Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti

Portālā Likumi.lv būs iespējams skatīt arī nozaru politikas dokumentus

Valsts kanceleja

Turpmāk no 1. septembra, iedzīvotājiem valdības apstiprinātie politikas plānošanas dokumenti un to īstenošanas informatīvie ziņojumi vienuviet ar tiesību aktiem ērtā veidā būs pieejami tīmekļvietnē Likumi.lv.

Līdz šim MK apstiprinātie nozaru politikas plānošanas dokumenti un informatīvie ziņojumi bija pieejami divās informācijas sistēmās – Valsts kancelejas uzturētajā “Politikas plānošanas dokumentu datubāzē “POLSIS un VSIA “Latvijas Vēstnesis” sistematizētajā tīmekļvietnē Likumi.lv. Savukārt Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (TAP portāls), kas tika izveidots 2021. gadā, nodrošina tiesību aktu apriti projektu stadijā un pēcāk to nodošanu arī publicēšanai vietnē Likumi.lv.

Ar TAP portāla attīstību un automatizētu saslēgumu ar Likumi.lv, vairs nav nepieciešams uzturēt POLSIS kā atsevišķu sistēmu aktuālo politikas plānošanas dokumentu uzkrāšanai un atspoguļošanai. Balstoties uz jaunajiem grozījumiem Ministru kabineta kārtības rullī, tagad arī valdībā apstiprinātie plānošanas dokumenti un informatīvie ziņojumi par to īstenošanu būs pieejami TAP portālā, un tos automātiski publicēs vietnē Likumi.lv.

Turpmāk Likumi.lv nodrošinās valdībā apstiprināto politikas plānošanas dokumentu un to īstenošanas informatīvo ziņojumu meklēšanas un savstarpējo sasaistes funkciju. Savukārt POLSIS turpinās pastāvēt kā arhīvs, kurā būs pieejami nozares un citi dokumenti, kas ir tikuši pieņemti Ministru kabinetā un Saeimā.

POLSIS tika izveidota 2002. gadā, kad tika analizēti un sistematizēti visi politikas plānošanas dokumenti kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas 1990. gadā.

Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti Uzņēmējdarbība

No 2023. gada 1. oktobra uzņēmējdarbības riska valsts nodeva jāmaksā visām fiziskajām personām, kas nodarbina darbiniekus

Maksātnespējas kontroles dienests

Lai aizsargātu darbiniekus, sākot ar 2023.gada 1.oktobri uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (URVN)  jāmaksā visām fiziskajām personām, kuras algo darbiniekus. URVN veido darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļus un uzņēmēja maksātnespējas gadījumā darbiniekiem ir tiesības pretendēt uz darba devēja neizmaksāto darba samaksu no šī fonda. Izmaiņas ir saistītas ar Grozījumiem likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”.

Maksātnespējas kontroles dienesta Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamenta direktore Sandra Celma skaidro: “Līdz šiem grozījumiem uz izmaksu no darbinieku prasījumu garantiju fonda varēja pretendēt tikai tie darbinieki, kuru darba devējam ir pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process. Līdz šim individuālajiem komersantiem (IK), zemnieku saimniecībām (ZS),  individuālajiem (ģimenes) uzņēmumiem (IU) un zvejnieku saimniecībām (ZVS) tiek piemērots juridiskās personas maksātnespējas process, savukārt no šā gada 15. septembra gadījumos, kad tiesa lems par IK, IU, ZS vai ZSV maksātnespējas procesa pasludināšanu, tiem tiks pasludināts  fiziskās personas maksātnespējas process, līdz ar to ar grozījumiem ir veiktas izmaiņas, kas nosaka, ka uz izmaksu no darbinieku prasījumu garantiju fonda varēs pretendēt arī tie darbinieki, kuru darba devējam tiks pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process. Lai darba devēju darbinieki būtu aizsargāti un varētu pretendēt uz izmaksu no darbinieku prasījumu garantiju fonda, ja darba devējam pasludina maksātnespēju un tas paliek parādā darbiniekiem, katram darba devējam ir  pienākums maksāt URVN, kas arī veido šo darbinieku prasījumu garantiju fondu. Līdz ar to, sākot ar šā gada 1. oktobri visām fiziskajām personām, kas nodarbinās darbiniekus (arī fiziskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem līdz šim šāds pienākums nebija), būs pienākums maksāt šo nodevu.”

Ar veiktajiem grozījumiem tiek nodrošināta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1023 (2019. gada 20. jūnijs) par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, parādsaistību dzēšanu un diskvalifikāciju un ar pārstrukturēšanu, maksātnespēju un parādsaistību dzēšanu saistīto procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 (Direktīva par pārstrukturēšanu un maksātnespēju) ieviešana, t.i. – dalībvalstis nodrošina, ka, ja maksātnespējīgiem uzņēmējiem ir ar profesiju saistīti parādi, kas ir radušies to tirdzniecības, darījumdarbības, amatniecības vai profesijas ietvaros, kā arī personīgi parādi, kas ir radušies ārpus minētās darbības un kurus nav iespējams racionāli nošķirt, tad šādi parādi, ja tie ir dzēšami, jāizskata vienā vienotā procedūrā, lai panāktu pilnīgu parādsaistību dzēšanu.

Riska valsts nodevas apmērs katru gadu tiek noteikts ar Ministru kabineta noteikumiem un 2023. gadā tie ir 36 centi. Darba devējs URVN aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības.

No Darbinieku prasījumu garantiju fonda sedz darbinieku prasījumus (nesamaksāto darba samaksu un ar to saistītos nodokļus) darba devēja maksātnespējas gadījumā.

Vairāk informācijas par Darbinieku prasījumu garantiju fondu un darbinieku prasījumiem Maksātnespējas kontroles dienesta mājaslapā sadaļā “Darbinieku prasījumi”.

Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti

Ierosināta lieta par normām, saskaņā ar kurām atceļ komersantam piešķirtās obligātā iepirkuma tiesības

Satversmes tiesa

Satversmes tiesā ierosināta lieta “Par Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumu Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” 41. punkta un 60.2. apakšpunkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2022. gada 31. martam) (turpmāk – apstrīdētās normas) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajiem trim teikumiem”.

Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu atzīt apstrīdētās normas par neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajiem trim teikumiem, kā arī attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju par spēkā neesošām no 2021. gada 20. aprīļa.

No pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem izriet, ka pieteikuma iesniedzējai 2009. gadā bija piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Pieteikuma iesniedzēja līdz 2021. gada 1. martam nebija iesniegusi pārskatu par elektrostacijas darbību 2020. gadā. Tādēļ Būvniecības valsts kontroles birojs ar 2021. gada 20. aprīļa lēmumiem, pamatojoties uz apstrīdētajām normām, pieteikuma iesniedzējai atcēla minētās tiesības un uzlika pienākumu atmaksāt visu valsts atbalstu par saražotās elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros par periodu no 2020. gada 1. janvāra.

Pēc pieteikuma iesniedzējas ieskata, ar to, ka tai bez brīdinājuma un individuāla pārkāpuma izvērtējuma atceltas piešķirtās obligātā iepirkuma tiesības un uzlikts pienākums atmaksāt publiskajam tirgotājam saņemto valsts atbalstu. Tādējādi ar apstrīdētajām normām esot pārkāpts Satversmes 1. pantā ietvertais tiesiskās paļāvības aizsardzības princips un aizskartas Satversmes 105. panta pirmajos trīs teikumos ietvertās tiesības uz īpašumu.

Satversmes tiesa uzaicināja institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu,– Ministru kabinetu – līdz 2023. gada 23. oktobrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2023. gada. 23. janvāris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Informācija par lietu: 2023-35-03

Kategorijas
Būvniecība un nekustamais īpašums Likumdošana, normatīvie akti

No visiem darba aizsardzības pārkāpumiem ceturtā daļa notiek būvniecībā

Valsts darba inspekcija

Saskaņā ar Valsts darba inspekcijas (VDI) datiem šī gada pirmajos mēnešos vairāk nekā ceturtā daļa no visiem atklātajiem darba tiesību un darba aizsardzības pārkāpumiem bijuši tieši būvniecībā. Lielākoties smago un letālo nelaimes gadījumu cēloņi būvniecībā saistīti ar nepietiekamu vai neatbilstošu darbinieku apmācību, nepiemērotu darba aprīkojumu, kā arī pašu darbinieku vieglprātīgu attieksmi pret drošības instrukcijām un pareizām darba metodēm.  

BŪVLAUKUMOS – 26% VISU NELAIMES GADĪJUMU DARBĀ  

Būvniecības nozarē drošības apdraudējumu netrūkst: 2022. gadā 21%, bet 2023. gadā 26% no visiem VDI konstatētajiem darba tiesību un darba aizsardzības pārkāpumiem fiksēti tieši būvniecībā. Kā stāsta VDI Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja Sandra Zariņa, visbiežāk pārbaudēs būvlaukumos tiek konstatēti pārkāpumi sastatņu komplektēšanā, aizsargnožogojumu veidošanā, tranšeju sānu malu nostiprināšanā, bīstamu atvērumu vai caurumu nosegšanā, atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanā un lietošanā. 

Lai veicinātu būvniecības nozares uzņēmumu atbilstību darba aizsardzības un darba tiesību normatīvo aktu prasībām, kā arī mazinātu nelaimes gadījumu un nereģistrētās nodarbinātības gadījumu skaitu nozarē, VDI veic preventīvas pārbaudes būvobjektos. Šī gada pirmajos sešos mēnešos reģistrēti 83 nelaimes gadījumi, deviņiem cietušajiem konstatētas smagas traumas, un izmeklēts arī  viens letāls nelaimes gadījums. Kopumā, konstatējot nopietnus un tiešus draudus darbinieku drošībai un veselībai, VDI inspektoriem nācies apturēt darbus vai brīdināt par darbu apturēšanu 26 būvlaukumos. 

“Katrs nelaimes gadījums darbā rada būtisku ekonomisko zaudējumu, ko ietekmē gan aizkavēta būvniecība, gan nepieciešamība aizvietot cietušo darbinieku, nemaz nerunājot par cietušā, viņa ģimenes un arī tuvāko kolēģu morālajām un fiziskajām ciešanām,” uzsver Sandra Zariņa. “Turklāt jāpatur prātā, ka pie izglītota un atbildīga darba devēja, kura uzņēmumā tiek nodrošināta droša, veselībai nekaitīga un tiesiska darba vide, strādā vairāk darbinieku, kuri ir motivēti un atbildīgi izturas pret savu un citu personu drošību un veselību. Tādējādi kopīgiem spēkiem var novērst iespējamos nelaimes gadījumus, kā arī finansiālus zaudējumus un reputācijas riskus, ko tie rada uzņēmumam.”  

NELAIMES GADĪJUMA NOVĒRŠANA IR VISU DARBINIEKU KOPĪGA ATBILDĪBA 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aizvadītajā gadā 19 reizes saņēmis izsaukumus uz būvobjektiem, galvenokārt Rīgā un Pierīgas novados. Kā rāda novērojumi, visbiežāk  ugunsdrošības pārkāpumi būvobjektos saistīti ar nepietiekamu ugunsdzēsības aparātu skaitu, tomēr ļoti bieži nākas saskarties ar situācijām, kad visi būvobjektos esošie darbinieki nav instruēti par pareizu rīcību ugunsgrēkā, nav izskaidrota katra atbildība un pienākumi. Regulāras apmācības un instruktāža būtu normāla prakse ikvienam atbildīgam darba devējam. 

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Dienesta nodaļas vecākais inspektors Kristaps Kalvāns uzsver: “Lielākā daļa ugunsgrēku, tajā skaitā būvobjektos, notiek neuzmanības un drošības pasākumu neievērošanas rezultātā. Ja ugunsgrēks izceļas, tā sekas mazina pareiza visu iesaistīto rīcība – kā reaģē un rīkojas cilvēks, kas pamana ugunsgrēka izcelšanos, kā rīkojas un cik savlaicīgi evakuējas visi būvobjektā esošie cilvēki.”  

Viņš atzīst – regulāri jāmācās arī ugunsdzēsējiem glābējiem, jo darbs būvobjektā var būt izaicinošs: nepabeigta konstrukciju izbūve un materiālu krāvumi var radīt problēmas ar piekļuvi konstrukcijām, kritienu un traumu risku. Tādēļ regulāras mācības ugunsdzēsējiem glābējiem palīdz attīstīt dzēšanas darbu iemaņas būvobjektos, savukārt būvniecības procesā iesaistītajiem atgādina par pareizu rīcību, izceļoties ugunsgrēkam. 

DROŠĪBAI IR SVARĪGA PREVENCIJA UN PAŠU INICIATĪVA 

Regulāras mācības kā svarīgu drošības pasākumu vērtē arī būvnieki, kuriem svarīga sociāli atbildīga darba kultūra. Mācības, kas darbiniekiem nāk kā pārsteigums, ir sevišķi vērtīgas, jo parāda reālo situāciju – kā darbinieki reaģē, cik labi ir sagatavoti, kur meklējamas vājās vietas zināšanās un prasmēs. 

“No darba aizsardzības viedokļa būvniecība tiek uzskatīta par vienu no bīstamākajām nozarēm pasaulē, jo tajā strādājošie vidēji biežāk cieš dažādos nelaimes gadījumos darbā vai saslimst ar arodslimībām. Vienlaikus būvniecības procesā iesaistīto dalībnieku veselību un drošību var ietekmēt arī citi, ar tiešajiem būvdarbiem nesaistīti faktori un ārējie riski, kas pie noteikta apstākļu kopuma var rezultēties ārkārtas situācijās, kur ātra un precīza rīcība var būt izšķiroša cilvēku dzīvību glābšanā. Esam izstrādājuši detalizētu ārkārtas situāciju un krīžu vadības procesu, kuru mācību laikā pārbaudām praksē, radot reālai krīzes situācijai maksimāli pietuvinātus apstākļus. Tas ļauj pārliecināties gan par izstrādātā procesa efektivitāti un mūsu darbinieku spējām un prasmēm rīkoties ārkārtas apstākļos, gan savstarpējo sadarbību ar atbildīgajiem glābšanas dienestiem,” stāsta nekustamo īpašumu attīstītāja “Bonava Latvija” valdes priekšsēdētājs Mareks Kļaviņš.  

Augustā uzņēmums organizēja ārkārtas situācijas praktiskās mācības, kuru ietvaros simulēta ugunsgrēka izcelšanās būvobjektā un cietušo personu glābšana. Mareks Kļaviņš atzīst – tas bijis lielisks atgādinājums ne tikai uzņēmuma darbiniekiem, bet ikvienam cilvēkam jebkurā situācijā atbildīgi reaģēt uz trauksmes signāliem, pārdomas par trauksmes pamatotību atliekot uz vēlāku laiku. 

Arī VDI aicina ievērot labas pārvaldības principus un nozarē iesaistītajiem pašiem kritiski novērtēt darba vides un darba organizācijas atbilstību darba aizsardzības un darba tiesību normatīvo aktu prasībām, negaidot pārbaudi. “Būvniecības nozare ir bijusi un būs VDI uzmanības lokā. Protams, VDI inspektori nedodas pārbaudēs ar mērķi sodīt būvniekus, tomēr būvlaukumos, kur konstatē nopietnus un tiešus draudus darbinieku drošībai un veselībai vai nereģistrēti nodarbinātus darbiniekus, piemēro likumā paredzētos līdzekļus, gan apturot būvdarbus, gan piemērojot atbilstošus sodus,” norāda VDI eksperte Sandra Zariņa. 

Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti Uzņēmējdarbība

Plānotas apjomīgas izmaiņas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā

Inese Helmane, LV portāls

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma grozījumi paredz uzlabojumus publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības sistēmā, spēcinot publiskas personas kā akcionāra iesaisti kapitālsabiedrības stratēģiskajā pārvaldībā. Vienlaikus ir iecerēts samazināt koordinācijas institūcijas iesaisti kapitālsabiedrību vidēja termiņa plānošanas procesā, ja kapitālsabiedrībā ir padome. Tiek arī salāgotas likuma normas ar Komerclikuma aktuālo regulējumu un precizēti publiskas personas kapitālsabiedrību reorganizācijas un pārveides noteikumi, kā arī veikti atsevišķu terminu skaidrojumi.

ĪSUMĀ

– Likuma grozījumi paredz valsts kā akcionāra lomas stiprināšanu, regulāri pārskatot valsts kapitālsabiedrību pārvaldības politiku Ministru kabineta līmenī, un lielāku kapitāla daļu turētāja iesaisti un atbildību attiecībā uz mērķu izvirzīšanu un snieguma izvērtēšanu.

– Likums tiek papildināts ar jaunumu – īpašnieku gaidu vēstuli un nosacījumus tās izstrādei.

– Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma grozījumi salāgo likuma normas ar aktuālo Komerclikuma regulējumu.

– Ņemot vērā valsts kapitālsabiedrību ieņēmumu avotus, kapitālsabiedrības tiks iedalītas: komerciālās, no valsts budžeta atkarīgās komerciālās un no valsts budžeta atkarīgās nekomerciālās.

– Jaunums ir likuma grozījumos integrētais Valsts kontroles ieteikums – paredzēt līdzdalības lietderības izvērtējumu publiskas personas tiešās līdzdalības kapitālsabiedrību otrā līmeņa atkarīgajās kapitālsabiedrībās.

– A. Grafs: “Lielajiem valsts uzņēmumiem ir nepieciešams “atraut nabas saiti” no valsts budžeta dotācijām, uzņēmumiem jākļūst efektīvākiem un jāpelna, jāpiesaista investoru nauda, jāattīsta darbība ārpus Latvijas, sekmīgi konkurējot ar citiem.”

– Grozījumi attiecas uz visiem likuma subjektiem – tie skar gan kapitālsabiedrību un to pārvaldes institūciju atbildības sfēru, gan kapitāla daļu turētājus un augstākās lēmējinstitūcijas, gan koordinācijas institūciju.

Patlaban ir noslēgusies šo grozījumu publiskā apspriešana, un tuvākajā laikā tie tiks iesniegti saskaņošanai institūcijām.

Grozījumu nepieciešamība likumprojekta anotācijā skaidrota ar Ministru kabineta (MK) 2022. gada 15. septembra rīkojumu Nr. 618, kurā Pārresoru koordinācijas centram līdz 2023. gada 1. aprīlim tika uzdots sagatavot grozījumus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā atbilstoši konceptuālajā ziņojumā “Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām” izstrādātajiem risinājumiem.

Rīkojumā tika noteikts, ka ir jāievieš kārtība valsts kapitālsabiedrību pārvaldības politikas regulārai pārskatīšanai MK līmenī katrā politiskajā ciklā, valsts kapitālsabiedrību iedalījums grupās pēc to ieņēmumu avotiem un iekļaušanas vispārējā valdības sektorā, kā arī, paredzot publiskām personām pienākumu izstrādāt īpašnieka gaidu vēstuli pirms publiskas personas kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes uzsākšanas.

Ar MK rīkojumu Nr. 618 tika paredzēts arī papildināt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu ar regulējumu, kas paredz valsts kapitālsabiedrību stratēģiskās attīstības izvērtēšanu arī tām valsts kapitālsabiedrībām, kuru kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas, mazināt kapitāla daļu turētāja un koordinācijas institūcijas iesaisti un spēcināt kapitālsabiedrību padomju iesaisti publisku personu kapitālsabiedrību darbības plānošanas un uzraudzības procesā.

Lasīt visu : šeit

Kategorijas
Būvniecība un nekustamais īpašums Likumdošana, normatīvie akti

Būvniecības regulējumā tiek ieviesta jauna būvspeciālistu darbības sfēra ugunsdrošības jomā – ugunsdrošības būvspeciālists

Ekonomikas ministrija

Veicinot būvprojektēšanas kvalitātes uzlabošanu ugunsdrošības jomā un nosakot vienu atbildīgo par ugunsdrošības prasību izstrādi un ievērošanu, Ministru kabineta š.g. 22. augusta sēdē apstiprināja grozījumus būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumos, līdz ar kuriem tiek ieviesta jauna būvspeciālistu darbības sfēra ugunsdrošības jomā – ugunsdrošības būvspeciālists. Vienlaikus līdz ar grozījumiem precizēti kompetences pārbaudes iestādes un būvspeciālistu pienākumi, vienlaikus veicinot valsts valodas lietošanu būvspeciālistiem atbilstoši to profesijai un ieņemamajam amatam.

Ugunsdrošības būvspeciālista darbības sfēras ieviešana paredzēta, lai paaugstinātu būvju ugunsdrošību, nodrošinot ka ugunsdrošības risinājumus ir definējis un pārbaudījis tieši šajā jomā kompetents būvspeciālists, radot iespēju projektēt un būvēt ugunsdrošības ziņā sarežģītākas būves, vienlaikus samazinot tādu gadījumu skaitu, kad neatrisināti ugunsdrošības jautājumi kavē būvju nodošanu ekspluatācijā. Grozījumi MK noteikumos sagatavoti, izpildot informatīvajā ziņojumā ”Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta īstenoto ugunsdrošības uzraudzību būvniecības jomā” noteikto uzdevumu Ekonomikas ministrijai līdz 2023. gada 1. decembrim ieviest jaunu būvspeciālistu darbības sfēru ugunsdrošības jomā – ugunsdrošības būvspeciālists.

Līdz ar grozījumiem MK noteikumos noteikti ugunsdrošības sfēras būvspeciālista pienākumi – izstrādāt būvobjekta ugunsdrošības risinājumus un  sagatavot ugunsdrošības pasākumu pārskatu. Ugunsdrošības būvspeciālists būs atbildīgs par visiem ugunsdrošības risinājumiem būvprojektā, definējot tos ugunsdrošības pasākumu pārskatā un būvprojekta izstrādes laikā sekojot līdzi un pārbaudot ugunsdrošības pasākumu pārskatā iekļauto prasību izpildi citās būvprojekta daļās. Proti, ugunsdrošības būvspeciālists definēs, kādas ugunsdrošības prasības ir jāievēro būvprojekta daļu izstrādātājiem un pēc būvprojekta daļu izstrādes pārbaudīs, vai definētās ugunsdrošības prasības ir izpildītas.

Līdz 2026. gada 31. decembrim noteikts pārejas posms ugunsdrošības būvspeciālistu sagatavošanai un darbības uzsākšanai būvju projektēšanā. Līdz šim laikam tiek saglabāta esošā kārtība – šo funkciju veic arhitekta prakses un projektēšanas specialitātē sertifikātā norādītās darbības sfēras būvspeciālisti, kas atbilstoši normatīvajam regulējumam izstrādā ugunsdrošības risinājumus un ugunsdrošības pasākumu pārskatus. Pēc šī termiņa beigām būvniecības iecerēs, kas tiks uzsāktas no 2027. gada 1. janvāra, ugunsdrošības pasākumu pārskatu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izstrādāt būs tiesīgs tikai ugunsdrošības sfēras būvspeciālists.

Saistībā ar valsts valodas lietošanu noteikumu projektā paredzētas tiesības kompetences pārbaudes iestādēm apturēt būvprakses sertifikātu, ja būvspeciālistu valsts valodas zināšanas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Tāpat precizēts regulējums attiecībā uz prasībām datu iesniegšanai kompetences pārbaudes iestādēs, ņemot vērā to, ka šobrīd visi dati par būvspeciālistiem tiek ievadīti elektroniski Būvniecības informācijas sistēmas (BIS), kā arī precizēts minimālais ekspertu skaits, kas veic būvspeciālistu uzraudzību un kompetences pārbadi.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” var iepazīties Tiesību aktu portālā.

Kategorijas
Būvniecība un nekustamais īpašums Likumdošana, normatīvie akti

Precizēts regulējums par būvprojekta ekspertīzes kārtību būvdarbu laikā

Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta sēdē š.g. 22. augustā apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, precizējot normas par būvprojekta ekspertīzes kārtību būvdarbu laikā, minerālmateriālu (derīgo izrakteņu) uzskaiti būvniecībā, kā arī par būvinspektora pienākumiem attiecībā uz vides prasību ievērošanu būvlaukumā.

Vispārīgo būvnoteikumu 60. punkts šobrīd nosaka, ka gadījumā, ja būvprojektā, kuram ir veikta būvekspertīze, pirms būvdarbu uzsākšanas vai būvdarbu laikā tiek mainīts būves arhitektoniskais risinājums vai būves, tās nesošo konstrukciju vai to daļu konstruktīvais risinājums attiecībā uz būves mehānisko stiprību, stabilitāti, ugunsdrošību vai lietošanas drošumu, tad ir nepieciešams veikt atkārtotu attiecīgo būvprojekta daļu ekspertīzi. Taču praksē secināts, ka nebūtisku izmaiņu būvprojektā gadījumos ekspertīze rada lielāku slogu nekā ir potenciālais sabiedrības ieguvums. Līdz ar to MK noteikumi precizēti, nosakot, ka atkārtota ekspertīze ir jāveic, ja tiek mainīts būves, tās nesošo konstrukciju vai to daļu konstruktīvais risinājums, kas samazina būves mehānisko stiprību, stabilitāti, ugunsdrošību vai lietošanas drošumu.

Vienlaikus, lai paātrinātu būvdarbu gaitu, tiek paredzēts, ka gadījumā, ja nepieciešama būvprojekta izmaiņu ekspertīze, būvdarbi būves daļā, kuru skar konstruktīvā risinājuma izmaiņas, ir pārtraucami tikai tajos gadījumos, kad būve būvdarbu laikā tiek ekspluatēta. Tas ļaus būvprojekta izmaiņu ekspertīzes laikā, neradot draudus sabiedrības drošībai, turpināt būvniecības procesu dalībnieku saskaņotu un būvvaldes akceptētu būvprojekta izmaiņu realizāciju.

Izpildot Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna uzdevumu par minerālmateriālu (derīgo izrakteņu) uzskaiti būvniecībā, līdz ar grozījumiem MK noteikumos noteikts, ka būvdarbu žurnālā būs jānorāda informācija par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas rekvizītiem (izdevējs, numurs un datums). Tas ļaus atbilstoši Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānam uzkrāt informāciju par būvobjektā ieviestajiem minerālmateriāliem, lai Valsts vides dienests varētu pēcāk šo informāciju izmatot derīgu izrakteņu ieguves kontrolei.

