Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi Iepirkumu ABC Likumdošana, normatīvie akti

Aktualizēts skaidrojums “Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi”

Iepirkumu uzraudzības birojs

 

Iepirkumu uzraudzības birojs aktualizējis skaidrojumu “Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi”, galvenokārt veicot izmaiņas trīs iepirkumu veicējam būtiskos virzienos. Ievērojot Latvijai adresētās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ziņojumā iekļautās rekomendācijas, veikts papildinājums par daudzpusējiem attīstības banku sarakstiem. Atsaucoties uz biroja biežāk saņemtajiem jautājumiem, ir papildināta skaidrojuma ceturtā sadaļa – pārbaudāmās personas. Tāpat aktualizēts skaidrojums par ārvalstu izziņu pārbaudēm. Veiktie precizējumi caurvij visu aktualizēto skaidrojumu.

 

Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi 

Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti Nozares

Spēkā stājas Konkurences padomes darbības stratēģija 2023.-2029. gadam

Konkurences padome

Konkurences padome (KP) š.g. 21. septembrī ir apstiprinājusi jaunu darbības stratēģiju laika posmam no 2023. līdz 2029. gadam. Stratēģijā kā iestādes vērtības noteikts ir tiesiskums, profesionalitāte, neatkarība, attīstība un atklātība.

2022. gadā līdz ar grozījumiem Konkurences likumā tika stiprinātas KP pilnvaras, neatkarība un resursi, kas turpmākajā plānošanas periodā sniegs stabilu pamatu izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanā. Tika stiprināta arī iestādes lēmējinstitūcija – Padome, palielinot tās locekļu skaitu no trim uz pieciem un palielinot Padomes pilnvaras, kas sniegs iespēju tai aktīvāk iesaistīties iestādes iekšējo jautājumu apspriešanā, visiem padomes locekļiem ieņemot vienlīdzīgu statusu, tādējādi nodrošinot iestādes darba nepārtrauktību, caurspīdību un tiesiskumu. Lai Konkurences padome, būdama neatkarīgas iestādes statusā veicinātu sabiedrības līdzdalību un sadarbotos ar saviem stratēģiskajiem partneriem – ministrijām, pašvaldību un uzņēmēju pārstāvošajām biedrībām –, kā arī veidotu ciešāku un efektīvāku savstarpējo sadarbību konkurences politikas izstrādes un piemērošanas jautājumos, tika izveidota KP Konsultatīvā padome.

KP misija: Aizsargāt un veicināt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci starp tirgus dalībniekiem visās tautsaimniecības jomās, novērst publisku personu – valsts un pašvaldības – nepamatotus ierobežojumus brīvai konkurencei, radot būtisku ieguvumu sabiedrībai.

KP vīzija: Konkurences padome ir efektīva un sabiedrībai atvērta iestāde, kurai uzticas un kura ir vērsta uz aktīvu, rezultatīvu iesaistīšanos tirgu attīstības procesos un tirgus dalībnieku tiesību uz godīgu konkurenci aizsardzību, sasniedzot ievērojamu konkurences vides uzlabošanos.

KP prioritātes:

 1. PRIORITĀTE: Konkurences padomes komandā ir profesionāli, iesaistīti un uz attīstību vērsti darbinieki
 2. PRIORITĀTE: Uz rezultātu vērsta ikdienas darbība un sadarbība, nodrošinot būtisko konkurences ierobežojumu atklāšanu un konkurences veicināšanu
 3. PRIORITĀTE: Inovatīva un ilgtspējīga darba vide
Kategorijas
Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Finanšu un apdrošināšanas darbības

Pieejams ES fondu finansējums LIAA tūrisma attīstības programmas ieviešanai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumam, ar ko varēs īstenot atbalsta pasākumus jaunu tūrisma produktu attīstības programmai. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) šim mērķim ir pieejami 0,42 miljoni eiro.  

ES fondu programmā, kas nodrošinās atbalstu Latvijas komersantiem jaunu tūrisma produktu vai pakalpojumu ar augstāku pievienoto vērtību izstrādei,  atbalsta pasākumus nodrošinās LIAA. ES fondu investīcijas mērķētas tūrisma nozares eksportspējas pieauguma veicināšanai un tās konkurētspējas paaugstināšanai starptautiskā mērogā.

ES finansējums varēs tikt izmantots, lai nodrošinātu dažādus apmācību, tīklošanās pasākumu, sanāksmju, konferences rīkošanu, kā arī sniegtu informatīvu un konsultatīvu atbalstu projektu īstenotājiem – tūrisma nozares uzņēmējiem – ES fondu programmas otrajā kārtā.

Projekta īstenošanai pirmās kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 498 769 eiro –  423 953 eiro no ERAF un valsts budžeta finansējums 74 816 eiro apmērā.

Projekta iesniegumu LIAA jāiesniedz CFLA līdz š.g. 23. oktobrim, savukārt projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2029. gada beigām. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts projekta īstenošanai paredzēts Ekonomikas ministrijas izstrādātā ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2. prioritārā virziena “Atbalsts uzņēmējdarbībai” 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.6. pasākuma “Tūrisma produktu attīstības programma”  ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Pašvaldības

Pašvaldības var iegūt AF finansējumu senioru kopienā balstītu sociālās aprūpes namu izveidei

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi pašvaldībām, aicinot pieteikties Atveseļošanas fonda (AF) finansējumam – vairāk nekā 64,8 miljoniem eiro -, ko varēs ieguldīt  jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu izveidei pensijas vecuma personām.

Labklājības ministrijas izstrādātā AF programma izveidota, lai nodrošinātu pāreju no institucionālas ilgtermiņa aprūpes sniegšanas uz kopienā balstītas aprūpes modeli un attīstītu ģimeniskai videi pietuvināta sociālā pakalpojuma pieejamību pašvaldībās pensijas vecuma personām, saglabājot personas neatkarību un tās aprūpē iesaistīto ģimenes locekļu nodarbinātību.

AF finansējumu varēs ieguldīt sociālās aprūpes vietas būvniecībā, teritorijas labiekārtošanā un aprīkot telpas, projekta nodrošināšanai izmantojot atbalsta programmas pirmās kārtas ietvaros izstrādāto tipveida būvprojektu. Vienas ēkas izveidei pieejamais atbalsts ir līdz 1,27 miljoniem eiro. Katra pašvaldība var pretendēt saņemt finansējumu trīs ēku būvniecībai, savukārt Rīgā – līdz pat sešu senioru aprūpes centru izveidei.

Plānots, kad projektu īstenošanas rezultātā vairāk nekā 850 senioriem būs izveidotas vietas ģimeniskai videi pietuvinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai.

Projektu iesniegumus no 2023. gada 21. septembra līdz 15. novembrim CFLA var iesniegt pašvaldības, pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības vai pašvaldības kontrolētas kapitālsabiedrības, kas nodrošina nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu vai sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē. Paziņojums par atklāto projektu atlasi 20. septembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Projektu īstenošanai šajā atlases kārtā šobrīd pieejamais AF finansējums ir 64 849 510 eiro. Plānots, ka AF atbalsta apmērs varētu tikt palielināts vēl par 3 903 507 eiro, kad tiks saņemts Eiropas Komisijas apstiprinājums par AF plāna grozījumiem, līdz tam šo finansējuma daļu sedzot no valsts budžeta līdzekļiem.

Par AF programmas nosacījumiem un projektu iesniegumu sagatavošanu pašvaldībām oktobrī tiks organizēts seminārs, par tā norisi informāciju publicējot cfla.gov.lv.

AF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts Labklājības ministrijas izstrādātā 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” otrās kārtas ietvaros.

Kategorijas
Būvniecība un nekustamais īpašums

Ieviests automatizēts risinājums ēkas vai telpu grupas reģistrācijai / aktualizācijai kadastrā no BIS vienkāršotām būvniecības iecerēm

Būvniecības valsts kontroles birojs

No š.g. 20.septembra Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ir nodrošināta pilna funkcionalitāte, lai Valsts zemes dienestā automātiski tiktu uzsākts pakalpojums “Ēkas vai telpu grupas reģistrācija/aktualizācija Kadastrā no būvniecības informācijas sistēmas dokumentiem”, ja BIS būvniecības lietas ietvaros iesniegts paskaidrojuma raksts vai paziņojums par būvniecību.

No BIS saņemtais būvniecības ierosinātāja paziņojums par būvniecības pabeigšanu vai paskaidrojuma raksts ar pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu ir uzskatāms arī par iesniegumu būves reģistrācijai Kadastrā vai būves datu aktualizācijai.

Pakalpojumu izpildes statusiem iespējams sekot līdzi portālā http://www.kadastrs.lv-> Mani pasūtījumi VZD.

Pakalpojuma “Ēkas vai telpu grupas reģistrācija/aktualizācija Kadastrā no būvniecības informācijas sistēmas dokumentiem” apraksts pieejams Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē šeit.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.1 punktu (redakcija, kas stājās spēkā 2023.gada 28.janvārī), šajos gadījumos būvju kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu var neveikt. Tāpēc, ja BIS iesniegts paskaidrojuma raksts vai paziņojums par būvniecību, no 2023.gada 20.septembra BIS būvniecības lietas ietvaros vairs nevarēs ierosināt būvju kadastrālo uzmērīšanu. Ja šajos gadījumos klients vēlas, lai veiktu būvju kadastrālo uzmērīšanu, tad viņam jāvēršas Valsts zemes dienestā.

