Inovāciju sekmēšanai un tehnoloģiju pārnesei būs pieejami vairāk kā 26 milj.eiro

Ekonomikas ministrija

Ministru kabinets š.g. 7. novembra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto atbalsta programmu uzņēmējiem tehnoloģiju pārneses sistēmu pilnveidošanai. Ar tās palīdzību tiks nodrošināta finansējuma pieejamība komersantiem jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādei, augsti kvalificētu darbinieku piesaistei un inovatīvā iepirkuma izstrādei.

“Šis nenoliedzami ir būtisks papildinājums valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanai. Ar jaunās atbalsta programmas palīdzību tiks stiprināta un pilnveidota zināšanu pārneses sistēma, sekmējot ciešāku, ilgtermiņa pētniecības un uzņēmējdarbības sektora sadarbību, vienlaikus tiks turpināts atbalsts arī inovāciju attīstībai un jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei. Svarīgi, ka ar mērķi sekmēt inovāciju pieaugumu visā Latvijā, ar atbalsta programmu neizdalīsim kādu konkrētu reģionu, bet gan sniegsim iespēju attīstīt pētnieciskos projektus to ideju autoriem visā Latvijā” norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 26 548 890 eiro. Programmu ieviesīs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Programmas ietvaros finansējums tiks novirzīts:

  • inovāciju vaučeriem sīkiem (mikro) maziem un vidējiem komersantiem;
  • jaunuzņēmumiem augsti kvalificētu darbinieku piesaistei;
  • inovatīvā iepirkuma ietvaros izstrādātiem jauniem produktiem un to komercializācijai.

LIAA programmas ietvaros nodrošinās arī dažādas aktivitātes, kas saistītas ar sadarbības veicināšanu starp pētniecības organizācijām un komersantiem un Latvijas tēla veidošanai ārvalstīs inovāciju jomā.

Plānots, ka programmas ietvaros tiks atbalstīti vismaz 200 komersanti, kas attīsta savus biznesa vai komercializācijas projektus, izstrādāti 100 jauni produkti ar augstu pievienotu vērtību, izstrādāti vismaz 5 inovatīvā iepirkuma risinājumi, piesaistīti 120 augsti kvalificēti darbinieki jaunuzņēmumiem, kā arī atbalstītajos komersantos eksporta apjoms pieaugs vismaz par 150 milj. eiro pēc programmas pabeigšanas. Līdz ar programmas ieviešanu inovācijās tiks ieguldīti vismaz 30 milj. eiro no valsts un privātā sektora finansējuma.

Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti vaučeru atbalstā varēs saņemt līdz 25 000 eiro, savukārt inovatīvā iepirkuma gadījumā komersanti varēs saņemt līdz 50 000 eiro. 

Vienlaikus, šobrīd Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju strādā pie grozījumiem Zinātniskās darbības likumā. Pēc to stāšanās spēkā tiks nodrošināts atbalsts pētniecības organizācijām komercializācijas nodrošināšanai. Pēc likumprojekta apstiprināšanas, kopējais finansējums atbalsta programmas ietvaros tiks sadalīts sekojoši – 30% pētniecības organizācijām un 70% komersantiem.

Līdz 2023.gada 30.septembrim, iepriekšējā ES struktūrfondu plānošanas perioda Tehnoloģiju pārneses atbalsta programmas ietvaros, LIAA kopumā ir noslēgusi 375 inovāciju vaučeru projektu līgumus jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei un attīstībai. Vienlaikus programmas ietvaros nodrošināts atbalsts arī pētniecības ideju komercializācijai, kopumā apstiprinot 101 projektu. 

Detalizēti ar MK apstiprināto Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumiem var iepazīties vienotajā Tiesību aktu portālā.