Kategorijas
Elektroniskais iepirkums

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) par Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) izmantošanu

Iepriekšējos žurnāla „Iepirkumi” numuros tika apskatītas darbības, kas Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā jāveic pasūtītājam (vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam), lai izveidotu iepirkuma sagatavi, pievienojot pamatinformāciju par iepirkumu, kā arī izveidotu iepirkuma komisiju. Pēc tam, kad EIS e-konkursu apakšsistēmā ir veiksmīgi izveidota iepirkuma sagatave – ievadīti pamatdati, izveidota iepirkuma komisija un vismaz viens ko – misijas loceklis ir parakstījis apliecinājumu par neieinteresētību, attiecīgais komi – sijas loceklis (viens vai vairāki) var turpināt darbu, iepirkuma sagatavē pievienojot iepirkuma procedūras dokumentāciju un ievadot prasības un vērtēšanas kritērijus.

Iepirkuma uzsākšana EIS e-konkursu apakšsistēmā: iepirkuma procedūras dokumentācijas, prasību un kritēriju pievienošana

Iepriekšējos žurnāla „Iepirkumi” numuros tika apskatītas darbības, kas Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā jāveic pasūtītājam (vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam), lai izveidotu iepirkuma sagatavi, pievienojot pamatinformāciju par iepirkumu, kā arī izveidotu iepirkuma komisiju.

Pēc tam, kad EIS e-konkursu apakšsistēmā ir veiksmīgi izveidota iepirkuma sagatave – ievadīti pamatdati, izveidota iepirkuma komisija un vismaz viens komisijas loceklis ir parakstījis apliecinājumu par neieinteresētību, attiecīgais komisijas loceklis (viens vai vairāki) var turpināt darbu, iepirkuma sagatavē pievienojot iepirkuma procedūras dokumentāciju un ievadot prasības un vērtēšanas kritērijus.

Lai pievienotu iepirkuma dokumentāciju (skat. attēlu), iepirkuma komisijas loceklim jāizvēlas:

  1. attiecīgā iepirkuma sagataves šķirklis “Dokumenti”
  2. sadaļa “Aktuālie iepirkuma dokumenti”
  3. simbols “+”

Uznirstošajā logā “Dokumenta uzturēšana”:

  1. jāaizpilda obligātais lauks “Nosaukums *”
  2. jāizvēlas poga “Choose File”, lai augšuplādētu nepieciešamo datni
  3. jānospiež poga “Saglabāt”

Pēc minēto darbību veikšanas sadaļā “Aktuālie iepirkuma dokumenti” ir redzami visi pievienotie dokumenti statusā “Projekts”. Ja nepieciešams, pievienotos dokumentus ir iespējams rediģēt vai dzēst.

EIS e-konkursu apakšsistēmā būtiska nozīme ir šķirklī “Prasības” norādāmajai informācijai (sadaļas “Atlases prasības”, “Tehniskā piedāvājuma prasības”, “Finanšu piedāvājuma prasības”, “Citas prasības”), jo piegādātāji savus piedāvājumus veidos, aizpildot pasūtītāja definētās prasību formas. Šādā veidā pasūtītājam tiek nodrošinātas iespējas saņemt strukturētus piedāvājumus.
Tādējādi, sagatavojot iepirkuma dokumentāciju, pasūtītājam vairs nav obligāti jādefinē un jāietver visas prasības vienā dokumentā (piemēram, ar nosaukumu “Nolikums”), minēto dokumentu gan jebkurā gadījumā jāpievieno sadaļā “Aktuālie iepirkuma dokumenti” (skat. attēlu). Vienlaikus jāņem vērā, ka šķirklī “Prasības” definētā informācija pēc būtības ir iepirkuma dokumentācijas (tai skaitā arī iepirkuma procedūras nolikuma) sastāvdaļa un tā ir vienlīdz saistoša kā pašam pasūtītājam, tā arī piegādātājiem.

Lai definētu šķirklī “Prasības” norādāmās prasības, attiecīgajā sadaļā jāizvēlas simbols . Visās sadaļās prasību pievienošana notiek pēc vienota principa.

Uznirstošajā logā “Iepirkuma posma formas šūna” jānorāda prasības nosaukums (un prasības apraksts laukā “Paskaidrojums”, ja nepieciešams). Tāpat gadījumā, ja iepirkums sadalīts daļās, jāatzīmē, vai prasība attiecas uz atsevišķām daļām vai visām daļām.

!!! Nosacījums, ka prasība attiecas uz visām iepirkuma priekšmeta daļām vienādi, nozīmē to, ka šī prasība pretendentam būs jāaizpilda tikai vienu reizi un tā attieksies uz visu piedāvājumu, neatkarīgi no tā, vai piedāvājums tiek sniegts par vienu, vairākām vai visām iepirkuma priekšmeta daļām.

Raksts tapis sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.