Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Pašvaldības

MK un LPS vienojas veicināt pašvaldību attīstību un finanšu stabilitāti

Finanšu ministrija

Otrdien, 31. oktobrī, Ministru prezidente Evika Siliņa un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis parakstīja LPS un Ministru kabineta (MK) vienošanās un domstarpību protokolu par 2024. gada budžetu un budžeta ietvaru turpmākiem trim gadiem. Ar šo soli valdība un pašvaldību pārstāvji apstiprina savu apņemšanos veicināt pašvaldību attīstību un finanšu stabilitāti nākamajos gados.

Šogad parakstītais protokols ietver skaidras norādes un finansējuma plānošanu, lai uzlabotu skolu tīklu un izglītības procesus, sabiedriskos pakalpojumus, infrastruktūru, vides jautājumus un citus procesus, rūpējoties par valsts un pašvaldību sadarbību un iedzīvotāju interesēm. Panāktās vienošanās veicinās pašvaldību attīstību, nodrošinot tām plašākas finansējuma aizņemšanās iespējas un stabilu ieņēmumu bāzi.

Ministru prezidente Evika Siliņa atzinīgi novērtē sarunas valsts budžeta izstrādes laikā: “Paldies Latvijas Pašvaldību savienībai par labo sadarbību 2024. gada valsts budžeta izstrādes laikā. Esam panākuši būtiskas vienošanās, lai sniegtu papildu finansējumu pašvaldībām ar zemākajiem ienākumiem. Tāpat esam panākuši vienošanos par atbalstu pašvaldībām, paredzot valsts budžeta līdzfinansējumu aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem. Ministru kabineta 2024. gada budžeta prioritātes ir iekšējā un ārējā drošība, izglītība un veselība. Sadarbība ar Latvijas pašvaldībām vainagojusies ar līdzsvarotu budžeta piedāvājumu nākamajam gadam un arī vidējam termiņam.”

Protokols paredz, ka pašvaldību pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi 2024. gadā pieaugs par 221 miljonu eiro, salīdzinot ar 2023. gada prognozi. Turklāt tiek garantēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes izpilde 100% apmērā, nodrošinot pašvaldībām nepieciešamos finanšu resursus funkciju veikšanai un saistību izpildei.

Protokolā ir ņemtas vērā galvenās pašvaldību prioritātes pašvaldību investīciju projektu realizācijai, tai skaitā Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda projektu īstenošana, jaunu pirmsskolas iestāžu būvniecība un citi svarīgi projekti. Līdztekus panāktas būtiskas vienošanās arī nozaru ministriju līmenī. Viena no tādām ir valsts budžeta līdzfinansējums 30% apmērā aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem 2024. gadā un turpmākajiem gadiem 5,5 mij. euro. Tāpat tiek atzīmēta vienošanās piešķirt papildu atbalstu pašvaldībām ar zemākiem ieņēmumiem. 19 pašvaldībām paredzēts piešķirt vienreizēju papildu dotāciju 7 miljonu eiro apmērā.

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis uzsver: “Protokolā ietverti kopīgi viedokļi, un reizē atsevišķos jautājumos esam palikuši katrs savā pozīcijā. Lai gan diskusijas bija sarežģītas, panākta virkne konstruktīvu vienošanos, uzklausot Latvijas Pašvaldību savienības sniegtos argumentus, datus un viedokļus par objektīvi sarežģīto situāciju pašvaldībās, ko sadzirdēja arī Ministru prezidente. Tomēr par atšķirīgajiem viedokļiem joprojām turpinām diskutēt un kopīgi meklēt risinājumus, tai skaitā par pašvaldību budžetu un bāzes finansējumu. Protokolā saglabāts atšķirīgs viedoklis arī par valsts atbalstu autoceļu infrastruktūras sakārtošanai, bet pēc sarunām valdība Satiksmes ministrijai ir uzdevusi sniegt priekšlikumus finansējumam tranzītielām, pašvaldību autoceļiem un ielām, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumu pilnveidei. Tāpat arī par kadastrālo vērtību un metodikas izmantošanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem, jo diskusiju rezultātā Tieslietu ministrijai un Finanšu ministrijai jārod risinājums šajā jautājumā. Vienlaikus vienojāmies, ka pēc budžeta pieņemšanas sāksim kopīgu darbu pie pašvaldību izlīdzināšanas sistēmas pilnveides un citiem būtiskiem jautājumiem, jo tikai pašvaldības ar stabilu bāzes finansējumu nākotnē ir valsts pamats turpmākajai attīstībai, drošībai un sociālajam mieram.”

Pēc protokola parakstīšanas tas tiks pievienots 2024. gada valsts budžetam un budžeta ietvaram līdz 2026. gadam. Oficiāla iesniegšana Saeimā notiks šā gada 3. novembrī.

LPS un MK 2023. gada vienošanās un domstarpību protokols.

Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti Pašvaldības

Valdība apstiprina Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likumprojektu

Ekonomikas ministrija

 

2022. gada 15. novembrī Ministru kabinets pieņēma lēmumu līdz 2026. gada 31. decembrim pabeigt 1994. gadā uzsākto īpašuma tiesību reformu jeb t.s. privatizāciju Latvijā, līdz ar to arī dzēšot visus neizlietotos privatizācijas sertifikātus. Š.g. 31. oktobra sēdē valdība spēra nākamos soļus šī mērķa sasniegšanā – apstiprināja Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likumprojektu, kā arī grozījumus vairākos likumos – likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā, likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā .

 

Jaunā Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likumprojekta mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas procesa pabeigšanu, nosakot termiņus un nosacījumus darbībām privatizācijas procesa pabeigšanai. Likums nosaka:

 

1. termiņu, līdz kuram privatizācijai tiek nodotas privatizējamās valsts un pašvaldību īpašumā esošās dzīvojamās mājas;

2. termiņu, līdz kuram tiek pieņemts lēmums par privatizējamās valsts un pašvaldības dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu;

3. nosacījumu, ar kuru tiek izbeigtas valsts un pašvaldību īpašumā esošo dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles, par kuru lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums;

4. nosacījumu, ar kuru tiek izbeigta dzīvokļu, mākslinieku darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

5. kārtību, kādā tiek privatizēti valsts vai pašvaldības īpašumā esoši zemes gabali pēc privatizācijas ierobežojumu atcelšanas;

6. kārtību, kādā privatizētie dzīvokļu īpašumi tiek reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un privatizēto objektu īpašnieku īpašumtiesības tiek nostiprinātas zemesgrāmatā;

7. pilnībā vai daļēji privatizētu dzīvojamo māju pārvaldīšanas nodošanas kārtību;

8. pašvaldības tiesības iesaistīties bijušo kooperatīvo un paju sabiedrību dzīvojamo māju īpašuma tiesību sakārtošanā.

Līdz grozījumiem Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā plānots noteikt atsevišķas izmaiņas privatizācijas sertifikātu aprites tiesiskajā regulējumā, lai veicinātu to izmantošanu un dzēšanu privatizācijas procesa noslēguma posmā. Likumprojektā paredzēts noteikt, ja 10 gadu laikā pēc sertifikātu īpašnieka nāves viņa privatizācijas sertifikātu kontā atrodas sertifikāti un nav iesniegta mantojuma apliecība, tie tiks anulēti, tādējādi privatizācijas procesa noslēgumā pakāpeniski mazinot administratīvās izmaksas. Vienlaikus plānots noteikt viena gada pārejas periodu, kura ietvaros mantiniekiem, kuri to vēlas, bet vēl nav izdarījuši, būs vēl iespēja sakārtot mirušajai personai piederējušo privatizācijas sertifikātu pieņemšanu mantojumā. Tāpat, lai mazinātu administratīvo slogu un veicinātu sertifikātu apriti privatizācijas procesa noslēgumā, paredzēts atvieglot privatizācijas sertifikātu atsavināšanas nosacījumus, ļaujot personām pārdot vai citā veidā atsavināt sev piederošus privatizācijas sertifikātus bez starpnieku iesaistes.

Grozījumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā mērķis ir paredzēt regulējumu rīcībai ar valsts vai pašvaldību zemesgabaliem zem privatizētajām dzīvojamām mājām pēc dzīvojamo māju privatizācijas procesa pabeigšanas, kuras nevarēja zemi iegūt īpašumā likumā noteikta ierobežojuma dēļ. Attiecīgi, lai nodrošinātu taisnīgumu un privatizēto dzīvojamo māju (dzīvokļu) īpašnieku tiesības un leģitīmās intereses, tad situācijā, kad zūd ierobežojumu šādu zemesgabalu atsavināšanai, tie tiek atsavināti dzīvojamo māju (dzīvokļu) īpašniekiem par tiem pašiem nosacījumiem, kādi tie pastāvēja uz dzīvojamās mājas privatizāciju.

Līdz ar grozījumiem no likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” tiek izslēgts ierobežojumus privatizēt zemi zem dzīvojamām mājām esošās zemes ar ceļu, ielu vai piebrauktuvju sarkanajām līnijām, kā arī izslēgtas normas, kas nosaka pienākumu paātrinātajā kārtībā privatizēto dzīvokļu (PPDz) īpašniekam noslēgt pirkuma līgumu, vienlaikus paredzot mehānismu PPDz īpašnieka īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, vienkāršojot procedūru un veicinot PPDz īpašumtiesību sakārtošanu. Tāpat likumā plānots noteikt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas termiņu – ne vēlāk kā piecu gadu laikā (līdzšinējo 2,5 gadu vietā) no dienas, kad lēmums par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu kļuvis neapstrīdams, jo konstatēts (Rīgā), ka bieži funkcionālo zemesgabalu drīkst pārskatīt tikai kvartāla ietvaros, kad 2,5 gadu termiņā iekļauties nav reāli.

Savukārt, līdz ar grozījumiem Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā tiks veicināta valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas procesa pabeigšana un noteikti privatizācijas sertifikātu izmantošanas nosacījumi privatizācijas un zemes reformas procesa pabeigšanas ietvaros. Lai atrisinātu gadījumus, kur privatizāciju nav iespējams atzīt par pabeigtu beztermiņa nemonetāro nosacījumu dēļ, plānots noteikts, ka privatizācijas pabeigšanas kritērijs būs maksājumu saistību izpilde. Lai mazinātu administratīvo slogu un veidotu valsts finanšu resursu ietaupījumu, turpmāk proporcija, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus, tiks noteikta likumā. Tāpat likumā būs noteikts, ka pēc privatizācijas procesa beigām (31.12.2026.) privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošana tiks izbeigta un tajos esošie sertifikātu atlikumi, ja tādi būs palikuši, tiks anulēti. Tāpat personām vai to mantiniekiem, kuriem piešķirti īpašuma kompensācijas sertifikāti par zaudētu mantu, bet tie tos nav izmantojuši vai dzēsuši, varēs saņem to nominālvērtību naudā. Vienlaikus likumā privatizāciju veicošai institūcijai paredzētas tiesības nostiprināt privatizēto nekustamo īpašumu objektu pircēju īpašumtiesības zemesgrāmatā, pamatojoties uz noslēgto privatizācijas pirkuma līgumu, ja pircējs tās nav nostiprinājis noteiktā termiņā.

Kā zināms, līdz ar valstiskās neatkarības atgūšanu Latvijas Republikas tautsaimniecības interesēs būtiski bija pāriet no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku, kuras pamatā ir privātīpašums un privātā iniciatīva, vienlaikus vairojot valstij piederošo un rīcībā esošo saimniecisko resursu izmantošanas efektivitāti. Lai to panāktu, tika uzsākta īpašuma tiesību atjaunošana (denacionalizācija) un valsts un pašvaldību īpašuma masveida privatizācija, tā rezultātā radot un sekmējot privāto uzņēmējdarbību. Lauku apvidos un pilsētās tika uzsākta arī zemes reforma.

Īpašuma tiesību reforma Latvijā tika uzsākta 1991. gada otrajā pusē. Laika periodā līdz 1994. gada jūnijam valsts īpašumā esošo uzņēmumu un statūtsabiedrību privatizāciju veica nozaru ministrijas. Lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju līdzdalību reformas procesos, valsts izdeva un piešķīra iedzīvotājiem par nodzīvoto laiku Latvijā vērtspapīrus – privatizācijas sertifikātus, kurus kā maksāšanas līdzekli varēja izmantot, iegādājoties attiecīgus valsts un pašvaldības īpašumus. Tāpat privatizācijas sertifikāts tika izmantots kā kompensācijas instruments personām, kurām nebija iespēju vai tās atteicās atjaunot īpašuma tiesības uz īpašumiem, kas tika nacionalizēti pēc 1940. gada. Tika izveidots speciāls privatizācijas sertifikātu veids – īpašuma kompensācijas sertifikāti.

1994.gadā  valsts noteica privatizācijas procesa īstenošanas mērķi – mainot valsts vai pašvaldības īpašuma objekta īpašnieku, radīt labvēlīgu vidi privātā kapitāla darbībai Latvijas tautsaimniecības attīstības interesēs un sašaurināt darbību, ko valsts un pašvaldības veic kā komersanti. Valstī tika uzsākta centralizēta, atklāta un uz tirgus principiem balstīta privatizācija, pakāpeniski iesaistot privatizācijas procesā privatizācijas sertifikātu īpašniekus. 1994. gada aprīlī tika dibināta bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” (šobrīd nosaukums ir SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”), kas nodrošināja valsts īpašuma objektu privatizācijas procesu, tiešo ārvalstu investīciju piesaisti privatizētajiem uzņēmumiem, kapitāla tirgus veidošanos, akciju publiskos piedāvājumus, uzņēmumu un statūtsabiedrību valsts budžeta parādu kapitalizāciju un zemesgabalu zem valsts īpašuma objektiem privatizāciju.

Masveida privatizācija valstī pabeigta, taču vēl tiek veikti darbi, lai sašaurinātu privatizācijas un zemes reformas procesu un tiesiski pabeigtu minētos procesus. 2022. gada 15. novembrī Ministru kabinets, izskatot Informatīvo ziņojumu Par privatizācijas un zemes izpirkšanas procesu gaitu un priekšlikumiem to pabeigšanai sapratīgā termiņā“, lēma līdz 2026. gada 31. decembrim pabeigt 1994. gadā uzsākto īpašuma tiesību reformu jeb t.s. privatizāciju Latvijā, līdz ar to arī dzēšot visus neizlietotos privatizācijas sertifikātus. Vienlaikus valdība apstiprināja deviņu pasākumu plānu, kā līdz 2026. gada 31. decembrim pabeigt īpašuma tiesību reformu Latvijā.

Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi Pašvaldības Uzņēmējdarbība

Valsts pārvaldes institūcijām ir jābūt uzņēmēju sabiedrotajiem

Ekonomikas ministrija

Reģionālajā vizītē Jelgavā ekonomikas ministrs Viktors Valainis ar delegāciju tikās ar novada uzņēmējiem, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Jelgavas pašvaldības pārstāvjiem, pārrunāja ekonomisko situāciju jau vēsturiski industriālajā Jelgavas pilsētā un novadā kopumā, kā arī uzņēmējiem aktuālos problēmjautājumus. Tāpat ministrs iepazinās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jelgavas biznesa inkubatora un Jelgavas Tehnikuma darbību.

Tikšanās laikā ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu un pašvaldības pārstāvjiem, kā arī uzņēmējiem ministrs pārrunāja aktuālos ekonomiskās izaugsmes veicināšanas jautājumus. “Jelgava un tās novada teritorija vēsturiski ir bijis viens no Latvijas industriālajiem centriem. Šodien guvu pārliecību, ka Jelgava joprojām ir nozīmīgs industriālais centrs – pilsēta, kurā attīstās vietējie uzņēmumi, kas dod nozīmīgu pienesumu Latvijas ekonomikai. Šobrīd Jelgavā un tās tuvumā attīstās arī lieli industriālie un atjaunojamās enerģijas projekti, kas nākotnē sniegs būtisku ieguldījumu mūsu valsts ekonomiskajā attīstībā un enerģētiskās drošības stiprināšanā,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis. 

Tiekoties ar Jelgavas novada kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmuma “Laflora” pārstāvjiem, ministrs iepazinās ar aktuālāko informāciju par uzsākto 90 MW vēja parka būvniecības projektu Kaigu purvā Jelgavas novadā, kas nākotnē var kļūt par vēl vienu nozīmīgu elektroenerģijas ražotāju Latvijā. “Mums ir jāvirzās uz pilnīgu elektroneatkarību. Šobrīd šādu projektu attīstība Latvijā ir īpaši svarīga, turklāt ņemot vērā arī nesenos bojājumus Baltijai kritiski svarīgajai enerģētikas infrastruktūrai Baltijas jūrā,” norāda ekonomikas ministrs.

Tikšanās laikā ar ekonomikas ministru automobiļu industrijas uzņēmuma SIA “Dinex Latvia” pārstāvji uzsvēra, ka šobrīd uzņēmums strādā pie jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešanas savā ražotnē, tostarp izmantojot Eiropas Savienības (ES) fondu resursus, taču ES fondu projektu ieviešanas uzraugošās iestādes radot administratīvus šķēršļus inovāciju ieviešanai. Ministrs tikšanās laikā apliecināja, ka “strādās pie tā, lai dialogs starp valsts institūcijām un uzņēmumiem būtiski uzlabotos. Valsts iestādēm jābūt uzņēmēju partneriem nevis biedam un kopīgi jāvirzās uz mērķi attīstīt valsts ekonomisko izaugsmi”. Kā zināms, SIA „Dinex Latvia” ir viens no 17 starptautiskā “DINEX” grupā esošiem ražošanas un pārdošanas uzņēmumiem Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā, kas darbojas automobiļu industrijā – ražo izplūdes sistēmas kravas mašīnām, autobusiem un industriālajiem spēkratiem. Šobrīd uzņēmums nodarbina 400 darbiniekus un apgrozījums pārsniedz 49 milj. EUR, no kura 98% sastāda eksports.

Tiekoties ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjiem  un uzņēmējiem, ministrs iepazīstināja ar savām šā brīža darbības prioritātēm, norādot gan uz nepieciešamību efektīvi īstenot ES fondu projektus un mazināt birokrātiju, gan arī akcentēja uzņēmumu kreditēšanas jautājumus un nepieciešamību ieviest atvieglotāku procesu viesstrādnieku piesaistei Latvijā, vienlaikus īstenojot nepieciešamos kontroles pasākumus.

Tikšanās laikā LIAA Jelgavas biznesa inkubatorā ar tās vadītāju Agnesi Oļševsku ministrs iepazinās ar inkubatora darbību un pārrunāja jaunajiem uzņēmējiem aktuālos jautājumus uzņēmējdarbības uzsākšanai un tālākai attīstībai. Šajā biznesa inkubatorā pirmsinkubācijas atbalstu kopumā saņēmuši 337 dalībnieki, savukārt 98 komersanti saņēmuši inkubācijas atbalstu, kopumā klientiem izmaksājot 1 855 520 EUR finansējumu, taču šo komersantu nomaksātie nodokļi ir 5 922 418,55 EUR apmērā un piesaistās investīcijas 8 708 746 EUR apmērā. “Šie skaitļi un arī piemēri, ar kuriem iepazināmies Jelgavas biznesa inkubatorā, apliecina, ka valstī ir vajadzīgi šādi “kontaktpunkti”, kas palīdz jaunajiem uzņēmējiem attīstīties, un tādi uzņēmumi, kā SIA “Adventum Tech” un SIA “PhytoPresso”, to pierāda”, uzsver ekonomikas ministrs. 

Jelgavas biznesa inkubatora darbības teritorija ir Jelgava, Dobele, Bauska un to novadi. Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošinot fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.

Iepazīstoties ar Jelgavas tehnikuma piedāvātajām profesionālās izglītības programmām un tiekoties ar tehnikuma direktori Janīnu Rudzīti, ministrs guva pārliecību, ka tehnikumā piedāvātās izglītības programmas atbilst pašreizējām darba tirgus vajadzībām – šo jomu speciālisti darba tirgū ir nepieciešami, bet jauniešos ir jārada arvien lielāka interese apgūt šīs profesijas. Tehnikumā ir šādas izglītības programmas – zemes ierīcība (mērniecības tehniķis), autotransports (automehāniķis), kokizstrādājumu izgatavošana (mēbeļu galdnieks), būvdarbi (apdares darbu tehniķis), viesnīcu pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumu speciālists), administratīvie un sekretāra pakalpojumi (klientu apkalpošanas speciālists), datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli (datorsistēmu tehniķis), programmēšana (programmēšanas tehniķis), siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (inženierkomunikāciju tehniķis).

Ekonomikas ministru vizītē pavadīja Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis, ministra biroja vadītāja Aija Mazitāne, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora pienākumu izpildītāja Iveta Strupkāja.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Likumdošana, normatīvie akti Pašvaldības

Budžets 2024 iesniegts izskatīšanai valdībā

Finanšu ministrija

Finanšu ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi izskatīšanai valdībā likumprojektu par 2024. gada valsts budžetu un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam. 2024. gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi tiek plānoti 14,5 miljardu, savukārt izdevumi – 16,2 miljardu eiro apmērā. Par trim galvenajām valsts prioritātēm noteiktas iekšējā un ārējā drošība, izglītība un veselība. Valdība plāno to izskatīt ārkārtas sēdē 1. novembrī.

Salīdzinot ar 2023. gada budžetu, 2024. gadā plānotie valsts budžeta ieņēmumi paredzēti par 1,763  miljardiem eiro lielāki. Savukārt valsts budžeta izdevumi 2024. gadā paredzēti par 1,538  miljardiem eiro lielāki nekā 2023. gada valsts budžeta likumā.

Pamatbudžetā plānotie ieņēmumi veido 10,0 miljardus, bet izdevumi 12,1 miljardu eiro. Savukārt speciālajā budžetā ieņēmumi plānoti 4,8 miljardu eiro, bet izdevumi 4,4 miljardu eiro apmērā.

“2024. gada valsts budžeta projekts atspoguļo mūsu valsts ilgtermiņa izaugsmes un labklājības nodrošināšanai būtiskākās prioritātes. Drošības jautājumi mūsu reģionā būs aktuāli arī nākamos gadus, tāpēc ieguldījumi vērsti uz to, lai mūsu robežas būtu nostiprinātas, turpinātos bruņoto spēku spēju attīstība un pieaugtu Latvijas dienestu kapacitāte, reaģējot uz visu veidu izaicinājumiem, ieskaitot apdraudējumu kibertelpā. Tāpat mūsu uzdevums ir panākt, lai papildu investīcijas veselības aprūpē un izglītībā sajustu Latvijas iedzīvotāji. Tas nozīmē mazākas rindas mūsu pacientiem un konkurētspējīgu, mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību Latvijas skolēniem, kuri veidos valsts nākotni. Tāpēc 2024. gada valsts budžets veidots, centrā liekot mūsu galveno vērtību – Latvijas cilvēkus, kuriem jājūtas drošībā, jāsaņem pienācīga veselības aprūpe, kā arī jāiegūst darba tirgus prasībām un valsts ilgtermiņa izaugsmei nepieciešamās prasmes un zināšanas,” pauž Ministru prezidente Evika Siliņa.

“Nākamā gada budžets ir drošības un atspēriena budžets. Jau šobrīd ir labas pazīmes ekonomikas atlabšanai – sāk mazināties inflācijas šoks un Eiropas Centrālās bankas lēmums nepaaugstināt procentu likmes dos tik ļoti nepieciešamo atelpu tautsaimniecībai. Pieaugošā ģeopolitiskā nestabilitāte līdzās esošajai agresorvalstij Krievijai, hibrīdkara apdraudējums Latvijai un nesavtīgs atbalsts Ukrainai liek valdībai īpaši atbildīgi veidot budžetu un virzīties uz būtisku iekšējās un ārējās drošības izmaksu palielinājumu. Savukārt papildu finansējums pārējām valdības noteiktajām prioritātēm, īpaši veselības aprūpes pakalpojumiem un to kvalitātes uzlabošanai, pedagogu atalgojumam, augstākajai izglītībai, tajā skaitā dabaszinātņu un tehnoloģiju jomas (STEM) stiprināšanai, inovācijām un zinātnei, kā arī eksporta atbalstam, dos tik ļoti nepieciešamo atspērienu Latvijas ekonomikas izaugsmes atjaunošanai nākamajos gados,” uzsver finanšu ministrs Arvils Ašeradens.  

Vispārējās valdības, kas aptver visu valsts un pašvaldību pārvaldes struktūru, kā arī sociālās apdrošināšanas iestādes, kopējie ieņēmumi tiek plānoti 17,8 miljardu, savukārt izdevumi – 19,1 miljarda eiro apmērā. Tādējādi 2024. gada vispārējās valdības budžeta deficīts plānots 1,3 miljardu eiro jeb 2,8% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP). Valsts parāds tiek prognozēts 18,6 miljardu eiro apmērā jeb 41% no IKP.

Valsts prioritātes

Prioritāro pasākumu īstenošanai tiks izmantoti līdzekļi no fiskālās telpas, budžeta izpildes procesā pārdalāmie finanšu līdzekļi (tostarp papildu iemaksas valsts budžetā no valsts kapitālsabiedrībām), vienreizējiem pasākumiem finansējums ir paredzēts ārpus fiskālās telpas.

Gatavojot budžeta piedāvājumu, valdība būtisku papildu finansējumu atvēlēja valsts iekšējās un ārējās drošības stiprināšanai. Šajā būtiskajā pozīcijā ir paredzēts finansējums Iekšlietu un Tieslietu ministrijas institūcijās nodarbināto atlīdzības palielinājumam, valsts ārējās drošības pasākumu nodrošināšanai un ārējās robežas infrastruktūras izveidei. Tāpat paredzēti līdzekļi kiberdrošības stiprināšanai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību dzīvības glābšanas spēju stiprināšanai un citiem pasākumiem. 2027. gadā plānots sasniegt finansējuma apjomu valsts aizsardzībai 3% apmērā no iekšzemes kopprodukta.

Izglītības jomā visnozīmīgākais ir finansējums pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanas nākamajam solim no 2024. gada 1. janvāra. Tāpat papildu finansējums paredzēts, lai īstenotu secīgu pāreju uz mācībām valsts valodā, un mācību līdzekļu iegādei un digitālo mācību līdzekļu izstrādei. Papildus paredzēts finansējums arī augstākajai izglītībai un zinātnei, dabaszinātņu un tehnoloģiju jomas stiprināšanai izglītības iestādēs un citiem pasākumiem.

Veselības aprūpes pakalpojumu un kvalitātes uzlabošanai paredzēti papildu 275 miljoni eiro. 2024. gada valsts budžetā paredzēts papildu finansējums kompensējamo zāļu pieejamībai, iekļaujot arī jaunus medikamentus. Mazināsies pacientu gaidīšanas rindas un būs plašākas iespējas tikt pie nepieciešamajiem izmeklējumiem un procedūrām. Papildu budžeta līdzekļus ieguldīs sirds un asinsvadu veselības jomā, atbalstam onkoloģijas pacientiem un zobārstniecības pakalpojumu pieejamībai bērniem. Nākamgad arī turpinās paaugstināt mediķu algas.

Neatkarīgo iestāžu un nozaru prioritātes

Neatkarīgo iestāžu, tostarp sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu  kapacitātes stiprināšanai un konkurētspējas nodrošināšanai paredzēti papildu 18 miljoni eiro. Normatīvo aktu un tiesas spriedumu izpildei paredzēts novirzīt virs 17 miljoniem eiro.

Lai 2024. gadā īstenotu nozaru pieteiktās prioritātes, papildus paredzēti teju 176 miljoni eiro. Piemēram, Ekonomikas ministrijas prioritātei – inovāciju un eksporta atbalstam – paredzēti 6 miljoni eiro. Savukārt zemkopības nozarē būtiskākais finansējums plānots atbalstam lauksaimniecības ekonomiskās dzīvotspējas stiprināšanai un krīzes radīto seku novēršanai, kā arī investīciju atbalstam augļkopības un dārzeņkopības saimniecību konkurētspējas stiprināšanai un eksportspējas veicināšanai.

Satiksmes ministrijai paredzēts piešķirt nozīmīgu finansējumu nozares attīstībai 40 miljonu eiro apmērā. No tā 19 miljoni eiro paredzēti dzelzceļa publiskās infrastruktūras uzturēšanai un 19 miljoni eiro dotācijai sabiedriskā transporta zaudējumu segšanai.

Starp atbalstītajām nozaru prioritātēm ir arī Labklājības ministrijas pasākumi 32,6 miljonu eiro apmērā. Tostarp līdzekļi paredzēti piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšanai, atbalsta pasākumiem ģimenēm un bērniem, kā arī personu ar invaliditāti asistentu un pavadoņu atlīdzības apmēra paaugstināšanai.

50 miljoni eiro paredzēti klimata un enerģētikas jomas pasākumam – elektroenerģijas tarifu pieauguma kompensēšanai. Savukārt Kultūras ministrija plāno celt kultūras nozares cilvēkresursu kapacitāti un paplašināt programmas “Latvijas skolas soma” pieejamību.

Pavadošie likumprojekti

Valdības lēmumi ir bijuši tādi, lai izvairītos no būtiskas nodokļu paaugstināšanas un finansējuma samazinājuma svarīgiem valsts pakalpojumiem. 2024. gada valsts budžeta pavadošo likumprojektu paketē iekļauti 19 likumprojekti.

Piemēram, nodokļu politikā – ar grozījumiem  likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredzēti vairāki pasākumi, lai veicinātu ilgtspējīgu cilvēkkapitāla attīstību Latvijā un darba devēja iespējas motivēt darbiniekus, tai skaitā darbinieka ienākuma atbrīvošana no algas nodokļa, ja darba devējs apmaksā darbiniekam mācību maksu par augstākās izglītības iegūšanu un studijas saistītas ar prasmju iegūšanu, kas ir nepieciešama darba devējam. Paredzēta arī atbrīvojuma sliekšņa palielināšana darba devēju apmaksāto veselības apdrošināšanas prēmiju summām līdz 750 eiro gadā un darba devēja kompensāciju par darbinieka izdevumiem saistībā ar attālināto darbu palielināšana līdz 40 eiro mēnesī.

Tāpat likumprojektā ietverti grozījumi mazo uzņēmumu darbības atbalstam un vienkāršošanai. Paredzēts turpmāk atļaut mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, ja tie gūst ar IIN apliekamus ienākumus, piemērot diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošām personām. Pasākums ietverts vienotā paketē ar grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz vienotas likmes noteikšanu mikrouzņēmumiem 25% apmērā līdzšinējo divu likmju – 25% un 40% – vietā.

Ar grozījumiem pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā paredzēts noteikt, ka ar PVN neapliek konkrētus pakalpojumus, kas cieši saistīti ar sportu. Tāpat paredzēts mazināt administratīvo slogu un veicināt uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, kā arī pārskatīt nosacījumus reģistrētiem PVN maksātājiem attiecībā uz priekšnodokļa korekciju zaudētiem parādiem. Savukārt, PVN reģistrācijas sliekšņa paaugstināšana līdz 50 000 eiro mazinās inflācijas radītās sekas tieši attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem.

Paredzēts pārskatīt un paaugstināt akcīzes nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem, e-šķidrumiem, tabakas aizstājējproduktiem, alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī dīzeļdegvielai un petrolejai, ko izmanto SEZ un brīvostās, veicot atbilstošus grozījumus likumā par akcīzes nodokli un grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās.

Ņemot vērā augsto tirgus koncentrāciju kreditēšanas sektorā, kas sadārdzina un ierobežo pakalpojumu pieejamību finanšu sektora klientiem un augsto procentu likmju apstākļos ļauj finanšu sektoram gūt būtisku peļņu, lai nodrošinātu Latvijas sabiedrības pieaugošo vajadzību finansēšanu, tai skaitā lai aizsargātu sabiedrības drošību un labklājību, ir izstrādāti Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma grozījumi, lai nodrošinātu taisnīgāku augsto procentu likmju nastas sadalījumu sabiedrības un finanšu sektora starpā.

Ar šiem grozījumiem likumā ar 2024. gadu paredzēts noteikt, ka kredītiestādes un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji veic ikgadēju uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksu 20% apmērā, ko aprēķina, izmantojot pirmstaksācijas gada finanšu datus. Grozījumi likumā arī paredz, ka ikgadēji samaksātā nodokļa piemaksa turpmāk neierobežotā laika periodā tiks ņemta vērā, aprēķinot maksājamo nodokli par peļņas sadali dividendēs.

Minimālo algu no 2024. gada noteikts palielināt līdz 700 eiro mēnesī.

Sadarbība ar partneriem un pašvaldībām

Budžeta sagatavošanas procesā notika diskusijas ar sociālajiem un sadarbības partneriem, kā arī ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) un tika sagatavots Ministru kabineta (MK) un LPS vienošanās un domstarpību protokols par 2024. gada budžetu un budžeta ietvaru 2024.-2026. gadam. Ikgadējā MK un LPS vienošanās un domstarpību protokolā ir panāktas vairākas nozīmīgas vienošanās, kas ir vērstas uz pašvaldību attīstību, tai skaitā nodrošinot plašākas aizņemšanās iespējas un būtiski palielinot aizņemšanās limitu. 

Plānots, ka pašvaldību pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi pret 2023. gada plānu pieaugs par 221,1 miljonu eiro. Valdība ir apņēmusies pašvaldībām garantēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas ir lielākais pašvaldību ieņēmumu avots, prognozes izpildi 100% apmērā. Līdz ar to pašvaldībām tiek paredzēta stabila un prognozējama ieņēmumu bāze 2024. gadā, kas nodrošinās nepieciešamos finanšu resursus pašvaldību funkciju veikšanai un saistību izpildei.

Visām pašvaldībām 2024. gadā tiek plānots izlīdzināto ieņēmumu pieaugums vidēji 8,1% apmērā, salīdzinot ar 2023. gadam plānoto. Tāpat ir panākta vienošanās piešķirt vienreizēju papildu dotāciju 7 miljonu eiro apmērā 19 pašvaldībām.

2024. gada valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara projektu kopā ar pavadošajiem likumprojektiem Saeimā plānots iesniegt piektdien, 3. novembrī. 

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Pašvaldības

Sarunās ar FM jāvienojas par nepieciešamo finansējumu pašvaldībām

Latvijas Pašvaldību savienība

Kredītprocentu, pakalpojumu un energoresursu cenu palielinājums, minimālās algas un pedagogu atalgojuma celšana, kā arī citu izdevumu būtisks pieaugums radījis situāciju, kurā daļai pašvaldību jau nākamgad var pietrūkt līdzekļu pamatfunkciju veikšanai, uzsver Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis. Tāpēc trešdien, 18.oktobrī, plkst.11.00 LPS un Finanšu ministrija turpinās sarunas par nākamā gada budžetu un nepieciešamo papildus finansējumu pašvaldībām, tai skaitā tām 17 pašvaldībām, kurām var rasties nopietnas grūtības nodrošināt pamatvajadzības.

Sarunas vadīs LPS priekšsēdis G.Kaminskis un finanšu ministrs Arvils Ašeradens, bet tajās piedalīsies LPS Valde, LPS padomnieki un ministrijas pārstāvji. Savukārt piektdien, 20.oktobrī, LPS Domes sēde izskatīs Ministru kabineta un LPS vienošanās un domstarpību protokola par 2024.gada budžetu un budžeta ietvaru 2024. – 2026. gadam, piedalīsies Ministru prezidente Evika Siliņa, finanšu ministrs Arvils Ašeradens un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa.

G.Kaminskis norāda, ka nenodrošinot minimālo nepieciešamo finansējumu pašvaldību funkciju veikšanai, nākamgad saskarsimies ar virkni problēmjautājumu, ko rezultātā izjutīs iedzīvotāji. Kritiskākā situācija ir visās Latgales pašvaldības, īpaši Augšdaugavas novadā un Krāslavas novadā, kur līdzekļi ir nepietiekami pamatvajadzību nodrošināšanai – iedzīvotāju skaits samazinās, bet izdevumi dažādās jomās būtiski palielinās. Vidēji valstī pašvaldībām nākamgad budžeta palielinājums būs vidēji 8%. Tomēr, piemēram, Krāslavas novadā pieaugums būs vien 0,5% un tas nenosegs būtisko izdevumu pieaugumu. Nav labi, ka nav zināma valstī nodokļu ieņēmumu prognoze. Vienmēr esam uzsvēruši, ka, ja vēlamies valstī attīstību, tad šai proporcijai ir jābūt vienādai – ja valstij pieaug, tad arī proporcionāli pašvaldībām pieaug.

Viens no risinājumiem ir speciālā dotācija, lai konkrētajā teritorijā turpinātu nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojumus u.c., jo samazinājums izlīdzināšanā salīdzinoši ar pagājušo gadu ir 45 milj. eiro. Ieņēmumi šīm pašvaldībām jau kļuvuši neatbilstoši izdevumu prasībām, paralēli visu laiku tiek optimizēti izdevumi, bet to var veikt līdz zināmam līmenim. Pašvaldībām vairs nav pieejamo rezervju, jo pēdējos gados, kuru laikā pārdalīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis par labu valstij, iespējas ir izsmeltas, norāda G.Kaminskis.

Situācija kopumā pašvaldībām patiesi ir sarežģīta vairāku iemeslu dēļ –  nākamgad par 13% pieaugs izdevumi minimālās algas celšanai, par 42% – pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma palielināšanai, inflācijas rezultātā pieaug cenas un pakalpojumu izmaksas, savukārt kredītprocentu likmju kāpums 2023.gadā līdz gada beigām kopumā pašvaldībām radīs papildus 30 miljonu eiro izdevumus procentu nomaksai. Vienlaikus no nākamā gada pašvaldībām būs jānodrošina jaunas obligātās funkcijas, kam nav noteikts valsts līdzfinansējums to īstenošanai, piemēram, pašvaldību policijas izveidei un darbības uzsākšanai, akcentē G.Kaminskis.

Visbeidzot, ja vēlamies pašpietiekamas pašvaldības, tad ilgtermiņā ir jābūt stabilam un prognozējamam finansējumam visās pašvaldībās un visos reģionos, kas saistīts ar likumā noteikto funkciju pildīšanu visā valstī, visos reģionos, kā arī ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa proporciju, lai pašvaldības par saviem līdzekļiem varētu īstenot projektus un ieguldīt attīstībā, iedzīvotāju labklājībā. Ja valsts prioritāte ir iekšējā un ārējā drošība, tad arī pašvaldībās tā ir prioritāte. Tāpat arī izglītība, veselība un citas svarīgas nozares, kurās pašvaldības darbojas. Budžeta kontekstā pašvaldības nevar skatīt kā vienu atsevišķu nozari. Tomēr šī brīža situācija aizvien rada nopietnus izaicinājumus lielai daļai pašvaldību līdzekļu trūkuma un nenoteiktības dēļ, tāpēc minētie jautājums katru gadu ir dienas kārtībā, skaidro G.Kaminskis.

Pirmās sarunas ar FM notika šī gada 4.oktobrī, tajās norisinājās diskusija par Ministru kabineta un LPS vienošanās domstarpību protokolu par 2024.gada budžetu un budžeta ietvaru 2024. –2026.gadam, tai skaitā nākamā gada izaicinājumiem pašvaldībām finanšu jomā. Pašvaldību vadītāji arī sarunu laikā finanšu ministram akcentēja prognozējamības nozīmību gan aizņēmumu jomā, gan lēmumu pieņemšanas procesā, lai savlaicīgi un pamatoti plānotu, sagatavotu, īstenotu investīciju projektus. Tāpat norisinājās diskusija par aizdevumiem, to nosacījumiem un ierobežojumiem izglītības un transporta infrastruktūras attīstībai u.c. Tika raksturota atšķirīgā situācija dažādās pašvaldībās, piemēram, Pierīgā joprojām palielinās iedzīvotāju skaits, līdz ar to ir aktuāla aizdevumu iespēja izglītības infrastruktūras attīstībai, savukārt Rīgā paredzēti apjomīgi ieguldījumi valstiski nozīmīgu projektu īstenošanai.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Pašvaldības

Piešķirts finansējums pašvaldībām Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta nodrošināšanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Valdībā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais ministru kabineta rīkojuma projekts, kas paredz palielināt finansējuma apmēru, lai nodrošinātu pašvaldību izdevumu segšanu līdz 2023. gada novembrim, kas radušies un plānoti, nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tādējādi noteikta kopējā finansējuma summa no valsts budžeta programmas “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai”, kas nepārsniedz 32 152 527 eiro. 

Ministrijas izstrādātais Ministru kabineta (MK) rīkojuma projekts(MK) rīkojuma projekts1 nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldībām izdevumu kompensēšanu 2023.gadā par periodu no jūlija līdz novembrim, kas tām radušies un plānoti, sniedzot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, tai skaitā izmitināšanas un ēdināšanas nodrošināšanai (primārā atbalsta sniegšanai, kā arī atlīdzībai fiziskām un juridiskām personām par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu un pašvaldībām uzlabojumu veikšanai pašvaldību ēkās), sociālā atbalsta nodrošināšanai, izglītības nodrošināšanai, pārvaldes pakalpojumu pieteikšanas atbalstam, vienotu valsts un pašvaldību sniegtā atbalsta koordinācijas punktu darbības nodrošināšanai. 

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, par noteiktiem atbalsta apmēriem un izmaksām lemj Ministru kabinets2. Lai organizētu savlaicīgu un vienkāršotu izdevumu apmaksas procesu pašvaldībām, apstiprināts MK rīkojuma projekts, kas nosaka maksimāli nepieciešamo finansējuma summu atbalsta sniegšanai 2023. gadā. MK rīkojums paredz Finanšu ministrijai piešķirt VARAM finansējumu, kas nepārsniedz 32 152 527 eiro, lai reizi mēnesī pašvaldībām kompensētu attiecīgus izdevumus.  

Kā ziņots iepriekš, pašvaldības sniedz neatsveramu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem un VARAM, atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem, pašvaldībām, jau ir pārskaitījusi finanšu līdzekļus par periodu no 2023. gada janvāra līdz jūlijam 20 652 065,04:  

 • par palīdzību sociālā atbalsta jomā – 12 967 583,90 eiro, 
 • par palīdzību izglītības jomā – 3 362 670,28 eiro, 
 • par palīdzību ēdināšanas jomā – 441 761,15 eiro, 
 • par palīdzību izmitināšanas jomā – 2 855 561,26 eiro  
 • par izlietoto finansējumu valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanas un fizisko personu reģistrācijas pasākumiem – 6 084 eiro, 
 • par veiktajiem uzlabojumiem pašvaldību ēkās, lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotāju  izmitināšanu – 1 017 797,21 eiro, 
 • par vienotu valsts un pašvaldību sniegtā atbalsta koordinācijas punktu darbības nodrošināšanu – 607,24 eiro.  

1. Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 28. marta rīkojumā Nr. 170 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai”””

2. Ministru kabineta 2023. gada 28. marta rīkojums Nr. 170 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai””. 

Kategorijas
Pašvaldības Transports

Pašvaldību vadītāji ar satiksmes ministru pārrunās izaicinājumus un budžeta prioritātes transporta nozarē

Latvijas Pašvaldību savienība

Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) ceturtdien, 12.oktobrī, plkst.13.00 pašvaldību vadītāji un speciālisti tiksies ar satiksmes ministru Kasparu Briškenu, lai pārrunātu izaicinājumus un nākamā gada valsts budžeta prioritātes transporta nozarē.

Tikšanās notiks LPS Tautsaimniecības komitejas ietvaros, pasākumu varēs skatīties arī tiešraidē ŠEIT. Sarunu ar ministru vadīs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, bet komiteju – Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Viens no būtiskiem sēdes jautājumiem būs par skolēnu pārvadājumu organizāciju, skolēnu autobusu iekļaušanu kopējā autobusu sistēmā, kā arī valsts budžeta dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.

Tāpat notiks diskusija par sabiedriskā transporta pakalpojuma organizēšanas modeli iekšzemes reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutos un uzstādījumiem ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta Rīgas metropoles areāla pilsētas mobilitātes plāna izstrādē.

Sēdē piedalīsies Satiksmes ministrijas, AS “Pasažieru vilciens”,  SIA “Autotransporta direkcija”, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas un Plānošanas reģionu pārstāvji.

Sēde notiks LPS mītnē, Mazā pils ielā 1, Rīgā (4.stāva zālē).

Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi Iepirkumu ABC Pašvaldības Uzņēmējdarbība

Pasūtītāja profila aktualizācija sākot no 16. oktobra

Iepirkumu uzraudzības birojs

Atgādinām, ka jaunās e-veidlapas būs pieejamas no 25.10.2023:

– E-veidlapas būs pieejamas PVS atsevišķā e-veidlapu modulī.

– Autorizācija e-veidlapu modulī notiks tikai caur Vienoto pieteikšanos, izmantojot www.latvija.lv pakalpojumu.

Pirms uzsākt darbu ar e-veidlapām no 25. oktobra:

1. Iestādes administratoram sākot ar 16.10.2023 ir jāveic iestādes datu aktualizācija Pasūtītāja profilā, lai nodrošinātu e-veidlapu lauku aizpildīšanu.

2. Iestādes administratoram ir jāveic lietotāju datu atjaunošana sadaļā Administratora rīki, lai nodrošinātu to, kad visi lietotāji spētu aizpildīt jaunās e-veidlapas.

Plašāka informācija par pasūtītāja profila aktualizāciju tiks publicēta, sākot no 16.oktobra.

Kategorijas
Pašvaldības

Piešķirtas dotācijas 51 jaunu klientu apkalpošanas centru izveidei

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izveidotā komisija septembra sākumā skatīja valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pašvaldību iesniegtos pieteikumus jaunu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei. Šogad saņemti 11 pašvaldību 52 pieteikumi VPVKAC izveidei par kopsummu 324 790 eiro apmērā. Līdz ar to pieprasītāko iestāžu pakalpojumi būs pieejami klātienē 218 vienotajos klientu apkalpošanas centros. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa: “Valsts pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem ir nozīmīga valsts attīstībā, veidojot iekļaujošu sabiedrību, kurā pakalpojumi kļūst arvien pieejamāki neatkarīgi no dzīvesvietas. Klātienes konsultācijas arī digitalizācijas laikmetā ir būtisks valsts pārvaldes saskares punkts ar iedzīvotājiem, kad jebkurš no mums var saņemt atbalstu un nepieciešamo informāciju e-pakalpojumu lietošanā arī klātienē.” 

Valsts budžeta dotācijas jaunu VPVKAC izveidei piešķirtas: 

 1. Alūksnes novada pašvaldībai  – 1 VPVKAC izveidei 
 2. Augšdaugavas novada pašvaldībai  – 12 VPVKAC izveidei 
 3. Balvu novada pašvaldībai  – 3 VPVKAC izveidei 
 4. Gulbenes novada pašvaldībai – 6 VPVKAC izveidei 
 5. Līvānu novada pašvaldībai  – 3 VPVKAC izveidei 
 6. Saldus novada pašvaldībai  –  1 VPVKAC izveidei  
 7. Siguldas novada pašvaldībai – 2 VPVKAC izveidei 
 8. Tukuma novada pašvaldībai – 8 VPVKAC izveidei 
 9. Valkas novada pašvaldībai – 3 VPVKAC izveidei 
 10. Valmieras novada pašvaldībai  – 12 VPVKAC izveidei  

Tāpat atbalstīta viena VPVKAC izveide Ropažu novadā.  

Šobrīd pieejami jau 166 VPVKAC 35 pašvaldībās, kuros ikviens Latvijas iedzīvotājs var ērti pieteikt pieprasītākos valsts pakalpojumus un visus pašvaldības pakalpojumus.  

Plašāka informācija un kopējais VPVKAC adrešu saraksts un kontaktinformācija pieejama šeit: https://www.varam.gov.lv/lv/vpvkac 

Šajā gadā plānots pakāpeniski paplašināt teritoriālo VPVKAC pieejamību, kā arī papildināt esošo VPVKAC pakalpojumu grozu – šobrīd VPVKAC apkalpo 13 iestādes, atbalstot 120 valsts pārvaldes pakalpojumu un pašvaldību pakalpojumu pieteikšanu. 

VPVKAC ir lielākais klientu apkalpošanas tīkls valstī, tajā var patstāvīgi vai ar VPVKAC darbinieka palīdzību pieteikt visus valsts pārvaldes portālā https://www.latvija.lv pieejamos pakalpojumus, kā arī saņemt citas konsultācijas. 

Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti Pašvaldības Tieslietas

Tiks īstenots pilotprojekts, sniedzot bezmaksas konsultācijas juridiskos jautājumos

Tieslietu ministrija

Septiņās Latvijas pašvaldībās – Aucē, Madonā, Kuldīgā, Liepājā, Ogrē, Rīgā un Siguldā, kā arī Mālpilī – no 2.oktobra līdz 8.decembrim tiks īstenots bezmaksas juridisko konsultāciju pilotprojekts. Tieslietu ministrijas, Eiropas Padomes komisijas tiesu efektivitātei (CEPEJ) un Juridiskās palīdzības administrācijas kopīgi īstenotā projekta ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas saņemt sākotnēju konsultāciju par juridiskā veidā risināmiem jautājumiem.

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas pilnveidošana, tostarp sākotnējās juridiskās palīdzības sistēmas ieviešana un sabiedrības pieejas tiesiskumam uzlabošana ir akcentēta visos nozīmīgākajos valsts politikas plānošanas dokumentos un izvirzīta kā Tieslietu ministrijas prioritāte. Projekts tiek īstenots, lai paplašinātu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieejamību Latvijā un veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību juridiska rakstura problēmas risināt to agrīnā stadijā.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere norāda: “Ne visiem Latvijas iedzīvotājiem līdz šim bijis pieejams kvalitatīvs juridiskais atbalsts dažādu dzīves situāciju risināšanā, savukārt juridisko problēmu savlaicīga nerisināšana būtiski palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Piemēram, nesakārtoti ātrie kredīti, mantojuma, nekustamā īpašuma vai ilgstoša uzturlīdzekļu piedziņas prasības necelšana ietekmē ģimenes labklājību. Valsts ir atbildīga par tiesiskuma stiprināšanu un pieeju tam, tāpēc esam uzsākuši pilotprojektu, lai nodrošinātu bezmaksas juridisko atbalstu savlaicīgai jautājumu risināšanai. Saredzu, ja būs pieprasījums šādam pakalpojumam, turpmāk valsts to varētu nodrošināt pastāvīgi visā Latvijas teritorijā.”

Konsultācijas būs iespējams saņemt jautājumos, kas saistīti ar mantojumu, īpašumu un parādiem, dzīvokļa īri un darba attiecībām, ģimenes problēmām, kuras nav izdevies atrisināt saviem spēkiem, kā arī gadījumos, kad saņemtas vēstules no tiesām, valsts un pašvaldību iestādēm, par kuru saturu un nepieciešamo tālāko rīcību nav radusies skaidra izpratne vai pārliecība.

Konsultācijas sniegs speciālisti, kas parasti ir pirmie, pie kuriem cilvēki vēršas pēc palīdzības, – pašvaldību sociālo dienestu, krīžu centru un nevalstisko organizāciju darbinieki, kā arī Latvijas Universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs. “Šo konsultāciju galvenais uzdevums ir panākt, lai cilvēki apzinās savu problēmu un sāk to risināt, pirms tā samilzusi,” atzina Juridiskās palīdzības administrācijas direktora vietniece Jeļena Bārbale.

“Jau 2020. gadā īstenotais pilotprojekts pierādīja, ka Latvijas iedzīvotāji sākotnējo juridisko palīdzību izmanto labprāt un, ka tā viņiem ir nepieciešama,” pirms jaunā projekta uzsākšanas uzsvēra CEPEJ pārstāvis Morics Teilors (Moritz Taylor), norādot, ka nepieciešamā atbalsta saņemšana ir viena no cilvēka pamattiesībām.

Plašāka informācija par konsultāciju saņemšanas laikiem un vietām būs pieejama Juridiskās palīdzības administrācijas interneta vietnē www.jpa.gov.lv.

– Eiropas Komisijas Tehniskā atbalsta instrumenta finansēto projektu “Strengthening the access to justice in Latvia through fostering and legal aid services (2-nd phase)” (“Stiprināt pieeju tiesiskumam Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus (2. daļa)) īsteno Eiropas Padomes komisija tiesu efektivitātei (CEPEJ), sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu. Tieslietu ministrija un Juridiskās palīdzības administrāciju ir labuma guvēji projektā.

– Projekta ietvaros atbalstu sākotnējās juridiskās palīdzības sniedzējiem nodrošina “Zvērinātu advokātu birojs CersJurkāns” SIA.