Kategorijas
Nekustamais īpašums

VNĪ izstrādājis vienotus valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas principus

Valsts nekustamie īpašumi

Lai uzlabotu valstij piederošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, efektīvāk izmantotu līdzekļus  un palīdzētu nozarei pārņemt labāko praksi, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) ir izstrādājusi Valsts īpašumu apsaimniekošanas vadlīnijas. Izstrādātās vadlīnijas ir paredzētas kā ieteikums publiskajā sektorā strādājošajām apsaimniekošanas organizācijām, taču var būt noderīgas jebkuram pārvaldniekam, kuram rūp attīstība,  informē VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.

“Valstij piederošos nekustamos īpašumus apsaimnieko vismaz septiņi specializētie uzņēmumi. Kā lielākais apsaimniekotājs publiskajā sektorā redzam, ka sadrumstalota pārvaldība un atšķirības apsaimniekošanas standartos apgrūtina iespēju sadarboties un maksimāli efektīvi izmantot valstij piederošos īpašumus. Mudinot nozari izmantot vienotus principus, mēs redzam iespēju uzlabot un modernizēt apsaimniekošanas procesu. Tas palīdzēs uzlabot publiskā sektora efektivitāti un nodrošināt valsts īpašumu vērtības saglabāšanu ilgtermiņā. Mūsdienīga, efektīva apsaimniekošana ir pamatu pamats, lai uzlabotu telpu lietotāju ikdienu, drošību un veselību,” skaidro Vārna.

Ar izstrādātajām Valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas vadlīnijām VNĪ ceturtdien, 9.novembrī atklāšanas pasākumā “Valsts īpašumi – vienota pieeja” iepazīstināja klientus un sadarbības partnerus.

Kā vienu no vēlamajiem nākotnes attīstības scenārijiem VNĪ valdes loceklis min virzību uz integrētas apsaimniekošanas modeļu ieviešanu. Tā ir visaptveroša tehnoloģiju platforma, kas ļauj centralizēt visu sistēmu un procesu pārvaldību, tostarp arī no ārpuses saņemtos pakalpojumus. Šāda platforma ļauj labāk kontrolēt izmaksas un palielina darba efektivitāti, ēku apsaimniekošana kļūst caurskatāmāka un racionālāka.  Latvijā šobrīd vēl nav tik spēcīgu vietējo uzņēmumu vai to apvienību, kas spētu nodrošināt integrētu apsaimniekošanu. Piemēram, Dānijā valsts īpašumu apsaimniekotāji ir secinājuši, ka šāda integrācija gan no pakalpojumu piegādātāju, gan saņēmēju puses ļauj gadā ietaupīt līdz pat 30% līdzekļu.

Taču par šādiem mērķiem ir grūti runāt situācijā, ja valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanā tiek piemēroti dažādi standarti, atšķirīgas pieejas izmaksu uzskaitē un dažos gadījumos formālu standartu nav vispār. Sadrumstalotā apsaimniekošana liedz valsts līmenī efektīvi pārvaldīt īpašumus un plānot nepieciešamās finanses, kā arī analizēt dažādu resoru efektivitāti un izmantot citu valstu pieredzi.

VNĪ ieskatā pirmais būtiskais solis ir vienotu vadlīniju un definīciju izveide, kas ļaus nodrošināt minimālo pamata prasību ievērošanu, veicinās vienotu izpratni un savstarpējo sadarbību. Vadlīnijas nosaka minimālās prasības apsaimniekošanai, kas ļauj nodrošināt nodrošinātu ēku uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī līdzsvarot lietotāju vajadzības un apsaimniekotāja iespējas sniegt nepieciešamos pakalpojumus, apraksta pamata pakalpojumus, kas nodrošinātu ēkas tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem aktiem un ilgtspējības pamatprincipiem, un papildu pakalpojumus, kas tiek piedāvāti ēku lietotājiem papildu ērtību nodrošināšanai.

“Spriežot par valstij piederošu īpašumu apsaimniekošanu, mēs lielākoties runājam par valsts budžeta tēriņiem. Daudz retāk aizdomājamies par to, kāda ir pašu pārvaldības uzņēmumu efektivitāte, cik droši un komfortabli telpās var justies lietotāji. Mēs ceram, ka jaunās vadlīnijas būs pamudinājums visiem publiskā sektora apsaimniekotājiem uzlabot savu efektivitāti un pakalpojumu kvalitāti. Savukārt privātās organizācijas gūs precīzāku izpratni par publiskā sektora prasībām,” skaidro Vārna.

Valsts īpašumu apsaimniekošanas vadlīnijas ir trešās VNĪ izstrādātas vadlīnijas, kas paredzētas vienotas izpratnes veidošanai publiskajā sektorā. Iepriekš jau ir izstrādātas Būves informācijas modelēšanas (BIM) vadlīnijas ēku projektēšanai, būvniecībai un pārvaldīšanai, kā arī Publiskā sektora biroja izveides vadlīnijas. Visi šie ieteikumi palīdz veidot modernu, atvērtu vidi publiskajā sektorā, kurā ir komfortabli strādāt un ērti saņemt pakalpojumus. Valsts īpašumu apsaimniekošanas vadlīnijas ir izlasāmas VNĪ interneta vietnē, ŠEIT.

Kategorijas
Ceļu, tiltu būve Finanšu un apdrošināšanas darbības Nekustamais īpašums

Piešķir finansējumu Rail Baltica projekta vajadzībām atsavināto zemju apsaimniekošanai

Satiksmes ministrija

Valdība 17. janvārī izskatīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto informatīvo ziņojumu un apstiprināja 3,7 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu Rail Baltica projekta vajadzībām atsavināto nekustamo īpašumu apsaimniekošanai 2023.-2025. gadā.

Nekustamo īpašumu atsavināšanas plāns balstīts uz plānotajiem būvdarbu uzsākšanas termiņiem katrā no Rail Baltica līnijas posmiem. Kopā projekta vajadzībām provizoriski nepieciešami 1623 nekustamie īpašumi, no kuriem daļa jau atsavināti, bet lielākā daļa tiks atsavināti tuvākajā laikā, lai pēc projektēšanas posma noslēguma 2024. gada beigās uzsāktu lielapjoma pamattrases būvniecību.

Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas izdevumus sedz Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (turpmāk – EISI), kas ir Rail Baltica projekta galvenais finansējuma avots. Atbilstoši noslēgtajiem finansēšanas līgumiem ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru EISI finansē nekustamo īpašumu, tai skaitā zemes un ēku, izmaksas un ar atsavināšanu saistītos izdevumus – nekustamā īpašuma vērtēšanas, uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumus. Vienlaikus atsavinātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un atsavinātā īpašuma nodokļu apmaksa netiek segta no finansēšanas līgumos iekļautu aktivitāšu finansējuma, bet ir jānodrošina no valsts budžeta.

Pašreiz Rail Baltica projekta īstenošanai ir atsavināti 148 īpašumi, no kuriem daļa jau ir nodota būvniekiem. Pēc ministrijas aplēsēm 2023. gadā apsaimniekošana būs nepieciešama vairāk nekā 60 nekustamiem īpašumiem, par kuriem veicami arī nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Pienākums apsaimniekot nekustamo īpašumu sākas ar brīdi, kad īpašums tiek pārņemts vai par to ir veikts ieraksts Zemesgrāmatā.

Ar piešķirto finansējumu nekustamo īpašumu apsaimniekošanai 2023.–2025. gadā plānots veikt zemju un ēku apsaimniekošanu, segt elektroenerģijas un citu komunālo pakalpojumu izmaksas, kā arī veikt nekustamā īpašuma nodokļa un administratīvo izdevumu maksājumus.

Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti Nekustamais īpašums

Valdība apstiprina plānu, kā līdz 2026. gada beigām pabeigt īpašuma tiesību reformu Latvijā (privatizāciju)

Ekonomikas ministrija

Ekonomikas ministrija (EM) sagatavojusi un š.g. 15. novembra sēdē Ministru kabinets izskatīja Informatīvo ziņojumu “Par privatizācijas un zemes izpirkšanas procesu gaitu un priekšlikumiem to pabeigšanai sapratīgā termiņā”, kurā sniegts esošās situācijas apraksts un priekšlikumi privatizācijas procesa pabeigšanai. Ministru kabinets akceptēja EM piedāvāto plānu, kā līdz 2026. gada 31. decembrim pabeigt 1994. gadā uzsākto īpašuma tiesību reformu jeb t.s. privatizāciju Latvijā, līdz ar to arī dzēšot visus neizlietotos privatizācijas sertifikātus.

Ekonomikas ministrija secinājusi, ka iepriekšējos gados īstenotās īpašuma tiesību reformas ietvaros ir sasniegts valsts noteiktais privatizācijas procesa īstenošanas mērķis, t.i. mainot valsts vai pašvaldības īpašuma objekta īpašnieku, radīta labvēlīga vide privātā kapitāla darbībai Latvijas tautsaimniecības attīstības interesēs un sašaurināta darbība, ko valsts un pašvaldības veic kā komersanti.

Valsts ir nodrošinājusi iespēju visiem Latvijas iedzīvotājiem piedalīties valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijā un tās ietvaros izmantot tiem piešķirto privatizācijas sertifikātu kā maksāšanas līdzekli. Līdz 2022. gada 1. oktobrim privatizācijā ir izlietoti 107,55 milj. privatizācijas sertifikātu jeb 95,7% no kopējā iedzīvotājiem piešķirto privatizācijas sertifikātu skaita, pamatā tos izlietojot plānveida dzīvojamo māju privatizācijai, zemes izpirkšanā un iegādājoties publiskajā piedāvājumā izlaistās uzņēmuma akcijas. Tāpat kopumā dzēsti 1,23 milj. privatizācijas sertifikātu. Kopš 1994. gada, veicot valsts aktīvu privatizāciju, gūti ieņēmumi no valsts īpašuma objektu privatizācijas 2,69 mljrd. euro apmērā, samaksai saņemot naudu – 0,74 mljrd. euro vērtībā un privatizācijas sertifikātus – 1,95 mljrd. euro nominālvērtībā.

Vienlaikus Ekonomikas ministrija sagatavojusi deviņu pasākumu plānu, kā līdz 2026. gada 31. decembrim pabeigt īpašuma tiesību reformu Latvijā:

  1. Pārtraukt nodot privatizācijai jaunus objektus – dzīvojamās mājas un dzīvokļu īpašumus, un turpmāk visas valsts un pašvaldību dzīvojamās mājas un tajās esošos dzīvokļus atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
  2. Paātrināt jau nodoto dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu privatizāciju vai pabeigt vai izbeigt privatizācijas procesuizstrādājot jaunu Dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likumu, kurā atrunāta reformas pabeigšana un noteikts alternatīvs mehānisms īpašuma tiesību uz privatizētajiem dzīvokļu īpašumiem nostiprināšanai zemesgrāmatā, kā arī pašvaldības tiesības iesaistīties paju māju uzmērīšanas un tajās esošo dzīvokļu reģistrēšanas procesā.
  3. Noteikt turpmāko rīcību ar SIA “Tet” un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA valsts kapitāla daļām, valdībai pieņemot lēmumu par SIA “Tet” un  “Latvijas Mobilais Telefons” SIA kapitāla daļu privatizācijas izbeigšanu, kā arī lēmumu par valsts līdzdalības saglabāšanu abos uzņēmumos.
  4. Paātrināt bijušajiem īpašniekiem un to mantiniekiem atjaunot zemes vienību uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, piešķirot nepieciešamos līdzekļus Valsts zemes dienestam zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas veikšanai personām, kurām valsts noteica šādu tiesību.
  5. Dzēst pirms 10 gadiem mirušu personu kontos esošos privatizācijas sertifikātus (~0,78 milj.), nosakot, ka gadījumos, kad persona ir mirusi un sertifikātu konta turētājs nav saņēmis informāciju par sertifikātu mantošanu, sertifikātu kontu turētājam ir tiesības dzēst privatizācijas sertifikātus, ja kopš personas miršanas dienas ir pagājuši ne mazāk kā 10 gadi.
  6. Turpināt privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu līdz 2026. gada beigām, pakāpeniski samazinot klientu apkalpošanai atvēlēto dienu skaitu nedēļā, tādējādi samazinot arī privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas ikgadējās izmaksas, kas tiek segtas no Possessor turējumā esošā rezerves fonda līdzekļiem, kā arī nodrošinot iedzīvotājiem automatizētu informāciju latvija.lv par privatizācijas sertifikātu atlikumiem kontos.
  7. Paredzēt terminētu iespēju dzēst neizmantotos īpašuma kompensācijas sertifikātus (~55,0 tūkst.), kas piešķirti par zaudēto mantu, izmaksājot atlīdzību naudā pēc to nominālvērtības, nepārsniedzot personai piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu kopējo skaitu.
  8. Noteikt privatizācijas sertifikātu izmantošanas beigu termiņu – 2026. gada 31.decembris, vienlaikus paredzot, ka norēķinos par uzsāktajiem privatizācijas procesiem, kas nebūs pabeigti pēc noteiktā privatizācijas sertifikātu izmantošanas beigu termiņa, kā maksāšanas līdzeklis tiek pieņemti euro.
  9. Noteikt turpmāko rīcību ar privatizācijas sertifikātu kontu lietu arhīvu pēc privatizācijas sertifikātu izmantošanas beigu termiņa, paredzot, ka Possessor glabā privatizācijas sertifikātu kontu lietu arhīvu līdz noteiktajam privatizācijas sertifikātu izmantošanas beigu termiņam, veic privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas sistēmas datu izlādi un nodošanu Latvijas Valsts arhīvam elektroniskā formātā, kā arī veic dokumentācijas papīra formātā utilizāciju.

Detalizēti ar Informatīvo ziņojumu “Par privatizācijas un zemes izpirkšanas procesu gaitu un priekšlikumiem to pabeigšanai sapratīgā termiņā” var iepazīties Tiesību aktu portālā. Informatīvais ziņojums izstrādāts pēc Valsts kontroles ieteikuma Ekonomikas ministrijai atkārtoti izvērtēt privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas nolūkā turpmāk veicamās darbības ar uzdevumu sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par privatizācijas un zemes izpirkšanas procesu pabeigšanas nosacījumu izpildi un priekšlikumiem, lai pabeigtu minētos procesus sapratīgā termiņā.

Kā zināms, līdz ar valstiskās neatkarības atgūšanu Latvijas Republikas tautsaimniecības interesēs būtiski bija pāriet no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku, kuras pamatā ir privātīpašums un privātā iniciatīva, vienlaikus vairojot valstij piederošo un rīcībā esošo saimniecisko resursu izmantošanas efektivitāti. Lai to panāktu, tika uzsākta īpašuma tiesību atjaunošana (denacionalizācija) un valsts un pašvaldību īpašuma masveida privatizācija, tā rezultātā radot un sekmējot privāto uzņēmējdarbību. Lauku apvidos un pilsētās tika uzsākta arī zemes reforma.

Īpašuma tiesību reforma Latvijā tika uzsākta 1991. gada otrajā pusē. Laika periodā līdz 1994. gada jūnijam valsts īpašumā esošo uzņēmumu un statūtsabiedrību privatizāciju veica nozaru ministrijas. Lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju līdzdalību reformas procesos, valsts izdeva un piešķīra iedzīvotājiem par nodzīvoto laiku Latvijā vērtspapīrus – privatizācijas sertifikātus, kurus kā maksāšanas līdzekli varēja izmantot, iegādājoties attiecīgus valsts un pašvaldības īpašumus. Tāpat privatizācijas sertifikāts tika izmantots kā kompensācijas instruments personām, kurām nebija iespēju vai tās atteicās atjaunot īpašuma tiesības uz īpašumiem, kas tika nacionalizēti pēc 1940. gada. Tika izveidots speciāls privatizācijas sertifikātu veids – īpašuma kompensācijas sertifikāti.

1994.gadā  valsts noteica privatizācijas procesa īstenošanas mērķi – mainot valsts vai pašvaldības īpašuma objekta īpašnieku, radīt labvēlīgu vidi privātā kapitāla darbībai Latvijas tautsaimniecības attīstības interesēs un sašaurināt darbību, ko valsts un pašvaldības veic kā komersanti. Valstī tika uzsākta centralizēta, atklāta un uz tirgus principiem balstīta privatizācija, pakāpeniski iesaistot privatizācijas procesā privatizācijas sertifikātu īpašniekus. 1994. gada aprīlī tika dibināta bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” (šobrīd nosaukums ir SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”), kas nodrošināja valsts īpašuma objektu privatizācijas procesu, tiešo ārvalstu investīciju piesaisti privatizētajiem uzņēmumiem, kapitāla tirgus veidošanos, akciju publiskos piedāvājumus, uzņēmumu un statūtsabiedrību valsts budžeta parādu kapitalizāciju un zemesgabalu zem valsts īpašuma objektiem privatizāciju.

Masveida privatizācija valstī tika pabeigta, taču vēl tiek veikti darbi, lai sašaurinātu privatizācijas un zemes reformas procesu un tiesiski pabeigtu minētos procesus.

Kategorijas
Elektroniskais iepirkums Nekustamais īpašums Pārtika un dzērieni Pašvaldības

Precizēti atbalsta nodrošināšanas nosacījumi, kas pašvaldībām jāievēro, organizējot Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu un ēdināšanu

Ņemot vērā, ka ir pārsniegts sākotnēji prognozētais Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, kas ierodas Latvijas Republikā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā dēļ, Ministru kabinets 2022. gada 10. maija sēdē apstiprināja izmaiņas kārtībā, kādā Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā tiek nodrošināta izmitināšana un ēdināšana.

Izmaiņu mērķis ir nodrošināt primārā atbalsta sniegšanu iespējami vairāk Ukrainas civiliedzīvotājiem, vienlaikus saprātīgi un lietderīgi izmantojot valsts budžeta līdzekļus.

Izvēloties Ukrainas civiliedzīvotājam izmitināšanas veidu un vietu, pašvaldībām ir jāņem vērā Ukrainas civiliedzīvotāja vajadzības un jāizvēlas ekonomiski visizdevīgākais primāri sniedzamā atbalsta veids un vieta. Gadījumā, ja Ukrainas civiliedzīvotājus brīvprātīgi nav izmitinājusi Latvijas mājsaimniecība, pašvaldībai ir pienākums organizēt Ukrainas civiliedzīvotājiem izmitināšanu, primāri izvērtējot iespēju to veikt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošās izmitināšanas vietās vai slēgt īres līgumu ar privātpersonu (izīrētāju) par mājokļa izīrēšanu. Tomēr, ja iepriekš minētās izmitināšanas iespējas konkrētajā gadījumā nav iespējamas, pašvaldība izvērtēs iespēju personas novirzīt izmitināšanai citās izmitināšanas vietās (piemēram, tūristu mītnēs). 

Pašvaldība Ukrainas civiliedzīvotājam izmitināšanai var slēgt īres līgumu ar privātpersonu (izīrētāju), pirms tam veicot cenu aptauju jeb tirgus izpēti, lai atlasītu ekonomiski pamatotāko pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus. Tādā gadījumā pašvaldība maksās privātpersonai (izīrētājam) atlīdzību par mājokļa lietošanu 100% apmērā no pielīgtās īres maksas, kas ietvers visus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus, tai skaitā komunālos maksājumus, bet ne vairāk kā 400 eiro mēnesī par mājokli.

Savukārt, ja pašvaldība Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai izmantos citus izmitināšanas veidus – pašvaldības rīcībā esošas izmitināšanas vietas, tūristu mītnes u.c., šos izdevumus valsts segs pašvaldībai 100% apmērā no izmitināšanas faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 15 eiro par personu diennaktī.

Tomēr, ja pašvaldības teritorijā nav pieejamas izmitināšanas vietas, kas atbilst noteiktajām izmaksām, pašvaldība uz laiku, līdz ir pieejamas atbilstošas izmitināšanas vietas, bet ne ilgāk kā uz 7 diennaktīm, var izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus vietās, kuru izmaksas pārsniedz regulējumā noteiktās izmaksas jeb 15 eiro par personu diennaktī. 

Vienlaikus paredzēts, ka izdevumus pašvaldībai par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu vietās, kas nav pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā, valsts segs līdz 2022.gada 30.jūnijam, tādā veidā terminējot pašvaldības iespējas izmantot, piemēram, viesnīcu izmantošanu izmitināšanai.

Valsts tāpat kā līdz šim segs pašvaldībām arī izdevumus, kuri tām radušies, nodrošinot Ukrainas civiliedzīvotājiem ēdināšanu, taču šīs izmaksas nedrīkstēs pārsniegt 10 eiro par personu dienā. Pašvaldību sniegtā informācija par Ukrainas civiliedzīvotājiem līdz šim nodrošināto ēdināšanu liecina, ka vidējās izmaksas par vienas personas ēdināšanu bija 8 eiro dienā. Tomēr, ņemot vērā pieaugošās pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu cenas, ēdināšanas limits palielināts līdz 10 eiro par personu dienā.

Papildu finansējums minēto pasākumu īstenošanai 7 749 600 eiro apmērā tiks piešķirts no gadskārtējā valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram. Pārskatu par attiecīgajā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem un to apmēru pašvaldībai jāiesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kas attiecīgi reizi mēnesī kompensēs pašvaldībām izdevumus, kas radušies par sniegto atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Paredzēts, ka jaunie izmaksu nosacījumi, kas būs jāņem vērā pašvaldībām, organizējot izmitināšanu un ēdināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, stāsies spēkā 2022.gada 25.maijā. 

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumos Nr. 168 “Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem” var iepazīties Vienotajā tiesību aktu projektu portālā.

Kā zināms, 2022. gada 29. aprīlī Ministru kabinets apstiprināja jaunu Pasākumu plānu par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā (turpmāk – Plāns), kas nosaka valsts institūciju, pašvaldību un komersantu saskaņotu un nekavējošu rīcību, lai spētu uzņemt, izmitināt un nodrošināt sociālo atbalstu pakāpeniski līdz četrdesmit tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri bēg no kara.

Kategorijas
Nekustamais īpašums Pārtika un dzērieni Viesnīcu, restorānu un mazumtirdzniecības pakalpojumi

Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanu un ēdināšanu nodrošinās pašvaldības

Ministru kabineta ārkārtas sēdē (aptaujas kārtībā) š.g. 12. martā tika apstiprināta kārtība, kādā Ukrainas iedzīvotājiem (bēgļiem) Latvijā tiks nodrošinātas izmitināšanas vietas un ēdināšanas pakalpojumi līdz pastāvīgas dzīves vietas atrašanai, lai persona varētu vieglāk atrast darbu un turpmāk pati par sevi parūpēties. Valsts palīdzība šo pakalpojumu sniegšanā paredzēta līdz 90 dienām, paredzot kopumā izmitināt līdz 10 000 personām un šim mērķim no valsts budžeta novirzot 13,5 miljonus EUR.

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošinās pašvaldība. Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem koordinēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar Valsts robežsardzi un pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām.

Pakalpojumu sniegšanā pašvaldībai jāņem vērā katra Ukrainas civiliedzīvotāja individuālās vajadzības (piemēram, bērnu skaits ģimenē vai personu grupā, personu specifiskas vajadzības). Proti, pašvaldības kompetencē ir izvērtēt, kurš no pašvaldības organizētajiem izmitināšanas pakalpojuma resursiem (tūristu mītne, dienesta viesnīca, u.c.) ir vispiemērotākais un lietderīgākais konkrēto personu izmitināšanas un ēdināšanas vajadzību nodrošināšanai.

Pašvaldībai jāveic cenu jeb tirgus izpēte, tādējādi atlasot ekonomiski pamatotāko pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, kas attiecīgi nodrošinātu, ka minētajiem pakalpojumu sniedzējiem netiek segtas izmaksas, kas pārsniegtu tirgus cenu, plānotais pasākums nerada ekonomiskās priekšrocības attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem, secīgi – pasākums nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts.

Izdevumus pašvaldībai par nodrošināto izmitināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotājiem segs valsts 100% apmērā no  izmitināšanas faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 20 EUR diennaktī par personu. Arī izdevumus pašvaldībai par nodrošināto ēdināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotājiem segs valsts 100% apmērā no ēdināšanas faktiskajām izmaksām. Ja ēdināšanas pakalpojums tiek sniegts pašvaldības teritorijas ēdināšanas iestādē, ēdināšanas izmaksas nedrīkst pārsniegt konkrētās pašvaldības teritorijas ēdināšanas iestādes ēdināšanas pakalpojuma izcenojumu.

Pašvaldībai, t.i. sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijai, jāizveido un jāuztur Ukrainas civiliedzīvotāju saraksts, kuriem pašvaldības administratīvajā vai sadarbības teritorijā tika nodrošināts izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojums, norādot arī pakalpojuma sniegšanas vietu un izmantošanas apmēru diennaktīs. Pārskatu par attiecīgajā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem un to apmēru pašvaldībai jāiesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kas attiecīgi reizi mēnesī kompensēs pašvaldībām izdevumus, kas radušies par sniegto atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Kā zināms, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12.pantā ir paredzēts pienākums valstij līdz 90 dienām nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotājiem, cita starpā, arī izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus. Vienlaikus jāvērš uzmanība, ka valsts jau esošā regulējuma ietvaros nodrošina Ukrainas civiliedzīvotājiem iespēju saņemt pirmās nepieciešamības preces.

Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotājiem” var iepazīties Vienotajā tiesību aktu projektu portālā (1.1. jautājums). 

Kategorijas
Nekustamais īpašums Uzņēmējdarbība

Vēsturiskās staciju ēkas atdzimst uzņēmējdarbībai, kultūras un sabiedriskās dzīves notikumiem

Vaivaru vēsturiskā stacijas ēka, kas pērnā gada vasarā tika piedāvāta nomniekiem, ir atradusi sev iemītniekus un no janvāra vidus šajā ēkā darbosies picērija. Šis ir viens no daudziem piemēriem, kad ēka, kas vairs nepilda savas sākotnējās funkcijas, turpina savu dzīvi, kalpojot citām vajadzībām.

Vaivaru stacijas ēku funkcionāli vairs nebija iespējams izmantot dzelzceļa pasažieru vajadzībām, tādēļ stacijas modernizācijas ietvaros šī vēsturiskā stacijas ēka tika saglabāta kā kultūrvēsturisks arhitektūras piemineklis un pārvietota nostāk no sliežu ceļa, un tagad atrodas Jūrmalas Skautu ielas malā.

VAS “Latvijas dzelzceļš” nekustamā īpašuma saimniecība ir plaša un dažāda, taču starp pamanāmākajiem objektiem noteikti ir dzelzceļa staciju ēkas, kas būvētas dažādos vēstures periodos un ekonomiskajos apstākļos. Liela daļa no šīm ēkām joprojām pilda tām paredzētās dzelzceļa stacijas funkcijas, taču daudz ir arī tādu, kas atrodas gan pie jau demontētām dzelzceļa līnijām, gan pie līnijām, kur pasažieru pārvadājumi vairs nenotiek vai kur niecīgā pasažieru skaita dēļ vilcieni vairs nepietur.

Ēkas, kuras “Latvijas dzelzceļa” funkciju nodrošināšanai šobrīd nav nepieciešamas, uzņēmums piedāvā iznomāt vai iegādāties izsoles ceļā. Tādējādi ēkām, kuras nereti ir arī kultūrvēsturiski arhitektūras pieminekļi, tiek nodrošināta pienācīga apsaimniekošana, savukārt apkaimes iedzīvotāji iegūst jaunas darbavietas, sabiedriskās dzīves centru, kultūras telpu vai tūrisma objektu. Nomas tiesības vai īpašumtiesības var iegūt gan privātpersonas, gan uzņēmēji, gan vietējās pašvaldības.

Tā piemēram, Airītes vēsturiskajā stacijas ēkā šobrīd darbojas privāta viesu māja un muzejs. Arī bijusī Ērgļu dzelzceļa stacijas ēka tiek veidota par vietējiem un ārvalstu tūristiem pievilcīgu galamērķi, piedāvājot dažāda veida izglītojošas un izklaidējošas aktivitātes. Savukārt Ķeipenes stacijas ēka šobrīd tiek dēvēta par Kinostaciju – tā kļuvusi par kultūrtelpu – kinoforuma “Arsenāls” idejas autora Augusta Sukuta lolojumu. 

Sabiedriskās dzīves organizēšanai, tūristu piesaistei un citām vajadzībām arī vietējās pašvaldības uzņemas rūpes par tās teritorijā esošajām staciju ēkām. Dubultu stacijā sadarbībā ar Jūrmalas domi ir ierīkota mākslas galerija, Gulbenes novada pašvaldība stacijas ēkā ierīkojusi izglītojošu interaktīvo centru “Dzelzceļš un tvaiks”. Smārdes stacijas ēkā vietējā pašvaldība ir ierīkojusi Kopienu centru, arī Kangaru stacijas ēkā tiek organizētas dažādas kultūras aktivitātes. Par Cēsu stacijas telpām rūpējas vietējā pašvaldība, lai arī ēka ir VAS “Latvijas dzelzceļš” īpašums. Šo stacijas ēku apdzīvo “Latvijas Pasts”, autoosta un privāti komersanti. Savukārt šaursliežu dzelzceļa līnijas galastacijā Alūksnē vēsturiskā stacijas ēka pieder pašvaldībai un tajā mājo ēdināšanas uzņēmums. Vēl virkni vēsturisko stacijas ēku ir iegādājušās privātpersonas vai uzņēmēji, un pagaidām nav zināms, kādām vajadzībām tās nākotnē tiks izmantotas.

Kategorijas
Nekustamais īpašums

Rīgas dome aicina uzņēmējus pieteikties starptautiskam nekustamā īpašuma un investīciju forumam

Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra aicina uzņēmējus un organizācijas pieteikties kopīgai dalībai starptautiskajā nekustamā īpašuma un investīciju forumā “MIPIM 2022” (Le marché international des professionnels de l’immobilier), kas norisināsies Francijā, Kannās, no 2022. gada 15. marta līdz18. martam.

Rīgas pašvaldība ar tās stendu forumā nodrošina ne tikai pilsētas atpazīstamību kā investīcijām atvērtu un stabilu pilsētu, bet arī katru gadu nodrošina platformu Rīgas un tās partneru reprezentācijai ar mērķi veicināt Latvijas, tās galvaspilsētas un tajā strādājošo uzņēmumu atpazīstamību kā investīcijām pievilcīgu galamērķi, kā arī veicināt investīciju piesaisti konkrētiem attīstības projektiem, tādejādi sekmējot saimniecisko darbību Rīgā un Latvijā. 

MIPIM tiek uzskatīts par pasaules vadošo investīciju forumu, kas ik gadu pulcē vairākus tūkstošus potenciālo investoru un interesentu. 2022. gadā izstāde plāno atjaunot tās līdzšinējo četru dienu formātu, klātienē pulcinot vairāk nekā 26 000 nopietnāko pasaules nekustamo īpašumu tirgus dalībnieku – sākot no teritoriju attīstības koncepciju izstrādātājiem līdz pat investoriem un projektu lietotājiem no 100 dažādām pasaules valstīm.

Forumā tiek pārstāvētas vairāk nekā 10 000 kompāniju, norisinās plašs konferenču un diskusiju klāsts par nozares aktualitātēm, kā arī izstādē ar stendiem piedalās teju 4000 dalībnieku. MIPIM jau kopš 1991. gada tiek godināti arī pasaules izcilākie arhitektūras projekti, savukārt, 2021. gadā atklātā MIPIM 365 virtuālā platforma turpmāk papildinās klātienes formātu ar attālinātās dalības iespējām un nozares dalībniekiem nodrošinās saziņas un tīklošanās iespējas visa gada garumā.

Pieteikties dalībai Rīgas stendā iespējams Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrā, sūtot e-pastu uz adresi invest@riga.lv.

Kategorijas
Elektroniskais iepirkums Korupcija Nekustamais īpašums Remonta un apkopes pakalpojumi

Namu apsaimniekošanas uzņēmums Civinity pauž aizdomas par korupciju Rīgas namu pārvaldnieka iepirkuma komisijā

Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) šī gada augusta beigās noslēdza iepirkumu par liftu tehnisko apkalpošanu, plānoto un avārijas remontdarbu veikšanu. Iepirkuma rezultāti raisa aizdomas par iespējamo korupciju atbildīgajā RNP iepirkuma komisijā, tādējādi Civinity aicina Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) uzdot RNP veikt atkārtotu iepirkuma rezultātu izvērtēšanu.


Civinity septembra sākumā iesniedza sūdzību IUB ar prasību izvērtēt iepirkuma rezultātus. Pretēji rīdzinieku interesēm, RNP noraidīja ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, uzskatot to par apzinātu dempingu, tomēr pēc cenu salīdzināšanas vienā no sešām iepirkuma daļām, cenu atšķirības izejas materiālu un liftu apkopes sadaļās ir pietiekami nebūtiskas, lai tās dēvētu par dempingu, savukārt pietiekami nozīmīgas, lai rīdzinieki par saņemtajiem pakalpojumiem spētu ietaupīt vismaz divus miljonus eiro.


Atbilstoši RNP pieprasījumam iepirkuma procedūras ietvaros, Civinity iesniedza visu tās rīcībā esošo informāciju, norādot cenu izveides metodoloģiju, tādējādi atbildot uz iepirkuma komisijas potenciālajām bažām.


“Lielu pārsteigumu mums izraisīja RNP 30.augusta lēmums, kurā Civinity piedāvājums tika noraidīts, pasūtītājam uzskatot to par apzinātu dempingu, taču nesniedzot sīkāku pamatojumu piedāvājuma noraidīšanai. Paskaidrojuma neesamība un papildu informācijas nepieprasīšana, lai kliedētu bažas, neatbilst ierastajai iepirkuma norises praksei, tādējādi tas rada šaubas par komisijas objektivitāti, izvērtējot piedāvājumus,” pauž Civinity izpilddirektors Andrius Bakštonas.


Iepirkuma ietvaros Civinity iesniedza piedāvājumu visās sešās RNP iepirkuma daļās, taču neskatoties uz ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu, visās sešās daļās piedāvājums tika noraidīts. Civinity uzskata, ka lēmuma argumentācijas trūkums met aizdomu ēnu uz apzinātu izvēli nepieprasīt informāciju, kas varētu attaisnot iemeslus, lai noraidītu Civinity piedāvājumu, tādējādi liekot domāt par personīgām interesēm un RNP darbinieku iespējamo iesaisti koruptīvos nodarījumos.


Civinity nesaskata, ka konkrētais iepirkums ir veikts pēc labākas publisko iepirkumu prakses, tieši pretēji, šis iepirkums norāda, ka nav svarīgi iepirkuma ietvaros noteiktie kritēriji, kā tehniskie parametri un kvalitātes rādītāji, lai iegūtu līguma slēgšanas tiesības. Civinity ir pamatotas bažas, ka iepirkuma uzvarētāji kritērijus, kas ir noteikti, lai varētu piedalīties iepirkumā, nespētu izpildīt praksē.


Civinity izpilddirektors Andrius Bakštonas norāda, ka “mēs esam neizpratnē, kāpēc kāda interesēs ir noraidīt labāko piedāvājumu, kas ir atbilstošs tirgum un uzņēmuma iespējām, balstoties uz neobjektīvu lēmumu, tādējādi tīši kaitējot rīdzinieku interesēm”.


Ņemot vērā iepriekš minēto, Civinity aicina IUB un atbildīgās puses pievērst uzmanību RNP rīkotajam iepirkumam un uzdot RNP veikt atkārtotu iepirkuma rezultātu izvērtēšanu. Ir nepieciešams nodrošināt iepirkuma procesa caurskatāmību un atbilstību labās prakses principiem, tādējādi izvairoties no iespējamiem korupcijas riskiem iepirkuma komisijā un personīgu interešu virzīšanu uz nodokļu maksātāju rēķina.

Informāciju sagatavoja Līga Purmale, Civinity komunikācijas projektu vadītāja.

Kategorijas
Arhitektūra, interjers, dizains Atpūta Būvniecība un nekustamais īpašums Māksla, kultūra un atpūta Nekustamais īpašums

Atklātā konkursā izvēlēts Likteņdārza Saieta nama būvnieks


Noslēdzies atklātais konkurss Likteņdārza Saieta nama būvdarbu pabeigšanai un tiesības to veikt ieguvusi SIA “Mapri būve”. Saieta nama būvniecība Likteņdārzā tika uzsākta 2016.gada nogalē, kad ēkas pamatos ievietoja simbolisku kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Konkursā izvēlētā būvnieka uzdevums būs pilnībā pabeigt ēkas būvniecību, lai to varētu nodot ekspluatācijā.


Konkursā tika saņemti piecu pretendentu piedāvājumi, kas tika vērtēti pēc vairākiem kritērijiem, kuru vidū nozīmīgākie ir finanšu piedāvājums, darbu izpildes laika un veikto būvdarbu garantijas termiņi. Potenciālajam būvdarbu veicējam tika prasīta pieredze līdzīga apjoma publisko ēku būvniecības, pārbūves vai restaurācijas darbos, kas veikti pēdējos piecos gados. SIA “Mapri būve” Saieta nama būvdarbus apņēmusies paveikt piecos mēnešos, būvdarbu garantijas termiņš ir septiņi gadi, bet darbu kopējās izmaksas plānotas 1, 213 861,20 EUR (bez PVN).


Saieta nama projekta autors ir arhitekts Andris Kronbergs un SIA “Arhis Arhitekti”. Ēka telpiski veidota kā kalns vai tilta aizsākums, simboliski atainojot Likteņdārza ideju – no pagātnes uz nākotni. Saieta nams būs ne vien laikmetīgs no arhitektūras viedokļa, bet arī no ēkas tehniskā izpildījuma, jo iekštelpu apdare ir plānota no dabīgiem materiāliem, ēkai būs dabiskā vēdināšana, zemes siltuma izmantošana un citi tālredzīgi risinājumi.


Saieta nama kopējā platība būs 700m² un tas kļūs par Likteņdārza sabiedrisko centru. Ēkā plānotas divas multifunkcionālas zāles dažādiem pasākumiem, t.sk. konferencēm, koncertiem un citiem notikumiem, kā arī kafejnīca, suvenīru veikals un lūgšanu kapela. Nama jumts tiks veidots kā skatu laukums, bet ēkas foajē iecerēta neliela izstāžu zāle un goda siena, uz kuras būs iemūžināti organizāciju nosaukumi un cilvēku vārdi, kuri ar saviem ziedojumiem atbalstījuši Likteņdārza tapšanu.


Būvnieka izvēles atklātais konkurss tika rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Piedāvājumu izvērtēšanai biedrība “Kokneses fonds” izveidoja iepirkuma komisiju sešu cilvēku sastāvā, iekļaujot tajā būvniecības procesā ilggadīgi pieredzējušus profesionāļus. Komisijā strādāja uzņēmējs un Likteņdārza labās gribas vēstnieks Vilis Vītols, arhitekti Andris Kronbergs un Kristīne Klišāne, būvuzraugs Ingus Lejas-Krūmiņš, tāpat iepirkuma komisijā darbojās Kokneses novada domes iepirkumu speciāliste Dace Svētiņa un biedrības “Kokneses fonds” valdes priekšsēdētājs Jānis Karalis.


Kopš 2018.gada ir spēkā Saeimā pieņemts īpašs Likteņdārza likums, nosakot, ka dārzs ir sabiedrības iniciēta un kopīgi veidota piemiņas vieta, kuras izveides un attīstības mērķis ir apzināt, atcerēties un godināt cilvēkus, kurus totalitāro režīmu dēļ Latvija zaudēja 20.gadsimtā. Likteņdārza Saieta nama būvdarbus būs iespējams pabeigt, pateicoties valsts budžeta finansējumam.


Par Likteņdārzu: Likteņdārzs ir unikāla, par ziedojumiem veidota piemiņas vieta, kas pēc pasaulē pazīstama Japānas ainavu arhitekta Šunmjō Masuno (Masuno Shunmyō) projekta un arhitekta Andra Kronberga uzraudzībā top uz salas Daugavā pie Kokneses. Likteņdārzs top kā gaišas atceres dārzs, kur svinēt latviešu tautas izturību un gara spēku. Tas veltīts visu latviešu piemiņai, kuri 20.gadsimtā gājuši bojā vai cietuši svešu varu dēļ. Dārzs apvieno izcilu kultūrainavu, arhitektūru ar Kokneses pussalas dabas un Daugavas krāšņumu.


Informāciju sagatavoja Elīna Bīviņa.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Korupcija Likumdošana, normatīvie akti Nekustamais īpašums Politika Tieslietas

Iepirkumā par Lemberga lietā arestētās mantas pārvaldīšanu un novērtēšanu pieteikušies četri pretendenti

Nodrošinājuma valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā iepirkumā par Ventspils mēra Aivara Lemberga lietā arestētās mantas pārvaldīšanu un novērtēšanu pieteikušies četri pretendenti, liecina dokumenti Elektronisko iepirkumu sistēmā.

NVA pagājušā gada decembra beigās izsludinājusi iepirkumu “Par finanšu instrumentu un tiesību pārvaldību, novērtēšanu, mantas nodošanu glabāšanā un glabāšanu”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija februāra vidus.

NVA saņēmusi piedāvājumus no AS “BDO Latvia”, SIA “”Ernst & Young Baltic”, AS “KPMG Baltics AS” un advokātu biroja “Vilgerts”.

Izvēlētā iepirkuma procedūra ir konkursa dialogs. Tā ir procedūra, kurā visi ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie kandidāti, ko pasūtītājs uzaicina.
Šādu procedūru piemēro, kad nav iespējams iegūt pasūtītāja vajadzībām atbilstošu piedāvājumu atklātā vai slēgtā konkursā, un kuras mērķis ir sarunās ar atlasītajiem kandidātiem noteikt un raksturot līdzekļus, kas vislabāk piemēroti pasūtītāja vajadzību apmierināšanai.

NVA aģentūrai LETA apliecināja, ka patlaban notiek piedāvājumu prasību vērtēšana.

Publiski pieejamie iepirkuma dokumenti liecina, ka saskaņā ar pakalpojuma izpildes nosacījumiem, pakalpojuma sniedzējs nodrošina iepirkuma priekšmetā ietilpstošo aktīvu un no tiem izrietošo tiesību un saistību pārņemšanu.
Tāpat pakalpojuma sniedzējs nodrošina pārņemamo un pārņemto aktīvu un no tiem izrietošo tiesību un saistību novērtēšanu, kā arī nodrošina pārņemto aktīvu un no tiem izrietošo tiesību un saistību drošu glabāšanu.

Iepirkuma uzvarētājam būs jānodrošina iepirkuma priekšmetā ietilpstošo aktīvu un no tiem izrietošo tiesību un saistību pārvaldīšana.

Paredzamais pakalpojuma līguma darbības termiņš – līdz pasūtītāja paziņojumam, bet ne ilgāk par pieciem gadiem.

Tehniskais piedāvājums paredz, ka vērtspapīru, finanšu instrumentu un tiesību pārvaldībai ir jābūt racionālai un ekonomiski pamatotai, ņemot vērā, ka subjekti, ar kuriem saistīti aktīvi un no tiem izrietošās tiesības un saistības, reģistrēti dažādās jurisdikcijās, proti, Britu Virdžīnu salās, Lihtenšteinā, Lielbritānijā, Bahamu salās; Nīderlandes Antiļu salās, Nīderlandē un Šveicē.

Jau ziņots, ka Rīgas apgabaltiesa 22.februārī Ventspils domes priekšsēdētājam piesprieda piecu gadu cietumsodu, mantas konfiskāciju un 20 000 eiro sodu. Ja nākamās tiesu instances nemainīs šādu spriedumu Lembergam tiks konfiscēti īpašumi, uzņēmumu kapitāldaļas, automašīnas, naudas līdzekļi un citas mantas miljoniem eiro vērtībā.

Lembergu pēc sprieduma nolasīšanas apcietināja tiesas zālē, jo tiesa lēma līdz šim spēkā esošos drošības līdzekļus atcelt.

Rīgas apgabaltiesa 2020.gada 17.augustā atcēla Meroni no Lemberga krimināllietā arestētās mantas glabāšanas. 22.februārī pēc sprieduma pasludināšanas Lemberga lietā šīs tiesas tiesnese Irīna Jansone žurnālistiem skaidroja, ka lēmums mainīt glabātāju arestētajai mantai tika ieņemts, jo bija saņemtas ziņas par to, ka pret Meroni Valsts policijā ir sākts kriminālprocess par mantas iespējamo izšķērdēšanu. Aģentūra LETA noskaidroja, ka šis kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma panta par nelikumīgām darbībām ar arestētu mantu. Patlaban lietā Meroni piemērots statuss – persona, pret kuru sākts kriminālprocess.

Tiesa toreiz nolēma mantu nodot glabāšanā Iekšlietu ministrijas pārziņā esošajai NVA, taču tālākajā sarakstē aģentūrai radušās problēmas mantu pieņemt. Ticis norādīts, ka mantas glabātājs atsakās šo mantu nodot, skaidroja Jansone.

Ņemot vērā, ka nav izpildīts tiesas augusta lēmums, Rīgas apgabaltiesa, pasludinot spriedumu Lembergam, pieņēma blakuslēmumu, kurā Valsts policiju aicina sākt kriminālprocesu pret Meroni pēc Krimināllikuma panta par tiesas nolēmuma neizpildīšanu vai izpildes kavēšanu.

Ja spriedums Lemberga lietā tiks pārsūdzēts, kas, visticamāk, arī notiks, šis blakuslēmums vēl nestāsies spēkā. Patlaban lūgumu tiesai sagatavot pilno spriedumu Lemberga lietā ir iesnieguši vairāki apsūdzēto aizstāvji, kā arī prokuratūra.

Meroni Latvijas Televīzijai norādījis, ka vairākkārt aicinājis NVA pārņemt aktīvus pieņemamā veidā, bet nu jau vairākus mēnešus ar viņu neesot sazinājušies.

“Visticamāk, lēmumi, cik tie skar mani, tiks pārsūdzēti kā nelikumīgi un nepamatoti,” LTV raidījumam “De facto” tiesas blakuslēmumu komentējis Meroni.