Lai lejuplādētu pieteikuma anketu, lūdzu izvēlieties Iepirkumu Gada balvas 2018 kategoriju, kurā vēlaties pieteikt pretendentu:

 

Gada iepirkumu specialists pasutitajiem Gada iepirkumu specialists piegadatajiem gada-zalakais-iepirkums
gada-iepirkums gada-pasutitajs-preces piegadatajs-preces
gada-pasutitajs-buvdarbi piegadatajs-buvdarbi ieguldijums

 

kapieteikt 

Pieteikumu shema

Pieteikumā konkursam ir ietverami nolikuma pielikumā minētie dokumenti, kā arī pieteikuma anketa (iekļauta lejuplādējamā failā).

 

Pieteikumu iesniegšana līdz 19.oktobrim

 

Pieteikumu iesniedz ar norādi Pieteikums Iepirkumu Gada balvai 2018 vai nu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi gadabalva@iepirkumi.lv, vai arī klātienē (iepriekš piesakoties kontaktpersonai) vai nosūtot pa pastu uz adresi: Zvaigžņu iela 24-72, Rīga, LV-1009. Pieteikums iesniedzams/atsūtāms līdz 2018. gada 19. oktobra plkst. 23.59. Tie pieteikumi, kas tiks iesniegti/atsūtīti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti un izskatīti.

Visus izdevumus, kas saistīti ar pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, sedz pieteikuma iesniedzējs. Pieteikuma iesniedzējs atbild par pieteikuma piegādāšanas un iesniegšanas veida drošību un sedz visus ar to saistītos izdevumus. Konkursa rīkotājs nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no konkursa rezultāta.

Iesniedzot pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs piekrīt visiem šajā nolikumā ietvertajiem noteikumiem, apņemas tos ievērot, sniegt patiesu informāciju un sadarboties ar konkursa rīkotāju, ja tas būs nepieciešams pieteikumā ietvertās informācijas pārbaudei.

Pieteikums iesniedzams latviešu valodā, un tam jābūt parakstītam. Viena persona var iesniegt vairākus pieteikumus dažādās Iepirkumu Gada balvas 2018 kategorijās un apakškategorijās.

 

Kontakti jautājumiem

gadabalva@iepirkumi.lv