Ādažu domes apjomīgākais iepirkums – jaunai vidusskolai

Daina Vārpiņa, 31/05/2018

Post image for Ādažu domes apjomīgākais iepirkums – jaunai vidusskolai

Ādažu vidusskolas jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažos, Attekas ielā 16 pirmās kārtas (mācību klases 1.-4. klasei), kā arī ielas gar skolas jauno ēku (Attekas ielas turpinājuma) būvniecību veiks SIA “Monum”. Patlaban skolas būvniecībai ir saņemta būvatļauja un uzsākta būvlaukuma iekārtošana. Saskaņā ar līgumu, būvuzņēmējam skolas 1. kārta un ceļš jāpabeidz 15 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas (līdz 21.05.2019.), lai skolēni jaunajās telpās varētu uzsākt mācības 2019. gada 1. septembrī, stāsta Ādažu novada domes Juridiskās un iepirkuma daļas vadītāja Everita Kāpa.

– Kā Jūs raksturotu februārī noslēgto iepirkumu „Jauna skolas ēka Ādažos” un ar to saistīto būvprojektu salīdzinājumā ar citiem iepirkumiem? Šķiet, tas būs lielākais infrastruktūras objekts, ko īstenos Ādažu novada dome. Vai pašvaldībai iepriekš ir bijusi pieredze šāda veida iepirkumos?

E. Kāpa: – Jaunās skolas ēkas būvniecību veiks, īstenojot projektu “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas par tā pirmo, otro un trešo kārtu ir 18 952 378,15 eiro (ieskaitot PVN), no kurām ERAF finansējums veido 2 564 487,00 eiro, valsts dotācijas plānotas 1 976 543,34 eiro un 14 411 347,81 eiro – pašvaldības finansējums.

Iepirkums bija ļoti sarežģīts un komplicēts. Sākot jau ar to, ka, plānojot paplašināt skolu, mēs īsti nezinājām, kādu skolu vizuāli gribam būvēt, tāpēc pašā sākumā, Publiskā iepirkumu likuma (PIL) noteiktajā kārtībā, rīkojām metu konkursu un ar konkursa uzvarētāju noslēdzām līgumu par skolas projektēšanu. Projektētājs ir SIA “Nams”. Vienlaicīgi tika projektēta iela tāpēc, ka pie skolas ir nepieciešams piebraukt. Tik liela iepirkuma domei vēl nav bijis. Pirmo reizi iepirkuma komisija būvniecības iepirkumu sludināja kā slēgtu konkursu, saskaņā ar PIL. Iemesls tam bija laika trūkums, jo jau uz 2019. gada 1. septembri skolai ir jābūt gatavai. Pirms tam daudz diskutējām, vai ielas būvniecību, kam ir atsevišķs projekts, sludināt atsevišķā iepirkumā vai visu vienā. Nolēmām, ka vienā iepirkumā apvienosim divus projektus, jo tie ir savstarpēji saistīti, kas atrodas vienā būvlaukuma teritorijā.

Lielākais iepirkums un projekts iepriekšējos gados bija Gaujas ielas pārbūve Ādažos par 2 355 785,32 eiro bez PVN, ko veiksmīgi realizējām un šo projektu esam pieteikuši Latvijas būvniecības gada balvai kategorijā – labākā inženierbūve. Šobrīd notiek arī Muižas ielas pārbūve par kopējo summu 1 597496,86 eiro.

– Ar ko saskārāties, organizējot iepirkumu jaunās Ādažu skolas būvniecībai?

E. Kāpa: – Metu konkursa stadijā saskārāmies ar arhitektu trūkumu, kuri mums bija nepieciešami, jo nolikums bija jāskaņo ar Latvijas arhitektu savienību, kuri uzstādīja savas prasības. Vajadzēja vairākas reizes mainīt iepirkuma komisijas sastāvu. Būvniecības konkursā par kandidātu atlasi pieteicās tikai 3 pretendenti, no kuriem par atbilstošiem atzina divus. Projektējot skolu, zinājām, cik daudz naudas mēs varam atļauties skolas būvniecībai un atbilstoši tam projektējām skolu, vienlaikus projektā paredzot paaugstinātu estētisko, kvalitātes un energoefektivitātes līmeni, kā arī labiekārtošanas līmeni un piegulošās teritorijas izbūves apjomu – faktiski jauna kvartāla izbūvi.

Diemžēl pēdējā gada laikā ļoti strauji sāka augt būvniecības cenas un būvniecības rezultāts bija stipri dārgāks, nekā bijām plānojuši un varam atļauties. Ļoti liels darbs gan no iepirkumu komisijas, gan ekspertu puses tika ieguldīts, izvērtējot iesniegtās tāmes, tajos iekļauto izmaksu pamatotību, vai tās atbilst tirgus cenām. Patlaban būvējam tikai skolas pirmo kārtu, vienlaicīgi domājot kā samazināt būvniecības izmaksas, jo ir jāatrod nauda arī sporta zāles būvniecībai. Pirms pieņēmām lēmumu slēgt līgumu par skolas būvniecību, konstatējām, ka būvniecības izmaksas ir stipri kāpušas un šāda situācija diemžēl ir visā Latvijā. Domājam par būvdarbu apjoma izmaiņu veikšanu (tostarp – samazināšanu), kā arī attiecībā uz paredzēto materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģisko risinājumu aizstāšanu ar citiem (tostarp – dārgāku materiālu aizstāšanu ar ekvivalentiem lētākiem materiāliem).

– Bija pieteikušies trīs pretendenti būvdarbu veikšanai, vai tas nav salīdzinoši maz? Kādēļ, Jūsuprāt, nebija lielākas interese no būvuzņēmējiem?

E. Kāpa: – Pētot tirgus situāciju un nosakot kvalifikāciju, secinājām, ka tādu uzņēmumu Latvijā varētu būt aptuveni 10, jautājumus un informāciju pieprasīja vairāk, bet piedāvājumus iesniedza tikai trīs. Tas varbūt izskaidrojums ar to, ka notiek ES fondu apguve un valstī būvē daudz apjomīgu objektu, piemēram, Aizsardzības ministrijas vajadzībām, tirdzniecības centru “Akropole”, “IKEA” tirdzniecības kompleksu u.c.

– Pamatojoties uz slēgta konkursa kandidātu atlases nolikumu, Jūs vienu pretendentu – P/S “RERE Būve 1” (SIA “RERE BŪVE” un SIA “RE&RE”) izslēdzāt no dalības tālākā konkursā, jo tas neatbilda noteiktajām prasībām. Tieši kam pretendents neatbilda? Pretendenti noteikti lielākoties iepazīstas ar nolikumu un apzinās savu piemērotību. Cik tas ir raksturīgi, ka konkursa norises laikā jāsecina, ka kāds pretendents neatbilst nolikuma prasībām?

E. Kāpa: – Konkursa nolikuma 8.5. punktā bija noteikts, ka kandidātam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai kā galvenajam būvdarbu veicējam ir jābūt pieredzei trīs nedzīvojamo 3. grupas publisku ēku jaunbūves būvdarbu līgumu realizācijā, kur vismaz vienai no ēkām energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 45 kWh/m2 gadā.
Savukārt nolikuma 9.5. punktā skaidri noteikta kārtība, kādā kandidātam jāapliecina minētās prasības izpilde: jāiesniedz pieredzes saraksts saskaņā ar nolikumam pievienoto formu, klāt pievienojot visu būvdarbu pasūtītāju pozitīvas atsauksmes. Atsauksmēs jābūt ietvertai informācijai par būvdarbu apjomu, galveno būvdarbu veicēju, būvdarbu vadītāju, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti. P/S “RERE Būve 1” piedāvājumā netika iesniegta atsauksme, kā arī pieredze attiecībā uz pieprasītajiem energoefektivitātes rādījumiem.

Tāpat Iepirkuma nolikuma 8.6. punktā noteikts, ka kandidāts iepriekšējo piecu gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai kā galvenais būvdarbu veicējs ir veicis vismaz divu sporta laukumu vai rotaļu laukumu segumu izbūves līgumu realizāciju, no kuriem vismaz viena līguma ietvaros veikti iekštelpu sporta laukuma izbūves darbi ar platību ne mazāk kā 700 m2, izmantojot amortizējošu koka materiāla sporta segumu, kā arī vismaz viena līguma ietvaros veikta gumijas sporta vai rotaļu laukuma seguma ieklāšana ar platību ne mazāk kā 1000 m2. P/S “RERE Būve 1” nevarēja pierādīt, ka ir izpildījusi augstāk norādītās prasības kā galvenais būvdarbu veicējs.

Attiecībā uz to, cik tas ir raksturīgi, ka konkursa norises laikā jāsecina, ka kāds pretendents neatbilst nolikuma prasībām jāsecina – atklātajos konkursos, tas ir reti, bet, organizējot iepirkumu 9. panta kārtībā, diezgan bieži.

– Vai šajā iepirkumā varbūt bija rezultātu apstrīdēšana?

E. Kāpa: – Nē nebija.

– Vai tā ir problēma Latvijā, kas aizkavē iecerēto objektu būvniecību uz pārāk ilgu laiku? Vai Jūsu pašvaldībā jau ir bijusi šāda pieredze?

E. Kāpa: – Par Latviju nevaru spriest. Attiecībā uz mūsu pašvaldību, parasti plānojot lielus projektus, rēķināmies ar pārsūdzībām, kas var ilgt līdz 3 mēnešiem. Līdz tiesai neviens iepirkums nav aizgājis. Attiecībā uz būvniecību Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) mūsu lēmumus vienmēr ir atstājis spēkā un esam varējuši slēgt līgumus.

– Kā Jūs izvēlējāties uzvarētāju starp SIA “MONUM” un SIA “VELVE”? Kas bija noteicošais, lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas līdz ar to ieguva arī augstāko novērtējumu?

E. Kāpa: – Kvalitāte abiem bija laba (punktu skaits vienāds) – visu izšķīra cena. Jāatzīmē, ka, parakstot līguma vienošanos, Ādažu novada dome un SIA “Monum” apliecināja, ka būvniecības procesa laikā tiks meklēti un piedāvāti risinājumi objekta kopējās līgumcenas samazināšanai, t.sk., meklēti risinājumi materiālu, mehānismu un darba izmaksu optimizācijai.

– SIA “MONUM” 45% no darbu apjoma plāno nodot PS “MONUM M”. Pēc Jūsu pieredzes vai tas salīdzinoši ir daudz? Vai nevarētu zust darbu kvalitāte, ja pats pretendents neveic lielāko daļu darbu?

E. Kāpa: – Jā, SIA “MONUM” kā galvenais būvnieks plāno 45% nodot pilnsabiedrībai “MONUM M”. Šajā gadījumā problēmām nevajadzētu būt, ņemot vērā, ka šajā pilnsabiedrībā viens no dalībniekiem ir “MONUM“, kas ir galvenais būvuzņēmējs. No pieredzes redzu, ka lielos iepirkumos ir apakšuzņēmēji. Ir bijuši gadījumi, kad apakšuzņēmējs strādā labāk, kā galvenais būvnieks. Attiecībā uz “MONUM“ – līdzšinējā sadarbība ir bijusi sarežģīta, bet gala rezultātā veiksmīga – ar labi nobeigtu projektu.

– Vai Ādažu novads pašreiz īsteno vēl kādus finansiāli apjomīgus iepirkumus vai tādus plāno nākotnē?

E. Kāpa: – Vienlaicīgi ar skolas būvdarbiem tiks īstenots Attekas ielas turpinājuma izbūves projekts. Skolai ir nepieciešams aprīkojums, par ko plānojam vairākus iepirkumus.

Ādažu novada dome plāno tuvākajā nākotnē uzsākt īstenot arī citus apjomīgus ES līdzfinansētus infrastruktūras projektus, t.sk. “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana”, “Pielāgošanās klimata pārmaiņām, samazinot plūdu un krasta erozijas riskus” 1. daļa, (esošā Centra poldera aizsargdambja, kā arī tā būvju pārbūve un atjaunošana) “Laveru ceļa grants seguma pārbūve”, kam iepirkums jau ir noslēdzies, kā arī “Deinstitucionalizācijas projekts”, kurā paredzēts būvēt dienas centru bērniem invalīdiem un personām ar garīgā rakstura traucējumiem. Nākotnē plānojam rekonstruēt arī Mežaparka ceļu.

Uzziņa

  • Ādažu novada dome 21.02.2018. noslēdza līgumu par Ādažu vidusskolas jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažos, Attekas ielā 16, pirmās kārtas (mācību klases 1.-4. klasei), kā arī ielas gar skolas jauno ēku (Attekas ielas turpinājuma) būvniecību.
  • Noslēdzoties konkursa “Skolas būvdarbi Ādažos” iepirkumam un atbilstoši Iepirkumu komisijas 16.01.2018. lēmumam, būvniecības līguma slēgšanas tiesības tika piešķiras SIA “Monum”.
    Līguma vienošanās paredz, ka tiks izbūvēta jaunās skolas ēkas pirmā kārta par 10 528 882,50 EUR bez PVN un Attekas ielas turpinājums par 1 269 050,30 EUR bez PVN.

  • Atbilstoši SIA “Nams” izstrādātajam būvprojektam “Jauna skolas ēka Ādažos”, jaunās skolas ēkas pirmās kārtas platība ir 7282,5 m2, un tās ietvaros tiks izbūvēti 32 mācību kabineti. Lai samazinātu tās ekspluatācijas izmaksas, ēka izprojektēta ar augstiem energoefektivitātes rādītājiem.
  • Plānots, ka jaunā skolas ēka darbu varēs uzsākt 2019./2020. mācību gadā, savukārt skolas ēkas otrās kārtas (multifunkcionālās zāles izbūve) un trešās kārtas (specializēto mācību kabinetu izbūve) būvniecība paredzēta līdz 2022. gada beigām.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: