B daļas pakalpojuma iepirkums ar līgumcenu 4 000–42 000 EUR pēc 2014. gada 1. janvāra

Astra Bērziņa, 28/05/2014

Šajā nodarbībā aplūkosim katru no mazā B daļas pakalpojumu iepirkuma posmiem un to, kāda ir pasūtītāja rīcība katrā no šiem iepirkuma posmiem.
Ievadnodarbība par mazajiem B daļas pakalpojumu iepirkumiem ir atspoguļota žurnāla Iepirkumi 2014. gada aprīļa numura sadaļā Iepirkumu ABC.

MAZĀ B DAĻAS PAKALPOJUMA IEPIRKUMA NORISES POSMI
UN IEPIRKUMĀ IESAISTĪTO PERSONU RĪCĪBA
Iepirkuma dokumentu izstrāde Iepirkuma dokumentus izstrādā iepirkuma komisija vai konkrēta persona, kam deleģēts šāds pienākums.
Iepirkuma izsludināšana Iepirkuma izsludināšana, aizpildot veidlapu tiešsaistes režīmā IUB mājas lapā, nav saistoša, un pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot PIL 8.2 panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, ja līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 2. pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem (PIL 8.2 panta 16. daļa).

  • Gadījumos, kad pasūtītājs tomēr uzskata par lietderīgu publicēt informāciju par savu plānoto iepirkumu (tas būtu saprotams tajos gadījumos, kad pakalpojums ir tāda rakstura, kurā ir iespējama konkurence, resp., lielāks pretendentu loks (piemēram, mazgāšanas vai ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji Rīgā vai nelielu viesnīcu īpašnieki, kas var izmitināt nelielu skaitu cilvēku Cēsīs vai Ventspilī)), jārīkojas saskaņā ar pilnu PIL 8.2 panta regulējumu.1
Pasūtītāja mājaslapa Informācija par plānoto B daļas pakalpojuma iepirkumu, kura paredzamā līgumcena 4 000–42 000 EUR, nav jāievieto pasūtītāja mājaslapā. To nosaka PIL 8.2 panta 16. daļas 1. punkts. Vienlaikus vēršu uzmanību, ka, izvēloties iepirkumu veikt pēc pilna PIL 8.2 panta regulējuma (kā mazo jeb zemsliekšņu iepirkumu – skatīt 12.nodarbību „Mazais jeb zemsliekšņu iepirkums pēc 2014.gada 1.janvāra”), arī pasūtītāja mājaslapā ievieto PIL 8.2 pantā norādīto informāciju atbilstoši PIL 8.2 panta ceturtajā daļā noteiktajam.
Iepirkuma dokumenti Iepirkuma dokumenti ir:

 • iepirkuma noteikumu apstiprināšanas sēdes protokols, piedāvājumu atvēršanas un vērtēšanas protokoli, protokols, kurā iekļauts gala lēmums par uzvarētāja(-u) noteikšanu;
 • uzaicinājums (noteikumi piedāvājumu iesniegšanai – pie iepirkuma priekšmeta norāda precīzu CPV kodu, kategoriju, kura atbilst PIL 2. pielikuma B daļai), kurā iekļauj prasības pretendentiem, tehniskās specifikācijas, vērtēšanas kritērijus, līgumprojektu (ja pasūtītājs īpaši vēlas uzsvērt pretendentam atsevišķus iepirkuma līguma izpildes nosacījumus);
 • iepirkuma rezultātu veidlapas (Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu) izdrukas.
Prasības pretendentiem
  • Pasūtītajam ir būtiskas prasības (piemēram, atļauja darboties noteiktā sertificētā jomā – ēdināšanā utt.), ko nosaka kāds konkrētās nozares normatīvais akts.
  • Informācija „Valsts iestāžu izsniegtās licences un atļaujas” atrodama IUB mājaslapā http://www.iub.gov.lv/node/214 vai Uzņēmumu reģistra (turpmāk – UR) mājaslapā http://www.ur.gov.lv/?a=1028.

Tikai mazajos B daļas pakalpojumu iepirkumos PIL regulējums neliedz pārbaudīt informāciju par pretendenta situāciju nodokļu un maksātnespējas jomā e-izziņu sistēmā, taču jāņem vērā, ka dažkārt šādas informācijas pārbaude rezultātā var radīt situāciju, ka kopumā nav iespējams noteikt uzvarētāju, jo konkrētajā jomā būtībā maz sastopami komersanti, kuriem nav nodokļu parādu.

 • Šeit nebūtu jāpiemirst, ka visi B daļas pakalpojumi ir īpašas uzticamības pakalpojumi, uz kuriem ieteicams aicināt uzticamus, iespējams, pat iepriekšējās sadarbības ietvaros pārbaudītus komersantus, vienlaikus neliedzot piedalīties arī tiem, kas šādu vēlmi ir izteikuši. Jebkurā gadījumā, pretendentam būtu jālūdz iesniegt pozitīvas atsauksmes par līdzšinējo darbību un spējām nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, ja vien prasības par to pārliecināties ir izvirzījis pats pasūtītājs, to rakstveidā iekļaujot iepirkuma dokumentos.
Vērtēšanas kritēriji Pasūtītājs nosaka kritērijus, ko ņems vērā, lai no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlētos visizdevīgāko. Kritēriju izvēlei nav būtiski ievērot PIL 46. panta regulējumu, jo šī norma nav saistoša mazajiem iepirkumiem. Tādējādi pasūtītāja kompetencē ir noteikt konkrētajam iepirkumam atbilstošāko vērtēšanas kritēriju(-us).

 • Kritēriju izvēlei jāvelta īpaša uzmanība, ņemot vērā, ka atsevišķi pakalpojumu veidi, piemēram, konkrēta mākslinieka pakalpojumi, ir savā ziņā unikāli, kuros nevar noteikt saimnieciskā izdevīguma kritērijus, vai kā citādāk definēt, kas ietilpst zemākajā cenā. Savukārt ir citi pakalpojumi – ēdināšana un apsardze, kas ir komplicēti un kurus nebūtu ieteicams vērtēt tikai ar „zemāko cenu”.
Prasības iepirkuma priekšmetam Pasūtītājs, izstrādājot prasības iepērkamajam produktam, var atsaukties uz PIL 17. pantu.
Piedāvājumu gatavošanas laiks Nav saistoša PIL norma par minimālo piedāvājumu gatavošanas laiku – 10 kalendārās dienas. Pasūtītājs nosaka samērīgu laiku, ko norāda uzaicinājumā un uzskata kā pietiekamu laika periodu kvalitatīvai piedāvājumu sagatavošanai.
Pakalpojuma sniegšanas vietas apskates organizēšana, kā arī jautājumu uzdošana un atbilžu saņemšana nav paredzēta, taču to var organizēt pēc pasūtītāja vai pretendenta iniciatīvas.

 • Atgādinājums: kvalitatīva piedāvājumu saņemšana atkarīga arī no neskaidrību noskaidrošanas laikus.
Nav paredzēta iesniegumu (sūdzību) iesniegšana un izskatīšana iesniegumu izskatīšanas sēdē par iepirkuma dokumentos pieļautajām kļūdām.

 • Atgādinājums: PIL neliedz iepirkumiem, kuru līgumcena iekļaujas mazā iepirkuma līgumcenu slieksnī, organizēt B daļas pakalpojuma iepirkumu saskaņā ar PIL 8. panta septīto daļu (jāievēro visi šīs daļas nosacījumi) vai atklātu/ slēgtu konkursu (ievērojot visus nosacījumus, kas attiecas uz konkursa norisi un iepirkuma dokumentiem, iepirkuma izsludināšanu un pretendentu tiesībām iebilst par iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām vai iesniegt iesniegumu (sūdzību) IUB). Vienlaikus vēršu uzmanību, ka e-izziņas B daļas pakalpojumu iepirkumiem, kas izsludināti saskaņā ar PIL 8. panta septīto daļu, nevarēs (šī brīža regulējums uz 2014. gada aprīli) pārbaudīt e-izziņu sistēmā, jo B daļas pakalpojuma iepirkums, kuram paredzamā līgumcena ir vienāda ar 42000 euro vai lielāka, nav uzskatāms par iepirkuma procedūru. Savukārt, ja pasūtītājam ir būtiski pārbaudīt informāciju par komersantu e-izziņu sistēmā, tādā gadījumā tam ir jāizsludina atklāts vai slēgts konkurss.
Piedāvājumu saņemšana Piedāvājumus reģistrē iesniegšanas secībā, nodrošinot, ka piegādātāji nav informēti par cita piegādātāja piedāvājuma iesniegšanas faktu (katru piedāvājumu, kas tiek iesniegts personīgi, reģistrē atsevišķā reģistrācijas lapā, kur parakstās arī piedāvājuma iesniedzējs). Savukārt piedāvājumiem, kas tiek piegādāti pa pastu vai ar kurjeru, uz aploksnes liek zīmogu vai rakstveida atzīmi par saņemšanas datumu un laiku.

 • Piedāvājuma iesniegšanā jāievēro precizitāte līdz sekundei, jo dažkārt nokavēta sekunde ir izšķiroša, lai uzskatītu, ka piedāvājums nav saņemts laikus.
Piedāvājumu atvēršana Pasūtītājam publiska piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav saistoša (nav noteikta PIL 8.2 pantā).
Piedāvājumu vērtēšana
 • Pēc piedāvājumu atvēršanas, ja tā nav publiska, var turpināt piedāvājumu vērtēšanu.
 • Piedāvājumu vērtēšanas laiks PIL nav noteikts, taču jāņem vērā, ka gadījumos, kad pasūtītājs iepirkuma noteikumos ir noteicis piedāvājuma derīguma termiņu, tam ieteicams iekļauties šajā piedāvājuma derīguma termiņā.
 • Piedāvājumu derīguma termiņš2 būtisks gadījumos, kad iepirkuma līguma izpildes laiks ir samērā īss, līdz ar to būtiski ir noslēgt līgumu par to cenu, ko komersants noteicis, pamatojoties uz to, ka pasūtītājs noteicis šo termiņu, ņemot vērā plānotā iepirkuma līguma priekšmeta kopumu, sarežģītību, līguma izpildes apstākļus.
 • Vērtējot piedāvājumus, iesaku klasisko vērtēšanas gaitu:
  1) izvērtē piedāvājumu atbilstību vispārīgām prasībām (vai piedāvājumi iesniegti cauršūti tā, lai nav nomaināmas lapas, tie iesniegti valsts valodā, ir visas piedāvājuma sastāvdaļas (t.sk. tehniskais un finanšu piedāvājums), kā arī tie iesniegti ar uzņēmumos esošo paraksttiesīgo personu parakstiem;
  2) pārbauda pretendentu atlases prasību apliecinošo dokumentu atbilstību, ja prasības izvirzītas saskaņā ar PIL 8.2 panta trešo daļu;
  3) pārliecinās, ka iesniegtie tehniskie piedāvājumi atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām;
  4) nosaka pretendentu, kam būs piešķiramas līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar iepirkuma noteikumos izvirzīto vērtēšanas kritēriju.
Saskaņā ar PIL 8.2 panta 16. daļu pasūtītājam nav saistoša PIL 8.2 piektā daļa par pasūtītāja pienākumu pārbaudīt e-izziņu sistēmā komersanta stāvokli attiecībā uz nodokļu parādiem un maksātnespēju.3
 • Pasūtītājs nosaka uzvarētāju (uzvarētājus, ja tas izriet no iepirkumu noteikumiem, t.i., iepirkumam bija izšķirtas vairākas iepirkuma daļas vai bija paredzēts slēgt vispārīgo vienošanos).
 • Lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iekļauj noslēdzošajā vērtēšanas protokolā. Lēmumā norāda visus pretendentus, kas vērtēšanas laikā tika noraidīti kā neatbilstoši, kā arī to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu cenas un uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības attiecībā pret citu pretendentu piedāvājumiem, kā to paredz 8.2 panta devītā daļa.
Informēšana par iepirkuma rezultātu
 • Saskaņā ar PIL 8.2 panta 10. daļu pretendentu informē par rezultātiem 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
 • Pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas 3 darba dienu laikā izsniedz vai nosūta lēmumu (piemēram, izrakstu no noslēdzošā protokola) par iepirkuma rezultātu.
 • Publicē pasūtītāja mājaslapā lēmumu (piemēram, izrakstu no noslēdzošā protokola) par iepirkuma rezultātu neatkarīgi no tā, vai kāds no pretendentiem ir to pieprasījis publicēt pasūtītāja mājaslapā internetā.
Iepirkuma rezultātu ievietošana IUB mājaslapā tiešsaistes režīmā

 • Ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs informē IUB par iepirkuma rezultātu, aizpildot veidlapu Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu.
 • Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgais iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.
 • Vēršu uzmanību, ka pasūtītājam, aizpildot B daļas pakalpojuma iepirkuma rezultātu veidlapu – Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu, nav iespējams norādīt atzīmi par to, ka pasūtītājs nevēlas publiskot nedz konkrētā iepirkuma uzvarētāju, nedz summu, par kuru plānots slēgt līgumu. Šāda norāde „par pasūtītāja piekrišanu paziņojuma publicēšanai” ir iespējama tikai B daļas pakalpojumu iepirkumos, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 42 000 euro vai lielāka un iepirkums tiek veikts atbilstoši PIL 8. panta septītajai daļai, aizpildot veidlapu Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Tādējādi, ja pasūtītājam ir būtiska šāda norāde rezultātu veidlapā (veidlapas 17.4. punkts), tam B daļas pakalpojuma iepirkums jāveic saskaņā ar PIL 8. panta septīto daļu. Norādes atzīmēšana veidlapā nozīmē, ka IUB mājas lapā sludinājumu sadaļā būs redzama informācija, ka iepirkums veiksmīgs noslēdzies, taču informācija par uzvarētāju un līgumcenu nebūs publiski pieejama.
Iepirkuma līguma slēgšana
 • Iepirkuma līgumu var slēgt uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konkrētajam piegādātājam.
 • Nav jāievēro nogaidīšanas termiņš, jo pretendents nav tiesīgs iesniegt iesniegumu par pasūtītāja pārkāpumiem piedāvājumu vērtēšanas gaitā.
 • Līguma tekstu ievieto pasūtītāja mājaslapā internetā ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgais iepirkuma līgums, kā to nosaka PIL 8.2 panta 13. daļa.
 • PIL 8.2 panta 11. daļa paredz ne tikai līguma slēgšanu, bet arī pasūtītāja tiesības neslēgt iepirkuma līgumu, tas ir, pārtraucot iepirkumu objektīvu iemeslu dēļ, to atzīmējot tiešsaistes režīmā IUB mājaslapā pie izsludinātā iepirkuma.
Iesniegumu (sūdzību) iesniegšana Ja pretendents uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, tas ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2 panta 18. daļu. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā.
Vēršu uzmanību, ka pasūtītāja lēmuma pārsūdzēšana no zaudējušo pretendentu puses neaptur noslēgtā iepirkuma līguma darbību.
Iepirkuma līguma pieejamība Iepirkuma līgums pieejams jebkurai personai PIL 69. pantā noteiktajā apjomā.
Iepirkuma līguma vadība Pasūtītājam, parakstot iepirkuma līgumu, ir būtiski sekot iepirkuma priekšmeta kvalitātei, apjomiem, kā arī norēķinu kārtībai.
Iepirkuma līguma grozījumi PIL 8.2 panta 14. daļa nosaka, ka grozījumus iepirkuma līgumā izdara, ievērojot PIL 67.1 panta noteikumus. Līguma grozījumu tekstu ievieto pasūtītāja mājaslapā internetā ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgie iepirkuma līguma grozījumi. Tādējādi jebkura ieinteresētā persona var iepazīties ar līguma grozījumiem un izvērtēt, vai noslēgtais līguma vai līguma grozījumu teksts ir atbilstošs iepirkuma dokumentos noteiktajām līguma izpildes prasībām un līguma/ līguma grozījumu atbilstību sākotnējai līgumprojekta versijai, kas bija pievienota iepirkuma noteikumiem, izsludinot konkrēto iepirkumu.

——————————————–
1 Mācību materiālu par mazajiem iepirkumiem skatīt žurnāla Iepirkumi 2014. gada februāra numura sadaļā Iepirkumu ABC.?
2 Piedāvājuma derīguma termiņš ir laika periods, kurā komersants uztur spēkā savu piedāvājumu, tai skaitā piedāvājuma cenu. Piedāvājuma derīguma termiņā pasūtītājam jāspēj izvērtēt piedāvājumus un noslēgt iepirkuma līgumu. Ja derīguma termiņš ir beidzies, bet pasūtītājam nepieciešams papildu laiks piedāvājumu izvērtēšanai, tas lūdz komersantam rakstveidā pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Lielāka loma piedāvājuma derīguma termiņa noteikšanai ir gadījumos, ja pasūtītājs noteicis piedāvājuma nodrošinājumu.?
3 Mācību materālu par mazajiem iepirkumiem un pasūtītāja pienākumu pārbaudīt informāciju e-izziņu sistēmā skatīt žurnāla Iepirkumi 2014. gada februāra numura sadaļā Iepirkumu ABC.?

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: