ST vērtēs normas, kas liek obligātajā iepirkumā elektroenerģiju pārdodošajiem komersantiem saražoto siltumu izmantot lietderīgi

LETA, 02/07/2021

Post image for ST vērtēs normas, kas liek obligātajā iepirkumā elektroenerģiju pārdodošajiem komersantiem saražoto siltumu izmantot lietderīgi

Satversmes tiesā (ST) ierosināta lieta par normām, kas noteic pienākumu komersantiem, kas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, saražoto siltumenerģiju izmantot lietderīgi, aģentūru LETA informēja tiesā.

Lieta ierosināta pēc AS “Ziedi JP”, SIA “AD Biogāzes stacija”, SIA “Bio future”, SIA “Gas stream”, SIA “Conatus BIOenergy”, AS “International Investments”, SIA “Agro Iecava”, SIA “RZS Energo”, un Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecības “Vecauce” pieteikuma.

Pieteikuma iesniedzēji ir komersanti, kuriem piešķirtas tiesības obligātā iepirkuma ietvaros pārdot elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Komersanti lūdz ST pārbaudīt Elektroenerģijas tirgus likuma 31.3 panta pirmās un trešās daļas, kā arī Ministru kabineta (MK) “Noteikumu par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” 21.3., 28., 30., 31., 48.4.punkta un 3.pielikuma atbilstību Satversmes 1.pantam un 105.panta pirmajam teikumam.
Elektroenerģijas tirgus likuma 31.3 panta pirmā daļa noteic, ka elektroenerģijas ražotājiem, kas izmanto šā likuma 28., 28.1, 29. vai 30. pantā minētās tiesības un koģenerācijas procesā ražo siltumenerģiju, ir pienākums nodrošināt siltumenerģijas lietderīgu izmantošanu.

Elektroenerģijas tirgus likuma 31.3 panta trešā daļa paredz MK kompetenci noteikt kārtību, kādā tā noteiktā iestāde pārbauda lietderīgās siltumenerģijas izmantošanu, lai nodrošinātu atbilstību šajā likumā un MK noteikumos noteiktajiem valsts atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Atbilstoši “Noteikumu par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” 21.3.apakšpunktam, lai pārdotu no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, jānodrošina biogāzes ražošanai izmantoto izejvielu uzskaite, izmantojot mēraparātus vai mērlīdzekļu sistēmu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu metroloģiskajām prasībām un to metroloģiskās kontroles kārtību, ja enerģijas ražošanai tiek izmantota biogāze.

Noteikumu 28.punkts paredz, ka norēķinu periods elektroenerģijas pārdošanai un pirkšanai obligātā iepirkuma ietvaros ir viens kalendāra mēnesis. Savukārt 30.punkts noteic, ka publiskais tirgotājs no komersanta, kas elektroenerģiju ražo šo noteikumu 3.2.un 3.3.apakšpunktā minētajās biogāzes vai biomasas elektrostacijās, iepērk tikai to elektroenerģijas daudzumu, kas saskaņā ar šo noteikumu 31.punktu ir atzīstams par saražotu koģenerācijā.

31.punkts regulē to, kā norēķinu periodā nosakāms biogāzes vai biomasas elektrostacijā saražotās elektroenerģijas daudzums, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas elektrostacijas darbības nodrošināšanai atbilstoši noteikumu 25.punktā minētajai principiālajai elektriskā pieslēguma shēmai, bet noteikumu 48.4.apakšpunkts noteic, ka Būvniecības valsts kontroles birojs pieņem lēmumu, ar kuru atceļ komersantam piešķirtās obligātā iepirkuma tiesības, ja nav tehnoloģiski nodrošināta siltumenerģijas lietderīga izmantošana.

Tāpat noteikumos 3.pielikumā ietverti koeficienti, kas dažādām koģenerācijas tehnoloģijām nosaka attiecību starp koģenerācijas iekārtā uzstādīto elektrisko jaudu un siltuma jaudu. Minētos koeficientus izmanto saskaņā ar šo noteikumu 31.punktu, nosakot biogāzes vai biomasas elektrostacijā saražotās elektroenerģijas daudzumu norēķinu periodā.
Satversmes 1.pants nosaka, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet 105.pants, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu.

Komersanti uzskata, ka ar apstrīdētajām normām tām esot noteikts jauns pienākums nodrošināt, ka to saražotā siltumenerģija tiek izmantota lietderīgi. Turklāt, sākot ar šī gada 1.janvāri, komersanti esot tiesīgi obligātā iepirkuma ietvaros pārdot tikai to elektroenerģiju, kas ir atzīstama par saražotu koģenerācijā. Savukārt gadījumos, kad komersanti neizpilda likumdevēja noteiktos faktiskos kopējos elektrostacijas lietderības rādītājus, tās esot spiestas obligātā iepirkuma ietvaros pārdot tikai daļu saražotās elektroenerģijas, atlikušo elektroenerģiju pārdodot par zemāko vienošanās cenu.

Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka tādējādi samazinoties iegūto ieņēmumu apmērs un tiekot aizskartas tām Satversmes 105.panta pirmajā teikumā noteiktās tiesības uz īpašumu un pārkāpts Satversmes 1.pantā ietvertais tiesiskās paļāvības princips.

ST ir uzaicinājusi Saeimu un MK līdz 2021.gada 30.augustam iesniegt ST atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021.gada 30.novembris.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: