Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītojamie gatavojas mūsdienīgam darba tirgum

Daina Vārpiņa, 05/10/2017

Post image for Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītojamie gatavojas mūsdienīgam darba tirgum

Konkursā “Iepirkumu gada balva” kategorijā “Gada iepirkums” apbalvotā Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore Ināra Ostrovska pauž gandarījumu, ka tehnikuma rīkotais atklātais konkurss par mācību iekārtu un aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu tehnikuma prioritāro profesionālās izglītības programmu nodrošināšanai guvis šādu atzinību, bet reizē darbs turpinās pie citiem lielākiem un mazākiem iepirkumiem. Tehnikuma darbības mērķis ir nodrošināt tautsaimniecības izaugsmei nepieciešamus un darba tirgū pieprasītus augstas kvalifikācijas konkurētspējīgus speciālistus dažādās izglītības pakāpēs un arī ar iepirkumu palīdzību iegūtās jaunās iekārtas, aprīkojums lieliski palīdz mērķa sasniegšanai.

Daugavpils Būvniecības tehnikums ir valsts dibināta profesionālās izglītības iestāde – reģionālais būvniecības kompetences centrs ar mūsdienīgu, modernu bāzi būvniecības tehnoloģiju ieviešanai, prestižs, uz zināšanām un kvalitāti balstīts profesionālās izglītības, mūžizglītības un tālākizglītības pakalpojumu sniedzējs, kas īsteno 25 profesionālās izglītības programmas.

“Tehnikuma darbība apriori ir specifiska un īpaša, jo strādā sekojot valsts pasūtījuma tendencēm, un savā darbībā, īstenojot izglītības programmas, tehnikums ņem vērā izglītības vidi, kas nodrošina valsts profesionālās izglītības standartos noteikto izglītības programmu stratēģisko mērķu sasniegšanu. Viena no tādām prioritārajām izglītības tematiskajām jomām ir mašīnzinības profesionālās izglītības programmā „Autotransports” ar kvalifikāciju „Autoelektriķis” („Autodiagnostiķis” sākot no 2017. gada). No 2014. gada kvalifikācija „Autoelektriķis” kļuva ļoti pieprasīta, kas arī prasīja bāzes atjaunošanu un jaunu speciālistu sagatavošanu,” mācību vidi un tai nepieciešamo raksturo Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore Ināra Ostrovska.

Lai audzēkņi strādātu ar modernākajām iekārtām un aprīkojumu

Tehnikums izvērtēja un apzināja mērķa grupas vajadzības nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un materiālu līdzekļu iegādei, sagatavojot izglītības programmu īstenošanai atbilstošus sarakstus ar tehniskajām specifikācijām, mērvienībām un daudzumiem. Būtiski, ka šie lēmumi saskaņoti arī saistītajās Latvijas nozaru asociācijās, tādējādi, piemēram, arī izslēdzot iespēju, ka plānotās iekārtas, aprīkojums nesniegtu tik mūsdienīgas zināšanas un praksi, kādas no tagadējiem audzēkņiem vēlāk pieprasīs nākamie darba devēji.

Sakarā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projekta „Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošana” īstenošanu, tehnikums identificēto problēmu risināšanai izstrādāja ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošanas tehniskos projektus, kas pēc būtības paredz darbības divos galvenos virzienos – tehnikuma mācību aprīkojuma, materiālo līdzekļu un iekārtu iegāde, kā arī ēku infrastruktūras uzlabošana.

“Izvērtējot projekta ietvaros padarīto, tehnikums iesniedza dokumentus žurnāla “Iepirkumi” gada balvas nominācijai „Gada iepirkums”, kur izklāstīja svarīgāko informāciju par savu specifisko iepirkumu, iekārtām un tā īpašo lomu profesionālās izglītības attīstībā Latgales reģionā,” gadu vecos notikumus atceras Ināra Ostrovska.

