Kategorijas
Pašvaldības Veselības aizsardzība

SPKC aktualizējis Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā

Veselības inspekcija

Lai pašvaldību darbiniekiem, kuri plāno un īsteno dažādus veselības veicināšanas, slimību profilakses pasākumus pašvaldībā, nodrošinātu metodisko atbalstu, 2011. gadā ar Veselības ministrijas 29.12.2011. rīkojumu Nr. 243 tika apstiprinātas Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā (turpmāk – Vadlīnijas).

Ņemot vērā jaunākos zinātnes atzinumus un aktuālos politikas plānošanas dokumentus, veikta Vadlīniju aktualizēšana.

Vadlīnijas veido divas galvenās sadaļas:

– vispārīgā sadaļa (sabiedrības veselība un veselības veicināšana, Pasaules Veselības organizācijas programmas veselības veicināšanas jomā u. c.) un

– sadaļa, kurā tiek aprakstīti ieteikumi iedzīvotāju (t. sk. dažādu mērķgrupu) veselības veicināšanai pašvaldībās. Aktualizējot Vadlīnijas, minētā sadaļa papildināta ar divām jaunām apakšsadaļām – ieteikumi neinfekcijas slimību profilaksei un ieteikumi vides veselības jomā.

Vadlīnijās ir norādītas arī ar veselības jomu saistītās tematiskās kalendāra dienas un sniegti ieteikumi atbilstošu tematisko pasākumu organizēšanai.

Aicinām pašvaldību pārstāvjus un citus interesentus izmantot aktualizētās Vadlīnijas, plānojot un īstenojot dažādus veselības veicināšanas, slimību profilakses pasākumus

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Uzņēmējdarbība

No 25. augusta uzņēmēji ALTUM var pieteikties trešajā atlases kārtā atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai

Attīstības finanšu institūcijā ALTUM

No šā gada 25. augusta uzņēmēji Attīstības finanšu institūcijā ALTUM aicināti iesniegt pieteikumus projektu atlases trešajā kārtā Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programmā energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai un elektroauto iegādei. Pieteikumus var iesniegt no 25. augusta plkst.12.00 līdz 2023. gada 25. oktobra plkst.11.59.

Uzņēmumu iesniegtie projekti tiks savstarpēji salīdzināti atlasē, lielāko punktu skaitu piešķirot projektiem, kas nodrošinās lielāko siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu vai primārās enerģijas samazinājumu, rēķinot uz katriem 1000 atbalsta eiro. Projekti, kas varēs pieteikties aizdevumam ar kapitāla atlaidi, tiks paziņoti mēneša laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām, savukārt aizdevuma pieteikums būs jāiesniedz četru mēnešu laikā no paziņojuma par atlases rezultātu.

Lai informētu uzņēmējus un visus interesentus par iespējām piesaistīt atbalstu energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu ieviešanai un elektrotroauto iegādei, Ekonomikas ministrija un ALTUM šā gada 5. septembrī aicina uzņēmējus piedalīties vebinārā. Pasākuma dienas kārtība un pieteikšanās dalībai vebinārā pieejama ALTUM tīmekļa vietnē.

Atbalsts uzņēmējiem tiks sniegts aizdevuma vai paralēlā aizdevuma veidā un tam tiks piemērota kapitāla atlaide līdz 30% apmērā no projekta izmaksām, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Kapitāla atlaide ir izmantojama aizdevuma pamatsummas dzēšanai pēc tam, kad ir pabeigta projekta īstenošana un ir sasniegti noteiktie energoefektivitātes kritēriji. To izvērtēs ALTUM sadarbībā ar energoefektivitātes jomas ekspertiem.

Aizdevuma apjoms varēs būt līdz 5 miljoniem eiro, ieskaitot kapitāla atlaidi līdz 30%, kas nevar būt lielāka par 1,5 miljoniem eiro. Paralēliem aizdevumiem, kurus ALTUM sniegs līdztekus kredītiestāžu aizdevumiem, minimālā aizdevuma summa būs 50 tūkstoši eiro. Atbalsts elektroauto iegādei būs pieejams eksportējošiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem kā garantija ar kapitāla atlaidi līdz 5000 eiro vienam M1 klases transportlīdzeklim (vieglais pasažieru auto), līdz 10 000 eiro vienam N1 klases transportlīdzeklim (vieglais komerctransports), nepārsniedzot 30% no auto iegādes cenas bez PVN un pieejamo de minimis limitu. Papildu informācija par elektroauto iegādes garantiju ar kapitāla atlaidi pieejama ALTUM tīmekļa vietnē.

Katrā atlases kārtā pieteikumi tiks sarindoti pēc iegūto punktu summas dilstošā secībā atlases kārtai pieejamā finansējuma ietvaros. Vienā atlases kārtā varēs sniegt vairākus pieteikumus, tostarp vienā atbalsta jomā (piemēram, energoefektivitātē) vai vairākās atbalsta jomās (piemēram, energoefektivitātē un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju jomā), ievērojot, ka pieteikumi katrā atbalsta jomā iesniedzami atsevišķi.

Detalizēta informācija par programmas nosacījumiem, vērtēšanas kritērijiem un kapitāla atlaides saņemšanas procesu ir pieejama ALTUM tīmekļa vietnē.

Līga Mellēna, ALTUM uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītāja: “Gatavojoties projekta iesniegšanai aicinu uzņēmējus pārliecināties, vai uzņēmuma darbības nozare un ēkas atbilst programmas nosacījumiem, kā arī pieteikt reāli sasniedzamus projekta rezultātus, jo projekta īstenošanas laikā tos vairs samazināt nebūs iespējams. Labāk izvēlēties konservatīvāku mērķi nekā tādu, kas nebūs sasniedzams. Ja ir šaubas, aicinu vēlreiz konsultēties ar savu energoauditoru vai saules elektrostacijas uzstādītāju. Par neskaidriem jautājumiem jau projekta gatavošanas laikā gan pa tālruni, gan e-pastu konsultējieties ar ALTUM  Uzņēmumu energoefektivitātes daļas ekspertiem. Un visbeidzot – neatlieciet pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu uz pēdējo dienu.”

Kopējais Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programmas finansējums ir 76 miljoni eiro, no kuriem gandrīz 26 miljoni eiro paredzēti energoefektivitātes paaugstināšanai, 45 miljoni – pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, bet 5 miljonus eiro būs iespējams izmantot elektroauto iegādes atbalstam. Programmas kopējais sasniedzamais rezultāts ir 11 498 CO2 ekvivalenta tonnu ietaupījums gadā. Ņemot vērā finansējuma pārpalikumu pirmajā un otrajā programmas kārtā, Ekonomikas ministrija plāno papildu, ceturto, projektu atlases kārtu, gatavojot grozījumus programmu regulējošajos Ministru kabineta noteikumos

Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti Uzņēmējdarbība

Plānotas apjomīgas izmaiņas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā

Inese Helmane, LV portāls

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma grozījumi paredz uzlabojumus publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības sistēmā, spēcinot publiskas personas kā akcionāra iesaisti kapitālsabiedrības stratēģiskajā pārvaldībā. Vienlaikus ir iecerēts samazināt koordinācijas institūcijas iesaisti kapitālsabiedrību vidēja termiņa plānošanas procesā, ja kapitālsabiedrībā ir padome. Tiek arī salāgotas likuma normas ar Komerclikuma aktuālo regulējumu un precizēti publiskas personas kapitālsabiedrību reorganizācijas un pārveides noteikumi, kā arī veikti atsevišķu terminu skaidrojumi.

ĪSUMĀ

– Likuma grozījumi paredz valsts kā akcionāra lomas stiprināšanu, regulāri pārskatot valsts kapitālsabiedrību pārvaldības politiku Ministru kabineta līmenī, un lielāku kapitāla daļu turētāja iesaisti un atbildību attiecībā uz mērķu izvirzīšanu un snieguma izvērtēšanu.

– Likums tiek papildināts ar jaunumu – īpašnieku gaidu vēstuli un nosacījumus tās izstrādei.

– Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma grozījumi salāgo likuma normas ar aktuālo Komerclikuma regulējumu.

– Ņemot vērā valsts kapitālsabiedrību ieņēmumu avotus, kapitālsabiedrības tiks iedalītas: komerciālās, no valsts budžeta atkarīgās komerciālās un no valsts budžeta atkarīgās nekomerciālās.

– Jaunums ir likuma grozījumos integrētais Valsts kontroles ieteikums – paredzēt līdzdalības lietderības izvērtējumu publiskas personas tiešās līdzdalības kapitālsabiedrību otrā līmeņa atkarīgajās kapitālsabiedrībās.

– A. Grafs: “Lielajiem valsts uzņēmumiem ir nepieciešams “atraut nabas saiti” no valsts budžeta dotācijām, uzņēmumiem jākļūst efektīvākiem un jāpelna, jāpiesaista investoru nauda, jāattīsta darbība ārpus Latvijas, sekmīgi konkurējot ar citiem.”

– Grozījumi attiecas uz visiem likuma subjektiem – tie skar gan kapitālsabiedrību un to pārvaldes institūciju atbildības sfēru, gan kapitāla daļu turētājus un augstākās lēmējinstitūcijas, gan koordinācijas institūciju.

Patlaban ir noslēgusies šo grozījumu publiskā apspriešana, un tuvākajā laikā tie tiks iesniegti saskaņošanai institūcijām.

Grozījumu nepieciešamība likumprojekta anotācijā skaidrota ar Ministru kabineta (MK) 2022. gada 15. septembra rīkojumu Nr. 618, kurā Pārresoru koordinācijas centram līdz 2023. gada 1. aprīlim tika uzdots sagatavot grozījumus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā atbilstoši konceptuālajā ziņojumā “Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām” izstrādātajiem risinājumiem.

Rīkojumā tika noteikts, ka ir jāievieš kārtība valsts kapitālsabiedrību pārvaldības politikas regulārai pārskatīšanai MK līmenī katrā politiskajā ciklā, valsts kapitālsabiedrību iedalījums grupās pēc to ieņēmumu avotiem un iekļaušanas vispārējā valdības sektorā, kā arī, paredzot publiskām personām pienākumu izstrādāt īpašnieka gaidu vēstuli pirms publiskas personas kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes uzsākšanas.

Ar MK rīkojumu Nr. 618 tika paredzēts arī papildināt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu ar regulējumu, kas paredz valsts kapitālsabiedrību stratēģiskās attīstības izvērtēšanu arī tām valsts kapitālsabiedrībām, kuru kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas, mazināt kapitāla daļu turētāja un koordinācijas institūcijas iesaisti un spēcināt kapitālsabiedrību padomju iesaisti publisku personu kapitālsabiedrību darbības plānošanas un uzraudzības procesā.

Lasīt visu : šeit

Kategorijas
Elektroniskais iepirkums

Pilnveidota Iepirkumi.lv elektronisko iepirkumu sistēma cenu aptaujas veikšanai

Iepirkumi.lv

No 2023. gada 21. augusta Iepirkumi.lv elektronisko iepirkumu sistēmā (Iepirkumi.lv EIS) pasūtītājiem iespējots modulis cenu aptauju veikšanai. Ar jauno moduli pasūtītājs ērtā veidā var izsludināt un veikt atklātas un slēgtas cenu aptaujas:


• veidot jaunu, likumam atbilstošu cenu aptauju;
• veidot piedāvājumu vērtēšanas kritērijus un kvalifikācijas prasības;
• vērtēt piedāvājumus ar aritmētisku metodi sistēmā vai manuāli
• paziņot uzvarētāju un publicēt lēmumu;
• saņemt cenu aptaujas protokolu;
• uzaicināt plašu piegādātāju loku;
• komunicēt ar piegādātājiem sistēmas ietvaros.


Esošie iepirkumu izsludināšanas risinājumi ir izstrādāti konsultējoties ar pasūtītājiem un balstīti uz iepirkumu speciālistu vajadzībām. Pasūtītāji savā darba ikdienā jau veiksmīgi izmanto pirmos trīs sistēmā pieejamos moduļus: Pasūtījuma modulis(vienkāršotas cenu aptaujas veikšanai);
Informatīvs paziņojums (plašāka piegādātāja loka informēšanai par jau publicētu iepirkumu; Tirgus izpēte (tirgus piedāvājuma apzināšanai un atbilstošas iepirkuma procedūras izvēlei).

Gan cenu aptauja, gan augstāk minētās iepirkumu izsludināšanas formas ietver būtiskas pasūtītāja ikdienas darbam nepieciešamās funkcijas, kas vienkāršo iepirkumu procedūras gaitu. Iepirkumi.lv EIS nodrošina:


• iepirkumu vadību tiešsaistē;
• grozījumu vai papildinājumu publicēšanu;
• piedāvājumu vērtēšanas kritēriju izvēli;
• piedāvājumu saņemšanu sistēmā, vērtēšanu, salīdzināšanu;
• iepirkuma procedūras noslēguma protokola ģenerēšanu;
• izsludināto iepirkumu procedūru uzglabāšanu;
• esošu un jaunu piegādātāju uzaicināšanu dalībai;
• piegādātāju sarakstu veidošanu, uzturēšanu;

Iepirkumi.lv EIS aktīvi tiek papildināta un drīzumā būs pieejami arī citi iepirkumu organizēšanas moduļi – piegādātāju apspriedes, izsole ar augšupejošu vai lejupejošu soli.

Jaunā versija ir pieejama un izmēģināma šeit: https://mani.iepirkumi.lv/lv/pasutitajs/jauns-iepirkums

Kategorijas
Elektroniskais iepirkums Iepirkumi, ES fondi

IUB Kontroles departaments ir apkopojis iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaužu ietvaros konstatēto neatbilstību TOP 10

Iepirkumu uzraudzības birojs

Apkopotās neatbilstības veido gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie rādītāji – proti, gan tādas neatbilstības, kuras nav ļoti būtiskas, bet kuras bieži atkārtojas, gan tādas neatbilstības, kurām ir būtisks raksturs, kaut arī tās sastopamas salīdzinoši retāk.

Neatbilstošs izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs

Saskaņā ar nolikumos noteikto gadījumā, ja pasūtītājs konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, par uzvarētāju tiks noteikts pretendents, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre. Kaut arī minētais kritērijs nav pretrunā ar publisko iepirkumu regulējumu1, Birojs vērš uzmanību, ka Eiropas Komisijas auditori iepirkumu audita ietvaros ir norādījuši, ka šāds izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs ir diskriminējošs; tāpat vēlams, lai izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs būtu saistīts ar konkrētā līguma priekšmetu.

Vienlaikus nereti nolikumos tiek iekļauti arī nosacījumi par izlozes rīkošanu šādos gadījumos. Arī attiecībā uz izlozi Birojs norāda, ka, lai arī tās paredzēšana nav pretrunā ar iepriekš minēto regulējumu, šī kritērija vietā ieteicams izvēlēties kādu ar līguma izpildi saistītu aspektu, kas pasūtītājiem ļautu izvēlēties savām vajadzībām visatbilstošāko/visizdevīgāko piedāvājumu (piemēram, kādu no saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem un attiecīgi izloze varētu būt kā galējais piedāvājuma izvēles kritērijs).

Konkrētu standartu norādīšana

Joprojām nereti tiek konstatēts, ka iepirkuma dokumentācijā pasūtītājs ir atsaucies uz konkrētiem standartiem, šīs atsauces nepapildinot atbilstoši PIL 20.panta piektās daļas 2.punkta regulējumam (SPSIL 23.panta piektās daļas 2.punkts) ar vārdiem “vai ekvivalents”.

Novēlota informācijas ievietošana EIS (pircēja profilā)

Birojs joprojām konstatē, ka informācija EIS par iepirkumu tiek publicēta vienu vai vairākas dienas vēlāk, nekā publicēts paziņojums par līgumu Biroja tīmekļvietnē. Birojs vērš uzmanību, ka saskaņā ar PIL 36.panta pirmās daļas regulējumu (SPSIL 42.panta sestā daļa) pasūtītājam savā pircēja profilā ir jānodrošina brīva un tieša elektroniska piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi.

Konkrētu parametru norādīšana tehniskajā specifikācijā

Pasūtītājam ir jānosaka minimālās tehniskās prasības piegādājamajām precēm, kādas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu to funkcionalitāti un piemērotību konkrētiem apstākļiem. Nereti tehniskajā specifikācijā tiek noteikti konkrēti specifiski parametri (piemēram, izmērs, svars, krāsa), kas var liecināt, ka var tikt piedāvātas tikai konkrēta ražotāja preces. Rūpīgi jāizvērtē šādu parametru objektīvā nepieciešamība; pasūtītājs ir tiesīgs noteikt preču funkcionalitātei nepieciešamos parametrus, pieļaujot iespējamās amplitūdas vai norādot minimālos vai maksimālos parametrus.

Atzīšanas institūcijas atļaujas prasīšana ārvalsts būvdarbu vadītājam un būvuzraugam

Birojs vērš uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra noteikumu Nr.47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā” regulējumu būvdarbu vadītājam un būvuzraugam, kura mītnes zemes vai sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, nav pamatoti prasīt atzīšanas institūcijas izsniegtu atļauju īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai un tas var uzsākt savu darbību Latvijā vienlaikus ar deklarācijas iesniegšanu atzīšanas institūcijai; attiecīgi pasūtītājs var lūgt uz līguma izpildi iesniegt informāciju no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā.

Netiek norādīts tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums

Saskaņā ar PIL 20.panta vienpadsmito daļu (SPSIL 23.panta vienpadsmitā daļa) pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos (tehniskajā specifikācijā vai nolikumā) ir jānorāda tehnisko specifikāciju sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums. Pasūtītājam ir jāaktualizē tehniskās specifikācijas pirms iepirkuma izsludināšanas, ja pēc to sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas ir izdarīti grozījumi attiecīgās jomas tiesību aktos. Ja tehniskās specifikācijas sagatavotas vai aktualizētas vairāk nekā 12 mēnešus pirms iepirkuma izsludināšanas, pasūtītājam, to fiksējot protokolā, pirms iepirkuma izsludināšanas ir jāpārskata un, ja nepieciešams, jāaktualizē tehniskajās specifikācijās un, ja attiecināms, citos iepirkuma procedūras dokumentos ietvertie rādītāji un aprēķini, kas var ietekmēt paredzamās līgumcenas noteikšanu.

Būvdarbu līgums neatbilst Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.419 Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” prasībām

Birojs vērš uzmanību, ka saskaņā ar minētajiem Ministru kabineta noteikumiem pasūtītājam publiskajā būvdarbu līgumā, ko slēdz saskaņā ar PIL (vai SPSIL) noteiktajā kārtībā veiktu iepirkumu vai iepirkuma procedūru, ir jāietver šajos noteikumos paredzētie līguma nosacījumi un jānodrošina, ka citi līguma noteikumi nav pretrunā ar šajos noteikumos minētajiem noteikumiem. Attiecīgie līguma nosacījumi un to saturs ir jāietver arī apvienotajā publiskajā projektēšanas un būvdarbu līgumā attiecībā uz būvdarbu līgumtiesisko regulējumu.

Ministru kabineta noteikumos citastarp iekļauti nosacījumi par būvdarbu pieņemšanas kārtību, norēķinu veikšanas kārtību, līgumsoda un līgumsaistību izpildes garantijas noteikumiem, kā arī tajos iekļauts nosacījums obligāti paredzēt līgumcenas indeksācijas noteikumus līgumiem, kuru izpildes termiņš pārsniedz vienu gadu.

Darbu apjomu samazināšanas prioritārās secības nenorādīšana

Ja pasūtītājs pieļauj, ka finanšu līdzekļu trūkuma dēļ varētu būt nepieciešamība samazināt līguma ietvaros veicamo darbu apjomu, šāda iespējamība jānosaka jau iepirkuma dokumentācijā, papildus norādot prioritārā secībā tos darbu apjomus, no kuriem pasūtītājs varētu atteikties, ja iestātos attiecīgais gadījums.

Atsauce uz Latvijas normatīvajiem aktiem pretendenta pieredzes vērtēšanā

Piemēram, saskaņā ar nolikumā noteikto būvprojekta elektroietaišu daļas vadītājam un elektroietaišu izbūves darbu vadītājam iepriekšējo 3 vai 5 gadu laikā ir jābūt pieredzei vismaz vienā objektā, kurā projektēšanas vai izbūves darbi veikti saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumos Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” noteiktajām prasībām attiecībā uz apgaismojumu. Šādā gadījumā nepieciešams papildināt iepirkuma dokumentāciju ar nosacījumiem, kā attiecīgo pieredzi var apliecināt ārvalsts pretendents.

Sankciju regulējuma attiecināšana uz visiem apakšuzņēmējiem

Gadījumos, kad iepirkuma dokumentācijā pasūtītājs nav paredzējis veikt tiešus maksājumus apakšuzņēmējam, nav pamatoti nolikumā noteikt pārbaudi pār piemērotajām sankcijām (saskaņā ar Sankciju likumu) attiecībā uz apakšuzņēmējiem.

Skat. Biroja skaidrojumu “Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos”.

Vienlaikus Birojs vērš uzmanību, ka attiecībā uz iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena sasniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības, pasūtītājam jāņem vērā arī Padomes regulas (ES) 2022/575.k pantā noteiktais.

Skat. Biroja skaidrojumu “Eiropas Komisijas sankcijas, kas stājās spēkā 2022.gada 9.aprīlī”.

1. Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 51.panta septītā daļa; Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 57.panta septītā daļa.

Kategorijas
Elektroniskais iepirkums Iepirkumi, ES fondi Korupcija

Starpinstitūciju sadarbība, pasūtītāju izglītošana, uzticamas datubāzes un digitāli rīki var veicināt karteļu atklāšanu publiskajos iepirkumos

Konkurences padome

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ir apstiprinājusi Rekomendācijas karteļu apkarošanai publiskajos iepirkumos, kas aicina valstis veicināt godīgu konkurenci iepirkumos, samazinot saskaņotu piedāvājumu iesniegšanas risku, kā arī atvieglotu karteļu atklāšanu un veicinātu tiesības aktu ieviešanu, kas izskauž karteļus publiskajos iepirkumos.

Rekomendācijas iesaka OECD dalībvalstīm novērst saskaņotu darbību risku publiskajos iepirkumos, veicinot konkurenci un apgrūtinot slepenu shēmu izveidi un uzturēšanu. Piemēram, pasūtītājiem ir ieteikts pirms iepirkuma procedūru uzsākšanas veikt atbilstošu tirgus izpēti, identificējot iepirkuma vajadzības, potenciālos piegādātājus reģionā un ārvalstu tirgos, veicināt konkurenci, maksimāli palielinot potenciālo pretendentu loku, noteikt iepirkumā pārredzamus un nediskriminējošas prasības, lai nepamatoti no iepirkumiem neizslēgtu pretendentus un nedotu priekšroku vēsturiskajiem pakalpojumu sniedzējiem, tāpat, ja iespējams, lielākus iepirkumus ieteikts sadalīt daļās (lotēs), lai veicinātu mazo un vidējo komersantu iespējas piedalīties iepirkumā, tāpat ieteikts izmantot elektroniskās iepirkumu sistēmas visos iepirkuma procesa posmos, uzturēt uzticamas un visaptverošas iepirkumu datu bāzes, kur apkopoti dati par iesniegtajiem piedāvājumiem, līgumiem, kā arī pieprasīt pretendentiem iesniegt apliecinājumu par neatkarīgu piedāvājuma sagatavošanu un informēt par sankcijām, kas paredzētas par iesaisti aizliegtās vienošanās. Konkurences padome aicina šos ieteikumus ieviest pasūtītāju ikdienas praksē, tos sistemātiski popularizējot izglītojošos pasākumos pasūtītājiem. Vienlaikus rekomendācijas iesaka iepirkumu rīkotājiem noteikt amatpersonu pienākumos izglītoties par aizliegtām vienošanām un gadījumos, kad iepirkumu speciālisti veiksmīgi identificējuši aizliegtu vienošanos pazīmes, tos apbalvot.

Konkurences iestādēm rekomendācijas iesaka izglītot iepirkumu rīkotājus un valsts pārvaldes iestāžu darbiniekus, lai nodrošinātu, ka visas ieinteresētās personas ir informētas par karteļu pazīmēm un aizliegtu vienošanos shēmām. Tajā skaitā ir ieteikts stiprināt sadarbību ar citām uzraugošajām un valsts pārvaldes institūcijām, piemēram, Iepirkumu uzraudzības biroju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, prokuroriem un citiem, lai palielinātu sadarbības partneru informētību par slepenām vienošanām un nepieciešamības gadījumā tie varētu identificēt “sarkanos karogus”, kas liecina par īstenotām aizliegtām vienošanām, un ziņotu par tiem konkurenci uzraugošajai iestādei.

“Efektīva sadarbība ar sadarbības institūcijām ir noteikta par vienu no Konkurences padomes prioritātēm. Konkurences padome katru gadu būtiskus resursus velta partneru izglītošanai par aizliegtu vienošanos pazīmēm. Kopš 2022. gada organizēti septiņi izglītošanas pasākumi sadarbības institūcijām, piemēram, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, Eiropas prokuratūras, Finanšu izlūkošanas dienesta, Centrālā finanšu līgumu aģentūras un citu iestāžu darbiniekiem. Veiksmīgas sadarbības rezultātā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju ir atklāts 2021. gadā t.s. “Būvnieku kartelis” un 2023. gadā “Ceļu būves kartelis”, savukārt sadarbībā ar Eiropas Prokuratūru 2022. gadā atklāts pirmais kartelis privātā pasūtītāja lietā. Ar Konkurences padomes sagatavotajiem ieteikumus pasūtītājiem un izglītošanās iespējām aicinām iepazīties Konkurences padomes tīmekļa vietnē,” stāsta Ieva Šmite, Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore.

Konkurences padomes līdzšinējā prakse liecina, ka iepirkumu karteļi ir smagākais un vienlaikus visizplatītākais konkurences vides kropļotājs Latvijā. Un pasūtītāji ir pirmie, kuri var konstatēt līdzības un aizdomīgas sakritības iepirkumos. Tāpēc Konkurences padome 2022. gadā iepirkumu rīkotājiem izstrādāja rokasgrāmatu jeb Karteļu signālsarakstu. Tajā ir apkopota informācija par aizliegtu vienošanos veidiem, karteļa pazīmēm, preventīviem rīkiem karteļu atpazīšanai, ziņošanas iespējām un cita noderīga informācija. Papildus 2023. gada pirmajā pusgadā organizēti 12 izglītošanas semināri iepirkumu rīkotājiem, tajā skaitā sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju tika rīkots semināru cikls “Publiskie iepirkumi: Ko ņemt vērā to rīkotājiem?”, kur sešos semināros kopā tika izglītoti vairāk nekā 1100 iepirkumu speciālisti no valsts un pašvaldību iestādēm.  

Vienlaikus OECD iesaka apsvērt iespēju attīstīt automatizētus digitālos rīkus karteļu identificēšanai iepirkumos, piemēram, Elektronisko iepirkumu sistēmā automātiski pēc noteiktām pazīmēm atlasot aizdomīgus piedāvājumus. Konkurences padome jau pašlaik izmanto karteļu skrīninga metodes iepirkumu analīzē, kā arī ierobežotu resursu ietvaros pastāvīgi strādā, lai uzlabotu gan izmeklēšanas un pierādījumu analīzes IT risinājumus, gan iegulda resursus iestādes procesu digitalizācijai, piemēram, ieviešos digitālu e-lietu.

OECD rekomendācijas nosaka valstīm noteikt atbilstošus un bargus sodus par dalību kartelī, kā arī veicināt uzņēmumu atzīšanos pārkāpumos jeb dalību Iecietības programmā, nepiemērojot Iecietības programmas dalībniekiem liegumu piedalīties iepirkumos. Jānorāda, ka Publisko iepirkumu likuma normas Latvijā jau sen paredz Iecietības programmas dalībniekiem atbrīvojumu no izslēgšanas no iepirkumiem, kā arī iespēju atjaunot sev zaudēto uzticību.

Tāpat rekomendācijas izcelta konkurenci uzraugošo iestāžu loma normatīvo tiesību aktu izvērtēšanā, kas saistīti ar publisko iepirkumu vides regulēšanu, piemēram, nodrošinot konkurences iestādei padomdevējas lomu, lai izvērtētu regulējuma ietekmi uz konkurenci. Konkurences padome jau pašlaik aktīvi iesaistās iepirkuma jomas regulējuma izvērtēšanā un sniedz priekšlikumus.

Iepriekšējās OECD rekomendācijas karteļu apkarošanai publiskajos iepirkumos tika pieņemtas 2012. gadā. Ņemot vērā valstu jaunāko praksi karteļu apkarošanā un konkurences veicināšanā, un digitālo rīku ieviešanā, 2023. gadā rekomendācijas ir detalizētas un atjaunotas jaunā redakcijā.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Iepirkumi, ES fondi Uzņēmējdarbība

Jaunu un inovatīvu uzņēmumu atbalstam būs pieejami 93 miljoni EUR

Ekonomikas ministrija

Ministru kabinets š.g. 15. augusta sēdē apstiprināja jaunu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmu iespējkapitāla ieguldījumiem uzņēmējdarbībā, lai sekmētu jaunu, inovatīvu, ar augstas izaugsmes un produktivitātes potenciālu uzņēmumu izveidi un attīstību Latvijā.

Uzņēmējdarbības uzsācējiem un strauji augošiem inovatīviem uzņēmumiem bieži nav pieejami komercbanku aizdevumi, jo šie uzņēmumi neatbilst komercbanku kredītpolitikai nepietiekamas darbības vēstures, neto ieņēmumu plūsmas, nodrošinājuma, pašu kapitāla un grūti prognozējama apgrozījuma pieauguma dēļ. Vienlaikus šādu uzņēmumu pienesums ekonomikai un Latvijas tautsaimniecības izaugsmei ilgtermiņā ir vitāli nozīmīgs,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Atbalsta programma nosaka trīs jaunzņēmumu iespējkapitāla fondu, viena sākuma stadijas iespējkapitāla fonda un viena izaugsmes stadijas iespējkapitāla fonda izveidi, kuros sabiedrības finanšu institūcijas Altum atlasīti finanšu starpnieki, piesaistot privāto līdzfinansējumu, izveidos iepriekš minētos iespējkapitāla fondus, lai nodrošinātu pieejamību iespējkapitāla investīcijām uzņēmumiem. Tādejādi tiks sekmēta finanšu pieejamība, nodrošinot komercbanku finansējumam alternatīvus finanšu resursus, un vienlaikus veicināta iespējkapitāla nozares attīstība.

Programmas ietvaros kopumā pieejamais maksimālais publiskais finansējums ir 93 miljoni EUR, attiecīgi jaunuzņēmumu iespējkapitāla fondos (kopā 3 fondi) kopā pieejamais finansējums ir 55,8 milj. EUR, sākuma stadijas iespējkapitāla fondā – 12,4 milj. EUR un izaugsmes stadijas iespējkapitāla fondā – 24,8 milj. EUR.

Trīs jaunuzņēmumu iespējkapitāla fondos, sākuma stadijas iespējkapitāla fondā un izaugsmes stadijas iespējkapitāla fondā līdz 2029. gada beigām plānots atbalstīt 400 uzņēmumus (no tiem vismaz 300 jaunuzņēmumus), kā arī tiks radītas 300 jaunas darba vietas. Atbalstot uzņēmumus, ik gadu plānots nodokļos nomaksāt vismaz 12 milj. EUR un eksportā ik gadu sasniegt vismaz 20 milj. EUR. Kopā paredzēts, ka tiks investēti aptuveni 50 milj. EUR un piesaistītas privātās investīcijas vismaz 31,6 milj. EUR .

Atbalsta maksimālā summa Jaunuzņēmumu iespējkapitāla fondā vienam uzņēmumam paredzēta pirmssēklas naudas atbalsta veidā – 250 000 EUR un sēklasnaudas atbalsta veidā – 1 500 000 EUR. Savukārt atbalsta maksimālā summa Sākuma un Izaugsmes stadiju iespējkapitāla fondos vienam uzņēmumam sākuma stadijas iespējkapitāla fondā – 2 000 000 EUR, izaugsmes stadijas iespējkapitāla fondā – 4 000 000 EUR.

Programmas nosacījumi paredz, ka finanšu institūcija Altum finanšu starpniekus un to piedāvātos finanšu pakalpojumus izvēlēsies atklātā un nediskriminējošā atlases procedūrā, piemērojot publiskā iepirkuma regulējuma nosacījumus.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības

FM rosina ieviest obligāto UIN avansa maksājumu bankām

Finanšu ministrija

Finanšu ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi izskatīšanai valdībā informatīvo ziņojumu par Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024. – 2027. gadam izstrādes virzību. Tajā sniegta informācija par paveikto darbu nodokļu politikas galveno izaicinājumu izvērtēšanā un no tā izrietošie secinājumi un politikas mērķi, kā arī iezīmē tālāko darbu grafiku valsts nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādei. Nodokļu sistēmas pilnveidošanas priekšlikumi tiks sagatavoti virzībai pēc valsts nodokļu politikas pamatnostādņu apstiprināšanas 2023. gada beigās. Vienlaikus ir identificēti vairāki nodokļu politikas jautājumi, kas tiek vērtēti apstiprināšanai kopā ar valsts budžetu 2024. gadam.

Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu mērķi ir panākt finansējuma pieaugumu ilgtspējīgu publisko pakalpojumu nodrošināšanai un ekonomikas attīstībai, paaugstināt iedzīvotāju labklājību, kā arī veicināt konkurētspēju Baltijas reģionā. Jāņem vērā, ka ģeopolitiskā situācija un valsts attīstības cikls rada nepieciešamību būtiski palielināt valsts finansējumu publiskajiem pakalpojumiem, īpaši atbalstot veselības un izglītības nozari, kā arī ieguldot valsts drošības jomā.

Valsts nodokļu sistēmai jābūt taisnīgai, nodokļu maksātājiem saprotamai un noteiktai. Valdība ir vienojusies, ka nodokļu politika ir maināma vienu reizi politiskajā ciklā. Tāpat svarīgs Nodokļu politikas pamatnostādņu īstenošanas priekšnosacījums ir nodokļu administrēšanas pilnveidošana un ēnu ekonomikas ierobežošana. Latvijas Ēnu ekonomikas mazināšanas mērķis ir 2027. gadā tuvināties Eiropas Savienības vidējam rādītājam.

Makroekonomiskās attīstības galvenais politiskais un ekonomiskais uzdevums ir, transformējot ekonomiku, nodrošināt dinamisku izaugsmi ilgtermiņā un sasniegt ekonomisko izaugsmi, kas pārsniedz 3%.

Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādāšanai izveidotā Nodokļu politikas pilnveidošanas koordinēšanas grupa izskatīja virkni dažādu iespējamo nodokļu politikas izmaiņu, kas būs rūpīgi jāizvērtē un jāmodelē, gatavojot Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes.

Darba grupā vēl turpinās diskusijas par konkrēto priekšlikumu dizainu – likmēm, atvieglojumu lielumu un administrēšanas jautājumiem, tādējādi tie vēl var tikt precizēti pirms iesniegšanas Ministru kabinetā. Jau informatīvajā ziņojumā ietvertas dažādas iniciatīvas par iespējamām nodokļu izmaiņām, kas varētu tikt iekļautas 2024. gada valsts budžeta likumprojekta paketē. Piemēram, pēc diskusijām darba grupā Finanšu ministrija rekomendē valdībai atbalstīt obligāto uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) avansa maksājumu bankām 20% apmērā no iepriekšējā gada peļņas, ko varētu iestrādāt jau nākamā gada budžeta likumprojektu paketē un kas papildus paredzētu fiskālo efektu līdz 140 miljoniem eiro. Tāpat ziņojumā iekļauti priekšlikumi par akcīzes nodokļa, azartspēļu nodokļa, mikrouzņēmumu nodokļa, dabas resursu nodokļa izmaiņām, kā arī par virkni nodokļu atvieglojumu izmaiņām.

Valsts nodokļu pamatnostādņu sagatavošana nav tieši saistāma ar 2024. – 2026. gada valsts budžeta izstrādi, tas ir paralēls process. Atsevišķi nodokļu izmaiņu risinājumi var tikt iekļauti valsts budžeta paketē, bet process kopumā ir vērtējams kā analītisks darbs ar izsvērtiem lēmumiem par nodokļu politikas vidēja termiņa mērķiem un optimālākajiem risinājumiem šo mērķu sasniegšanai.

Informatīvais ziņojums skatāms Tiesību aktu projektu portālā.

Kategorijas
Pašvaldības

Nepieciešama līderība, sadarbība un koplietošana pašvaldību procesu modernizācijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks tikās ar Latvijas pašvaldību savienības un Jelgavas valstspilsētas pārstāvjiem, lai apspriestu pašvaldību pakalpojumu un atbalsta procesu digitalizācijas un modernizācijas gaitu. Sarunas ietvaros tika panākta kopīga izpratne par nepieciešamību pašvaldībām intensificēt kopīgu platformu pašvaldību pārvaldes un atbalsta funkciju nodrošināšanai.

“Kopīgi un savstarpēji savietojami digitālie risinājumi ir nozīmīgs pamats efektīvai pašvaldību digitālajai transformācijai, t.sk. pakalpojumu sniegšanā, administrēšanā, civilās aizsardzības pārvaldībā, u.c., Šodien vienošanās ir nozīmīgs solis paātrinātai un līdzsvarotai pašvaldību digitālajai transformācijai,” tā ministrs Māris Sprindžuks.

Ministrijas ieskatā pašvaldībām ir nepieciešams investēt procesu digitālajā transformācijā un mūsdienu digitālo rīku pilnvērtīgā izmantošanā. Tai skaitē, nesenie notikumi liecina, ka spēja operatīvi reaģēt un plānot civilo aizsardzību, kā arī sniegt atbalstu ir tieši proporcionāla spējai operatīvi apstrādāt informāciju un datus pašvaldības un nacionālā mērogā. Apzinoties, ka virkne pašvaldību funkciju ir vienādas visās pašvaldībās, ir jāizmanto sadarbības potenciāls kopīgu risinājumu plānošanā un attīstībā.

Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārvaldītajai Atveseļošanas fonda investīciju programmai, pašvaldību digitalizācijas kopīgajām vajadzībām ir plānots novirzīt 20 miljonus eiro, pašvaldībām vienojoties par prioritātēm un vadošo pašvaldību/pašvaldībām aktivitāšu īstenošanai.

Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti Pašvaldības Uzņēmējdarbība

LTRK pauž satraukumu par Valsts kontroles secinājumiem – pašvaldības nenodrošina brīvu un godīgu uzņēmējdarbības vidi

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Valsts kontrole (VK) šonedēļ tikās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Konkurences neitralitātes komiteju un iepazīstināja ar veikto revīziju “Vai jaunizveidotās pašvaldības ir izvērtējušas līdzdalību kapitālsabiedrībās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši labai praksei?”. Revīzijā  secināts, ka kopumā pašvaldības pēc administratīvi teritoriālās reformas (ATR), kas stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā, turpina pieļaut jau iepriekš veiktajās VK revīzijās konstatētās nepilnības, izvērtējot to līdzdalību kapitālsabiedrībās , kā arī kapitālsabiedrību pārvaldībā.

VK padomes loceklis Edgars Korčagins:
“Pirmkārt, jaunizveidotās pašvaldības nepilnīgi izvērtējušas kapitālsabiedrību darbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likumam. Otrkārt, nav noteikti ar līdzdalību sasniedzamie mērķi, tādēļ daudzos gadījumos nav pārliecības, vai pašvaldībām patiešām jāiesaistās komercdarbībā. Treškārt, pārvērtējot līdzdalību, pašvaldības nav vispusīgi analizējušas kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un snieguma rādītājus, lai pārliecinātos, ka tās patiesi var iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvus, pieejamus un konkurētspējīgus pakalpojumus ilgtermiņā.”

Viena no LTRK pamatvērtībām ir godīga konkurence, tāpēc biedrība aktīvi iesaistās konkurences neitralitātes veicināšanā. LTRK uzskata, ka tieši godīga konkurence nodrošina iespēju iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvāko pakalpojumu, kas atbilst tirgus cenām. Pašvaldību kapitālsabiedrību īpatsvars ir arī viens no kritērijiem, LTRK ik gadu vērtējot uzņēmumiem draudzīgākās pašvaldības. Tāpat, ņemot vērā gūto pieredzi vērtējot publisku personu līdzdalību kapitālsabiedrībās, arī LTRK Konkurences neitralitātes komiteja ir uzsākusi priekšlikumu izstrādi tiesiskā regulējuma pilnveidei. LTRK ieskatā nepieciešams veicināt ciešāku dialogu starp komersantiem un pašvaldību pārstāvjiem, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvākos un izdevīgākos pakalpojumus. Tāpat jāaktualizē jautājums par to, kā un vai pašvaldības un tām piederošās kapitālsabiedrības publicē informāciju iedzīvotājiem un komersantiem ērti pieejamā veidā un pēc iespējas plašākai auditorijai. Tostarp – ne tikai likumā noteikto informāciju par kapitālsabiedrības mērķiem un finanšu rādītājiem, bet arī cita veida informāciju, kas varētu radīt labvēlīgu augsni caurskatāmības nodrošināšanai pašvaldības darbā.

LTRK Konkurences neitralitātes komitejas vadītājs Māris Simanovičs uzsvēra, ka revīzijā secinātais uzskatāmi parāda, ka pašvaldību vadība nepilnīgi veic savus pienākumus attiecībā uz kapitālsabiedrību darbības lietderīguma izvērtēšanu, kas, savukārt, izceļ apstākli, ka pašvaldību amatpersonas un politiķi personīgi neuzņemas atbildību par savu darbību vai bezdarbību. Izstrādājot un papildinot tiesisko regulējumu, jāveicina atbildība pašvaldības amatpersonu un politiķu vidū par Valsts kontroles prasību neizpildi, turklāt, iespējams, jāparedz administratīvo vai cita veida soda mehānismu ieviešana klaju pārkāpumu konstatēšanas gadījumā. Būtiskākais gan ir tas, ka negodīgas konkurences rezultātā iedzīvotāji kā Rīgā, tā reģionos var nonākt pie situācijas, ka pakalpojumi nav ne tie kvalitatīvākie, ne par izdevīgāko cenu.

Lai novērstu VK revīzijā konstatētos trūkumus un neatbilstības, pašvaldībām nepieciešams ieviest vairākus ieteikumus, tostarp izvērtēt nepieciešamību izdot saistošos noteikumus, kuros noteikta pašvaldību kompetence un paredzēto darbību apjoms līdzdalībai kapitālsabiedrībās un ieviest iekšējās kontroles procedūras lēmumu pamatotības nodrošināšanai attiecībā uz kapitālsabiedrību peļņas izlietojumu, kā arī savlaicīgas aktuālās informācijas publiskošanu par tām piederošajām kapitālsabiedrībām, atbilstoši normatīvā akta prasībām.

Noslēgumā LTRK biedri secināja, ka diemžēl izvērtējums par pašvaldību līdzdalību kapitālsabiedrības neaptver visas jomas, kurās ir pazīmes par negatīvu brīvā tirgus ietekmēšanu. LTRK biedri identificējuši, ka tās ir kultūras, veselības aprūpes, komunālo pakalpojumu u.c. jomas, kur būtu nepieciešami pilnveidojumi tiesiskajā regulējumā. Šobrīd ir jāvērtē iesaiste kapitālsabiedrībās, taču nereti publiskas personas iesaistās tirgū, piedāvājot pakalpojumus ar pašvaldības iestāžu vai aģentūru starpniecību, tādējādi kropļojot tirgu un neievērojot konkurences neitralitātes principu ievērošanu. 

VK revīzijā vērtētas astoņas pašvaldības – Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Ludzas, Ogres, Preiļu, Tukuma un Dienvidkurzemes novada pašvaldība.

Ar pilnu revīzijas ziņojumu iespējams iepazīties ŠEIT.