Būvniecības valsts kontroles birojs 2023.gada 22.septembrī no plkst: 10:00 – 11:30 rīko apmācības – tiešsaistes vebināru “Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS”, kas tiks veltīts tam, lai BIS nodemonstrētu jaunās izmaiņas būvdarbu pabeigšanā ar datu reģistrāciju Kadastrā bez kadastrālās uzmērīšanas.

Dalība vebinārā ir bez maksas un iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Pieslēgšanās saite un sīkāka informācija par vebināru ir pieejama BIS mājaslapas Kalendārā.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Pašvaldības

Pašvaldībām pieejams finansējums sociālo mājokļu atjaunošanai un būvniecībai

Ekonomikas ministrija

2023. gada 19. septembra sēdē Ministru kabinets apstiprināja jaunu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmu sociālo mājokļu atjaunošanai un jaunu sociālo mājokļu būvniecībai, kas ļaus būtiski uzlabot pašvaldību sociālo dzīvojamo fondu un samazināt rindas pašvaldībās uz īres un sociālajiem dzīvokļiem.

Gan Eiropas Komisija, gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) savos izvērtējumos ir norādījusi, ka sociālo mājokļu skaits Latvijā ir nepietiekošs un tie ir sliktā tehniskā stāvoklī. Vienlaikus, finansējuma trūkuma dēļ pašvaldībās nenotiek dzīvojamā fonda papildināšana vai tehniskā stāvokļa uzlabošana. Līdz ar to vismazāk aizsargātākajām mājsaimniecībām, pat ja tās kvalificējas ierobežotajai palīdzībai mājokļa jautājumu risināšanai, līdz pašvaldības tām izīrē dzīvokli var nākties gaidīt rindā pat gadiem.

Pašlaik Latvijā ir aptuveni pieci tūkstoši personas, kuras gaida rindā uz iespēju saņemt pašvaldības palīdzību – pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai un sociālā dzīvokļa izīrēšanai. Atbalsta programmas īstenošana palīdzēs nodrošināt cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem atbilstoša mājokļa pieejamību sociāli un ekonomiski mazaizsargātākajām personām.

Atbalsts ir paredzēts granta veidā pašvaldībām, tās iestādēm vai kapitālsabiedrībām, lai atjaunotu vai pārbūvētu neizīrētas pašvaldību īpašumā esošas atsevišķas telpu grupas (dzīvokļus) vai ēkas, kā arī, lai pabeigtu iepriekš ekspluatācijā nenodotas būves un no jauna būvētu dzīvojamās mājas. Programmas nosacījumi paredz, ka tās rezultātā radītos mājokļus pašvaldībām būs jāizīrē personām saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” regulējumu, turklāt šajā likumā noteiktajām vismazākaizsargātākajām personu kategorijām, piemēram, maznodrošinātām personām, kuras tiek izliktas no dzīvokļiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības, īpašu kategoriju maznodrošinātām personām (ar invaliditāti, pensijas vecumu sasniegušas) u.c., kā arī pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajām personu kategorijām.

Atbalsta programmai kopējais plānotais finansējums ir 60, 9 milj. eiro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (ERAF) 51 765 000 eiro un pašvaldību budžeta līdzfinansējums vismaz 9 135 001 eiro apmērā. Plānots, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra jau tuvāko mēnešu laikā izsludinās pirmās kārtas atlasi.

Plānots, ka ar programmas atbalstu līdz 2029. gada 31. decembrim pašvaldības varēs nodrošināt dzīvesvietu vismaz 1 865 jaunuzceltos vai modernizētos sociālajos mājokļos, tai skaitā līdz 2024. gada 31. decembrim – vismaz 200 personām. Iecerēts, ka ar piešķirto atbalstu vismaz 1 200 mājokļi tiks radīti, atjaunojot pašvaldību īpašumā jau esošus atsevišķus dzīvokļus, savukārt vismaz 665 mājokļi varētu tikt radīti, būvējot jaunas dzīvojamās mājas vai pārbūvējot esošās ēkas.

Projektu īstenošanas rezultātā izveidotajiem dzīvokļiem būs jābūt ar pilnu iekšējo apdari, vannas un tualetes telpām ir jābūt aprīkotām ar santehniku – izlietni, jaucējkrānu, podu un vannu vai dušas kabīni, un virtuvei ir jābūt aprīkotai ar izlietni un jaucējkrānu. Tiks attiecinātas arī iekārtu un ierīču iegādes izmaksas virtuves un sanitāro telpu funkcionalitātes nodrošināšanai.

Vairāk par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” 4.3.1.3. pasākuma “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība” īstenošanas noteikumiem – vienotajā Tiesību aktu portālā.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības

Altum mikroaizdevumi un starta aizdevumi uzņēmējiem būs pieejami līdz 2029. gada beigām

Ekonomikas ministrija

Piešķirot papildu ES fondu finansējumu un precizējot atsevišķas normas regulējumā, Ministru kabinets š.g. 19. septembra sēdē lēma pagarināt Altum īstenoto mikroaizdevumu un starta aizdevumu atbalsta programmu uzņēmējiem līdz 2029. gada beigām (vai kamēr tiks rezervēts viss programmas ietvaros pieejamais finansējums).

Atgādinām, ka atbalsta programmas mērķis ir veicināt jaunu komercdarbības veicēju izveidi un esošo izaugsmi, nodrošinot pieeju finansējumam perspektīvu un dzīvotspējīgu biznesa projektu (investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem) īstenošanai tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nepietiekama nodrošinājuma, saimnieciskās darbības vēstures, kredītvēstures, neto ieņēmumu plūsmas vai esošo kredītsaistību apjoma dēļ nav spējuši piesaistīt finansējumu no finanšu tirgus dalībniekiem biznesa projektu īstenošanai nepieciešamajā apmērā.

Atbalsta programmai papildu piešķirts finansējums ir 15 662 858 eiro.

Atbalsta programmā starta un izaugsmes aizdevumiem palielināta maksimālā aizdevuma summa vienam saimnieciskās darbības veicējam līdz 250 000 eiro, kā arī paplašināts līdzšinējais atbalsta saņēmēju loks ar mazas vidējas kapitalizācijas sabiedrībām un vidējās kapitalizācijas sabiedrībām, kuras iespējams atbalstīt izmantojot ES fondu finansējumu.

Vienlaikus paredzēts, ka programmas ietvaros par saimnieciskās darbības veicēju uzskata uzņēmumu, kas uzņēmumu reģistrā reģistrēts ne agrāk kā 7 gadus pirms pieteikuma iesniegšanas (iepriekš – ne agrāk kā 5).

Līdz šim Altum  aizdevumu programmas ietvaros kopumā komersantiem izsniedzis  190 mikroaizdevumus 2 764 534 eiro apmērā un 601 starta aizdevumu 17 838 020 eiro apmērā. Ņemot vērā papildus piešķirto finansējumu, plānots, ka līdz 2029. gada 31. decembrim šīs programmas ietvaros kopumā varētu tikt izsniegti 290 aizdevumi, atbalstot jaunus uzņēmumus.

Detalizēti ar šodien valdības apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 328 “Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem” var iepazīties Tiesību aktu portālā.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Likumdošana, normatīvie akti Uzņēmējdarbība

Top jauns nodokļu maksātāju reitings: praktiski padomi uzņēmējiem sava reitinga uzlabošanai

Valsts ieņēmumu dienests

No 2024. gada ikvienam uzņēmumam Latvijā būs pieejams savs nodokļu maksātāja reitings. Reitinga vērtējums atspoguļos uzņēmuma nodokļu saistību izpildes disciplīnu. Nodokļu maksātāja reitings atšķirīgā detalizācijas pakāpē būs pieejams gan pašam uzņēmējam VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), gan publiski – VID Publiskojamo datu bāzē. Tāpēc Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir apkopojis praktiskus ieteikumus uzņēmējiem nodokļu maksātāja reitinga uzlabošanai.

Nodokļu maksātāja reitingam būs informatīvs raksturs, tas palīdzēs nodokļu maksātājam novērtēt savus nodokļu maksāšanas ieradumus no VID skata punkta, vienlaikus tas būs lietojams kā ceļa karte, kas sniegs atbalstu nodokļu maksāšanas disciplīnas sekmēšanai.

Jau laikā līdz 2024. gada 1. janvārim, kad jaunais nodokļu maksātāju reitings tiks publiskots, un jo īpaši pēc tam VID aicina uzņēmējus sekot saviem nodokļu maksāšanas ieradumiem un sniedz vairākas praktiskas rekomendācijas labas nodokļu maksāšanas disciplīnas uzturēšanai.

 

Risini problēmas laikus, neļaujot tām samilzt!

Labam reitingam ir būtiski laikus un pilnībā deklarēt un nomaksāt nodokļus. Tomēr ikviens uzņēmējs var saskarties ar grūtībām laikus veikt visus maksājumus. Šādos gadījumos ir svarīgi vērsties VID un kopīgi meklēt risinājumu, neļaujot veidoties nekontrolētam nodokļu parādam, kas negatīvi ietekmēs reitingu.

Praktiskie soļi:

 • Pārliecināties, vai uzņēmumam nav nodokļu parādu, var EDS sadaļā “Maksājumi” vai VID publiskojamo datu bāzē https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-paradnieki .
 • Ja ir grūtības veikt nodokļu maksājumu, vēl pirms iestājies maksāšanas termiņš jāvēršas VID un jāvienojas par iespēju sadalīt maksājumu pa daļām un maksāt ilgākā termiņā: https://www.vid.gov.lv/lv/kartejo-un-nokaveto-nodoklu-maksajumu-sadalisana-terminos .
 • Sekot līdzi, lai visas deklarācijas un pārskati būtu iesniegti noteiktajos termiņos. Iesniegšanas termiņiem ērti var sekot līdzi EDS sadaļā “Atgādinājumi” vai EDS pārskatā “Iesniegtās deklarācijas, nodokļu aprēķini un pārskati”.
 • Ja plānots uzņēmējdarbību neturpināt, uzņēmums jālikvidē arī juridiski, lai darījumu partneriem nav jāsatraucas par sadarbību ar neaktīvu uzņēmumu, kas nepilda saistības. Par to, kā pareizi likvidēt uzņēmumu, var izlasīt šeit:  https://www.vid.gov.lv/lv/uznemumu-likvidacija . 

Esi uzticams darba devējs!

Nodokļu maksātāja reitingu ietekmēs arī uzņēmuma spēja būt uzticamam darba devējam – tādam, kas darbiniekus nodarbina tiesiski un laikus un pilnībā maksā par viņiem algas nodokļus, tā garantējot saviem darbiniekiem arī sociālo aizsardzību.

Praktiskie soļi:

 • Pārliecināties, vai visi darbinieki ir reģistrēti VID. Par darbinieku reģistrēšanas termiņiem un nosacījumiem var izlasīt šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/darba-nemeju-un-darba-deveju-registracija
 • Pārliecināties, vai ir deklarēta visa darbiniekiem izmaksātā darba samaksa.
 • Izvērtēt, vai deklarētā darba samaksa ir konkurētspējīga, salīdzinot ar darba samaksu gan nozarē un reģionā, gan valstī kopumā. To iespējams izdarīt  Oficiālajā  statistikas portālā, izvēloties tēmu kategoriju “Darbs”, tad sadaļu “Darba samaksa (algas)” un tajā pārskatu  “DSV051c. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem reģionos (eiro)”

Pazīsti sava uzņēmuma amatpersonas!

Vērtējot uzņēmumu, ir svarīga ne tikai paša uzņēmuma, bet arī tā amatpersonu un pilnvaroto personu reputācija. Tāpēc uzņēmuma amatpersonu un pilnvaroto personu izvēles procesam ir jāpievērš īpaša uzmanība.

Praktiskie soļi:

Pazīsti savu darījumu partneri!

Ikviens uzņēmums ir daļa no plašāka sadarbības partneru tīkla un kopā ar tiem veido un ietekmē Latvijas uzņēmējdarbības vidi. Tāpēc nodokļu maksātāju reitingam būtiska ir arī apņēmība sadarboties tikai ar tādiem darījumu partneriem Latvijā un Eiropas Savienībā, kuriem ir laba reputācija.

Praktiskie soļi:

Kādi rādītāji tiks izmantoti reitinga noteikšanai?

Reitings raksturos uzņēmuma nodokļu saistību izpildi un tā noteikšanai tiks vērtēti:

 • uzņēmuma reģistrācijas dati;
 • uzņēmuma amatpersonu un īpašnieku vēsturiskā informācija nodokļu saistību izpildes jomā;
 • nodokļu saistību laicīga deklarēšana;
 • nodokļu maksājumu laicīga veikšana, tai skaitā nodokļu parādu esamība un uzņēmuma rīcība to mazināšanai;
 • vai uzņēmumam bijuši būtiski pārkāpumi nodokļu un muitas jomā;
 • atalgojuma līmenis uzņēmumā, tai skaitā salīdzinājumā ar citiem konkrētās nozares uzņēmumiem;
 • no trešajām pusēm saņemtā informācija, kas liecina par iespējamiem neuzskaitītiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, izvairīšanos no netiešiem nodokļiem vai “aplokšņu algu” iespējamību uzņēmumā, kā arī citi indikatori, kas ļauj vispusīgi vērtēt uzņēmuma nodokļu saistību izpildi.

Reitinga kopējais novērtējums

Papildus pašam uzņēmējam pieejamai detalizētai nodokļu reitinga informācijai EDS, VID tīmekļvietnē būs pieejama reitinga publiskā daļa – uzņēmuma reitinga kopējais novērtējums. Publisks nodokļu maksātāju reitinga kopējais novērtējums, kas sniegs Valsts ieņēmumu dienesta redzējumu par uzņēmuma nodokļu saistību izpildes līmeni, atvieglos uzziņu par uzņēmuma nodokļu saistību izpildi tā sadarbības partneriem, klientiem un citiem interesentiem.

Reitinga kopējam novērtējumam ir paredzēts lietot 5 klases, kas izteiktas burtos:

A – uzņēmums ar labu nodokļu samaksas disciplīnu un bez būtiskiem riskiem attiecībā uz nodokļu saistību izpildi;

B – uzņēmums, kam ir nodokļu saistību izpildes riski kādā no jomām –  reģistrācija, deklarāciju iesniegšana, deklarēto datu pilnīgums, deklarēto nodokļu samaksa –  un kam būtu jāuzlabo nodokļu saistību izpildi raksturojošie rādītāji;

C – uzņēmums, kurš pārkāpumu dēļ ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra vai VID ir lēmis apturēt tā saimniecisko darbību;

N – neaktīvs nodokļu maksātājs, jo pēc VID rīcībā esošajiem datiem neveic aktīvu saimniecisko darbību;

J – pēdējo sešu mēnešu laikā reģistrēts uzņēmums.

Plašāka informācija par nodokļu maksātāju reitinga sistēmu un rādītāju kopām, kas nosaka reitingu, pieejama VID tīmekļvietnē: Nodokļu maksātāju reitinga sistēma | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv).

Kategorijas
Pašvaldības Transports

Eiropas mobilitātes nedēļas noslēgumā – 22. septembrī – sabiedriskais transports Rīgā būs bez maksas  

Rīgas dome

Lai popularizētu sabiedriskā transporta lietošanu, vienlaikus samazinot satiksmes intensitāti, kā arī vides un gaisa piesārņojumu pilsētā, Eiropas mobilitātes nedēļas izskaņā, 22. septembrī, ikvienam būs iespēja izmantot Rīgas pašvaldības sabiedrisko transportu bez maksas. 

Daudzviet Eiropā no 16. līdz 22. septembrim ar saukli “Taupi enerģiju” norisināsies tradicionālā Eiropas mobilitātes nedēļa, aicinot iedzīvotājus pēc iespējas mazāk izmantot privātos transportlīdzekļus, tādā veidā popularizējot videi draudzīgu transportlīdzekļu lietošanu un samazinot emisiju un piesārņojuma apjomu pilsētās.  

Lai popularizētu sabiedriskā transporta lietošanu rīdzinieku vidū, Finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien, 14.septembrī, atbalstīja Ārtelpas un mobilitātes departamenta priekšlikumu par braukšanas maksas atvieglojuma piešķiršanu Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā Eiropas Mobilitātes nedēļās ietvaros. Par aktivitātes dienu izvelēts Eiropas mobilitātes nedēļas noslēdzošā diena – 22.septembris.

Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis: “Pasažieriem ērts un pieejams sabiedriskais transports ir viena no atbildēm, kā mazināt pilsētā sastrēgumus, tādējādi mazinot arī transporta radīto gaisa piesārņojumu pilsētā. Kopš gada sākuma, kad ir ieviesta “Rīgas Satiksmes” biļešu reforma, kas veidota, lai vairotu pastāvīgo pasažieru rindas, pilsētā tiek ierīkotas arvien jaunas sabiedriskā transporta joslas un citi uzlabojumi, lai autobusu, trolejbusu un tramvaju kustība notiktu raitāk, mēs redzam, ka tas nes augļus – pasažieru skaits pastāvīgi palielinās. Vienlaikus ikvienam, kuram sabiedriskais transports vēl nav pierasta izvēle ikdienas gaitām, jādod iespēja iepazīt sabiedriskā transporta ērtības, lai apjaustu, ka tā ir laba alternatīva privātajam auto.” 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4.pantu viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir veicināt klimata pārmaiņu ierobežošanu un pielāgošanos tām, tādēļ Rīgas pašvaldība atbalsta iniciatīvas un aktivitātes, kuras ir vērstas uz pilsētai noteikto klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu. Viens no Rīgas mērķiem ir apkārtējās vides un gaisa piesārņojuma samazināšana, tomēr to nav iespējams veikt bez sabiedrības iesaistes un satiksmes plūsmas samazināšanas. 

Šogad Rīgas pašvaldībā tiks organizēti dažādi tematiskie pasākumi un diskusijas, lai pievērstu sabiedrības uzmanību sabiedriskajam transportam, elektriskajam autotransportam, veloinfrastruktūrai, kā arī tehnoloģijām, ar kuru palīdzību var uzlabot pilsētvidi. Pasākuma programma pieejama riga.lv mājas lapā.  

Rīgas pašvaldība aicina pilsētas uzņēmumus, pakalpojumu sniedzējus, sabiedriskās un nevalstiskās organizācijas iesaistīties Eiropas mobilitātes nedēļā un mudināt savus darbiniekus šajā laikā neizmantot privātās automašīnas, bet ikdienas gaitām izvēlēties videi draudzīgu pārvietošanās veidu, tā rādot priekšzīmi citiem. 

Kategorijas
Elektroniskais iepirkums Korupcija

Pasūtītāju aktīvās ziņošanas dēļ pieaug brīdināto uzņēmumu skaits par iespējamām aizliegtām vienošanām iepirkumos

Ieva Šmite, Aizliegtu vienošanos departamenta direktore

2023. gada pirmajā pusgadā Konkurences padome (KP) ir bijusi ļoti aktīva prevenciju, kas ir alternatīva formālai lietas izpētei un sodīšanai, piemērotāja. Tas ļauj iestādei prioritizēt  izskatāmos jautājumus un efektīvi izmantot savus resursus, atrisinot problēmsituācijas ar brīdinājumu izteikšanu.

Trauksmes signālus par pārkāpumiem sniedz pasūtītāji

Pirmajos sešos mēnešos kopumā ir veiktas deviņas brīdinājuma procedūras, kuru ietvaros kopumā ir brīdināta 21 juridiska persona. Minētās pevencijas ir attiecināmas uz iespējamām aizliegtām vienošanām. Brīdinātie uzņēmumi nodarbojas ar liftu būvi un apkopi, ar tējas un kafijas vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, piegādā medicīnas preces vai veic drošības sistēmu pakalpojumus, kā arī sniedz pasažieru pārvadājumu pakalpojumus un citus pakalpojumus. Tādējādi 2023. gadā brīdināti tirgus dalībniekiem no visdažādākajām nozarēm.

Visbiežāk iespējamās aizliegtas vienošanās identificētas iepirkumos vai izsolēs. Gandrīz visos gadījumos trauksmes signālus par pārkāpuma pazīmēm ir norādījuši paši pasūtītāji.

Pasūtītāju augstā ziņošanas aktivitāte skaidrojama ar jaunajiem Publiskā iepirkuma likuma (PIL) grozījumiem. Tie paredz gan jaunus pretendentu izslēgšanas nosacījumus, gan pagarina līdzšinējo izslēgšanas termiņu, gan piešķiet pašam pasūtītājam lielāku diskrēciju pieņemt lēmumu, balstoties uz pārliecinošām norādēm, par pretendentu izslēgšanu no  tālākas dalības konkrētajā iepirkumā. Vienlaikus likums paredz, ka pasūtītājam par šīm pazīmēm jeb norādēm jākonsultējas ar KP.

Ko paredz jaunie PIL grozījumi?

PIL regulējums paredz, ka, pasūtītājam saskatot “pietiekoši pārliecinošas norādes” par pretendentu saskaņotām darbībām, ir dotas tiesības izslēgt pretendentus no dalības iepirkumā.

Lai pasūtītājs izslēgtu pretendentu no iepirkumiem: 

 • Iepirkumam jābūt izsludinātam 2023. gadā; 
 • Pasūtītājam jākonsultējas ar KP un jāsaņem 10 darba dienās KP atzinums par identificētajiem iespējamiem pārkāpumiem.

Tāpat pasūtītājs var izslēgt pretendentu, ja ir pieejama informācija par kompetentās institūcijas konkurences jomā lēmumu, ar kuru kandidāts vai pretendents ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās. Izņēmums ir gadījums, kad KP, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību Iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

PIL paredz, ka karteļa dalībnieki tiek izslēgti no iepirkumiem uz trīs gadiem no KP lēmuma spēkā stāšanās dienas. Neatkarīgi no tā, vai KP lēmums tiek apstrīdēts tiesā,  pasūtītājam ir jāskatās noilguma termiņš – trīs gadi no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

UZZIŅAI:

PIL 42.panta otrās daļas 5.punkts nosaka:

Kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu vai atbild par naudas soda samaksu saistībā ar konkurences tiesību pārkāpumu, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību Iecietības programmā kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu ir samazinājusi.

Termiņš izslēgšanai – 3 gadi!

Ko veic Konkurences padome 10 darba dienās?

2023. gada pirmajā pusgadā pasūtītāji sūdzējās par vairākiem aizdomīgiem iepirkumiem, kas  liecināja par iespējamām saskaņotām darbībām.

Iespējamo pārkāpumu pazīmes:

 • Viena un tā pati persona sagatavoja piedāvājumu Elektronisko iepirkumu sistēmā.
  • Viens pretendents ar īsziņu informēja pasūtītāju, ka cita persona var sniegt papildu informāciju par piedāvājumu. Vienlaikus šīs personas vārds un telefona numurs sakrita ar otra pretendenta norādītās kontaktpersonas vārdu un telefona numuru.
 • Cenas, ar kurām piedalījās divi pretendenti, iezīmēja iespējamu iepirkuma daļu savstarpēju sadali.
 • Diviem piedāvājumiem pievienoti identiski nomas līgumi.
 • Pretendenti norādījuši pilnīgi identiskas cenas Iepirkuma finanšu piedāvājumu divās daļās un līdzīgās cenas trešajā daļā (starp cenām ir konstatējama sakarība), un tam nav loģiska izskaidrojuma.
 • Vērtējot viena pretendenta piedāvājumu, iepirkumu vērtēšanas komisija konstatēja informācijas apmaiņu starp konkurentiem par iepirkumu pirms piedāvājumu iesniegšanas iepirkumā.
  • Informācijas apmaiņa notika starp viena zīmola autorizēto pārstāvi un izplatītāju, kur no Pilnvaras izriet, ka informācija sniegta pirms piedāvājuma iesniegšanas iepirkumā).

Visos šajos gadījumos pasūtītājs pievērsa uzmanību pirmsškietamām pārkāpuma pazīmēm un attiecīgi informēja KP. Savukārt Konkurences padome, veicot papildu izpēti, sniedza gan atzinumu pasūtītājiem par iespējamo pārkāpumu, gan īstenoja brīdinājuma procedūru uzņēmumiem, lai nākotnē novērstu līdzīgus gadījumu atkārtošanos.

Pārbaudes rīks pasūtītājiem aizliegtu vienošanos atpazīšanai

KP aicina pasūtītājus rūpīgi pievērst uzmanību ne tikai iespējamām pazīmēm, bet arī vērtēt patstāvīgi konstatētās līdzības, jo vairākos  gadījumos pasūtītāju norādītās pazīmes par pārkāpumiem bija loģiski izskaidrojamas. Piemēram, divos gadījumos aizdomīgas līdzības tika norādītas iepirkumā par auto nomu. Pasūtītājs kā pirmšķietamās pārkāpuma pazīmes norādīja sakritības tehniskajos parametros par specializēto skaņas signalizācijas bloka uzstādīšanu un citā gadījumā – sakritības par automašīnu  apkopes izmaksām.

KP konstatēja, ka abos gadījumos pazīmes ir loģiski izskaidrojamas, jo iepirkuma izpildē tika piesaistīts viens un tas pats automašīnu dīleris un tika piedāvāta viena un tā pati automašīna, tādējādi dīleris ir iedevis identisku tehnisko aprakstu un cenu par apkopi. Savukārt citas izmaksas, piemēram, maksa par kapitāla lietošanu, atpakaļpirkšanu, transportlīdzekļu gala cena, maksa par paredzamā nobraukuma pārsniegšanu, bija atšķirīgas un individuāli veidotas. Tāpat identisku apakšuzņēmēju piesaistīte par specifisku skaņas signalizācijas bloka uzstādīšanu arī ir loģiski izskaidrojams fakts, jo Latvijā ir tikai viens uzņēmums, kas nodrošina šādu pakalpojumu, un tādējādi tehniskā specifikācija abiem pretendentiem, kas izmanto tā pakalpojumu, nevar atšķirties.

Lai palīdzētu pasūtītājam piedāvājumu vērtēšanas procesā, pasūtītāji ir aicināti izmantot KP tīmekļa vietnē pretendentu pārbaudes rīku “Karteļu signālsaraksts”. Tas ir informatīvs materiāls, kur apkopota KP aktuālā prakse karteļu apkarošanā, un tas sniedz ieskatu par pirmškietamajām karteļa vienošanās pazīmēm, kas pasūtītājiem var atvieglot ikdienas darbu un var kalpot kā padomdevējs, izvērtējot pretendentu piedāvājumus iepirkumos.