Šobrīd Vispārīgo būvnoteikumu 140. punktā noteikts, ka gadījumos, ja būvinspektors konstatē, ka, veicot būvdarbus, pieļautas atkāpes no vides prasībām, kas radījušas vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu, būvinspektors informē institūciju, kura veic vides valsts kontroli. No esošā regulējuma nav viennozīmīgi skaidrs, ka attiecīgā pienākuma ietvaros tiks informēts arī Valsts vides dienests. Līdz ar to precizēts Vispārīgo būvnoteikumu attiecīgais punkts, norādot, ka ar vārdiem “institūciju, kura veic vides valsts kontroli” ir saprotams arī Valsts vides dienests.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” var iepazīties Tiesību aktu portālā.

Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti Pašvaldības Uzņēmējdarbība

LTRK pauž satraukumu par Valsts kontroles secinājumiem – pašvaldības nenodrošina brīvu un godīgu uzņēmējdarbības vidi

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Valsts kontrole (VK) šonedēļ tikās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Konkurences neitralitātes komiteju un iepazīstināja ar veikto revīziju “Vai jaunizveidotās pašvaldības ir izvērtējušas līdzdalību kapitālsabiedrībās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši labai praksei?”. Revīzijā  secināts, ka kopumā pašvaldības pēc administratīvi teritoriālās reformas (ATR), kas stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā, turpina pieļaut jau iepriekš veiktajās VK revīzijās konstatētās nepilnības, izvērtējot to līdzdalību kapitālsabiedrībās , kā arī kapitālsabiedrību pārvaldībā.

VK padomes loceklis Edgars Korčagins:
“Pirmkārt, jaunizveidotās pašvaldības nepilnīgi izvērtējušas kapitālsabiedrību darbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likumam. Otrkārt, nav noteikti ar līdzdalību sasniedzamie mērķi, tādēļ daudzos gadījumos nav pārliecības, vai pašvaldībām patiešām jāiesaistās komercdarbībā. Treškārt, pārvērtējot līdzdalību, pašvaldības nav vispusīgi analizējušas kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un snieguma rādītājus, lai pārliecinātos, ka tās patiesi var iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvus, pieejamus un konkurētspējīgus pakalpojumus ilgtermiņā.”

Viena no LTRK pamatvērtībām ir godīga konkurence, tāpēc biedrība aktīvi iesaistās konkurences neitralitātes veicināšanā. LTRK uzskata, ka tieši godīga konkurence nodrošina iespēju iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvāko pakalpojumu, kas atbilst tirgus cenām. Pašvaldību kapitālsabiedrību īpatsvars ir arī viens no kritērijiem, LTRK ik gadu vērtējot uzņēmumiem draudzīgākās pašvaldības. Tāpat, ņemot vērā gūto pieredzi vērtējot publisku personu līdzdalību kapitālsabiedrībās, arī LTRK Konkurences neitralitātes komiteja ir uzsākusi priekšlikumu izstrādi tiesiskā regulējuma pilnveidei. LTRK ieskatā nepieciešams veicināt ciešāku dialogu starp komersantiem un pašvaldību pārstāvjiem, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvākos un izdevīgākos pakalpojumus. Tāpat jāaktualizē jautājums par to, kā un vai pašvaldības un tām piederošās kapitālsabiedrības publicē informāciju iedzīvotājiem un komersantiem ērti pieejamā veidā un pēc iespējas plašākai auditorijai. Tostarp – ne tikai likumā noteikto informāciju par kapitālsabiedrības mērķiem un finanšu rādītājiem, bet arī cita veida informāciju, kas varētu radīt labvēlīgu augsni caurskatāmības nodrošināšanai pašvaldības darbā.

LTRK Konkurences neitralitātes komitejas vadītājs Māris Simanovičs uzsvēra, ka revīzijā secinātais uzskatāmi parāda, ka pašvaldību vadība nepilnīgi veic savus pienākumus attiecībā uz kapitālsabiedrību darbības lietderīguma izvērtēšanu, kas, savukārt, izceļ apstākli, ka pašvaldību amatpersonas un politiķi personīgi neuzņemas atbildību par savu darbību vai bezdarbību. Izstrādājot un papildinot tiesisko regulējumu, jāveicina atbildība pašvaldības amatpersonu un politiķu vidū par Valsts kontroles prasību neizpildi, turklāt, iespējams, jāparedz administratīvo vai cita veida soda mehānismu ieviešana klaju pārkāpumu konstatēšanas gadījumā. Būtiskākais gan ir tas, ka negodīgas konkurences rezultātā iedzīvotāji kā Rīgā, tā reģionos var nonākt pie situācijas, ka pakalpojumi nav ne tie kvalitatīvākie, ne par izdevīgāko cenu.

Lai novērstu VK revīzijā konstatētos trūkumus un neatbilstības, pašvaldībām nepieciešams ieviest vairākus ieteikumus, tostarp izvērtēt nepieciešamību izdot saistošos noteikumus, kuros noteikta pašvaldību kompetence un paredzēto darbību apjoms līdzdalībai kapitālsabiedrībās un ieviest iekšējās kontroles procedūras lēmumu pamatotības nodrošināšanai attiecībā uz kapitālsabiedrību peļņas izlietojumu, kā arī savlaicīgas aktuālās informācijas publiskošanu par tām piederošajām kapitālsabiedrībām, atbilstoši normatīvā akta prasībām.

Noslēgumā LTRK biedri secināja, ka diemžēl izvērtējums par pašvaldību līdzdalību kapitālsabiedrības neaptver visas jomas, kurās ir pazīmes par negatīvu brīvā tirgus ietekmēšanu. LTRK biedri identificējuši, ka tās ir kultūras, veselības aprūpes, komunālo pakalpojumu u.c. jomas, kur būtu nepieciešami pilnveidojumi tiesiskajā regulējumā. Šobrīd ir jāvērtē iesaiste kapitālsabiedrībās, taču nereti publiskas personas iesaistās tirgū, piedāvājot pakalpojumus ar pašvaldības iestāžu vai aģentūru starpniecību, tādējādi kropļojot tirgu un neievērojot konkurences neitralitātes principu ievērošanu. 

VK revīzijā vērtētas astoņas pašvaldības – Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Ludzas, Ogres, Preiļu, Tukuma un Dienvidkurzemes novada pašvaldība.

Ar pilnu revīzijas ziņojumu iespējams iepazīties ŠEIT.

Kategorijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Likumdošana, normatīvie akti Uzņēmējdarbība

Tiešsaistes platformas pozitīvi ietekmē konkurenci starp uzņēmumiem

Konkurences padome

Konkurences padome (KP), tirgus uzraudzībā pētot tiešsaistes platformu darbību, ir identificējusi tiešsaistes platformu praksi, kas var radīt risku konkurences ierobežošanai, vienlaikus secinot, ka tiešsaistes platformas veicina konkurenci starp uzņēmumiem, kas izmanto to pakalpojumus, kā arī rada ieguvumus patērētājiem.

Ņemot vērā e-komercijas attīstību pēdējo gadu laikā un COVID-19 pandēmiju, tiešsaistes platformas ir kļuvušas par arvien nozīmīgāku tirdzniecības kanālu, mudinot uzņēmumus attīstīt pārdošanu interneta vidē. Lai gūtu padziļinātāku izpratni par tiešsaistes platformu darbības principiem, Latvijas un Lietuvas konkurenci uzraugošās iestādes veica paralēlas tirgus izpētes, apzinot iespējamās problēmsituācijas, kas var negatīvi ietekmēt konkurenci digitālajos tirgos.

Neraugoties uz to, ka tiešsaistes platformas ir ērts risinājums gan patērētājiem, gan uzņēmumiem, Latvijā uzņēmumiem joprojām nozīmīgs pārdošanas kanāls ir fiziskās pārdošanas vietas, ko veicina patērētāju paradumi iepirkties klātienē. Vienlaikus KP tirgus uzraudzībā ir konstatējusi, ka tiešsaistes platformas veicina konkurenci starp uzņēmumiem, sniedzot tiem iespēju vienkopus iepazīties ar konkurentu piedāvājumu un to piedāvātajām preču cenām. Tostarp tās sniedz uzņēmumiem arī citas priekšrocības, piemēram, iespēju ietaupīt resursus sava tiešsaistes tirdzniecības risinājuma jeb internetveikala izveidei, kā arī piedāvā loģistikas vai mārketinga pakalpojumus.

Tiešsaistes platformu potenciāls ierobežot konkurenci

KP uzsver, ka arī tiešsaistes platformas ir pakļautas Konkurences likumam, neskatoties uz to darbības specifiku. Kā norāda KP priekšsēdētājs Juris Gaiķis: “Ņemot vērā tīkla ietekmi un nevienlīdzīgo stāvokli starp platformām un uzņēmumiem, kas izmanto to pakalpojumus, tiešsaistes platformām ir jāievēro Konkurences likums. Mūsu iestādes uzdevums ir preventīvi novērst darbības, kas var radīt konkurences ierobežošanas risku, ļaujot nozarei attīstīties godīgi un caurspīdīgi.”

Latvijā darbojas vairākas tiešsaistes platformas, kas pilda hibrīdfunkciju – savā platformā tirgojot arī savus produktus, tādējādi konkurējot ar uzņēmumiem, kas izmanto platformas piedāvātos starpniecības pakalpojumus. KP konstatē, ka platformām ar hibrīdfunkciju pastāv potenciāls, īpaši ņemot vērā tām pieejamos datus, saviem produktiem piemērot dažādas priekšrocības, piemēram, labāku ranžējumu starp citiem produktiem vai cenu. Arī KP veiktajā aptaujā uzņēmumi norādījuši uz dažādām situācijām, kur platformu piedāvātajiem produktiem tiek nodrošinātas priekšrocības, salīdzinot ar uzņēmumiem, kas izmanto platformu piedāvātos starpniecības pakalpojumus, lai tirgotu savas preces.

KP veiktā izpēte arī apliecina, ka risku ierobežot konkurenci var radīt starp tiešsaistes platformām un uzņēmumiem noslēgtajos līgumos ietvertās paritātes saistības jeb nosacījumi, kas ierobežo uzņēmumu iespējas citos tirdzniecības kanālos piedāvāt savas preces vai pakalpojumus par labvēlīgākiem nosacījumiem. Līdz ar to KP aicina tiešsaistes platformas, kas ir noteikušas “šaurās” paritātes saistības līgumā ar komerciālajiem klientiem, izvērtēt, vai tās platformu veiksmīgai darbībai ir nepieciešamas un nav pārmērīgas, faktiski radot plašo paritātes saistību sekas. Savukārt platformām, kas līgumos ar uzņēmumiem ir ietvērušas plašās paritātes saistības – veikt līguma grozījumus, tās izslēdzot.

Izpēte arī norāda uz cenu sadārdzināšanās risku patērētājiem, ja tiešsaistes platforma uzņēmumiem piemēro augstas un ekonomiski nepamatotas komisijas maksas. Ņemot vērā līgumos noteiktās paritātes saistības, uzņēmums šādas komisijas maksas var pārnest uz patērētājiem. Uz minēto problemātiku īpaši norādījuši uzņēmumi, kuri izmanto maltīšu piegādes platformas.

Tiešsaistes platformu prakse, kas saistīta ar savu preču izcelšanu vai plašo paritātes saistību piemērošanu pret uzņēmumiem, var vājināt konkurenci tirgū un nelabvēlīgi ietekmēt patērētājus, tāpēc KP aicina tiešsaistes platformas rūpēties, lai netiktu pārkāpti godīgas konkurences principi sadarbībā ar to komerciālajiem klientiem. Noslēdzot tirgus izpēti, KP rosina diskutēt par komisijas maksu caurspīdīguma palielināšanu gala patērētājiem, tādējādi mudinot patērētājus pieņemt skaidrus un informētus lēmumus, kur tiek novirzīti to līdzekļi.

Līdzīgi konkurences apstākļi arī Lietuvā

Arī Lietuvas konkurences uzraugs paralēli veiktajā tirgus izpētē ir atzinis tiešsaistes platformu pozitīvo ietekmi uz konkurenci. Vienlaikus arī uzņēmumi Lietuvā ir vērsuši konkurences uzrauga uzmanību uz līdzīgu problemātiku KP konstatētajai, piemēram, saistībā ar paritātes saistībām un pašpreferenci. Tomēr, tāpat kā KP, arī Lietuvas Konkurences padome ir nonākusi pie secinājuma, ka tirgū, kurā darbojas tiešsaistes platformas, nepastāv būtiski konkurences ierobežojumi, atzīstot, ka tiešsaistes platformām ir jāņem vērā vairāki priekšnosacījumi, lai to darbība neierobežotu godīgu konkurenci.

***

Tirgus uzraudzības ietvaros KP ieguva informāciju no dažādos sektoros operējošām tiešsaistes platformām, kas lielākoties darbojas Latvijā, piedāvājot starpniecības pakalpojumus, piemēram, maltīšu piegādē, biļešu, dāvanu un kuponu tirdzniecībā. KP arī aptaujāja 84 uzņēmumus, kas sadarbojas ar šīm tiešsaistes platformām, izzinot tostarp uzņēmumu motivāciju sadarboties ar platformām, cenu noteikšanas ietekmējošos faktorus un noskaidrojot, vai tiešsaistes platformu sadarbībā ar komerciālajiem klientiem ir konstatējami konkurenci ierobežojoši apstākļi.  

Latvijas Konkurences padomes tirgus uzraudzība “Par digitālajiem tirgiem” pieejama ŠEIT.

Lietuvas Konkurences iestādes tirgus uzraudzība pieejama ŠEIT (lietuviešu valodā) un kopsavilkums ŠEIT (angļu valodā).

Kategorijas
Elektroniskais iepirkums Likumdošana, normatīvie akti

Par pasūtītāja rīcību viena pieteikuma vai piedāvājuma gadījumā

Iepirkumu uzraudzības birojs

Atgādinām, ka 2023. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi publisko iepirkumu regulējumā, kas nosaka, ka viena pieteikuma vai piedāvājuma gadījumā pasūtītājs pārtrauc iepirkumu.  

Regulējums:  

Publisko iepirkumu likuma (PIL) 41. panta 12. daļa; 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL) 47. panta 14. daļa. 

Kādas iepirkumu procedūras pārtrauc:  

Publisko iepirkumu likuma gadījumā:  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma gadījumā:  
Atklātu konkursu,  Slēgtu konkursu,  Konkursa procedūru ar sarunām. Atklātu konkursu,  Slēgtu konkursu,  Sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu. 
  •  Kad minētās procedūras nepārtrauc?  

Procedūras var nepārtraukt divos alternatīvos gadījumos:

– ja pasūtītājs veicis apspriedi ar piegādātājiem atbilstoši PIL 18. panta otrajai prim daļai un SPSIL 22. panta otrajai prim daļai.  

– ja  iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses. Šī izņēmuma piemērošana ir iztulkojama iespējami šauri un tikai galējā nepieciešamībā, kā arī pasūtītājam ir jānorāda konkrēts pamatojums tam, kādā veidā līguma nenoslēgšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses.

  • Vai jāpārtrauc iepirkums, ja nav bijusi apspriede, un vienā no iepirkuma daļām iesniegts tikai viens piedāvājums?  

Šādā gadījumā pasūtītājam jāpārtrauc daļa, kurā iesniegts viens piedāvājums. Pārējās daļās, kurās saņemti vairāk kā viens piedāvājums, pasūtītājs var pieņemt lēmumu un noslēgt līgumu.  


Papildus skatīt Iepirkumu ceļveža sadaļā “1.2. Tirgus izpētes organizēšana un dokumentēšana” publicētos materiālus: 

  • Skaidrojums “Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem”; 
  • Videolekcija – Apspriede ar piegādātāju, Iepriekšējais informatīvais paziņojums.