Administratīvi teritoriālā reforma, tai skaitā jaunais Pašvaldību likums, ir lieliska iespēja, lai likvidētu konkurences kropļojumus un veicinātu uzņēmējdarbību

Latvijas Tirdzniecibas un rupniecibas kamera, 21/09/2021

Post image for Administratīvi teritoriālā reforma, tai skaitā jaunais Pašvaldību likums, ir lieliska iespēja, lai likvidētu konkurences kropļojumus un veicinātu uzņēmējdarbību

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Konkurences neitralitātes komiteja tikās ar Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) izpilddirektoru Viktoru Valaini un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomnieci uzņēmējdarbības jautājumos Andru Feldmani, lai pārrunātu aktuālos jautājumus saistībā ar konkurences neitralitātes principa ievērošanu un pašvaldību līdzdalību kapitālsabiedrībās.


Latvijā lielākās uzņēmēju organizācijas biedri pauda bažas par konkurences neitralitātes principa un tirgus nepilnības jēdziena, kā arī normatīvo aktu, kas regulē, kuros gadījumos publiskas personas var iesaistīties komercdarbībā, piemērošanas vienotas izpratnes trūkumu pašvaldībās. Tāpat tika vērsta uzmanība, ka nereti tiek ignorēti Konkurences padomes atzinumi, kuros ir konstatēti konkurences kropļojumi.


LLPA izpilddirektors Viktors Valainis uzsvēra, ka konkurences jautājums valstpilsētām ir prioritārs, aicinot uz plašāku diskusiju par pašvaldību autonomajām funkcijām, lai veidotu vienotu izpratni par jēdziena nozīmi saistībā ar publisku personu iesaisti komercdarbībā. Tas būtu pirmais solis, lai rūpētos par spēcīgu un konkurētspējīgu uzņēmējdarbības vidi pašvaldībās.


Savukārt LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane norādīja uz to, ka tirgus nepilnība jāvērtē caur pieprasījuma – piedāvājuma prizmu, vienlaikus paužot bažas par privātā sektora spēju nodrošināt pašvaldībām stratēģiski svarīgos pakalpojumus ilgtermiņā, kā arī uzsvēra nepieciešamību parūpēties par pakalpojumu pieejamību arī attālos Latvijas reģionos. LTRK Konkurences neitralitātes komitejas locekļi pauda viedokli, ka viens no veidiem, kā pārliecināties, vai pastāv tirgus nepilnība, ir pašvaldībām rīkot publisko iepirkumu un gadījumā, ja privātpersonām nav intereses nodrošināt šādu pakalpojumu, pašvaldībām būtu tiesības to nodrošināt pašām.


Tikšanās turpinājumā LTRK, LLPA un LPS diskutēja par likumprojektu “Pašvaldību likums“, pie kā intensīvu darbu uzsākusi Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, vienojoties par sarunu turpinājumu arī ārpus komisijas sēdēm, lai skaidrotu abu pušu pozīciju un priekšlikumus.
Starp organizāciju pārstāvjiem valdīja vienprātība, ka ir veicināms dialogs starp pašvaldībām un uzņēmumiem, tādēļ gan LTRK, gan LLPA, gan LPS pārstāvji pauda gatavību rīkot regulāras iesaistīto pušu tikšanās, lai kopīgi strādātu pie uzņēmējdarbības vides attīstības, kas nav iespējama bez godīgas konkurences veicināšanas.


Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies tuvu 6000 biedru (3000 individuālie uzņēmumi un 3000 biedru no uzņēmēju biedrībām) LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2020. gadā pārsniedza 17,8 miljardus eiro.


LTRK pārstāv savu biedru – uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.


LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma – vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un divdesmit miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) – biedre.


Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevaldības organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts jau 80. gadu!

Informāciju sagatavoja KRISTĪNE STEPIŅA, Sabiedrisko attiecību speciāliste.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: