēzisko uzmērījumu rezultātā projektēšanas laikā. Revīzijas iestāde uzskata, ka šādā situācijā būtiski palielināto pozīciju izmaksām LVL 320 768,51 ar PVN ir piemērojama finanšu korekcija 25 %[2] apmērā, kas veido neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 80 192,13.

  Šāds revīzijas iestādes ierosinājums piemērot finanšu korekciju tiek izteikts, neskatoties uz to, ka būvdarbu līgumā ir atrunāta grozījumu iespējamība. Būvdarbu līgums saturēja šādu nosacījumu: „Papildus līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti lokālajā tāmē un par ko tika rīkota iepirkuma procedūra, bet kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, nepilnību dēļ būvprojektā). Maksimālais pieļaujamais līgumcenas palielinājums ir līdz 10 % no kopējās līgumcenas.”

  Līdzšinējie IUB un Finanšu ministrijas skaidrojumi liecina, ka grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma dokumentācijā ir atrunāta grozījumu iespējamība. Šajā gadījumā finansējuma saņēmējs jau sākotnēji ir paredzējis iespēju, ka varētu tikt veikti papildu darbi un attiecīgi arī līgumcena var palielināties līdz 10 %, un šie nosacījumi ir bijuši zināmi visiem pretendentiem. Turklāt, konkrētais līgumcenas grozīšanas iespējas punkts skaidri pieļāva šādas izmaiņas arī sakarā ar neprecizitātēm sākotnējā projektā. Tātad šāda iespēja bija zināma visiem pretendentiem (arī potenciālajiem pretendentiem) un nav konstatējama vienlīdzīgu iespēju vai konkurences principa pārkāpšana. Šajā piemērā, ņemot vērā, ka būvdarbu līgumi paredz iespēju palielināt līgumcenu līdz 10 % no kopējās līgumcenas par darbiem, kas ir iekļauti lokālajā tāmē, pārējo iestāžu viedoklis bija, ka līguma grozījumi veikti atbilstoši.

  Atbildīgās un sadarbības iestādes viedoklis bija, ka neviennozīmīgi vērtējams jautājums par atsevišķu pozīciju labu plānošanu projektēšanas laikā, jo vairākas darbu pozīcijas ir palielinātas par, piemēram, ~1400 %, 1300 %, 800 %, 500 %. Tās atzina, ka šāda plānošana kritiski vērtējama kontekstā ar labas pārvaldības principa ievērošanu ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā. Tomēr tā kā nav saskatāms normatīvo aktu pārkāpums, pretēji revīzijas iestādes viedoklim, tās uzskata, ka nebūtu pamata piemērot finanšu korekciju par līguma grozījumiem, palielinot darbu apjomu.

  2. piemērs

  Līdzīga situācija ar vēl vienu izpildītāju pašvaldības īstenotā projektā. Revīzijas iestāde konstatē, ka noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros ir noformēti pieci izmaiņu akti, samazinot būvdarbu apjomus par LVL 417 232,89 bez PVN jeb par ~13 % un palielinot darbu apjomus par LVL 276 534,18 bez PVN jeb par ~9 %. Līgumcena ir samazināta par LVL 130 717,70 jeb par ~4 %. Revīzijas iestāde uzskata, ka, ņemot vērā palielināto darbu apjomu, izmaiņas nav uzskatāmas par neparedzamām, un tās nebūtu nepieciešamas, ja projektēšanas laikā būtu veikta pietiekoša objekta izpēte. Līdz ar to būtiski palielināto pozīciju izmaksām LVL 176 158,10 ar PVN ir piemērojama finanšu korekcija 25 %[1] apmērā, kas veido neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 44 039,52. Ņemot vērā, ka grozījumu iepirkuma līgumā ir pieļaujami, ja iepirkuma dokumentācijā ir atrunāta grozījumu iespējamība, pārējās iestādes šādam viedoklim nepiekrīt.

  3. piemērs

  Valsts iestādes īstenotā projektā revīzijas iestāde konstatē, ka iepirkuma ietvaros nav ievērotas Publiskā iepirkuma likuma 37. panta otrās daļas un 2. panta 2. punkta prasības, proti, nolikumā ir iekļautas pret līguma priekšmetu nesamērīgas kandidātu atlases prasības – iesaistīt latviski runājošu personālu, kuru kandidāts līguma noslēgšanas gadījumā plāno izmantot līguma izpildē. Tādējādi iepirkuma līguma kopējai summai LVL 1 759 999,00 ir piemērojama finanšu korekcija 25 %[3] (neatbilstoši veikti izdevumi LVL 439 999,75 apmērā) par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, kuri ietver nelikumīgus pretendentu atlases vērtēšanas kritērijus. Gan veicot iepirkuma pirmspārbaudi, gan pēc atkārtotas kandidātu atlases nolikuma izvērtēšanas IUB finansējuma saņēmējam sniedza viedokli, ka prasība līguma izpildē iesaistīt latviski runājošu personālu nevarēja nepamatoti ierobežot pretendentu iespējas piedalīties iepirkumā, jo konkrētā prasība attiecas uz personālu, nevis uz pretendentu. Attiecīgi netiek saskatīts Publisko iepirkumu likuma pārkāpums. Iesaistītās iestādes, t. sk. vadošā iestāde, piekrīt IUB viedoklim, kas šajā jautājumā atšķiras no revīzijas viedokļa, kas uzskata, ka jāpiemēro finanšu korekcija.

  Secinājumi

  Redzot, ka pastāv tik krasa atšķirība iepirkumu regulējošo tiesību normu interpretācijā, kas ļoti būtiski var ietekmēt finansējuma saņēmēja finansiālo stāvokli un projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējiem nevajadzētu aizmirst par iespējām aizstāvēt savas tiesības. Visos tajos gadījumos, kad līgums par projekta īstenošanu ir privāttiesisks līgums (t. i., kad finansējuma saņēmējs ir privātpersona), strīds par finanšu korekciju5 ir privāttiesisks6, un finansējuma saņēmējam nevajadzētu bez savas pozīcijas aizstāvēšanas piekāpties ES fondu administrējošo iestāžu viedoklim. Prakse liecina, ka šādu strīdu ‒ ne tikai par finanšu korekciju, kas piemērota saistībā ar iepirkumu pārkāpumiem, bet par ES fondu ieviešanas pārkāpumiem vispār, ir ļoti maz, kas liecina, ka finansējuma saņēmēji nepietiekami izmanto savas tiesības iebilst iestāžu viedoklim. Jāpiebilst, ka pārkāpumi projektu ieviešanā ne vienmēr rodas finansējuma saņēmēja vainas dēļ, bet arī iestādes kļūdas dēļ. Tāpēc katrā gadījumā ir jāvērtē, vai iestāde lēmumu par atgūšanu ir pieņēmusi korekti un vai apstāklī par neatbilstoši veikto izdevumu rašanos nav konstatējama arī iestādes vaina. Nav pieļaujama situācija, kad iestādes kļūdas dēļ neatbilstoši veiktie izdevumi tiek atgūti no finansējuma saņēmēja. Šādas situācijas, kad finansējuma saņēmējam ir jācieš negatīvas sekas iestāžu viedokļu nesakritības dēļ, kā arī jebkuri gadījumi, kad iestādes vēlāks viedoklis ir pretrunā agrāk sniegtajam (arī gadījumā, ja to sniegusi cita iestāde), ir klajš tiesiskās paļāvības principa pārkāpums. Šādos gadījumos neatbilstoši veiktie izdevumi nevar tikt atgūti no finansējuma saņēmēja un tie ir jāsedz no valsts budžeta. Tomēr šādu gadījumu novēršana nav iespējama bez paša finansējuma saņēmēja līdzdalības un savu tiesību aktos noteikto tiesību efektīvas izmantošanas.

  Teksts: Ieva Šēfere, juriste, zvērinātu advokātu birojs Borenius

  —————————————–
  Izmantotie avoti un autores komentāri
  1 Saskaņā ar Vadošās iestādes vadlīnijām nr. 10.10. „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu ES fondu finansētajos projektos” par pārkāpumiem saistībā ar iepirkumiem piemērojama finanšu korekcija 5‒100 % apmērā no līguma vērtības. ?
  2 Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātās metodikas „Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm” 1.2. punkts. ?
  3 Tas gan neizslēdz, ka sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde pārbauda arī finansējuma saņēmēju, kurš ir pasūtītājs PIL izpratnē, sadarbības/atbildīgā iestāde vai revīzijas iestāde var pārbaudīt jebkuru finansējuma saņēmēju, attiecīgi vērtējot iepirkuma atbilstību PIL vai MK noteikumiem nr. 299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem.” ?
  4 Sk. Ministru kabineta noteikumu nr. 740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 6. punktu. ?
  [2] Vadošās iestādes vadlīniju nr. 10.10. „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu ES fondu finansētajos projektos” 2. pielikuma 26. punkts. ?
  [1] Vadošās iestādes vadlīniju nr. 10.10. „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu ES fondu finansētajos projektos” 26. punkts. ?
  [3] Vadošās iestādes vadlīniju nr. 10.10. Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos” 2. pielikuma 23. punkts. ?
  5 Gadījumos, kad neatbilstoši veiktie izdevumi tiek nevis ieturēti no nākamā maksājuma, bet atgūti, pamatojoties uz atbildīgās/sadarbības iestādes lēmumu, un ar finansējuma saņēmēju nav noteikusi vienošanās par neatbilstoši veikto izdevumu labprātīgu apmaksu, iestāde izdod administratīvo aktu un tas apstrīdams saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību. ?
  6 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 15. panta otrā daļa. ?

  Kategorijas
  Nozares

  EIS efektivitāte

  Šis raksts ir tapis kā atbilde uz žurnāla 10. numurā publicēto rakstu Publisko iepirkumu centralizācija Latvijā, kurā autore Ilona Jakubsone norādījusi uz Ministru kabinetam sagatavotajos informatīvajos ziņojumos EIS efektivitātes rādītāju pamatojošu aprēķinu nepieejamību. Jāpaskaidro, ka informatīvajos ziņojumos kā augstākā līmeņa vadības dokumentos ir ietverti tikai secinājumi, tomēr EIS efektivitātes aprēķina metodika nav nekāds noslēpums un būtu izsniegta jebkurai personai, kura to pieprasītu, bet pagaidām VRAA nav saņemts neviens pieprasījums. Tomēr, ņemot vērā, ka metodika nav slepena, kā arī to, ka tās publiskošana var veicināt diskusiju, kas varētu novest pie metodikas pilnveidošanas, mēs publiskojam to.

  Jāuzsver, ka EIS darbības efektivitātes mērīšanu veic no VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta (struktūrvienība, kura ir atbildīga par EIS darbību) neatkarīga VRAA struktūrvienība – Sadarbības un informācijas departaments ‒, kurš līdztekus citām funkcijām veic arī dažādus pētījumus. Tādējādi aprēķinu veicēja rezultatīvie rādītāji nav atkarīgi no aprēķinu rezultātiem, kas nodrošina pētījuma veicēja neieinteresētību pētījumu rezultātos.

  Pētījuma veikšana, kura notiek divas reizes gadā, sākas ar attiecīgā perioda apgrozījuma datu apkopošanu pa pozīciju numuriem un precēm. EIS esošo preču nomenklatūra aptver ļoti lielu preču dažādību, un informācijas ieguve un apkopošana par visām šīm preču pozīcijām ir nesamērīgi darbietilpīga, tāpēc novērtējumam tiek izvēlēta izlases metode, nosakot, ka novērtējuma rezultātam tiek pieprasīta precizitāte ± 10 % (pie 95 % ticamības līmeņa). Līdz ar to tiek izveidota gadījuma rakstura izlase tādā apjomā, kas nodrošina iepriekš minēto prasību izpildi. Piemēram, pēdējo reizi apkopojot EIS apgrozījumu datus par periodu no 2013. gada 1. aprīļa līdz 30. septembrim, tika konstatēts, ka EIS ir uzkrāti 84 468 unikālie ieraksti par sistēmā veiktiem pirkumiem, kas ietver 8 868 dažādas preces, kas atbilst 32 katalogiem. Kopumā šo sešu mēnešu apgrozījums sistēmā bija 7 993 805 lati ar PVN. Lai nodrošinātu vērtējuma precizitāti +/-10 % (pie 95 % ticamības līmeņa), no kopējā preču saraksta ar gadījuma skaitļu ģeneratora palīdzību tika atlasītas 95 preces, kas ir minimālais statistiski nepieciešamais apjoms. Šīs preces proporcionāli pārstāvēja 15 preču skaita ziņā apjomīgākos katalogus.

  Kategorijas
  Likumdošana, normatīvie akti Nozares

  Daniels Pavļuts. Reformē un kāpj uz varžacīm

  Dienā, kad Saeima apstiprina jauno Ministru kabinetu, sarunājamies ar aizejošo ekonomikas ministru DANIELU PAVĻUTU. Daudzi eksperti uzskata, ka viņš bijis labākais no Latvijas ekonomikas ministriem. Vai viņiem taisnība, to rādīs laiks, bet tagad, lai gan sarunas temats ir tāda ekonomiska kategorija kā iepirkumi, sākam ar šābrīža emocijām.

  Kādas ir sajūtas, atstājot ministra krēslu?

  Šī ziņa man nenāk kā pērkons no skaidrām debesīm, bet tik un tā ir diezgan dīvaina sajūta. Divi gadi aizritējuši, kopš strādāju par ministru. Sākumā domāju, ka mēs savā revolucionārajā degsmē tiksim ātri izmesti ārā, ka noturēsimies gadu vai pusotru, bet izrādās, ka (vecās varas) restaurācija prasīja ilgāku laiku. Indikācijas pamanīju jau decembra sākumā, tāpēc esmu morāli nobriedis aiziet. Man krēsls nav pieaudzis klāt. Jau šurpnākot bija skaidrs, ka tas ir darbs uz noteiktu laiku. Ja cilvēks saaug ar krēslu, tad gan ir ļoti grūti.

  Jūsu darbu tagad turpinās partijas biedrs Vjačeslavs Dombrovskis…

  Tas labi, ka partijas biedrs turpinās! Viņam es uzticos un viņa profesionalitāti augstu vērtēju. Galu galā tieši Vjačeslavs rakstīja Reformu partijas ekonomikas programmu, kuru es centos īstenot, būdams ministrs.

  Bet jūs esat iestrādājies, zināt drēbi, tad kāpēc uz deviņiem mēnešiem jāmaina ministrs?

  Esmu jau teicis, ka iegansti (nevis iemesli!) var būt vairāki. Pie šī viedokļa arī palieku. Premjerei ir tiesības mani noraidīt, un viņa to dara. Droši vien daudziem paspēju uzkāpt uz varžacīm, var gadīties, ka esmu kādu personiski aizskāris. Politikā ir daudz emociju un iracionālu lēmumu. Nav tā, ka viss tiek izshēmots vai racionāli izsvērts. Var būt visādi ‒ aizskartas lielas intereses vai kādam ir vienkārši radušās antipātijas pret mani ‒, viss ir savēlies neatšķetināmā mudžeklī. Tas noskaidrosies vēlāk. Redzēsim, kādi lēmumi tiks pārskatīti, varbūt izlasīsim atbildes uz šo jautājumu kāda politiķa memuāros.

  Kuri, jūsuprāt, ir iepirkumu jomas kritiskie punkti?

  Iepirkumi sevī ietver nebeidzami daudz darbību, kuras ir sarežģītas, apjomīgas, laikietilpīgas un vairumā gadījumu nenodrošina ekonomisku, efektīvu un savlaicīgu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, iegūstot labāko iespējamo piedāvājumu.

  Bet demokrātiskā sabiedrībā iepirkumiem nav alternatīvas…
  Alternatīva nav arī nebeidzami atkārtot vienas un tās pašas nejēdzības! Demokrātija ļauj radīt atgriezenisko saiti un labot pamanītās kļūdas.

  Es neesmu liels iepirkumu jomas eksperts. Kopš tā laika, kad biju Kultūras ministrijas valsts sekretārs, pagājuši astoņi gadi, un šajā laikā es neesmu piedalījies iepirkumu komisiju darbā. Varu izteikt tikai savus vērojumus. Skaidrs, ka lielā daļā iepirkumu zemākās cenas princips nestrādā. Ja preces nevar standartizēt un kritērijus nevar salīdzināt, tad tas ir nebeidzamu problēmu kopums. Iepirkumu jomā vairāk nekā citur ir jūtams pretnostatījums ‒ birokrātija pret uzticēšanos. Ja mēs cits citam varētu uzticēties, atkristu daudz birokrātisku procesu. Vajadzētu panākt, lai pieņemtajos lēmumos būtu redzams caurspīdīgums un pamatojums, bet mēs dzīvojam sarežģītā sabiedrībā, kur klīst dažādas baumas, pieņēmumi un puspatiesības. Vai kāds līdz galam bijis godīgs, zina tikai viņš pats, tāpēc nepieciešami kontroles mehānismi. Ja tie kļūst pašmērķīgi, tie nevar nodrošināt labāko rezultātu iepirkumos. Tāpēc tērējam daudz resursu un laika, bet rezultāti izpaliek.

  Kategorijas
  Finanšu un apdrošināšanas darbības Nozares

  Pretrunīgais ārpakalpojums

  Kā liecina Lattelecom 2011. gadā veiktā aptauja par ārpakalpojumiem, nodokļu konsultācijas ir otrs populārākais ārpakalpojums Latvijā. Dažu gadu laikā diezin vai kas būtisks mainījies. Tomēr izrādās – situācija ar šo ārpakalpojumu nebūt nav tik vienkārša. Lai gan Nodokļu konsultantu asociācija (NKA) darbojas jau vairāk nekā desmit gadus, likuma par nodokļu konsultantiem joprojām nav. Vēl vairāk – faktiski valsts sektorā nav arī publisku nodokļu konsultāciju iepirkumu. Tajā pašā laikā konsultanti bez darba nesēž. Kā tas iespējams un kā situācija var transformēties nākotnē, stāsta viens no NKA dibinātājiem un ilggadējs tās vadītājs, bet tagad valdes loceklis AINIS DĀBOLS.

  Kas mūsdienās īsti ir nodokļu konsultants? Finanšu speciālists, kas ar savu darbu netieši gādā, lai valsts saņemtu tai pienākošos nodokļus jeb gluži pretēji – cilvēks, kas fiziskām un juridiskām personām atvieglo dzīvi, palīdzot izvairīties no nodokļu maksāšanas? Diemžēl pašlaik viennozīmīgi atbildēt uz šo jautājumu nav iespējams.

  Kā saka Ainis Dābols, nodokļu konsultanta pamatuzdevums ‒ palīdzēt precīzi un pareizi aizpildīt nodokļu deklarācijas. Gan pievienotās vērtības, gan uzņēmuma ienākuma, gan iedzīvotāja ienākuma nodokļa deklarācijas. To darot tiklab konsultanti, kā arī grāmatveži.

  „Nākamais līmenis, ar ko savā praksē saskaras nodokļu konsultanti, ‒ attiecīgo likuma normu piemērošana, lai nodokli varētu pareizi aprēķināt. Tātad vienlaikus arī jāpārzina un, galvenais, jāsaprot skaitļi, no kuriem nodoklis tiek aprēķināts. Un, visbeidzot, trešais – nepieciešamības gadījumā jāspēj diskutēt par šiem skaitļiem, lai pierādītu, kāpēc attiecīgais nodoklis ir tik liels vai mazs,” viņš turpina.

  Tās tad arī ir trīs akadēmiskās pamatlietas, ar ko nodarbojas nodokļu konsultanti. Protams, papildus nākas risināt vēl virkni citu jautājumu. Piemēram, attiecībā uz nodokļu revīzijām, finanšu uzskaiti un likumdošanu. Līdz ar to šķiet pats par sevi saprotams, ka visiem, kas darbojas šajā jomā, jābūt ne tikai attiecīgām zināšanām, bet arī vērā ņemamai pieredzei. Tātad jebkurš nevar būt nodokļu konsultants? Izrādās ‒ nekā! Var gan! Un, iespējams, tieši šeit meklējami ne vienas vien nopietnas problēmas cēloņi.

  Konsultēt nevienam nav aizliegs

  Ņemot vērā, ka pasūtītājam, izmantojot nodokļu konsultanta pakalpojumu, jāgūst kāds fiskāls labums, Latvijā šī profesija esot ne tikai eksotiska, bet arī samērā dārga. To nosaka arī ierobežotā biznesa vide. Lielajās kompānijās ar nodokļu jautājumiem parasti nodarbojas finanšu plānošanas departamenti, mazākos uzņēmumos ‒ grāmatveži. Tāpēc, kā saka Ainis, katram nodokļu konsultantam šajā tirgū jāatrod sava niša.

  Pašlaik valstī esot nedaudz vairāk par 120 sertificētu nodokļu konsultantu.

  „Tomēr, neraugoties uz nozares specifiku, Latvijā par nodokļu konsultantu var būt jebkurš, kas spēj pārdot savu pakalpojumu. Tāpēc reāli to cilvēku skaits, kas nodarbojas ar tamlīdzīgām konsultācijām varētu būt daudz lielāks.” stāsta Ainis. „Nekādu likumu, kas šo procesu reglamentē, nav. Ar sertifikāciju nodarbojas asociācija. Tā izstrādājusi speciālu kārtību, un sertifikācijas eksāmens ir diezgan sarežģīts. Lai to noliktu, jābūt ievērojamām zināšanām un krietni vien jāpamācās. Kuram katram tas nebūs pa spēkam.”

  Vai tādai nelielai ekonomikai, kāda ir Latvijā, 120 konsultantu nav par daudz? „Asociācija darbojas jau divpadsmit gadus, un katru gadu kādi desmit cilvēki vēlas sertificēties. Acīmredzot viņi atraduši šo savu tirgus nišu,” saka Ainis.

  Problēma tāda, ka vienas sabiedriskās organizācijas, konkrēti asociācijas, izsniegtais sertifikāts, kas apliecina noteiktu kvalifikāciju, diemžēl nav uzskatāms par juridiski apstiprinātu dokumentu.

  „Jau pirms desmit gadiem mēs iesniedzām Saeimā likumprojektu Par sertificētiem nodokļu konsultantiem. Diemžēl līdz pat šim brīdim tas pēc būtības tā arī nav izskatīts. Pa šo laiku mainījušās valdības, toreizējo deputātu vietā nākuši citi, tomēr likumprojekts tālāk nevirzās. Acīmredzot valdībai tas nešķiet pietiekami aktuāls un svarīgs, jo nepārtraukti ir daudzas citas – aktuālākas un svarīgākas lietas. Tajā pašā laikā tirgus arī ir salīdzinošs mazs un Latvijā diemžēl joprojām valda uzskats – viss, kas tiek noteikts ar likumu, tiek darīts kāda interesēs. Tas nāk mums līdzi vēl no deviņdesmitajiem gadiem, lai gan īstenībā tamlīdzīgs likums visvairāk kalpotu tieši valsts interesēm,” uzskata nodokļu konsultants un NKA valdes loceklis, joprojām būdams pārliecināts, ka likumu nepieciešams pieņemt.

  Kāpēc? Tāpēc, ka tas ietekmētu ne tikai konsultantu darbu, bet arī nodokļu ieņēmumus valstī kopumā. „Likums noteiktu rāmjus, kādos darbotos gan sertificētie nodokļu konsultanti, gan visi pārējie, kas sniedz šos pakalpojumus,” skaidro Aivis. „Tas noteiktu profesijai nepieciešamo kvalifikācijas līmeni un atbildības pakāpi. Pašlaik par nodokļu konsultantu var uzdoties ikviens, jo līdz brīdim, kamēr VID neuzrēķina soda naudas, neviens neatbild ne par ko.” Atliek vien piebilst, ka arī pēc tam neatbild. Tāpēc pašreizējā situācija izdevīga tieši avantūristiem un dažādiem shēmotājiem.

  Profesijas specifika

  Bet atgriezīsimies pie sertificētajiem konsultantiem. Kāda ir viņu pamatizglītība un specialitāte? „Tā kā mūsu nodokļu sistēma veidota vairāk uz finanšu, nevis juridiskās bāzes, tad arī nodokļu konsultantu vidū vairāk finansistu un grāmatvežu nekā juristu,” skaidro Ainis Dābols. Savukārt vaicāts par klientiem, viņš saka – katram konsultantam noteikti būšot sava un pilnīgi atšķirīga klientu struktūra. Gan juridiskas, gan fiziskas personas. Jo pēc NKA valdes locekļa domām vairumā gadījumu nacionālā jeb ārpakalpojumu līmenī konsultantus meklē situācijās, kad izraisījies nodokļu strīds. „Parasti jau deklarācijas visi aizpilda paši, skaitļus sarēķina paši, bet, kad Valsts ieņēmumu dienests uzskata, ka tie nav pareizi un draud uzrēķināt papildu nodokļus, tad arī tiek meklēts šis akadēmiskais nodokļu konsultants,” viņš turpina.

  Klienti katram konsultantam ir atšķirīgi un līdz ar to niansēs atšķiras arī darba specifika, bet viens gan visiem ir kopīgs. Lai maksimāli efektīvi un pēc būtības, varētu aizstāvēt pasūtītāja intereses, starp klientu un konsultantu jāvalda pilnīgai savstarpējai uzticībai. Ja tādas nav, nodokļu strīdus reāli nav iespējams atrisināt. Tāpēc no šī aspekta Aivis Dābols nodokļu konsultanta darbu salīdzina ar advokāta vai pat mediķa profesiju. Nav iespējams palīdzēt, ja cilvēks kaut ko slēpj un neuzticas. Tajā pašā laikā arī konsultantam jāapzinās, ka viņa rīcībā nereti nonāk diskrēta un konfidenciāla informācija.

  Ja viena vai otra puse attiecīgos nosacījumus neņem vērā, tad skaidrs, ka nekāda turpmāka sadarbība nav iespēja. Tomēr prakse liecina, ka parasti klientu un konsultantu sadarbība, kas reiz aizsākusies, ir ļoti ilgstoša. „Tas ir tāds pats bizness kā jebkurš cits, kur liela nozīme atpazīstamībai un uzticamībai… Klients negrib pazaudēt konsultantu, kam var uzticēties, bet konsultants klientu, kas nodrošina to ar darbu,” secina Aivis Dābols.

  Konsultanti, pieprasījums un iepirkumi, kuru nav

  Nonākot līdz mūsu sarunas galvenajam jautājumam – publiskajiem iepirkumiem – Aivis Dābols spiests atzīt, ka tādu praktiski neesot. Zinot, ka nodokļu konsultācijas ir viens no pieprasītākajiem ārpakalpojumiem, tas pārsteidz.

  „Varbūt neesmu pietiekami uzmanīgi pētījis un sekojis līdzi, bet man nav gadījies redzēt nevienu valsts vai ministrijas līmeņu publisko iepirkumu, kas attiektos un nodokļu konsultācijām vai finanšu revīzijām,” saka Aivis. Iespējams, visa vaina esot kritēriju un reglamentācijas trūkumā. Piedevām laikam nav arī īsti skaidrs, kādā veidā un ar kādiem līdzekļiem par šo pakalpojumu norēķināties. Tomēr prakse liecina, ka nepieciešamība pēc tamlīdzīgiem pakalpojumiem ir. Kaut vai visiem zināmā un bēdīgi slavenā airBaltic lieta. Jautājums vienīgi, kam šādā gadījumā uzticas valsts un no kādiem kritērijiem vadās, izvēloties pretendentu? Tomēr kaut kā jau izvēlas, jo starp tiem parasti esot viena otra pašmāju kompānija un lielās auditorfirmas ar starptautisku pieredzi un ievērojamiem resursiem. Bet kāpēc izvēlas tieši tās, turklāt nereti vienas un tās pašas, nav skaidrs.

  „Vai ir kāds nolikums?” retoriski vaicā Aivis un turpina: „Ja es kā uzņēmējs iestādei piegādāju, teiksim, sulas, man obligāti jāpiedalās konkursā. Ir noteikti kritēriji, kuriem jāatbilst piedāvājumam. Bet kāpēc man kā konsultantam nav šāda publiska konkursa un nav iespējas tajā piedalīties, lai gan pieprasījums pēc tamlīdzīgiem pakalpojumiem ir un tos pērk. Nav vienīgi skaidrs, kā tas notiek.”

  Aivis Dābols domā, ka viens no šādas, samērā absurdas situācijas iemesliem – sabiedrībai un valsts pārvaldei grūti saprast un pieņemt, ka īsts nodokļu konsultants, kuram tas ir bizness, nav shēmotājs. Tieši tāpēc likums Par sertificētiem nodokļu konsultantiem vairāk vajadzīgs valstij, un tikai pēc tam pašiem nozares speciālistiem.

  „Tagad viss atstāts pašplūsmā. Var konsultēt, kā maksāt nodokļus un var konsultēt arī, kā tos nemaksāt. Bet, ja tiktu pieņemts likums, tad cilvēkiem, kuri nodarbotos ar nodokļu konsultācijām, būtu likumā noteikts sertifikāts. Vēl jo vairāk tāpēc, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā nodokļu konsultanti ir fiksēti kā viens no šī likuma subjektiem. Tas nozīmē ‒ rodoties aizdomām par nelegāli iegūtiem līdzekļiem vai mēģinājumu tos legalizēt, mums par to jāziņo likumā paredzētajā kārtībā. Bet, ja reiz nav likuma, kurš fiksē, kas tad ir nodokļu konsultants, nav arī iespējams šo procesu kontrolēt. Teorētiski konsultants pašlaik var būt katrs grāmatvedis vai arī ikviens jurists,” situāciju mēģina raksturot Aivis.

  Daļā ES dalībvalstu, sevišķi vecajās dalībvalstīs, šāds likums esot. Bet, ja nav, tad nodokļu konsultantu darbība atrunāta citos likumos, kā, piemēram, Lietuvā, ‒ likumā par revidentiem. Tomēr, kā zina teikt Aivis Dābols, pašlaik pasaulē vērojama globāla tendence cīņā ar nodokļu nemaksāšanu. Tas esot aktuāls jautājums arī ES, tāpēc visticamāk, lai cīnītos ar nodokļu nemaksātājiem, tiks mainītas atsevišķas regulas, kurās lielāka loma būs ierādīta nodokļu konsultantu pašpārvaldei. Tāpēc, sekojot ES ieteikumiem, acīmredzot likums Latvijā tomēr agrāk vai vēlāk tiks pieņemts. Tas kardināli mainītu pašreizējo situāciju. Iespējams, arī attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem. Jo nav jau runa par vienu atsevišķu profesiju, bet gan par nodokļiem, kā būtisku valsts pārvaldes sastāvdaļu.

  Latvijas nodokļu sistēma uz citu valstu fona

  „Runājot par nodokļu sistēmu dažādās valstīs, jāteic, ka mēs ar saviem nodokļiem uz citu valstu fona izskatāmies gana labi,” zina teikt Aivis Dābols. Protams, salīdzinājums ar citām valstīm esot nosacīts. Jo, piemēram, Krievijas uzņēmēji Latvijā neinvestē vis nodokļu, bet gan valodas dēļ. Šeit joprojām daudzus pakalpojumus var saņemt krievu valodā. „Dānijā vai Vācijā nekas tāds nebūtu iespējams,” saka Ainis, tūlīt gan piebilzdams, ka pati nodokļu sistēma Krievijā esot krietni sarežģītāka nekā Latvijā. Atšķiroties gan juridiskā pieeja, gan deklarāciju aizpildīšana.

  „Savukārt, salīdzinot nodokļu apjomu, es parasti tos dalu vismaz trīs kategorijās, jo salīdzināt nodokļus kopumā, saliekot tos vienā pakā, nav korekti,” turpina šīs nozares speciālists. „Mums jāsaprot, par kādiem nodokļiem ir runa. Jo uzņēmējiem un fiziskām personām ir jāmaksā atšķirīgi nodokļi, un ir arī sociālās apdrošināšanas iemaksas. To visu nevar jaukt kopā, aprēķinot kaut kādu vidējo statistisko bāzi.” Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) mums ir apmēram tāds pats kā vidēji Eiropā, uzņēmuma ienākuma nodoklis salīdzinoši mazs, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklis jādala divās kategorijās – tā sauktajā algas nodoklī, kas Latvijā ir salīdzinoši liels, toties mazs ir tā sauktais kapitāla pieauguma nodoklis, kas jāmaksā, piemēram, pārdodot nekustamo īpašumu. Samērā lielas ir sociālās iemaksas.

  „Tātad īstenībā daudz kas atkarīgs no uzņēmējdarbības veida. Ja tā ir ražošana, kur nepieciešams zināms skaits darbinieku, tad nodokļi ir salīdzinoši augsti. Ja tā ir loģistika vai tranzīts, kur darbinieku skaits var būt mazs, arī nodokļu kopējais apjoms būs zemāks. Bet, to visu apkopojot, var teikt, ka PVN ir līdzīgs kā citās valstīs, sociālās iemaksas augstas, darbaspēka nodoklis augsts, bet ienākuma nodoklis zemāks nekā citur,” skaidro Aivis Dābols.

  Kategorijas
  Būvniecība un nekustamais īpašums Nozares

  Zemākā cena būvniecībā: ekonomija vai dempings?

  Iepirkumu izvērtēšana pēc zemākās cenas principa nu jau kādu laiku tiek aprunāta krustu šķērsu, un arī šoreiz katram, ko aicināju izteikties par šo tēmu, bija pilna sirds un daudz piemēru no dzīves. Pretēji gaidītājam, daudzi no sarunu biedriem piekrita, ka zemākas cenas princips teorētiski ir attaisnojams. Nodokļu maksātājiem nav jāpārmaksā. Un pašā būvniecībā šis princips tomēr strādā. Taču tūlīt pat atskan BET… un vesela rinda atrunu, kas tādā vai citādā veidā nonāk līdz iepirkumiem būvniecības pakalpojumos – ekspertīzes, projektēšana un būvuzraudzība. Tas varētu liecināt tikai par vienu: ja pašā celtniecībā PIL un tā ieviešana ir apmierinoša, tad būvniecības pakalpojumu sfērā tā pati likumdošana vienkārši nestrādā.

  Lēta cena – lēts rezultāts!

  Nesen man laimējās piedalīties kādā konferencē, kuras tēma bija kvalitatīva būvniecība. Protams, arī tajā daudzkārt izskanēja ekonomijas un dempinga tēma ar piebildi, ka šīs problēmas attiecas tieši uz publisko sektoru un attiecīgi uz PIL. Kā piemēru uzņēmuma SIA Sakret komercdirektors Juris Grīnvalds savā prezentācijā minēja situācijas, kad pasūtītājs nav spiests izvēlēties zemākās cenas piedāvājumu. Maksātspējīgajā privātajā sektorā būvniecības rezultāts parasti ir daudz kvalitatīvāks. Kad bankas pasūta sev objektu, pat problēmu gadījumos, tām ir mehānismi un iespējas tās atrisināt, rezultātā saņemot ļoti kvalitatīvu ēku. Savukārt publiskā sektora paniskās bailes ko pārmaksāt, bieži vien rada virkni problēmu.

  Savukārt Imants Akmentiņš, SIA Arčers Būvniecības departamenta direktora padomnieks, lielāko problēmu šajā jautājumā saskata tieši negodīgā konkurencē.

  „Zemākās cenas princips iepirkumos joprojām rada apstākļus, kuros uzņēmumiem, kuri pilnā apjomā godprātīgi pilda savas saistības pret valsti, jāmēģina konkurēt ar dempingotājiem un nodokļu nemaksātājiem.

  Būvniecībā ļoti daudz problēmu šā iemesla dēļ rodas jau projekta sagatavošanas posmā – izpētes procesā. Zemākās cenas kritērijs attiecas ne tikai uz būvniekiem, bet arīdzan uz projektēšanu, proti, pamata informācijas izstrādi. Būvniecības process nesākas ar būvnieku ierašanos būvlaukumā, kuru kompetence ir pasūtītāja apstiprināta projekta realizācija būvuzraudzības klātbūtnē. Kāds var būt rezultāts, ja projektēšana, būvniecība, būvuzraudzība un citi ļoti būtiski procesi, kas vienā vārdā parasti tiek apzīmēti kā būvniecība, tiek īstenoti pa lēto? Arī rezultāts būs pa lēto!

  Arī paši inženierkonsultanti norāda, ka būvprojekta un būvuzraudzības kopējo izmaksu robeža ‒ 4,5 % no kopējām būvniecības izmaksām ‒, kas noteikta Latvijas likumdošanā, jau tā nav liela, taču reāli šīs izmaksas ir vēl daudz zemākas. Atsevišķu speciālistu vēlme par katru cenu saņemt kādu konkrētu piedāvājumu šo kopējo procentu 2012. gadā bija samazinājusi līdz 1,78 % ar tendenci pazemināties. Šādas izmaksas pašas par sevi izslēdz iespēju, ka darbs tiks paveikts kvalitatīvi.