Daugavpils Būvniecības tehnikums konkursā “Gada iepirkums” startēja ar savu rīkoto atklāto konkursu “Mācību iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana PIKC „Daugavpils Būvniecības tehnikums” prioritāro profesionālās izglītības programmu nodrošināšanai ERAF projekta ietvaros”. Projekta summa bija 220 762,50 EUR bez PVN. ERAF aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projekta „Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošana” ietvaros tehnikums iegādājās 34 vienības (preces), no tiem automašīnas elektroiekārtas diagnostikas stendu, kas dod iespēju veikt izplūdes gāzu analīzi gan benzīna, gan dīzeļu motoriem. Jāatzīmē, ka šo stendu var pieslēgt pie automobiļa diagnostikas ligzdas un lasīt vadības bloka parametrus, veikt adaptāciju un kļūdu dzēšanu.

Līdz ar to tehnikuma „Autotransporta” nodaļas profesionālās izglītības skolotāji tagad ar šo stendu var veidot profesionālu datu bāzi ar elektroniskām shēmām. Tāpat tehnikuma „Autotransporta” nodaļas lepnums ir automobiļu ārējā apgaismojuma stends, kas raksturo ārējo automobiļu apgaismojumu ar elektronisko shēmu, kontaktligzdām, lai pieslēgtu mērinstrumentus. Profesionālās izglītības skolotājiem tādējādi ir ļoti viegli vizuāli izskaidrot izglītojamajiem tēmu par automobiļu devēju, jo visu var parādīt uz automobīļu devēju un aktivatoru stenda. Profesionālais un mūsdienīgais stends aprīkots ar digitālu parametru rādītājiem. Profesionālās izglītības skolotājiem ērti ir arī pieslēgties osciloskopam un paskatīties signālu veidus, lai labāk saprastu devēju un izpildmehānismu darbību.

Tehnikuma „Autotransporta” nodaļai tagad pieder arī automobiļu drošības spilvenu darbības stends, automobiļu tīkla CAN stends, bremžu pārbaudes stends un vēl daudz multifunkcionālo stendu, ar kuru palīdzību profesionālās izglītības skolotāji var izskaidrot tēmu un vizuāli parādīt darbībā. “Protams, šī iepirkuma ietvaros tika piedāvāta arī profesionālās izglītības skolotāju apmācība un konsultācijas, lai viņi varētu profesionāli pasniegt tēmu saviem izglītojamajiem un paradīt stendu darbībā, jo mūsdienu darba tirgus izvirza prasības strādāt ar modernu, mūsdienīgām tehnoloģijām atbilstošu aprīkojumu un iekārtām,” par tehnikuma audzēkņu spēju nākotnē iesaistīties mūsdienu darba tirgū teic direktore.

Jauni plāni, jauni iepirkumi

Daugavpils Būvniecības tehnikums pie šiem īstenotajiem projektiem nebūt nav apstājies un jauna ERAF projekta ietvaros strādā arī pie modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaita palielināšanas. Projektā paredzēti apjomīgi iepirkumi, tā īstenošanas ilgums būs 33 mēneši pēc vienošanās noslēgšanas. Ar projekta īstenošanu saistītās darbības uzsāktas jau 2016. gada 1. septembrī. Kopējās projekta izmaksas plānotas vairāk kā 4 milj. EUR apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 469 139,85 EUR, valsts finansējums – 612 201,15 EUR.

Projekta īstenošana nodrošinās Daugavpils Būvniecības tehnikuma infrastruktūras pilnveidošanu un ES tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Zaļais iepirkums īpaši nozīmīgs

“Zaļais publiskais iepirkums mūsdienās ir lietderīgs risinājums, kas ļauj panākt vides stāvokļa uzlabojumu, atvieglo iestādes pieeju struktūrfondu finansējumam, uzlabo iestādes tēlu, kā arī stimulē vides tehnoloģiju attīstību. Šajā ziņā zaļais iepirkums mums ir ļoti nozīmīgs. Vides kvalitātes prasības samērot ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ir iespējams tikai vērtējot ilgtermiņa ieguvumus – veicot aprites cikla izmaksu aprēķinu. Piemēram, zaļo preču salīdzinoši augstā cena ilgtermiņā dod iespēju panākt iestādes izmaksu samazinājumu pateicoties dabas resursu ietaupījumam (enerģijas ietaupījums u.c.). Daugavpils Būvniecības tehnikuma pieredze šajā jomā pagaidām nav liela, bet mēs plānojām to attīstīt augstākajā līmenī,” apņēmības pilna ir Ināra Ostrovska.

Septiņas preču un pakalpojumu grupas, kurām obligāti piemērojams zaļais publiskais iepirkums (biroja papīrs; drukas iekārtas; datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra; pārtika un ēdināšanas pakalpojumi; tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi; iekštelpu apgaismojums; ielu apgaismojums un satiksmes signāli) Ināras Ostrovskas skatījumā ir nodefinētas pareizi, jo salīdzinoši ātri var panākt sagaidāmo pozitīvo efektu – vides stāvokļa uzlabojumu, enerģijas ietaupījumu u.tml. Tomēr dažas nianses tehnikuma direktori dara uzmanīgu: “Pastāv arī zināmas problēmas – iepirkumu procedūru kavēšanās riski, vāja tirgus pieejamība zaļajām precēm un pakalpojumiem, grūtības atrast ekoloģiskus kritērijus, kas jāiekļauj iepirkumos, kā arī pārliecības trūkums par piedāvāto zaļo produktu patieso kvalitāti.”

Jautāta, ar ko ikdienā jāsaskaras, organizējot Daugavpils Būvniecības tehnikuma iepirkumus, direktore saka: “Mūsu skatījumā, galvenā problēma publisko iepirkumu veikšanā ir ārkārtīgi garais termiņš no iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža līdz iepirkuma līguma parakstīšanai. Atklātajos konkursos šis laikposms kopā ar sūdzību izskatīšanu Iepirkumu uzraudzības birojā aizņem no 4 līdz 6 mēnešiem. Lielā mērā šo termiņu ietekmē daļa uzņēmēju, kuri rīkojas negodprātīgi – apzināti iesniedzot piedāvājumus, kas neatbilst kvalifikācijas prasībām, iesniedzot nepamatoti lētus piedāvājumus ar cenām, kuras neļauj izpildīt iepirkuma līgumus vai iesniedzot apzināti nepamatotus iesniegumus Iepirkumu uzraudzības birojam.” Minētās darbības ievērojami kavējot iepirkuma līguma noslēgšanu.
“Viens no problēmas risinājumiem būtu nevis šobrīd spēkā esošais depozīta mehānisms, bet gan valsts nodevas noteikšana par iesnieguma iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojam, lai daļēji segtu biroja izdevumus un, līdz ar to, veicinātu sūdzību ātrāku izskatīšanu,” par šāda risinājuma pareizību pārliecināta Daugavpils Būvniecības tehnikuma vadība.

Uzziņa

  • Daugavpils Būvniecības tehnikums ir lielākā būvniecības mācību iestāde Latgales reģionā un viena no lielākajām būvniecības skolām Latvijā.
  • Tehnikuma darbības pamatvirziens ir audzinoša un izglītojoša darbība sekojošās prioritārās izglītības tematiskajās jomās: mehānika un metālapstrāde, mašīnzinības, kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana, būvniecība un civilā celtniecība, mākslā (radošā industrija).
  • Tehnikums īsteno 25 akreditētas profesionālās izglītības programmas. Septiņas izglītības programmas tiek realizētas Dagdā un divas izglītības programmas Ludzā.
  • Atbilstoši tehnikuma 2016. gada publiskā pārskata statistikas datiem 2016./2017. mācību gadā tehnikuma izglītojamo skaits bija 1 383 izglītojamie (jaunietes – 200, jaunieši – 1 183), no tiem uzņemtie – 881 izglītojamais.

DAINA VĀRPIŅA
Daugavpils Būvniecības tehnikuma publicitātes fotogrāfijas

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: