Kategorijas
Māksla, kultūra un atpūta Uzņēmējdarbība

Latvija pievienosies Konvencijai par starptautiskajām izstādēm

Ekonomikas ministrija

2023. gada 28. novembra sēdē Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu starptautiskā līguma apstiprināšanai par Konvenciju par starptautiskajām izstādēm un iesniedza to pieņemšanai Saeimā. Pēc likumprojekta pieņemšanas Latvija varēs pievienoties Konvencijai un kļūs par Starptautiskā Izstāžu biroja (Bureau International de Expositions, turpmāk – BIE) dalībnieci.

BIE ir starpvaldību organizācija, kas uzrauga un regulē pasaules Expo izstāžu organizēšanu kopš 1931. gada. Dalība BIE paplašinās Latvijas iespējas gūt maksimālu rezultātu no dalības Expo izstādēs.

Pievienošanās Konvencijai Latvijai kā BIE dalībvalstij sniegs iespēju balsot par tai labvēlīgu valsti kā nākamo Expo organizētājvalsti, kā arī nodrošina atlaidi paviljona īrei Expo izstādē. Tāpat tā ir iespēja piedalīties un balsot par paviljona operacionāliem jautājumiem un izdevīgāku lēmumu pieņemšanu izstādes norises laikā. 

Neraugoties uz to, ka Latvijas dalība Expo izstādē ir vērtīgs rīks sadarbības veicināšanai ar Japānu, izstāde ir arī milzīga platforma sadarbības tīklu attīstīšanai ar citām Expo 2025 Osaka dalībvalstīm. Expo izstādes piesaista uzņēmējus, lēmumu pieņēmējus un ekspertus, tādēļ parasti paralēli ar Expo izstādes norises pilsētā notiek citas liela mēroga konferences un pasākumi. Tas sniedz papildu iespējas Expo dalībniekiem dibināt jaunus sadarbības kontaktus no dažādām valstīm. Tādejādi Expo 2025 Osaka ir būtisks atbalsts gan eksporta veicināšanai, gan investīciju piesaistei, gan inovāciju projektu, gan jaunu ekosistēmu un vērtību ķēžu veidošanai, vienlaikus tā ir arī iespēja veicināt Latvijas starptautisko atpazīstamību, tai skaitā tālajos eksporta tirgos.

Latvijas dalības nodrošināšanai BIE no Ekonomikas ministrijas budžeta līdzekļiem ik gadu tiks nodrošināts maksājums 9600 eiro apmērā.

Expo izstādes veicina starptautisko ekonomisko un diplomātisko sadarbību, tās ir unikālas platformas publiskai diplomātijai un valsts tēlam, jo dod iespēju dalībvalstīm katrai savā īpašā veidā parādīt savus sasniegumus ekonomikā, tehnoloģijās, kultūrā, sociālajā sfērā un tās ieguldījumu nākotnes izaugsmē. BIE uzrauga 4 veida Expo izstādes: Pasaules Expo, Specializētos Expo, Hortikultūras Expo un Milānas Triennāles. Konvenciju ir parakstījušas 182 pasaules valstis. Expo Osaka 2025 ir pasaules Expo izstāde, kas notiek reizi 5 gados un 2025. gadā norisināsies Osakā, Japānā.

Dalībai “Expo 2025 Osaka” paredzēts veidot kopīgu Baltijas valstu paviljonu, kas sekmēs reģiona atpazīstamību un vienlaikus saglabās katras valsts individualitāti. Baltijas valstis “Expo 2025 Osaka” pārstāvēs Latvija un Lietuva, bet Igaunija lēmusi izstādē nepiedalīties.

Kategorijas
Elektroniskais iepirkums Pašvaldības

Pašvaldību publiskie iepirkumi un “slēptās” cenu aptaujas

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – DELNA”

Katram iedzīvotājam ir nozīmīgi zināt, kā pašvaldības tērē nodokļu maksātāju naudu. Nereti sabiedrībā un politiskajās aprindās izskan viedokļi, ka publisko iepirkumu joma saistāma ar dažādiem krāpšanas riskiem un problēmām. Solījumi pie tā strādāt tiek doti, taču nereti trūkst detalizētas problēmu analīzes un konkrētu risinājumu.

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) šajā rakstā skaidro cenu aptauju veikšanas kārtības iezīmes Latvijas pašvaldībās. Raksta pamatā ir izpēte, kas noslēdzās 2023. gada septembrī. Raksta mērķis ir sniegt ieskatu tajā, kā Latvijas pašvaldības izprot un organizē cenu aptaujas un publicē informāciju gan par cenu aptauju veikšanas kārtību, gan to rezultātā noslēgtajiem līgumiem. Lai fokusētāk aplūkotu situāciju, šoreiz pievērsīsimies preču un pakalpojumu iegādei, bet būvdarbu cenu aptaujas šajā rakstā detalizēti neaplūkojam.

PROBLĒMAS APRAKSTS

Cenu aptauju jautājuma aktualitāte, it īpaši pašvaldībās, saistāma ar faktu, ka Latvijā pašvaldību rīcībā ir ievērojami līdzekļi, ko tās izlieto publiskajos iepirkumos – nepilni 1,5 miljardi eiro 2021. gadā (40% no valsts kopējiem publiskajiem iepirkumiem). Šī iemesla dēļ ir svarīgi apzināties ar publiskajiem iepirkumiem, arī iepirkumiem, kuru veikšanas kārtība nav noteikta PIL – cenu aptaujām – saistītos riskus. Jāatzīmē, ka saprotama pašvaldību vēlme mazāku pirkumu, piemēram, mūzikas instrumentu pašvaldības mūzikas skolai vai solu daudzdzīvokļu mājas pagalmam, iegādi vienkāršot, taupot administratīvos resursus. Tomēr summa, ko gada laikā veido cenu aptaujas un attiecīgi šādi mazāki pirkumi, var sastādīt vairākus miljonus, tādēļ ir nepieciešams nodrošināt publiski pieejamu informāciju sabiedrībai, kas ļautu iepazīties – kā tiek tērēti pašvaldību resursi.

KAS IR CENU APTAUJA

Šajā rakstā pēc vērtības secīgi izdalāmas trīs iepirkumu kategorijas – cenu aptaujas, zemsliekšņa iepirkumi un iepirkumi. Termina “zemsliekšņa iepirkumi” vietā varētu būt juridiski korektāk lietot terminu “mazie iepirkumi”, tomēr, iepazīstoties ar pašvaldību sniegtajiem dokumentiem, ir novērojams, ka tajos dominē iepriekš minētie termini. Termins “mazie iepirkumi” izmantots vien pāris dokumentos. Līdz ar to Delna rekomendē pašvaldībām izmantot praksē biežāk lietoto “zemsliekšņa iepirkumi” un vienādot šī termina lietojumu, jo terminu maiņa var radīt vēl lielāku sajukumu jau šobrīd nesakārtotajā sistēmā.

Publisko iepirkumu likumā (PIL) noteikts, ka preču un pakalpojumu iepirkumu līgumcena ir lielāka par 42 000 eiro, bet būvdarbu gadījumā tā ir lielāka par 170 000 eiro. Taču PIL tiek runāts arī par iepirkumiem, kuriem nepiemēro PIL noteiktās iepirkuma procedūras. PIL 9. pantā aprakstīti noteikumi, kas jāpiemēro preču un pakalpojumu iepirkumiem vērtībā no 10 000 līdz 42 000 eiro, būvdarbu gadījumā no 20 000 līdz 170 000 eiro. Atbilstoši šos iepirkumus bieži dēvē par zemsliekšņa iepirkumiem. No tā izriet, ka cenu aptaujas preču un pakalpojumu jomā, par kurām PIL netiek runāts, saistāmas ar vērtībām līdz 10 000 eiro. Atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) skaidrojumamcenu aptauja ir iepirkums, kura paredzamā līgumcena nesasniedz iepirkumu regulējumā noteiktās līgumcenas, un to veikšanai piemēro paša pasūtītāja izstrādātu iekšējo kārtību. No IUB skaidrojuma izriet pienākums visiem pasūtītājiem, tai skaitā pašvaldībām, izstrādāt iekšējo kārtību, saskaņā ar kuru tās organizēs cenu aptaujas.

Jāņem vērā, ka turpmāk rakstā aplūkotie jautājumi un problemātika attiecināma arī uz būvdarbu iepirkumiem, kuru vienīgā atšķirība šī raksta kontekstā ir tikai vērtības, līdz ar to arī secinājumi un rekomendācijas attiecināmi arī gan uz preču un pakalpojumu, gan būvdarbu iepirkumiem.

Cenu aptauju gadījumā nav nacionālā līmenī noteikta standarta procedūra, un pašvaldības var individuāli noteikt, pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlēts konkursa uzvarētājs, kāds ir pretendentu vērtēšanas process. Praksē pašvaldības visbiežāk kā galveno kritēriju, lai noteiktu uzvarētāju konkursā, izvirza zemāko cenu, kas savukārt rada jautājumus par kvalitātes izvērtējumu un preces vai pakalpojuma ilgtspējību.

CENU APTAUJU JAUTĀJUMA IZPĒTE

Izpētes process

Izpētes procesā Delna apzināja visas 43 Latvijas pašvaldības, lai iegūtu dokumentus, kas tajās regulē cenu aptauju veikšanas kārtību. Atbilstošo dokumentu uz e-pastu nosūtīja 31 pašvaldība. Četras no tām (Cēsu novads, Gulbenes novads, Siguldas novads, Valkas novads) piebilda, ka noteikumi tiek precizēti, jaunākie vēl nav pieejami. Dokuments, kur atrunāta iepirkumu, tostarp cenu aptauju veikšanas kārtība, 12 pašvaldībām ir pieejams arī publiski – pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē.

Komunikācijā ar pārējām 12 pašvaldībām atbildes atšķīrās.

  • 2 pašvaldības (Salaspils novads, Dienvidkurzemes novads) lūdza sniegt juridisko pamatojumu dokumenta izsniegšanai. Delna sniedza skaidrojumu, ka dokuments, kas apraksta kārtību, kādā tiek tērēts pašvaldības finansējums, nevar saturēt slepenu informāciju, kuras pieprasīšanai būtu nepieciešams oficiāls informācijas pieprasījums, neatkarīgi no tā, vai to lūdz kādas biedrības vārdā vai vienkārši aktīvs iedzīvotājs. Pēc Delnas skaidrojuma pašvaldības dokumentu izsniedza;
  • 2 pašvaldības informēja, ka pašvaldībā nav ar atsevišķu dokumentu nostiprināta cenu aptauju veikšanas kārtība (Jēkabpils novads, Kuldīgas novads), sniedzot paskaidrojumu. Lai arī Jēkabpils novada pašvaldībā nav atsevišķa dokumenta par cenu aptauju veikšanu, domes lēmuma dokuments (lēmums Nr.62) un sniegtā informācija par tirgus izpētes (Delnas izpratnē – cenu aptaujas) metodēm satur daudz vairāk informācijas nekā tiek sniegts citās pašvaldībās. Pašvaldība norādīja arī, ka citā iekšējā dokumentā detalizētāk ir noteiktas tirgus izpētes (Delnas izpratnē – cenu aptaujas) metodes: rakstiski, telefoniski, aptauja klātienē, tīmekļa vietnē, brošūru, katalogu, bukletu u.c. veida dokumentu izpēte, kuros ir aprakstīti piegādātāju piedāvājumi. Kuldīgas novada pašvaldība, turpretī, pamatoja, ka viņu pašvaldības iepirkumu komisija ir izstrādājusi dokumentu paraugus (aptaujas veidlapas, izvērtēšanas protokolu, gala ziņojumu), lai nodrošinātu šādu cenu aptauju norisi un to organizē atsevišķs speciālists, izsūtot uzaicinājumus pēc iespējas plašākam personu lokam, kas nodrošina attiecīgo pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi.
  • Madonas novada pašvaldība atbildēja, ka attiecīgie noteikumi ir apstiprināšanas procesā;
  • Valmieras novada pašvaldība pamatoja, ka dokumentam ir ierobežotas pieejamības statuss un informēja, ka pašvaldībā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kurā ir noteikts tirgus izpētes (Delnas izpratnē – cenu aptaujas) process mazās vērtības iepirkumos, attiecīgi arī noteikta kārtība, kā tā tiek organizēta;
  • Sešas pašvaldības neatbildēja Delnai un nesniedza informāciju un dokumentus, kas regulē cenu aptauju veikšanas kārtību un tie nav pieejami publiski (Alūksnes novads, Augšdaugavas novads, Dobeles novads, Krāslavas novads, Rēzeknes valstspilsēta, Ventspils novads).

Tomēr atsevišķa sadaļa, kur tiek publicēta informācija par cenu aptaujām, ir pieejama vien Limbažu novada un Alūksnes novada mājaslapā. Alūksnes novada gadījumā ievietota tikai informācija par cenu aptaujas veikšanu, uzaicinājums un aizpildāmās pieteikumu formas, bet nav ievietota informācija par to, ar ko rezultātā noslēgts līgums, un kāda ir līgumcena, līdz ar to nav iespējams spriest, cik lielu apmēru no pašvaldības budžeta cenu aptaujas gada ietvaros sastāda. Tomēr zināms, ka 2022. gadā Limbažu novadā izsludinātas teju 100 cenu aptaujas, tātad, ja visas sasniegtu maksimālo noteikto cenu aptaujas līgumcenu, to summa būtu 1 miljons (bez PVN). Lielākās pašvaldībās summa var būt vēl lielāka, kā arī būvdarbu cenu aptaujās līgumcena var būt augstāka par 10 000 eiro. Rēzeknes novada mājaslapā ir cenu aptauju sadaļa, kurā ievietota informācija par vienu cenu aptauju no 2021. gada, bet Saulkrastu novada mājaslapā ir ievietota viena cenu aptauja no 2018. gada. Turpretī sadaļa par tirgus izpētēm, kur aprakstīta arī cenu aptauju veikšanas kārtība, pieejama Gulbenes novadaDaugavpils valstspilsētas un Balvu novada mājaslapā, taču terminu “cenu aptauja” pašvaldības nelieto, radot šaubas par lietoto terminu izpratni. Zemsliekšņa iepirkumiem veltīta sadaļa, kur regulāri tiek ievietota informācija arī par cenu aptaujām, izveidota Talsu novada mājaslapā.

Pašvaldību mājaslapās izveidotās sadaļas par pašvaldības iepirkumiem ir vērtējamas pozitīvi, jo, lai arī pašvaldībām nav pienākums informāciju publicēt savā mājaslapā (informācija par pašvaldības iepirkumiem atrodama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) pašvaldības profilā), sabiedrībai, tai skaitā pašvaldības iedzīvotājiem, tas ļauj ērtāk un ātrāk iegūt nepieciešamo informāciju. Vienlaikus arī, ja sadaļa ir izveidota, nereti trūkst informācijas un skaidrojuma. Piemērs nepietiekamai informācijai ir Saldus novada mājaslapa, kur atrodama informācija par zemsliekšņa iepirkumiem un tirgus izpētēm, taču nav norādītas pirkumu summas. Daļā gadījumu zemsliekšņa iepirkumiem mājaslapā pievienotas saites uz EIS. Apskatot katram iepirkumam pievienotos dokumentus EIS, redzams, ka arī iepirkumi, kas nesasniedz 10 000 eiro, tiek publicēti vienotajā sistēmā, ko gan iespējams identificēt tikai, apskatot atsevišķos dokumentus. Šāda prakse vērojama Liepājas valstspilsētas pašvaldībā, kas dokumentā attiecīgajos gadījumos pievieno virsrakstu “Mazie iepirkumi”, ar to saprotot gan zemsliekšņa iepirkumus (PIL 9.pants), gan cenu aptaujas. Kopumā gadījumi, kad pašvaldības publicē informāciju par iepirkumiem līdz 10 000 eiro, vērtējami pozitīvi, taču, tā kā EIS skaidro, ka par “mazajiem iepirkumiem” uzskata PIL 9. pantā aprakstītos, šajā kategorijā neietilpst iepirkumi, kuru līgumcena ir zemāka par 10 000 eiro, pašvaldībām būtu jāpārskata terminu lietojums.

Jāizceļ, ka pašvaldību dokumentu vizuālais noformējums un saturs ievērojami atšķiras, daļai pašvaldību, piemēram, publicējot tikai skenētus dokumentus. Tāpat arī dokumenta struktūra, sadaļu virsraksti un zemsliekšņu iepirkumu, cenu aptauju apraksts teju visās pašvaldībās nozīmīgi atšķiras. Ietekme bija arī dažādo terminu izmantojumam un tam, kādu dokumentu pašvaldības atsūtīja – daļā gadījumu tie bija ar tirgus izpētes procesu saistīti, daļā – ar zemsliekšņa iepirkumiem, citos – ar iepirkumiem kopumā. Tas viss ne tikai apgrūtina dokumentu analīzi, bet arī paildzina informācijas meklēšanu. Tāpat pieļaujama iespēja, ka pašvaldības, kuras neizsniedza ar cenu aptaujām saistīto dokumentu, vai nu neizprot jautājuma būtību vai nevēlas dalīties ar informāciju.

Kā pašvaldības piemēro cenu aptaujas procedūru

Kā liecina Delnas apkopotā informācija, terminu lietojums pašvaldību vidū krasi atšķiras. Nereti to, kas šai rakstā definēts kā cenu aptauja, tiek dēvēts par zemsliekšņa iepirkumu vai tirgus izpēti. Tirgus izpēte ir procedūra, kas veicama pirms iepirkuma vai cenu aptaujas, lai noskaidrotu iepirkuma paredzamo līgumcenu, aptaujājot potenciālos piegādātājus.

Cenu aptauju gadījumā nav paredzēta nacionālā līmenī noteikta standarta procedūra, un pašvaldības var individuāli noteikt, pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlēts konkursa uzvarētājs, kāds ir pretendentu vērtēšanas process, tai skaitā – kādos gadījumos var nerīkot tirgus izpēti. Praksē pašvaldības visbiežāk kā galveno kritēriju, lai noteiktu uzvarētāju konkursā, izvirza zemāko cenu, kas savukārt var radīt jautājumus par kvalitātes izvērtējumu un preces vai pakalpojuma ilgtspējību.

Delna Limbažu novadu vērtē kā vienu no atklātākajiem novadiem cenu aptauju jautājumā, jo novada pašvaldības mājaslapā ir atsevišķa sadaļa, kas veltīta cenu aptaujām, kas tiek regulāri papildināta ar aktuālo informāciju. Detalizētāk iepazīstoties ar Limbažu novada piemēru, konstatējams, ka 2023. gadā līdz jūnija vidum veiktas jau vairāk nekā 100 cenu aptaujas. Limbažu novadā par cenu aptaujām uzskata preču vai pakalpojumu iegādi 12 mēnešu periodā kalendārajā gadā ar kopējo cenu noteiktai preču vai pakalpojumu grupai līdz 10 000 eiro (bez PVN). 100 cenu aptaujām var tikt iztērēti pat vairāki miljoni eiro, tādēļ skaidrība, kā tiek veikti iepirkumi līdz 10 000 eiro, ir nozīmīga, lai novērstu negodprātības un citus riskus.

Termini pašvaldību dokumentos

Pašvaldības, kuras nosūtīja Delnai dokumentus, kā arī tās, par kuru veiktajām cenu aptaujām informācija ir pieejama mājaslapā, terminus “zemsliekšņa iepirkumi”, “cenu aptauja” un “tirgus izpēte” lieto atšķirīgi, kā arī bieži neizskaidro to nozīmi. Tas var mazināt atklātību, neļaujot iedzīvotājiem un konkursu pretendentiem izprast iepirkuma norisi, procesu un problēmu vai aizdomu gadījumā iebilst pret pārkāpumiem un negodprātīgu praksi. Atgādinām, ka cenu aptauja ir iepirkums, kura paredzamā līgumcena nesasniedz iepirkumu regulējumā noteiktās līgumcenas (10 000 eiro precēm un pakalpojumiem), un to veikšanai piemēro paša pasūtītāja izstrādātu iekšējo kārtību. Zemsliekšņa iepirkumi ir iepirkumi no 10 000 līdz 42 000 eiro. Tirgus izpēte savukārt ir procedūra, kas veicama pirms iepirkuma vai cenu aptaujas, lai noskaidrotu iepirkuma paredzamo līgumcenu, aptaujājot potenciālos piegādātājus.

Pašvaldību dokumentos lietotie termini un to skaidrojumi būtiski atšķiras, tādēļ novērojamas vien dažas līdzīgas iezīmes, kas raksturīgas terminu izmantojumā:

  • Terminu “cenu aptauja” izmantojušas 11 pašvaldības, taču to skaidrojums formulēts dažādi. Limbažu novads, Dienvidkurzemes novads, Talsu novads, Ķekavas novads, Tukuma novads snieguši atšķirīgu cenu aptaujas formulējumu, definējot to kā preču vai pakalpojumu iegādi 12 mēnešu periodā pašvaldības vai PIL noteikto robežvērtību ietvaros, uztverot to kā iepirkumu vai iegādes veidu. 6 pašvaldības (Ropažu novads, Aizkraukles novads, Mārupes novads, Ventspils valstspilsēta, Ādažu novads, Jūrmalas novads) nedefinē, kas ir cenu aptauja, taču terminu lieto, lai skaidrotu Delnas šajā rakstā definēto cenu aptauju veikšanas procesu.
  • 11 pašvaldības (Cēsu novads, Saulkrastu novads, Rēzeknes novads, Saldus novads, Balvu novads, Līvānu novads, Varakļānu novads, Siguldas novads, Daugavpils valstspilsēta, Ludzas novads, Preiļu novads) “cenu aptauju” vietā izmanto terminu “zemsliekšņa iepirkumi”. Termina definīcijā minētas summas, kuru robežās iepirkums uzskatāms par zemsliekšņa vai arī minēts, ka tie ir iepirkumi, kuru līgumcena ir mazāka par PIL noteikto un kam nav jāpiemēro PIL noteiktais regulējums (sīkāk skat. nākamajā raksta sadaļā).
  • 5 pašvaldības (Bauskas novada, Jelgavas valstspilsētas, Liepājas valstspilsētas, Ogres novada, Rīgas valstspilsētas) apraksta tirgus izpēti un izdala tirgus izpētes gadījumus, kad līgumcena ir zemāka par PIL noteikto slieksni, taču attiecīgi nelieto terminu “cenu aptauja”.
  • 3 pašvaldības (Olaines novads, Salaspils novads, Valkas novads), atsevišķu terminu neizmanto, arī gadījumā, kad līgumu vērtība ir zemāka par 10 tūkstošiem, runā par “iepirkumiem”.

Vairāku terminu izmantošana iepirkumu procesu aprakstīšanā novērota reti. Viens piemērs ir Talsu novada pašvaldība, kas cenu aptauju skaidro kā “zemsliekšņa iepirkuma metodi piegādātāja izvēles noteikšanai”. Lai arī citas pašvaldības nav uzsvērušas, ka izprot cenu aptaujas kā zemsliekšņu iepirkuma veidu/metodi, pēc dokumentā minētā ir noprotams, ka tā ir pašvaldības izpratne. Balstoties iepriekš minētajā, secināms, ka daļa pašvaldību PIL 9. pantā minētos iepirkumus nesauc par zemsliekšņa iepirkumiem, bet daļa sauc. Tas liecina, ka nepastāv vienota izpratne par to, kā saukt PIL 9. pantā minētos iepirkumus, attiecīgi arī – kas ir zemsliekšņu iepirkumi un kas ir cenu aptaujas.

Lai gan pašvaldības iekšējā saziņā šādi lietoti termini, iespējams, var likties skaidri, atšķirības starp pašvaldībām var mulsināt gan uzņēmējus (tostarp no citām pašvaldībām), kas vēlas piedalīties konkursā, gan iedzīvotājus.

Robežvērtību noteikšana

Preču un pakalpojumu iegādes vērtības, uz kurām pašvaldības attiecina iepriekš minētās cenu aptaujas procedūras, starp pašvaldībām būtiski atšķiras. Veidojot grafiku, Delna balstījās informācijā, kas ievietota pašvaldību atsūtītajos vai publiski pieejamajos dokumentos, kur noteikta cenu aptauju veikšanas kārtība. Gadījumos, kad pašvaldības nav atrunājušas augstāko robežvērtību, pieņemts, ka tā atbilst PIL noteiktajam slieksnim (10 000 eiro).

Vairums pašvaldību kā robežvērības preču un pakalpojumu iegādei definējušas 0-10 000 eiro (7 pašvaldības), kā arī 1000-10 000 eiro (8 pašvaldības). Jāņem vērā, ka jo zemāks ir apakšējais robežvērtības slieksnis un jo augstāks (tuvāk 10 000 eiro) ir augšējais slieksnis, jo atklātākai par līdzekļu izmantojumu pašvaldībai iespējams būt.

Savukārt, ja robežvērtības augstākais slieksnis ir 4000 vai 6000 eiro, kā Ādažu novada un Varakļānu novada pašvaldībā, dati par pirkumiem līdz 10 000 eiro, paliek neatspoguļoti un atklātība ir ierobežota. Robežvērtību apakšējā sliekšņa noteikšanā augstākās vērtības, piemēram, 4000 vai 5000 eiro neliecina par vēlamā atklātības līmeņa nodrošināšanu, jo nav skaidrs, kas notiek ar pirkumiem zem šī sliekšņa, kāda procedūra piemērojama gadījumā, kad jāiegādājas preces vai pakalpojumi par summu, kas mazāka par 4000 vai 5000 eiro. Tikmēr pašvaldībām, kurās iekļauts viss vērtību spektrs, ir jo būtiskāk piedāvāt plašāku informāciju par to, kāda līgumcena tiek paredzēta katras cenu aptaujas gadījumā, kā arī ar konkrētās cenu aptaujas veikšanas procesu saistītie dokumenti.

Valkas novads ir izņēmums, jo noteikumi izdoti 2014. gadā, robežvērtības noteiktas pēc tolaik spēkā esošā Publisko iepirkumu likuma 8. panta – no 4000 līdz 42 000 eiro, kas liek secināt, ka cenu aptauju veikšanas kārtība pašvaldībā netiek regulēta (plašās amplitūdas dēļ informācija nav ievietota šajā rakstā redzamajā grafikā). Valkas novada noteikumi apraksta iepirkuma veikšanu, taču tajā trūkst informācijas par pašu procesu un netiek skaidrots, kas notiek, ja līgumcena ir zemāka par 4000 eiro.

Varakļānu novada pašvaldība, kuras cenu aptaujas robežvērtības ir 2000-4000 eiro (neieskaitot), ir labs piemērs šajā sakarā, ja pieņem, ka no 4000 eiro piemērota tāda pati prakse, kā Valkai, iepirkumu virs 4000 eiro veicot saskaņā ar agrākā Publisko iepirkumu likuma 8. pantu, par ko gan Delnai pieejamajos dokumentos nav ievietota informācija. Fakts, ka agrākā PIL versija bija spēkā līdz 2017. gada 1. martam, bet Varakļānu un Valkas pašvaldību dokumenti acīmredzot nav atjaunoti, jo tapuši attiecīgi 2015. un 2014. gadā, rada bažas par to, kā iepirkumu norise, cenu aptaujas tiek veiktas praksē. Ņemot vērā, ka nacionāla līmeņa normatīvais tiesību akts prevalē pār pašvaldību noteikumiem, rodas jautājums – kāda procedūra tiek piemērota iepirkumiem no 4000 eiro (atrunāts pašvaldību iekšējos noteikumos) līdz 10 000 eiro (atrunāts spēkā esošajā PIL).

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI

Cenu aptaujas ir temats, kas veicina diskusijas, sākot ar terminu izmantojumu un robežvērtību noteikšanu, beidzot ar jautājumu – ko nozīmē pašvaldības atklātība par šo iepirkuma kategoriju.  Arī pašvaldību atšķirīgā pieeja darbā ar EIS sistēmu, atsevišķos gadījumos tajā publicējot arī informāciju par preču vai pakalpojumu iegādi vērtībā līdz 10 000 eiro, nevieš pārliecību, ka pašvaldībām ir izpratne par šo iepirkuma veidu.

Daudzās neskaidrības ir signāls, ka vērojams atklātības trūkums un pastāv riski, kas var ne tikai novest pie negodprātīga un nepamatota pašvaldības budžeta izlietojuma, bet arī mazināt uzņēmēju vēlmi pieteikties konkursiem, līdz ar to mazinās konkurence un potenciāli var kristies preču un pakalpojumu kvalitāte. No otras puses – iespējams, ka daļa pašvaldību informāciju par cenu aptaujām nepublicē, jo summas, kas tiek tērētas vienai cenu aptaujai, ir salīdzinoši nelielas, taču par iepirkumiem no 42 000 eiro atklātība tiek nodrošināta. Tomēr ilgākā laika posmā arī cenu aptauju rezultātā noslēgto līgumu kopsumma var būt mērāma vairākos simtos tūkstošu un pat miljonos eiro (atkarībā no pašvaldības). Godīgi un izprotami konkurences apstākļi gan vietējiem uzņēmējiem, gan no cita novada nākošajiem ir pamats, kas var palīdzēt celt pašvaldības prestižu, veicināt attīstību, saņemot kvalitatīvāko preci vai pakalpojumu par atbilstošāko cenu.

Izpētes process apliecināja, ka šis ir viens no gadījumiem, kurā ar katru soli rodas arvien vairāk jautājumu, turklāt ne tikai saturisku, bet arī tehnisku un praktiskas dabas, piemēram, saistītu ar dokumentu noformējumu. Līdz ar to Delna redz nepieciešamību plašākai diskusijai un izpētei.

Balstoties iepriekš minētajā, jau šobrīd Delna aicina atbildīgās valsts iestādes diskutēt ar pašvaldību pārstāvjiem, iepirkumu jomas un citiem ekspertiem par vadlīniju vai cita rekomendējoša rakstura dokumenta izstrādi, kas palīdzētu pašvaldībās veidot vienotu pieeju un atvieglotu informācijas iegūšanas procesu gan uzņēmējiem (pretendentiem), gan pašvaldības darbiniekiem, gan jebkuram iedzīvotājam no konkrētās pašvaldības vai no pavisam cita reģiona. To papildina fakts, ka ar iespēju pašvaldībām individuāli veidot iekšējās kārtības var būt saistīta dažāda veida problemātika, kā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pieminekļa demontāžas gadījumā, kam Delna sekoja 2022. gadā. Lai arī pašvaldības iekšējā kārtība bija ievērota, to pašu nevarēja teikt par labas pārvaldības principiem.

Vienota pieeja nozīmētu, pirmkārt, vienādu terminu lietošanu, nejaucot cenu aptaujas ar zemsliekšņa iepirkumiem (tādā gadījumā jautājums, kā pašvaldība dēvē PIL 9. panta iepirkumus) vai tirgus izpētēm. Otrkārt, nepieciešams skaidrojums no pašvaldībām, kāpēc tās normatīvajos aktos noteikušas konkrētās robežvērtības, kā arī – kas notiek ar iepirkumiem zem noteiktā sliekšņa, kā arī Ādažu un Varakļānu gadījumā – līdz 10 000 eiro slieksnim.

Šis raksts ir tikai sākums un cenu aptauju organizēšanai pašvaldībās ir nepieciešama padziļinātāka izpēte. Tas nozīmē veikt jau plašāku pētījumu par to, ko pašvaldības nosaka kā izņēmuma gadījumus, kam nepiemēro cenu aptauju procedūru..  Tāpat jāapzina tehniskāki aspekti par to, kādas tirgus izpētes metodes cenu aptauju veikšanā izmanto pašvaldības, kā tiek noteikta līgumcena, kā tiek izvirzīti kritēriji un veikts pretendentu izvērtējums, kā pretendentiem ir iespējams ziņot par potenciāliem pārkāpumiem, vai ir pieejami ar lēmumu pieņemšanu saistītie protokoli.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Pētniecība un izstrāde

Ar ES fondu atbalstu turpinās attīstīt Latvijas pētniecības starptautisko sadarbību un globālo konkurenci

Izglītības un zinātnes ministrija

Latvijas pētniecības starptautiskās sadarbības attīstībai, ciešākai integrācijai starptautiska mēroga pētniecības konsorcijos un globālās konkurētspējas stiprināšanai, arī turpmākajos gados ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu 14,4 miljonu eiro apmērā turpinās Latvijas zinātnes politikas ieviešana, vadības un kapacitātes stiprināšana. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie noteikumi, kurus šodien, 28. novembrī, apstiprināja valdības sēdē.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi ar ES fondu atbalstu turpinās stiprināt sadarbību ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī pētniecības, attīstības un inovāciju jomā, veidojot vienotu izpratni par Latvijas zinātnes politikas stratēģisko plānošanu, koordinētu ieviešanu un efektīvu pārvaldību, tostarp sekmējot stratēģisko komunikāciju ar zinātniskajām institūcijām, augstskolām, komersantiem un citām ieinteresētajām pusēm un plašāku sabiedrību.

Līdz šim atbalsts Latvijas pētniecības starptautiskajai sadarbībai un konkurētspējas stiprināšanai ir veicinājis Latvijas zinātnes un pārvaldības institūciju sadarbību un integrāciju ES un pasaules pētniecības telpā, kā arī uzlabojusies Latvijas pārstāvēto institūciju dalība programmā “Apvārsnis 2020” un Eiropas sadarbības programmās zinātnes un pētniecības jomās, ko apliecina, piemēram, Latvijas pētniecības sasniegumi programmā “Apvārsnis 2020” ar  atbalstīto projektu skaita palielināšanos par 196 projektiem (82 %) un piesaistītā Eiropas Komisijas finansējuma pieaugumu par 68 miljoniem eiro (gandrīz 140 %).

Palielinājusies arī uzņēmumu aktivitāte un sekmība programmā “Apvārsnis 2020”, piesaistot ievērojamu finansējuma apjomu. Līderis ir SIA “Tilde” ar 3,18 miljonu eiro, piedaloties 15 “Apvārsnis 2020” projektos.

Jaunā ES fondu atbalsta programma veicinās zinātnisko institūciju pētniecības un attīstības sistēmas uzlabošana, stiprinot pētniecības un attīstības sistēmas pārvaldību un analītisko kapacitāti, īpaši saistībā ar stratēģisko plānošanu un RIS3 vadību. Investīciju programma sekmēs kopēju valsts noteiktu rādītāju sasniegšanu – piesaistot finansējumu līdz 1,5% no iekšzemes kopprodukta.

Investīciju pieejamība ļaus Latvijai aktīvi piedalīties starptautiskajā pētniecības telpā, īpaši Eiropas Savienības programmās. Tas veicinās valsts zinātnes prestižu, stiprinās tās pozīcijas starptautiskajā vidē un nodrošinās piekļuvi jaunām zināšanām un resursiem. Ar atbalstu būs iespēja turpināt jaunu stratēģiski svarīgu kontaktu veidošana Latvijas zinātnes attīstībai, piedaloties Eiropas Pētniecības telpas aktivitātēs, programmā “Apvārsnis Eiropa”, dalībai “Lielie dati no kosmosa 2025” (“Big data from Space 2025”) starptautiskajos pasākumos, kā arī organizējot Pasaules Latviešu zinātnieku kongresu 2028.gadā. Atbalsta programma sekmēs arī Latvijas pētniecības izcilības attīstību ilgtermiņā RIS3 jomu padziļinātai analīzei, vienotas starptautiskās zinātniskās ekspertīzes nodrošināšanai, kā arī Eiropas Pētniecības telpas monitoringa ziņojuma sagatavošanai, tajā skaitā veicot Latvijas zinātnisko institūciju aptauju.

ES fondu programmu IZM sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi īstenos līdz 2029. gada 30. novembrim.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Māksla, kultūra un atpūta

Kultūras ministrija panāk papildu 3,81 miljonu eiro atalgojuma celšanai nozarē

Kultūras ministrija

Ministru kabinets 28. novembra sēdē lēmis 2024. gadā budžetā piešķirt papildu 3,81 miljonu eiro Kultūras ministrijas prioritātēm. Valsts dibināto teātru, koru, orķestru, cirka, operas un baleta darbinieku atalgojuma palielināšanai ir paredzēti 2,09 miljoni eiro, Dziesmu un deju svētku kolektīvu vadītāju darba samaksas reformas uzsākšanai — 1,22 miljoni eiro, un 500 000 eiro papildu finansējums ir atvēlēts sakrālā mantojuma programmas īstenošanai.

“Mēs esam panākuši iespēju palielināt atalgojumu tiem nozares darbiniekiem, kuru darbs Latvijas kultūras dzīvē nav bijis pietiekami novērtēts. Jāuzsver, ka šie līdzekļi netiek novirzīti no citām kultūras nozares vajadzībām vai prioritātēm. Turpināšu strādāt pie taisnīga finansējuma un labas pārvaldības modeļiem, lai palielinātu atalgojumu kultūras nozarē,” norāda kultūras ministre Agnese Logina.

2023. gadā valsts mērķdotācijas apjoms Dziesmu un deju svētku kolektīvu vadītāju atalgojumiem sasniedza 984 463 eiro. Tādējādi šī mērķdotācija, kas kopš 2015. gada pieaugusi par 26,6%, 2024. gadā tiek vairāk nekā dubultota.

Ministre norāda, ka Dziesmu un deju svētku kolektīvu vadītāju atalgojuma finansējuma plašākai finansēšanai nepieciešami detalizēti dati par esošo māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumu visās pašvaldībās. Jau ziņots, ka Kultūras ministrija ir lūgusi pašvaldībām sniegt informāciju par kolektīvu vadītāju slodzēm un atalgojumu. Informāciju iespējams sniegt līdz šī gada 30. novembrim.

Šī gada septembrī Kultūras ministrijas prioritārajiem pasākumiem tika piešķirti 13,6 miljoni eiro, tai skaitā 5,5 miljoni eiro mediju politikai un sabiedrisko mediju apvienošanas uzsākšanai un 3,8 miljoni eiro kultūras darbinieku atalgojuma palielināšanai. Par 1,4 miljoniem eiro tika palielināts arī programmas “Latvijas skolas soma” atbalsts, par 0,9 miljoniem Latvijas kino nozares atbalsts, savukārt 0,4 miljoni tiks ieguldīti bērnu lasītprasmes veicināšanas aktivitātēs.

Kopumā Kultūras ministrijas prioritārajiem pasākumiem 2024. gada budžetā atvēlēti 17,4 miljoni eiro.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Veselības aizsardzība

Veselības veicināšanas pasākumiem būs pieejams Eiropas Savienības fondu finansējums

 

Veselības ministrija

 

 

 

28.novembrī, valdība apstiprināja Ministru kabineta noteikumus*, paredzot nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu turpināšanu jaunajā ES fondu plānošanas periodā.

 

Plānotie veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi būs pieejami visiem Latvijas iedzīvotājiem visos vecuma posmos un dažādām mērķa grupām, ar mērķi mazināt priekšlaicīgu mirstību un darba nespēju, kā arī uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veselībpratību, šādās jomās:

– veselīga uztura lietošanas veicināšana, t.sk. mutes dobuma un zobu veselība;

– atkarību mazināšana;

– fizisko aktivitāšu veicināšana;

– psihiskās veselības veicināšana;

– seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana;

– veselības veicināšana un primārās slimību profilakses uzlabošana;

– traumatisma mazināšana;

– infekciju izplatības mazināšana un vakcinācijas veicināšana;

– iedzīvotāju izglītošana pirmās palīdzības sniegšanā;

– prenatālās un agrīnās bērnības vecāku prasmju programmu ieviešana.

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem ir būtiska ietekme uz veselības paradumiem iedzīvotāju vidū, kas savukārt ietekmē iedzīvotāju veselības stāvokli kopumā un dzīves kvalitāti. Veselības veicināšanas pasākumu mērķis ir mainīt uztura un citus dzīvesveida paradumus ilgtermiņā. Pasākumi uzlabos iedzīvotāju paradumus, pakalpojumu pieejamību ne tikai individuālā, bet arī ģimenes un vietējās kopienas līmenī. Tas attiecīgi palīdzēs uzlabot iedzīvotāju veselību, sekmēs savlaicīgu slimību risku atklāšanu un mazināšanu, darbspēju saglabāšanu, tādejādi pagarinot veselīgo mūža ilgumu.

Veselības veicināšanas pasākumus minētajās jomās īstenos Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Veselības inspekciju,  Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, Latvijas Antidopinga biroju un Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeju. Kopējais plānotais finansējums līdz 2029.gadam – 13,1 miljons eiro.

*  Ministru kabineta noteikumu projekts “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” 4.1.2.1. pasākuma “Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”  īstenošanas noteikumi”

Kategorijas
Ceļu, tiltu būve Iepirkumi, ES fondi Tieslietas

Eiropas Dzelzceļa līnijas: tiesa ļauj slēgt līgumu par Rail Baltica pamattrases būvniecību

Satiksmes ministrija

Otrdien, 28. novembrī, Administratīvā rajona tiesa ir noraidījusi iepirkumā zaudējušā pretendenta  – Turcijas uzņēmumu apvienības “IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.” un “Doguş Insaat Ve Ticaret A.S.” – pieteikumu  apturēt pārsūdzētā Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) lēmuma darbību un atļauj slēgt līgumu par Rail Baltica pamattrases būvniecību.

Tāpat kā Iepirkumu uzraudzības birojs, arī tiesa ir izskatījusi konkursa norisi pēc būtības un nav saskatījusi iemeslus, lai neslēgtu līgumu ar konkursā uzvarējušo pretendentu.

“Mums ir dziļa pārliecība gan par profesionālu un caurspīdīgu konkursa gaitu, gan par uzvarējušā pretendenta kvalifikāciju un spēju kļūt par vienu no atslēgas partneriem Rail Baltica infrastruktūras būvniecībā, uzņemoties saistības, dalot ar mums atbildību un riskus. Katrs no kopuzņēmuma dalībniekiem ir ar plašu pieredzi stratēģiskās nozīmes objektu būvniecībā Eiropā, zaudējušā pretendenta pieredze Eiropā nav tik pamanāma. Jāuzsver, ka Rail Baltica ir stratēģiskās nozīmes un duālās izmantošanas infrastruktūra, kurā ļoti rūpīgi tiek vērtēti visi riski, tāpēc un arī saskaņā ar likumu Valsts drošības dienests rūpīgi izvērtēja pilnīgi visus pretendentus,” uzsver Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs Kaspars Vingris.

Ņemot vērā Rail Baltica stratēģisko un drošības nozīmi, visos Rail Baltica iepirkumos tiek prasīts Valsts drošības dienesta atzinums par visiem pretendentiem. Šajā gadījumā tas par Turcijas uzņēmumu apvienību “IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.” un “Doguş Insaat Ve Ticaret A.S.” konkursa otrajā kārtā ir bijis negatīvs, līdz ar to liedzot iespēju turpināt konkursa sarunas ar konkrēto pretendentu.

Tiesa cita starpā iepazinās ar konkursa uzvarētāju  – personu apvienības “E.R.B. Rail Baltica JV” – sniegto informāciju. Tas rada paļāvību, ka visa iepirkuma procedūra analizēta rūpīgi un pēc būtības.

Zaudējušā pretendenta paustais par it kā lētāku piedāvājumu ir spekulācija, jo, saņemot negatīvu drošības iestāžu atzinumu, zaudētāja iesniegtais sākotnējais finanšu piedāvājums pēc būtības netika vērtēts un tas netika pakļauts konkursa sarunām, kuru rezultātā konkursa dalībniekiem bija jāsagatavo galīgais piedāvājums. Tikai galīgais piedāvājums tika vērtēts atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem.

Konkursā par uzvarētāju atzīta uzņēmumu apvienība “E.R.B Rail Baltica JV”, kurā ietilpst  – Eiffage Génie Civil SAS (Francija), Budimex S.A. (Polija) un Rizzani de Eccher S.p.A (Itālija).

Rail Baltica pamattrases būvniecības darbu uzsākšanai ir nodrošināti visi priekšnoteikumi – pieejami nekustamie īpašumi, finansējums pirmajai būvdarbu kārtai, būvprojekts, kā arī starptautiski atzīts un pieredzējis būvuzraugs.

Pamattrases būvdarbus plānots uzsākt dienvidu jeb Lietuvas virzienā, jo tas ir tehniski visgatavākais un arī stratēģiski nozīmīgs, lai pēc iespējas ātrāk izveidotu savienojumu ar Eiropu. Pirmie būvdarbi plānoti Bauskas novadā pie Iecavas Rail Baltica infrastruktūras apkopes punkta teritorijā. Izbūves laikā šis apkopes punkts Iecavā tiks izmantots kā būvniecības loģistikas bāze, nodrošinot būvmateriālu, iekārtu un būvtehnikas uzglabāšanu, kā arī ļaus veikt nepieciešamos sagatavošanās un apstrādes darbus.

Par SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas: 

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica nacionālais ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas veic projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši noslēgtajiem finansēšanas līgumiem starp CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency), kas ir Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra un RB Rail AS, kas ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kuru Baltijas valstis pilnvaro parakstīt finansēšanas līgumus un kas atbild par Rail Baltica projekta horizontālo, tas ir kopīgo, aktivitāšu īstenošanu.

Šī projekta finansējumu 81-85% robežās nodrošina ES infrastruktūras savienošanas instruments, bet atlikušo daļu – Latvijas valsts budžeta līdzekļi. ES atbalsta saņēmējs un projekta īstenotājs ir Satiksmes ministrija.

Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti

Šī gada 27. novembrī plānota pāreja uz jaunu sistēmu tranzīta deklarāciju noformēšanai

Valsts ieņēmumu dienests

2023. gada 27. novembrī plānots ieviest jaunu sistēmu tranzīta deklarāciju noformēšanai – Tranzīta kontroles sistēmu 2, kas aizstās pašlaik izmantoto sistēmu. Lai nodrošinātu sistēmu nomaiņu, no 26. novembra plkst. 23:55 līdz 27. novembra plkst. 10:00 plānots sistēmu darbības pārtraukums, kura laikā nebūs iespējams noformēt tranzīta deklarācijas.

Saistībā ar jaunās Tranzīta kontroles sistēmas 2 (TKS2) ieviešanu š.g. 26. novembrī no plkst. 23:55 Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Tranzīta kontroles sistēma vairs nebūs pieejama komersantiem jaunu standarta un vienkāršoto deklarāciju iesniegšanai.

Deklarācijas, kuru formēšana uzsākta pašlaik lietotajā sistēmā, arī tiks noslēgtas Tranzīta kontroles sistēmā.

Pirmdien, 27. novembrī, plkst. 10:00 sāks darboties jaunā TKS2. Lai noformētu tranzīta deklarāciju jaunajā sistēmā, tāpat kā līdz šim būs jāautorizējas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā un, atverot EMDAS, jāizvēlas atbilstošā sistēma.

Lūdzam uzņēmējus laikus plānot tranzīta deklarāciju noformēšanu, ņemot vērā plānoto sistēmu nepieejamību to nomaiņas laikā. Atvainojamies par neērtībām un pateicamies par izpratni!

Norādītajā pārejas posmā – no 26. novembra plkst. 23:55 līdz 27. novembra plkst. 10:00 – neatliekamas nepieciešamības gadījumā tranzīta procedūru noformēšana iespējama atkāpšanās režīmā, t.i., papīra formātā. Tā kā deklarāciju noformēšana atkāpšanās režīmā prasa ilgāku laiku, aicinām uzņēmējus rast iespēju savu darbu plānot tā, lai tranzīta muitas formalitātes minētajā laika posmā nebūtu jākārto. 

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Pašvaldības

LPS panāk pašvaldību administratīvo izmaksu kompensēšanu par iesniegumu izskatīšanu energoresursu atbalstam

Latvijas Pašvaldību savienība

Šī gada 23.novembrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Energoapgādes izmaksu valsts atbalsta likumu, lai turpmāk operatīvi mazinātu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma negatīvo ietekmi uz mājsaimniecībām ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem. Saeima ņēmusi vērā arī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšlikumu no valsts budžeta kompensēt pašvaldībām administratīvās izmaksas par iesniegumu izskatīšanu.

Jau iepriekš LPS Saeimas Tautsaimniecības komisijā uzstāja uz nepieciešamību likumā noteikt valsts kompensāciju pašvaldībām par administratīvajām izmaksām, jo pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājsaimniecība ar zemu un vidēji zemu ienākumu līmeni, tiek deleģēts valsts pārvaldes uzdevums piemērot atbalstu šai mājsaimniecībai maksas samazinājumam par patērēto decentralizēto kurināmo un elektroenerģiju, kas tiek izmantota siltumenerģijas ražošanai.

Atbilstoši pašvaldības principam un Pašvaldību likumam, deleģējot jauna uzdevuma vai funkcijas veikšanu pašvaldībām, kura izpilde saistīta ar izdevumu palielināšanos, valstij ir jānodrošina pašvaldībai finansējuma avoti, kas nepieciešami šī uzdevuma izpildei. Vienlaikus, plānotais atbalsts var būt nepastāvīgs, jo to iedarbināts tikai noteiktos apstākļos, ja energoresursu cenas sadārdzināsies līdz noteiktiem sliekšņiem, par kuriem Ministru kabinets vēl tikai lems. Tādējādi pašvaldības nevar plānot funkcijas veikšanai nepieciešamos cilvēkresursus, tāpēc esošajiem darbiniekiem šis būs papildus darbs paralēli ikdienas pienākumiem, uzsvēra LPS.

Līdz ar to LPS izdevies panākt, ka valstij ir jākompensē pašvaldībām arī administratīvās izmaksas, līdzīgi kā tas bija iepriekšējā atbalsta periodā.

Kopumā likums paredz izveidot vienotu informācijas sistēmu, kas automātiski noteiks mājsaimniecības, kuras kvalificēsies atbalstam gadījumos, kad energoresursu cenas tirgū pārsniegs Ministru kabineta noteiktos cenu griestus. Atbalsts attieksies uz elektroenerģiju, siltumenerģiju, dabasgāzi apkures vajadzībām, kā arī decentralizēto kurināmo (malku, granulām, briketēm, dīzeļdegvielu u.c.). 

Sistēma atlasīs datus no Valsts ieņēmuma dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu bāzēm. Tā identificēs vienā adresē deklarētās vai reģistrētās personas kā vienu mājsaimniecību. Sistēma summēs visu šo personu ienākumus, tostarp pensijas un pabalstus, un veiks 12 mēnešu vidējo ienākumu aprēķinu, izskaitļojot mājsaimniecības ienākumu līmeni uz vienu personu. 

Mājsaimniecību ienākumu līmeni, līdz kuram piemēros atbalstu, kā arī periodu, kurā piemēros atbalstu, noteiks Ministru kabinets. Tā par likumprojekta virzību atbildīgās Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē iepriekš skaidroja Klimata un enerģētikas ministrijas pārstāvji. Tāpat Ministru kabinets noteiks, kas ir iekļaujams mājsaimniecības kopējos izdevumos par mājokli, kā arī šo izdevumu aprēķināšanas nosacījumus un kārtību. 

Datus par mājsaimniecības adresi, kurai piemērojams atbalsts, saņems pakalpojuma sniedzējs, apsaimniekotājs vai pašvaldība. Atbalsts tiks ietverts rēķinā automātiski par centralizēto siltumapgādi, apkures vajadzībām patērēto dabasgāzi un elektroenerģijas pirmajām 100 kilovatstundām, kas netiek izmantotas apkures vajadzībām. Savukārt, ja apkures vajadzībām tiek izmantots decentralizētais kurināmais un elektroenerģija, mājsaimniecībai ar iesniegumu būs jāvēršas pašvaldībā. Pašvaldībām kompensēs administratīvās izmaksas par šo iesniegumu izskatīšanu. 

Atbalstu varēs saņemt iedzīvotāji, kuriem ir deklarētā vai reģistrētā adrese Latvijā, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāji, kuriem Latvijā ir piešķirts pagaidu aizsardzības statuss un norādīta kontaktadrese. 

Ja persona nevēlēsies pretendēt atbalsta saņemšanai, tā varēs atteikties no savu datu apstrādes, paredz likums. 

Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

Kategorijas
Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Pētniecība un izstrāde Uzņēmējdarbība

Aicinām tūrisma sadarbības tīklu veidotājus iesniegt stratēģijas

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 2023. gada 23. novembrī ir izsludinājusi Tūrisma produktu attīstības programmas 2. kārtas projektu iesniegšanu. Līdz ar to Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Sadarbības tīklu veidotājus iesniegt stratēģiju vērtēšanai un LIAA atzinuma saņemšanai.

LIAA potenciālajiem projekta iesniedzējiem pirms 2. kārtas projektu iesniegšanas sadarbībā ar neatkarīgiem nozares ekspertiem nodrošinās stratēģiju vērtēšanu, sniegs atzinumu un priekšlikumus tās pilnveidei. Stratēģija LIAA jāiesniedz līdz 2024. gada 29. janvārim.

Pirms pieteikuma iesniegšanas, aicinām iepazīties ar programmas nosacījumiem.

Sadarbības tīkla stratēģiju var iesniegt business.gov.lv e-pakalpojumā.

Kategorijas
Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Finanšu un apdrošināšanas darbības

CFLA pieņem iesniegumus ES fondu tūrisma attīstības programmā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi, kur Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumam aicināti pieteikties tūrisma nozares sadarbības tīkli. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) jaunu tūrisma produktu izstrādei un vietējās un starptautiskās sadarbības sekmēšanai pieejami 4,19 miljoni eiro.  

Ekonomikas ministrijas izstrādātajā ES fondu programmā uz ES fondu atbalstu var pretendēt sadarbības tīkli, kur iekļauti vismaz 25 dalībnieki un ne mazāk kā 15 no tiem pārstāv tūrisma un ar tūrismu saistītās nozares.  

ES finansējums varēs tikt izmantots, lai sekmētu sadarbības tīkla dalībnieku vietējo un starptautisko sadarbību, piemēram, doties vizītēs pie ārvalstu partneriem, piedalīties starptautiskās konferencēs un izstādēs, pieredzes apmaiņas pasākumos, starptautiskos konkursos un sadarbības platformās. Tāpat tiks līdzfinansēta jaunu tūrisma produktu izstrāde – ar to saistītie pētījumi, testēšana un apmācības.

Projektu īstenošanai kopumā pieejami 4 186 539 eiro no ERAF, kā arī valsts budžeta finansējums 492 534 eiro apmērā. Maksimālais finansējums, ko var saņemt sadarbības tīkla projektam no ES fondu un valsts budžeta līdzekļiem – līdz 584 884 eiro. Plānots, ka projektu īstenošanas rezultātā atbalstu saņems vairāk nekā 100 komersantu.

Projekta iesniegumus CFLA pieņem no š.g. 23. novembra līdz 2024. gada 29. februārim, savukārt projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2029. gada beigām. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts projekta īstenošanai paredzēts Ekonomikas ministrijas izstrādātā ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2. prioritārā virziena “Atbalsts uzņēmējdarbībai” 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.6. pasākuma “Tūrisma produktu attīstības programma” otrās kārtas ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā Projektu atlases”.