Tiesību akti, kas stājas spēkā 2021. gadā

Ekonomikas ministrija, 04/01/2021

Post image for Tiesību akti, kas stājas spēkā 2021. gadā

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā vairāki Ekonomikas ministrijas izstrādāti tiesību akti.

Grozījumi Būvniecības likumā stājās spēkā jau 31.12.2020.

Grozījumi likumā paredz uzlabojumus būvniecības procesa regulējumā amata meistariem un restauratoriem, kuri veic vai vada būvamatniecības vai restaurācijas darbus, skaidri nosakot tiem patstāvīgās prakses tiesības būvniecībā; atcelt ierobežojumu būvspeciālistiem ar būvtehniķa profesionālo kvalifikāciju turpināt strādāt būvdarbu vadītāja un būvuzrauga profesijā pēc 2020. gada 31. decembra, kā arī paredz tiesības veikt izmaiņas būves lietošanas veidā projektēšanas un būvdarbu laikā, kā arī lietošanas veida maiņas nosacījumus.

Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā spēkā no 2021. gada 1. janvāra.

Grozījumi likumā nodrošinās komerciālo vai korporatīvo tīmekļvietņu lietotāju tiesību aizsardzību, noteiks kārtību, kādā biedrības un nodibinājumi var iegūt tiesības pārstāvēt komerciālo vai korporatīvo tīmekļvietņu lietotāju tiesvedībā, kā arī nosaka šī procesa uzraudzības iestādi – Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC).

Jaunas Eiropas Savienības energomarķējuma prasības elektroiekārtām, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. martā.

Līdz ar jaunām prasībām tiks mainīts energomarķējums piecām produktu grupām – ledusskapjiem un saldētavām, trauku mazgājamām mašīnām, veļas mazgājamām un žāvējamām mašīnām, televizoriem un elektroniskiem displejiem. No 2021. gada 1.septembra jaunās prasības būs piemērojamas arī gaismas avotiem – spuldzēm. Energomarķējuma prasību uzraudzību nodrošinās PTAC.

Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumi Nr. 730 “Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības”. Stājušies spēkā 2020. gada 16. decembrī, bet atsevišķas noteikumu punktu prasības stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Noteikumi nosaka ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības jeb ēkas energoefektivitātes pieļaujamo līmeni, kuru pārsniedzot ēkas īpašniekam ir pienākums veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī prasības elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu ierīkošanai publiskās ēkās.

2021.g. 1.janvārī stāsies spēkā prasības ēkas inženiertehnisko sistēmu automatizācijas un vadības sistēmu funkcionalitātei un uzstādīšanai, telpu mikroklimatu pašregulējošu ierīču uzstādīšanai un ēkā patērētā energonesēja vai enerģijas uzskaitei. Tas nozīmē, ka visās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas uzskaiti jāveic, prioritāri izmantojot attālināti nolasāmus individuālus siltumenerģijas patēriņa skaitītājus vai sekundāri – individuālus siltuma maksas sadalītājus, ja tas ir ekonomiski pamatoti.

Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 691 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2021.–2023. gadam” spēkā no 2021.g. 1.janvāra.

Ar noteikumiem apstiprināta Oficiālās statistikas programma 2021. – 2023. gadam – valstī nodrošināmās oficiālās statistikas saraksts, kas tiek veidots trīs gadu plānošanas periodam. Programmā ir sniegta informācija par galvenajām statistikas tēmām, norādot oficiālās statistikas nosaukumu, institūciju, kura ir atbildīga par šīs statistikas nodrošināšanu, statistikas publicēšanas periodiskumu un datu iegūšanas veidu un avotu. Programmā var redzēt arī izvērstāku informāciju par 2021. gadā publicējamajiem oficiālās statistikas rādītājiem, to detalizāciju un publicēšanas periodiskumu.

Ministru kabineta 2020. gada 22. decembra noteikumi Nr. 831 ”Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 395 “Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam”” daļēji stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī.

2021. gadā pieņemot lēmumus par atbalsta piešķiršanu par 2020. gada izmaksām, noteikti papildu atvieglojumi finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, lielāka elastība energoefektivitātes kritērija izpildei, kā arī, atbalsta kritēriji tiek vērtēti uz lēmuma pieņemšanas brīdi, nevis uz pieteikuma iesniegšanas datumu.

Elektroenerģijas tirgus likuma pārejas noteikumos minētais pienākums attiecībā uz ražotājiem par siltumenerģijas pašpatēriņu un tā uzraudzību, piemērojams ar 2021. gada 1. janvāri.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: