Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Tehnoloģijas un iekārtas

Inovāciju sekmēšanai un tehnoloģiju pārnesei būs pieejami vairāk kā 26 milj.eiro

Ekonomikas ministrija

Ministru kabinets š.g. 7. novembra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto atbalsta programmu uzņēmējiem tehnoloģiju pārneses sistēmu pilnveidošanai. Ar tās palīdzību tiks nodrošināta finansējuma pieejamība komersantiem jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādei, augsti kvalificētu darbinieku piesaistei un inovatīvā iepirkuma izstrādei.

“Šis nenoliedzami ir būtisks papildinājums valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanai. Ar jaunās atbalsta programmas palīdzību tiks stiprināta un pilnveidota zināšanu pārneses sistēma, sekmējot ciešāku, ilgtermiņa pētniecības un uzņēmējdarbības sektora sadarbību, vienlaikus tiks turpināts atbalsts arī inovāciju attīstībai un jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei. Svarīgi, ka ar mērķi sekmēt inovāciju pieaugumu visā Latvijā, ar atbalsta programmu neizdalīsim kādu konkrētu reģionu, bet gan sniegsim iespēju attīstīt pētnieciskos projektus to ideju autoriem visā Latvijā” norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 26 548 890 eiro. Programmu ieviesīs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Programmas ietvaros finansējums tiks novirzīts:

 • inovāciju vaučeriem sīkiem (mikro) maziem un vidējiem komersantiem;
 • jaunuzņēmumiem augsti kvalificētu darbinieku piesaistei;
 • inovatīvā iepirkuma ietvaros izstrādātiem jauniem produktiem un to komercializācijai.

LIAA programmas ietvaros nodrošinās arī dažādas aktivitātes, kas saistītas ar sadarbības veicināšanu starp pētniecības organizācijām un komersantiem un Latvijas tēla veidošanai ārvalstīs inovāciju jomā.

Plānots, ka programmas ietvaros tiks atbalstīti vismaz 200 komersanti, kas attīsta savus biznesa vai komercializācijas projektus, izstrādāti 100 jauni produkti ar augstu pievienotu vērtību, izstrādāti vismaz 5 inovatīvā iepirkuma risinājumi, piesaistīti 120 augsti kvalificēti darbinieki jaunuzņēmumiem, kā arī atbalstītajos komersantos eksporta apjoms pieaugs vismaz par 150 milj. eiro pēc programmas pabeigšanas. Līdz ar programmas ieviešanu inovācijās tiks ieguldīti vismaz 30 milj. eiro no valsts un privātā sektora finansējuma.

Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti vaučeru atbalstā varēs saņemt līdz 25 000 eiro, savukārt inovatīvā iepirkuma gadījumā komersanti varēs saņemt līdz 50 000 eiro. 

Vienlaikus, šobrīd Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju strādā pie grozījumiem Zinātniskās darbības likumā. Pēc to stāšanās spēkā tiks nodrošināts atbalsts pētniecības organizācijām komercializācijas nodrošināšanai. Pēc likumprojekta apstiprināšanas, kopējais finansējums atbalsta programmas ietvaros tiks sadalīts sekojoši – 30% pētniecības organizācijām un 70% komersantiem.

Līdz 2023.gada 30.septembrim, iepriekšējā ES struktūrfondu plānošanas perioda Tehnoloģiju pārneses atbalsta programmas ietvaros, LIAA kopumā ir noslēgusi 375 inovāciju vaučeru projektu līgumus jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei un attīstībai. Vienlaikus programmas ietvaros nodrošināts atbalsts arī pētniecības ideju komercializācijai, kopumā apstiprinot 101 projektu. 

Detalizēti ar MK apstiprināto Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumiem var iepazīties vienotajā Tiesību aktu portālā.

Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti Tehnoloģijas un iekārtas

Valsts datu aprite kļūst ērtāka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2023. gada 31. oktobrī – Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātais noteikumu projekts “Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas noteikumi”, ar ko nosaka Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas (DAGR) darbības kārtību. 

Ministre Inga Bērziņa: “Ar šo iniciatīvu panākts būtisks progress valsts datu aprites kārtībā, kuru turpmāk nodrošinās Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma, veicinot ātru un elastīgu datu aprites procesu valsts pārvaldes ietvarā. Dati un to pārvaldība ir nozīmīgs resurss, kas ikdienā ļauj vērtēt, analizēt un pieņemt datos balstītus lēmumus dažādās nozarēs un jomās. VARAM turpinās iesākto darbu, lai datu apmaiņa un pārvaldība būtu vienkārša ne tikai starp valsts iestādēm, bet arī iesaistītajam privātajam sektoram.” 

DAGR mērķis ir vienkāršot un būtiski paātrināt valsts būtisko datu izplatīšanu valsts pārvaldes iekšienē, pašvaldībām un tautsaimniecības vajadzībām. DAGR nodrošinās iespēju ministrijām un iestādēm fokusēties uz pārvaldības un kvalitātes jautājumiem, mazinot tehniskās rūpes par datu izplatīšanu, vienlaikus būtisko datu saņēmējiem būs pieejama valsts datu “vienas pieturas aģentūra”. 

Praktiski tas nozīmē, ka valsts pārvaldes iestādēm būs pieejama centralizēta datu izplatīšanas platforma, izmantojot kuru datu devēju iestādes varēs nodot datus citām iestādēm, bet datu saņēmēji – standartizētā un augstas pieejamības režīmā piekļūt datiem, kurus tiem datu devēji darīs pieejamus. Būtiskākie ieguvumi: datu devējiem tiks būtiski samazināts administratīvais slogs datu saslēgumiem, jaunu datu izplatīšanu būs iespējams uzsākt ātrāk un vienkāršāk, tiks atslogota iestāžu IT infrastruktūra, savukārt datu saņēmējiem visi būtiskie valsts reģistru dati būs pieejami vienkopus, jaunas datu apmaiņas būs iespējams ieviest būtiski ātrāk. 

Noteikumu projekts nosaka, ka DAGR pārzinis būs Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), kas tai skaitā nodrošinās platformas datu arhitektūru vadlīniju izstrādi un arhitektūras uzturēšanu; datu avotu kartēšanu ar mērķi nodrošināt datu kvalitāti, monitoringu, darbības un citas atbalsta funkcijas. Savukārt, datu devēja iestāde ir tā, kura pilnībā pārvaldīs un autorizēs datu nodošanu citām iestādēm un organizācijām. DAGR kļūst par tehnisko atbalsta instrumentu to paveikt ātrāk un efektīvāk.  

Jau šobrīd, DAGR ieviešanas laikā tiek nodrošināta arī pirmo valsts reģistru pieslēgšana. Līdz gada beigām DAGR nodrošinās tādu valsts reģistru datu izplatīšanu kā Valsts izglītības informācijas sistēmas dati, Fizisko personu reģistrs, Uzņēmumu reģistra pārziņā esošie reģistri, Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēma, Valsts adrešu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes informatīvā sistēma, Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas sistēma (SOPA), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāreņu apliecību informācijas sistēma, Goda ģimenes apliecību reģistrs. 

Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam ietver būtisku sadaļu attiecībā uz datu pārvaldību tajā skaitā vienotas datu pārvaldības platformas izveidošanu. Pamatnostādnēs VARAM ir secinājusi, ka līdz šim Latvijā datu pārvaldība publiskajā sektorā ir bijis katras organizācijas iekšējs process, kas nav savstarpēji harmonizēts, kā arī datu pārvaldība nav aktualizēta politikas plānošanas dokumentos. Ieviešot vienotus valsts pārvaldes datu dzīvescikla pārvaldības principus, tiktu sekmēts gan ikvienas organizācijas iekšējais datu pārvaldības process, gan datu apmaiņa kā valsts sektorā, tā arī starp valsts un privāto sektoru, tādējādi sekmējot starpinstitūciju sadarbību un datu atkalizmantošanu. 

Lai rastu šodienas un nākotnes datu patēriņa vajadzībām atbilstošas kvalitātes datu pieejamības pakalpojumu, Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda projekta “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma” ietvarā tiek izstrādāta Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR) ar mērķi veicināt informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošanu valsts pārvaldē. 

Prezentācija 

Kategorijas
Pētniecība un izstrāde Tehnoloģijas un iekārtas

OECD uzsāk Latvijas tirgus uzraudzības un intelektuālā īpašuma sistēmu izpēti

Ekonomikas munistrija

No 9. līdz 12. oktobrim vizītē Latvijā atradīsies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pārstāvji, lai sāktu darbu pie Latvijas tirgus uzraudzības un intelektuālā īpašuma sistēmu izpētes. Pētījuma projekta noslēgumā OECD izstrādās rekomendācijas šo jomu darbības uzlabošanai un nepieciešamajām reformām tajās.

Tirgus uzraudzības galvenais mērķis ir aizsargāt patērētājus no riskiem un apdraudējumiem viņu dzīvībai, veselībai un finansēm, ko nodrošina efektīvi funkcionējoša tirgus uzraudzības sistēma un visu iesaistīto pušu sekmīga pienākumu izpilde. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt, lai produkti ES vienotajā tirgū būtu droši un atbilstu prasībām. Šī mērķa veiksmīgai īstenošanai nepieciešama riska izvērtējumā un datos balstīta pieeja, kā arī profesionālo uzraugošo iestāžu optimālā darbība.

Šonedēļ, vizītes laikā OECD eksperti tiksies ar daudzajām Latvijas tirgus uzraudzībā iesaistītajām iestādēm, atbildīgajām ministrijām un nevalstiskā sektora pārstāvjiem, lai gūtu padziļinātu izpratni par pašreizējo Latvijas tirgus uzraudzības sistēmu, tās izaicinājumiem, kā arī novērtētu esošo sistēmu un izstrādātu priekšlikumus darbības uzlabošanai. Vairāk par esošo tirgus uzraudzības politiku un mērķiem, kā arī iesaistītajām uzraudzības institūcijām var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Tāpat arī Intelektuālā īpašuma jomā projekta mērķis ir sniegt atbalstu Latvijai intelektuālā īpašuma ekosistēmas uzlabošanā, stiprināt intelektuālā īpašuma izmantošanu, stimulēt inovācijas un uzlabot uzņēmumu, īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), konkurētspēju. Latvijā ir jāpilnveido intelektuālā īpašuma pārvaldības mehānismi un tīkli, lai veicinātu jaunradi un inovācijas, aizsargātu investīcijas un palielinātu MVU konkurētspēju. Projekta uzsākšanas pasākuma ietvaros intelektuālā īpašuma jomas pārstāvji tiksies ar OECD ekspertiem, lai detalizēti pārrunātu projekta turpmāko gaitu.

OECD eksperti uzsāk izpēti strukturālo reformu atbalsta instrumenta projekta “Efektīvākas un iedarbīgākas tirgus uzraudzības un intelektuālā īpašuma sistēmas izveide Latvijai” (Building a More Effective and Efficient Market Surveillance and Intellectual Property System for Latvia) ietvaros. Projektu paredzēts īstenot divās daļās – pētot Latvijas tirgus uzraudzības un intelektuālā īpašuma sistēmas. Rezultātā tiks sagatavoti priekšlikumi reformām abās jomās. Kopējais projekta īstenošanas periods ir 24 mēneši, un tas tiek īstenots Eiropas Komisija Strukturālo reformu atbalsta instrumenta projekta ietvaros.

Kategorijas
Tehnoloģijas un iekārtas

Atkārtota sabiedriskā apspriešana par valsts atbalsta programmu “Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai”

Satiksmes ministrija

Ņemot vērā Eiropas Komisijas 31. janvāra 2023. gada paziņojumu “Pamatnostādnēs par valsts atbalstu platjoslas tīkliem” (2023/C 36/01) 82.punktu, Satiksmes ministrija uzsāk atkārtotu sabiedrisko apspriešanu par valsts atbalsta programmu “Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai”. Satiksmes ministrija lūdz līdz 2023. gada 31. maijam:

– izteikt piezīmes par plānoto valsts intervenci, tās struktūru un galvenajām iezīmēm;

– iesniegt pamatotu informāciju par to tīkliem, kuri atrodas vai kurus ticami plānots ierīkot mērķa teritorijā līdz 2025. gada 31. decembrim (gadījumā, ja informācija jau iesniegta Satiksmes ministrija 2023. gada aprīlī, atkārtoti to nav nepieciešams iesniegt).

Sūtīt informāciju uz e-pastu sakari@sam.gov.lv.ap_papildinformacija_lv_via_baltica_0.docx
vap_pamatforma_lv_via_baltica_0.docx
9.pielikums_piesledzamas_bazes_stacijas.xlsx
8.pielikums_jauni_torni.docx
7.pielikums_via_baltica_marsruts.png
6.pielikums_via_baltica_autocels.png
5.pielikums_piekluves_pakalpojumi_tarifi_25042023.docx
4.pielikums_anotacija_ex_ante_via_baltica.docx
3.pielikums_noteikumu_projekts_via_baltica.docx
2.pielikums_tehniskas_prasibas.pdf
1.pielikums_saisinajumi.docx

Kategorijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Tehnoloģijas un iekārtas

Kiberdrošība uzņēmumiem: noderīgi padomi un eksperta viedoklis

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Laikā, kad teju katru dienu iespējams dzirdēt par dažādiem krāpšanas mēģinājumiem, kuru rezultātā gan privātpersonas, gan uzņēmumi zaudē ievērojamas naudas summas vai sensitīvu informāciju, kiberdrošība ir īpaši aktuāls temats. Šogad kiberuzbrukumi Latvijā ir palielinājušies trīskārtīgi, salīdzinot ar pagājušo gadu, un tie kļūst arvien advancētāki.

Raksta ietvaros ar savu viedokli par šo tēmu dalās pieredzējušais kiberdrošības speciālists Madars Balodis, kurš ir CERT DEG biedrs, atvaļinājusies militārpersona – radio sakaru, kiberdrošības un elektroniskās karadarbības speciālists, un šobrīd vada kiberdrošības uzņēmumu, kas specializējas ielaušanās testu veikšanā.

Kas ir kiberdrošība un kiberuzbrukumi?

Kiberdrošība sevī ietver tehnoloģiju, procesu un darbību kopumu, kas palīdz aizsargāt ierīces, programmas, datus un tīklus no uzbrukumiem, bojājumiem un neautorizētas piekļuves. Kiberuzbrukumi var radīt dažāda veida problēmas – gan uzņēmējdarbības traucējumus un dīkstāvi, gan ievērojamus finansiālus zaudējumus un sabojātu reputāciju.

 

Izplatītākās kiberuzbrukumu metodes ir:

 • ļaunatūra jeb ļaunprogrammatūra (Malware);
 • pikšķerēšana (Phishing);
 • izspiedējprogrammatūra (Ransomware) un Wi-Fi noklausīšanās (Wi-Fi Eavesdropping);
 • sociālā inženierija (Social engineering);
 • robotu jeb botu tīkli (Botnet) un iekšējais apdraudējums;
 • iejaukšanās biznesa sarakstē (Business Email Compromise / BEC).

Ļoti aktuāla ir kļuvusi tieši sociālā inženierija. Madars Balodis par šo iedarbīgo krāpnieku metodi stāsta: “Sociālā inženierija ir uzbrukums, kurā ļaundari izmanto psiholoģisku manipulāciju, lai iegūtu piekļuvi informācijai, sistēmai vai tīklam. Šo pieeju bieži izmanto kiberuzbrukumiem, un tā var apdraudēt gan personisko, gan uzņēmuma datu drošību. Lai no šī uzbrukuma izvairītos, ir svarīgi saprast, ka sociālie tīkli un internets nav privāta vide, un tajos var būt cilvēki, kuri cenšas izmantot jūsu uzticību un informāciju. Tāpēc jābūt uzmanīgiem, nepieciešams attīstīt kritisko domāšanu, kura mums jau laicīgi var palīdzēt identificēt potenciālos uzbrukumus. Jāizvairās atvērt apšaubāmus e-pastus, atzvanīt svešiem numuriem vai atbildēt nezināmiem SMS, kā arī jāpārdomā, ko publicējam publiskajā telpā un ar kādām ziņām dalāmies.”

Uzņēmējdarbībā kiberdrošībai ir īpaši liela loma

Ikvienam no mums gan sadzīvē, gan uzņēmuma ietvaros ir būtiski telefonos, datoros un citās viedierīcēs izmantot kvalitatīvu un uzticamu antivīrusa programmu, kā arī regulāri atjaunināt ierīces operētājsistēmu, programmatūru un lietotnes. E-pastam un citām lietotnēm, kur tiek izmantota sensitīva un svarīga informācija, jāizmanto divpakāpju verifikācija, un būtiska ir drošu paroļu izmantošana, kā arī regulāra to nomaiņa. Izvairīties vajadzētu no pieslēgšanās publiskiem Wi-Fi tīkliem, bet svarīgākos failus jādublē.

Uzņēmumos kiberdrošībai jāpievērš pastiprināta uzmanība, ņemot vērā, cik ievērojami var būt zaudējumi. Parūpēties nepieciešams par:

 • interneta un citu datortīklu drošību;
 • lietotņu un programmatūras drošību un regulāriem atjauninājumiem;
 • galapunktu (Endpoint) drošību;
 • datu drošību;
 • identitātes menedžmentu (Identity management);
 • datubāžu un infrastruktūras drošību;
 • mākoņservisu drošību;
 • datoru, viedtālruņu un citu ierīču drošību.

Būtiski arī izstrādāt konkrētu rīcības plānu gadījumiem, kad piedzīvots kiberuzbrukums, datu noplūde vai cita veida problēmas. Svarīgi, lai kiberdrošības risinājumi ietvertu aizsardzību ne tikai pašām svarīgākajām komponentēm – ņemot vērā krāpnieku arvien rafinētākās metodes, jāparūpējas par ikvienu aspektu.

Eksperta viedoklis: bez regulārām un daudzpusīgām apmācībām neiztikt

Madars Balodis ir pārliecināts – lai aizsargātu uzņēmumus no kiberuzbrukumiem, ir jāievieš drošības politika, kas ietver regulāru darbinieku apmācību par drošības risinājumiem un ierobežojumiem. Šādas apmācības var ietvert, piemēram, informāciju par parolēm un to drošības prasībām, drošības uzstādījumiem datoros, datu drošības prasībām un aizsardzības stratēģijām. Turklāt ieteicams izmantot dažādas tehnoloģijas, piemēram, antivīrusu programmatūru, kas aizsargās pret vīrusiem un citām kaitīgām programmām, kā arī tīkla monitorēšanu, kas uzrauga un fiksē neparastu aktivitāti tīklā un var brīdināt par aizdomīgām darbībām un ātru reaģēšanu uz to.

Eksperts arī pauž viedokli, ka uzņēmumiem ir nepieciešams izmantot kiberdrošības konsultāciju pakalpojumus, kas nodrošina informāciju par pašreizējo kiberdrošības situāciju un sniedz speciālistu atbalstu risku novērtēšanā un aizsardzības stratēģijas izstrādē. Ieteicams arī apmeklēt kiberdrošības konferences un seminārus, lai uzzinātu par jaunākajiem notikumiem un risinājumiem kiberdrošības jomā. Var sekot CERT un citu iestāžu/personu ziņojumiem un ieteikumiem, piemēram, Valsts policijai, drošības speciālistiem, u. c.

“Visbeidzot – ir svarīgi apzināties, ka kiberdrošība nav vienreizējs, bet gan dinamisks un mainīgs process, kas jāuztur un jāatjauno regulāri. Uzņēmumiem vajadzētu izstrādāt drošības plānus, kas ietver risku novērtēšanu, aizsardzības stratēģiju un regulāru pārskatu veikšanu, lai novērtētu drošības stāvokli un identificētu jebkādas problēmas”, rezumē Balodis.

Kategorijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Remonta un apkopes pakalpojumi Tehnoloģijas un iekārtas Uzņēmējdarbība

Konkurences padome atļauj SIA “Latvijas Mobilais Telefons” iegādāties uzņēmumus, kas sniedz elektroierīču remonta pakalpojumus

Konkurences padome

17. februārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA “Latvijas Mobilais Telefons” iegūt vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār vairākiem uzņēmumiem, kas sniedz sadzīves tehnikas un elektroierīču remonta pakalpojumus. KP nekonstatēja, ka SIA “Latvijas Mobilais Telefons” apvienošanās ar SIA “ELEKTRONIKA-SERVISS”, SIA “ServiceNet LV”, AS “Speleta” un OÜ “ServiceNet EE” radītu būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

SIA “Latvijas Mobilais Telefons” un ar to saistīto sabiedrību pamatdarbība ir dažāda veida telekomunikāciju pakalpojumi, piemēram, mobilie balss telefonijas pakalpojumi, mobilie un fiksētie datu pārraides pakalpojumi, kā arī telekomunikāciju iekārtu un elektroiekārtu mazumtirdzniecība un remonta pakalpojumi. Savukārt SIA “ELEKTRONIKA-SERVISS”, SIA “ServiceNet LV”, AS “Speleta” un OÜ “ServiceNet EE” nodarbojas ar mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu, sadzīves elektronisko iekārtu, kā arī datoru un perifēro iekārtu remontu, līdz ar to šajos tirgos sabiedrību darbība pārklājas.

Tādejādi apvienošanās dalībnieku apvienošanās rezultātā tiek ietekmēts sadzīves tehnikas un elektroierīču remonta pakalpojumu tirgus. Izvērtējot uzņēmumu sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis ietekmētajos tirgos Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.

Kategorijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Tehnoloģijas un iekārtas

Uzņēmumu digitalizācijas atbalsta programmas tiks atklātas 22. februārī

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Digitalizācija šodien ietekmē visas ekonomikas nozares un maina mūsu dzīvi, darbu un saziņu. Digitalizācijas jautājumus īpaši aktualizēja Covid-19 pandēmija, apliecinot, cik aktuāla gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem ir spēja adaptēties un izmantot digitālos pakalpojumus, rīkus un piemēroties mainīgajiem apstākļiem kopumā. Tādēļ Atveseļošanas fonda ietvaros kā viena no Ekonomikas ministrijas (EM) galvenajām prioritātēm definēta atbalsts uzņēmējdarbības digitālajai transformācijai, kā arī digitālo pakalpojumu un nepieciešamo spēju un prasmju attīstībai.

Šā gada 22. februārī tiks atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai – komersanti varēs vērsties pie viena no Eiropas digitālās inovācijas centriem (EDIC) – Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera vai Latvijas Digitālā akseleratora, saņemt konsultācijas, veikt sākotnējo digitālā brieduma testu, un tālāk arī saņemt digitālās attīstības ceļa karti un pieteikties valsts atbalstam – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vaučeriem vai Altum aizdevumiem ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai.

Pirmo trīs digitalizācijas programmu atklāšanas pasākums notiks š.g. 22. februārī plkst. 11.00, biroju un kopstrādes telpu kompleksā “TEIKUMS”, Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 74, zālē “MINOX”, ēkas “TEODORS” 14. stāvā.

Interesentus aicinām sekot pasākuma tiešraidei šeit: https://www.facebook.com/events/502169085401379  

Atklāšanas pasākumā informēsim par pieejamo un arī tuvākajā nākotnē plānoto atbalstu uzņēmējdarbības digitalizācijas veicināšanai, kā arī iepazīstināsim ar atbalsta programmu būtību un ieviesējinstitūcijām. Pasākuma otrajā daļā notiks komersantu diskusija, kurā tie gan dalīsies līdzšinējā pieredzē, gan iepazīstinās ar plānotajiem pasākumiem digitalizācijas paaugstināšanai savos uzņēmumos.

Atklāšanas pasākumā piedalīsies ekonomikas ministre Ilze Indriksone, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre, Eiropas digitālās inovācijas centru vadītāji, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Altum un Ekonomikas ministrijas vadošās amatpersonas, kā arī komersanti.

Kā informēts iepriekš, uzņēmumu digitālās transformācijas sekmēšanai EM kopumā izstrādās piecas jaunas Atveseļošanas fonda atbalsta programmas. Š.g. 22. februārī tiks atklātas trīs atbalsta programmas:

 1. “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt Eiropas Savienības vienotajā tīklā ietilpstošus Eiropas digitālās inovācijas centrus (EDIC), sekmējot vienotu un koordinētu atbalsta ekosistēmu digitālās transformācijas veicināšanai. Eiropas Digitālās inovācijas centri sniegs atbalstu, lai paaugstinātu uzņēmumu un sabiedrības izpratni par digitālo transformāciju, iepazīstinātu ar digitālās transformācijas iespējām komercdarbībā un digitālas un inovatīvas publiskās pārvaldes veicināšanai.
 2. “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai”, kuras ievaros komersantiem būs pieejams Altum atbalsts aizdevuma ar kapitāla atlaidi veidā komersantu digitālās transformācijas veicināšanai;
 3. “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā”, kuras ietvaros komersantiem būs pieejams LIAA atbalsts vaučeru veidā jaunu programmatūru un iekārtu ieviešanai uzņēmumos, nodrošinot iekšējo procesu digitalizāciju komercdarbībā un produktivitātes paaugstināšanā.

Šogad uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšanai vēl plānots valdībā apstiprināt divas atbalsta programmas:

 1. “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība”, kuras mērķis būs pilnveidot Latvijas sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu digitālās prasmes, tai skaitā prasmes, kas sekmētu eksporta veicināšanu, augsta līmeņa digitālās pārvaldības prasmes uzņēmumu vadības līmenī un prasmes digitālo tehnoloģiju izmantošanai dažādos uzņēmējdarbības procesos;
 2. “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā”, kuras mērķis būs sniegt grantus jaunu digitālu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu izstrādei, lai palielinātu privātos pētniecības un attīstības izdevumus, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus.
Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Tehnoloģijas un iekārtas

Tehnoloģiju prototipu izstrādei iespēja saņemt atbalstu līdz 15 tūkstošiem eiro

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina tehnoloģiski ietilpīgu biznesa ideju autorus pieteikties Tehnoloģiju biznesa centra (TBC) prototipēšanas programmā “PROTOTECH”, lai saņemtu atbalstu līdz 15 tūkstošiem eiro zinātņietilpīgu tehnoloģiju prototipu izstrādei.

Līdz šim “PROTOTECH” programmā atbalstu guvuši jau 15 biznesa ideju autori. Arī šajā uzsaukumā plānots atbalstīt vismaz 15 prototipus. “Tā ir lieliska iespēja kā attīstīt un testēt iepriekšējās iestrādes, jo atbalsta intensitāte šajā programmā sasniedz 100%. Tas nozīmē, ka dalībai programmā nav nepieciešams savs līdzfinansējums. Līdz ar to programma ir īpaši piemērota arī biznesa ideju autoriem, kuri sper tikai savus pirmos soļus zinātņietilpīgu tehnoloģiju attīstībā,” uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns. 

Vaicājot “PROTOTECH” pirmā uzsaukuma dalībniekam Ģirtam Ozoliņam un SIA “Grindclaw” līdzdibinātājam iemeslu, kas mudinājis pieteikties programmai, viņš atbild: “PROTOTECH programmai pieteicos, jo vēlējos veikt padziļinātus mūsu produkta medicīniskos testus Rīgas Stradiņa universitātē, taču pietrūka pašu līdzekļi šo testu veikšanai. Pateicoties šiem testiem, mēs guvām apliecinājumu tam, ka mūsu ergonomiskais cimds e-sporta atlētiem tiešām strādā un palīdz izvairīties no locītavu pārslodzes, un ar to saistītām traumām, spēlējot datorspēles. Šādi testi pozitīvi ietekmēs mūsu produkta vērtību klientu acīs un paver iespējas veiksmīgai biznesa attīstībai”.

LIAA Tehnoloģiju biznesa centra programma “PROTOTECH” ir veidota sadarbībā ar Latvijas universitātēm un tā piedāvā iespēju sen lolotām idejām tapt par prototipiem, kurus var realizēt  labi aprīkotās laboratorijās, ar pieredzējušu mentoru atbalstu, tādā veidā, straujāk virzoties uz mērķi, radīt pasaulē pieprasītus produktus ar augstu eksportspēju. Programma ir īpaši piemērota jaunajiem profesionāļiem, zinātniekiem vai studentiem, kuriem ir iestrādes tehnoloģiski augstu attīstītu produktu veidošanā. Būtisks nosacījums atbalsta saņemšanai būs arī projekta komandas faktoram.

Pretendenti jaunu produktu vai pakalpojumu prototipu izstrādei tiks vērtēti pēc tādiem kritērijiem kā pārstāvētās tehnoloģiju nozares atbilstība viedajām specializācijām un ražošanas nozares tehnoloģiskajai intensitātei, pretendenta idejas novitāte, pretendenta idejas atbilstība ilgtspējīgas attīstības principiem, tehnoloģiju gatavības līmenis (TRL), produkta komerciālais potenciāls, produkta testēšanas iespējas, kā arī, komandas kopējā kompetence.

Pieteikumus atbalsta saņemšanai var iesniegt no 2023. gada 15. februārim līdz 10. martam platformā PROTOTECH 2.0. – atbalsts produktu vai tehnoloģiju prototipu izstrādei un attīstībai. gan fiziskas, gan juridiskas personas. Otrajā uzsaukumā plānots atbalstīt vismaz 15 prototipu izstrādi, nepārsniedzot kopējo pieejamo finansējumu 225 tūkstošus eiro. 

Informatīvs tiešsaistes pasākums par TBC atbalstu prototipēšanai un sadarbības partneru piedāvājumu notiks 21. februārī plkst. 16:00 un tam varēs sekot līdz LIAA Facebook kanālā, bet ierakstā to būs iespēja noskatīties LIAA Youtube kontā.

Konsultācijas par savu produktu vai pakalpojumu idejas atbalsta saņemšanas iespējamību jau ir uzsāktas kopš 11. janvāra un tām līdz uzsaukuma beigām var pieteikties platformā Konsultācija – prototipa izstrādes atbalstam | business.gov.lv – Valsts platforma biznesa attīstībai.

Sadarbības līgumi par prototipu izstrādi ir noslēgti ar oficiālajiem projekta partneriem – Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti, taču prototipu var izstrādāt arī cita pētniecības institūcija, ar atbilstošu specializāciju un kompetenci, ņemot vērā tās tehniskās iespējas un kapacitāti.

TBC darbojas kā sadarbības platforma sekmīgai inovāciju komercializācijai, akcentu liekot uz sadarbību starp tehnoloģiski intensīvo nozaru jaunuzņēmumiem, inovatīvu ideju autoriem, pētniekiem un prototipēšanas laboratorijām, kā arī, inovāciju un jaunuzņēmumu atbalstītājiem. Līdz 2024. gada 30. aprīlim TBC plāno piesaistīt vismaz 98 biznesa ideju attīstītājus apmācībām un sniegs atbalstu vismaz 30 prototipu izstrādei.

TBC finansē Norvēģijas finanšu instruments un tas iekļaujas LIAA Biznesa inkubatoru struktūrā. Iniciatīvas mērķis ir sniegt atbalstu jaunajiem potenciālajiem uzņēmējiem, lai veicinātu biznesa ideju attīstību. Sadarbībā ar augstskolām, centrā tiks sniegts atbalsts pētniecībai, ideju attīstībai, prototipēšanai un Latvijas zinātnes sasniegumu pārvēršanai konkurētspējīgos uzņēmējdarbības projektos.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Nozares Tehnoloģijas un iekārtas

Rīga investēs pašvaldības informācijas tehnoloģiju risinājumu attīstībā

Rīgas dome

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (RDA) izsludinājusi atklātu konkursu “Pašvaldību vienotās IKT platformas attīstība un esošo informācijas sistēmu RDVIS un PKIP uzturēšana”. Tādējādi īstenojot jaunu pieeju publiskā sektora sistēmu attīstībā, organizējot programmatūras izstrādi ar vairākiem piegādātājiem un nodrošinot pasūtītāja koordinētu, kopēju izstrādes vidi.

Iepirkums organizēts divās daļās. Par pirmo daļu plānots noslēgt vispārīgo vienošanos ar vairākiem piegādātājiem, kuriem tiks pasūtīti neatkarīgu risinājumu attīstības darbi. Savukārt iepirkuma otrajā daļā tiks izvēlēts viens piegādātājs, ar kuru tiks noslēgts līgums par jau esošo risinājumu uzturēšanu un pilnveidojumiem. Līgumi par katru no iepirkuma daļām tiks slēgti uz četriem gadiem.

Publiskajā sektorā šī ir jauna pieeja informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) iepirkumiem, un Rīgas pašvaldība ir pirmā publiskā iestāde Latvijā, kas to plāno izmantot. Iepirkums paredz slēgt vispārīgo vienošanos ar līdz pieciem pretendentiem, kuri visi turpmāk varēs piedalīties konkursos par jaunu moduļu un sistēmu attīstību.

Šādā veidā Rīgas pašvaldība cer piesaistīt plašāku loku ar mūsdienīgiem un konkurētspējīgiem IT uzņēmumiem, kuriem ir pieredze darbā ar šādiem sistēmu attīstības projektiem.

Iepirkums paredz investīcijas 10 miljonu eiro apjomā jaunu Rīgas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu attīstībā turpmāko četru gadu laikā. Esošo sistēmu RDVIS un PKIP, kuras apvieno vairākus desmitus lietotņu, uzturēšanai un attīstībai uz četriem gadiem paredzēti 15 miljoni eiro. Šī ir pirmā reize, kad pašvaldība izsludina tik apjomīgu informācijas tehnoloģiju publisko iepirkumu. Iepriekš lielākie līgumi par sistēmu uzturēšanu un attīstību tika slēgti ierobežotas konkurences apstākļos.

Izsludinātais iepirkums ir daļa no plašākas RDA digitālās transformācijas stratēģijas – veidot modernus un lietotājiem ērtus digitālos produktus, kurus izmantos gan pašvaldības darbinieki, gan rīdzinieki.

Pārmaiņas pašvaldības pieejā tās pārraudzībā esošo IKT resursu attīstībai un uzturēšanai ievadīja 2022. gadā veiktā reorganizācija, kuras rezultāta tika izveidota Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra”. Reorganizācijas mērķis ir attīstīt modernas IKT pārvaldības metodes Rīgas domē, tai skaitā izmantojot Agile pieeju jaunu sistēmu izstrādē.

Kategorijas
Būvniecība un nekustamais īpašums Tehnoloģijas un iekārtas

Autoceļa “Via Baltica” 5G optisko šķiedru kabeļu tīklu infrastruktūras izbūvei Latvijā plāno atvēlēt 7,339 miljonus eiro

LETA

Autoceļa “Via Baltica” 5G optisko šķiedru kabeļu tīklu infrastruktūras projektēšanas darbiem un būvdarbiem Latvijas teritorijā plānots atvēlēt 7,339 miljonus eiro, paredz VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) izsludinātais iepirkums.

LVRTC izsludinājis iepirkumu “”Via Baltica” 5G optisko šķiedru kabeļu tīklu infrastruktūras projektēšanas darbu un būvdarbu veikšana “Via Baltica” (E67) Latvijas teritorijā”.

Iepirkuma nolikumā, kas pieejams Elektroniskajā iepirkumu sistēmā “eis.lv”, teikts, ka iepirkuma priekšmets ir optisko šķiedru kabeļu tīklu infrastruktūras projektēšanas darbu un būvdarbu veikšana “Via Baltica” transporta koridorā autoceļa Latvijas teritorijā posmā Grenctāle-Bauska-Rīgas apvedceļš (Salaspils)-Ainaži, pieslēdzot mobilo sakaru komersantu bāzes stacijas un no jauna izbūvējamos LVRTC torņus optisko šķiedru kabeļu tīklam.

Darbu izpildes pasūtījuma līgumi ietver optisko šķiedru kabeļu tīkla infrastruktūras, tostarp optisko šķiedru kabeļu, kabeļu kanalizācijas un kabeļu kanalizācijas pievadu projektēšanu, kā arī optisko šķiedru kabeļu tīkla infrastruktūras būvdarbus, iekļaujot ierīkošanas darbus – optisko kabeļu ieguldīšanu un montāžu un izbūvētās optisko šķiedru kabeļu tīkla infrastruktūras nodošanas ekspluatācijā darbus, tostarp nepieciešamās izpilddokumentācijas un mērījumu sagatavošanu.

Līgums sadalīts trijās daļās – Limbažu un Saulkrastu novads, kur līgumcena paredzēta līdz 2,847 miljoniem eiro, Ādažu, Ropažu, Salaspils novads un Rīga, kur līgumcena paredzēta līdz 2,186 miljoniem eiro, un Ķekavas, Olaines un Bauskas novads, kur līgumcena paredzēta līdz 2,306 miljoniem eiro.

Limbažu un Saulkrastu novados paredzēts izbūvēt orientējoši 17 pievadus uz mobilo sakaru operatoru bāzes stacijām, bet Saulkrastu novadā – orientējoši piecus pievadus uz mobilo sakaru operatoru bāzes stacijām. Tāpat paredzēts izbūvēt pievadus sešiem jaunbūvējamiem LVRTC torņiem.

Izbūvējamā optisko šķiedru kabeļu tīkla infrastruktūras aptuvenais garums Limbažu un Saulkrastu novadu teritorijās ir 92,1 kilometrs, no kuriem pamattrases garums ir apmēram 81,5 kilometri, bet pievadi mobilo sakaru operatoru bāzes stacijām – apmēram 10,6 kilometriem.

Ādažu novadā plānoti pieci pievadi uz mobilo sakaru operatoru bāzes stacijām, Ropažu novadā un Rīga – 10 pievadi uz mobilo sakaru operatoru bāzes stacijām, bet Salaspils novadā un Rīgā – seši pievadi uz mobilo sakaru operatoru bāzes stacijām. Tāpat paredzēts pievads vienam jaunbūvējamam LVRTC tornim.

Izbūvējamā optisko šķiedru kabeļu tīkla infrastruktūras aptuvenais garums šajā iepirkuma daļā ir 72,3 kilometri, no kuriem pamattrases garums ir apmēram 51,3 kilometri, bet pievadi mobilo sakaru operatoru bāzes stacijām – 21 kilometrs.

Savukārt Ķekavas novadā plānoti pieci pievadi uz mobilo sakaru operatoru bāzes stacijām, Olaines novadā – viens pievads uz mobilo sakaru operatora bāzes staciju, bet Bauskas novadā 16 pievadi uz mobilo sakaru operatoru bāzes stacijām. Tāpat paredzēti pievadi uz astoņiem jaunbūvējamiem LVRTC torņiem. 

Izbūvējamā optisko šķiedru kabeļu tīkla infrastruktūras orientējošais garums Ķekavas, Olaines un Bauskas novados ir 73,55 kilometri, no kuriem pamattrases orientējošais garums ir 55,75 kilometri, jo 15,9 kilometru pamattrase jau ir izbūvēta Bauskas novadā cita projekta ietvaros. Tāpat šajā projekta daļā paredzēti pievadi mobilo sakaru operatoru bāzes stacijām apmēram 17,8 kilometru garumā.

Visu darbu pabeigšanas termiņš ir paredzēts līdz 2025.gada 30.septembrim.
Pretendenti pieteikumus konkursā var iesniegt līdz 2023.gada 9.janvārim.
Iepirkums tiek organizēts projekta “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena “Digitālās infrastruktūras transformācija” investīcijas “Pasīvās infrastruktūras izbūve “Via Baltica” koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai”” ietvaros.