Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Uzņēmējdarbība

No 25.novembra COVID krīzē cietušie lielie uzņēmumi var pieteikties grantam apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai

Līdz ar valdības pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai palielināts maksimālais atbalsta apmērs no 100 000 eiro uz 250 000 eiro katrā atbalsta perioda mēnesī. Lielie uzņēmumi atbalstam par 2021. gada oktobri un novembri var pieteikties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), sākot no šī gada 25. novembra līdz 15.decembrim.

Tā kā abu atbalsta programma saskaņošana ar Eiropas Komisiju turpinās, VID 25.novembrī uzsāk saņemto pieteikumu izvērtēšanu, taču gala lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas.

Lai palīdzētu pārvarēt Covid-19 infekcijas trešo izplatīšanās vilni, krīzes skartajiem uzņēmumiem būs pieejams valsts atbalsts – grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “COVID-19”. Aicinām noskatīties arī VID tiešsaistes semināra “Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmai. Seminārs uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem” ierakstu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Iepirkumi, ES fondi Transports

Izstrādās kritērijus finansējuma saņemšanai multimodālo satiksmes mezglu veidošanai

Satiksmes ministrija (SM) ir sākusi darbu pie kritēriju izstrādes, pēc kuriem piešķirt finansējumu multimodālo satiksmes mezglu veidošanai, lai jau tuvākajos gados iedzīvotājiem būtu pieejami vēl ērtāki sabiedriskā transporta pakalpojumi.

Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas periodā  multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstībai atvēlēts atbalsts 57 681 000 eiro apmērā. Šie līdzekļi paredzēti, lai veidotu multimodālos satiksmes mezglus  un attīstītu “Park & ride” sistēmu, tajā skaitā elektrotransporta uzlādei nepieciešamās infrastruktūras izveidi, kā arī saistītās mikromobilitātes infrastruktūras izveidei.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits atzīmē, ka nepieciešams arī turpmāk strādāt pie dzelzceļa kā sabiedriskā transporta mugurkaula un to arvien ciešāk sasaistītu ar  citiem sabiedriskā transporta veidiem, velo un gājēju infrastruktūru un citiem risinājumiem, kas veicina ilgtspējīgu mobilitāti.

“Iedzīvotāju pārvietošanās ērtībai svarīgi nodrošināt iespēju kombinēt dažādus transporta veidus un šādu multimodālu satiksmes mezglu veidošana palīdzēs sasniegt šo mērķi kā arī veicināt sabiedriskā transporta izmantošanu ikdienā,” pauž ministrs. Viņš aicina visas ieinteresētās puses, tajā skaitā pašvaldības, nākt klajā ar saviem priekšlikumiem, kur un pēc kādiem kritērijiem veidot šos multimodālos satiksmes mezglus.

T. Linkaits piebilst, ka multimodālajiem satiksmes mezgliem jākļūst par noteicošo transporta savienojuma punktu, lai nokļūtu uz citiem reģioniem, galvaspilsētu un tālāk arī ārvalstīm.

Īpaša loma šajā procesā būs “Rail Baltica”, kas būtiski mainīs iedzīvotāju mobilitāti reģionos, jo katra no topošajām 16 reģionālajām pieturvietām tiks veidota kā mobilitātes punkts, kuros funkcionēs savienojumi ar citiem transporta veidiem.

Satiksmes ministrija nākamā gada laikā plāno veikt pētījumu, apzinot, kurās vietās būtu vislietderīgāk veidot multimodālos transporta mezglus, ņemot vērā gan esošo transporta plūsmu, gan jau izveidoto infrastruktūru. Izvēloties šo punktu izvietojumu būtisks būs pašvaldību viedoklis un to teritoriju plānojumos paredzētie mobilitātes risinājumi.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Izglītība un zinātne

Izsludināts 2022. gada Erasmus+ projektu pieteikumu konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 2022. gada projektu pieteikumu konkursu. Programmas nākamā gada kopējais budžets ir gandrīz 3,9 miljardi eiro, no tiem 2,8 miljardi paredzēti izglītības un mācību projektiem.

Programmas īstenošanai Latvijā izglītības un mācību jomā 2022. gada konkursā piešķirti vairāk nekā 27,4 miljoni eiro, t.sk. 23,1 miljons eiro mācību mobilitātēm un 4,29 miljoni eiro sadarbības partnerību īstenošanai. Nozīmīgs finansējuma pieaugums šajā konkursā ir mācību mobilitāšu īstenošanai skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektorā.

Erasmus+ programmā uzsvars likts uz personu individuālo un grupu mācību mobilitāti, kā arī organizāciju sadarbību, kas sekmē iekļaušanu, izcilību, radošumu, inovācijas un ilgtspēju, īpašu uzmanību pievēršot sociālajai iekļaušanai un daudzveidībai, digitālajai pārejai, vides aizsardzības aspektiem un līdzdalībai demokrātiskajos procesos.

Lai uzlabotu izglītības un mācību sistēmas Eiropā, jaunajā konkursā paredzēts īstenot uz nākotni vērstas partnerības – liela mē­roga projektus, kuru mērķis ir apzināt, izstrādāt, testēt un novērtēt augstas kvalitātes un inovatīvas digitālas pieejas mācību procesā.

Īpaša uzmanība Erasmus+ programmā tiek pievērsta augstākās izglītības starptautiskās dimensijas paplašinātajām iespējām. Erasmus Mundus aktivitātēs iespējams pieteikties finansējumam, lai izstrādātu un īstenotu izcilas kvalitātes kopīgās maģistra studiju programmas. Pilntiesīgi konsorcija dalībnieki šajā aktivitātē var būt arī partnervalstu augstākās izglītības iestādes. Pirmo reizi 2022. gada konkursā izsludināta pieteikumu iesniegšana kapacitātes stiprināšanas projektiem partnervalstīs gan augstākās izglītības sektorā, gan arī profesionālās izglītības un mācību sektorā. Paplašinātas iespējas piedalīties Žana Monē (Jean Monnet) aktivitātēs gan augstākās izglītības, gan arī skolu un profesionālās izglītības iestādēm.

Programmā paredzēta plašāka sadarbība ar trešajām valstīm, sniedzot tām iespēju piedalīties daudzveidīgos sadarbības un mobilitātes projektos, īpaši augstākās izglītības, profesionālās izglītības un mācību, kā arī sporta jomā.

Šogad tiek turpināts ieviest vienkāršotus projektu finansēšanas nosacījumus. Erasmus+ piedāvā iespēju projektu finansējuma saņēmējiem sadarbības partnerībās pretendēt uz vienreizējo maksājumu savu projektu īstenošanai. Tas ievērojami samazinās administratīvo slogu, gatavojot pieteikumu, īstenojot projektu un iesniedzot realizēto aktivitāšu un sasniegto rezultātu atskaites.

Projektu pieteikumus konkursā aicinātas iesniegt organizācijas (juridiskas personas), kuras darbojas vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības jomās. Erasmus+ programmas 2022. gada konkursa vadlīnijas pieejamas EK mājaslapā. Konkursu pieteikšanās veidlapas tiešsaistē būs pieejamas drīzumā, savukārt ar pieteikumu formu paraugiem iespējams iepazīties šeit. VIAA organizēs informatīvus pasākumus par projektu pieteikumu iesniegšanu potenciālajiem projektu īstenotājiem visos izglītības sektoros.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi

Iesniegšanas laiks visām aktivitātēm norādīts pēc Briseles laika. 

Mācību mobilitāte:

 • personu mobilitāte izglītības un mācību jomā – 2022. gada 23. februāris, plkst. 12.00;
 • Erasmus+ akreditācijas skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektorā –

2022. gada 19. oktobris, plkst. 12.00.

 • starptautiskā mobilitāte augstākajā izglītībā, kurā iesaistītas programmas neasociētās trešās valstis – 2022. gada 23. februāris

Sadarbības partnerības:

 • sadarbības partnerības izglītības un mācību jomā, izņemot sadarbības partnerības nevalstiskajām organizācijām, kuras iesniedzamas Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā (EACEA) – 2022. gada 23. marts, plkst. 12.00;
 • sadarbības partnerības izglītības un mācību jomā nevalstiskajām organizācijām, kuras iesniedzamas EACEA – 2022. gada 23. marts, plkst. 17.00;
 • maza mēroga partnerības izglītības un mācību jomā –
 1. 2022. gada 23. marts, plkst. 12.00
 2. 2022. gada 4. oktobris, plkst. 12.00;
 • maza mēroga partnerības sporta jomā – 2022. gada 23. marts, plkst. 17.00.

Profesionālās izglītības izcilības centri – 2022. gada 7. septembris plkst. 17.00.

Erasmus+ skolotāju akadēmijas – 2022. gada 7. septembris plkst. 17.00.

Erasmus Mundus – 2022. gada 16. februāris, plkst. 17.00.

Inovāciju alianses – 2022. gada 15. septembris, plkst. 17.00.

Bezpeļņas sporta pasākumi – 2022. gada 23. marts, plkst. 17.00.

Uz nākotni vērstas partnerības – 2022. gada 15. marts, plkst. 17.00.

Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā – 2022. gada 17. februāris, plkst. 17.00.

Kapacitātes stiprināšana profesionālajā izglītībā – 2022. gada 31. marts, plkst. 17.00.

Kapacitātes stiprināšana sporta jomā – 2022. gada 7. aprīlis, plkst. 17.00.

Žana Monē (Jean Monnet) aktivitātes un tīkli – 2022. gada 1. marts, plkst. 17.00.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina Erasmus+ programmas ieviešanu.

Kategorijas
Ceļu, tiltu būve Finanšu un apdrošināšanas darbības Izglītība un zinātne Medicīna, farmācija, veselība Pētniecība un izstrāde Veselības aizsardzība

Saeima pieņem 2022.gada valsts budžetu

Saeima otrdien, 23.novembrī, galīgajā lasījumā pieņēma 2022.gada valsts budžeta likumu.

“Viena no nākamā gada budžeta prioritātēm ir konkurētspēja, tādēļ būtiski, ka 2022.gadā tiek palielināts neapliekamais minimums, atbalsts zinātnei, uzņēmumiem un reģionālajai attīstībai. Otrkārt, ir būtiski, ka ievērojams papildu finansējums paredzēts veselības aprūpei – pieaugs atalgojums mediķiem, vairāk naudas būs onkoloģijai. Treškārt, finansējums palielināts iekšlietu sistēmā strādājošajiem, kā arī pedagogu algām,” nākamā gada valsts budžeta projekta izskatīšanas gaitā atzīmēja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars.

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto krīzi, visvairāk papildu līdzekļu nākamgad plānots novirzīt veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai – 131,2 miljonus eiro. Savukārt papildu 12,1 miljoni eiro nākamgad piešķirti augstas gatavības projektiem šīs krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai.

Medicīnas jomai papildus paredzēts novirzīt 130,5 miljonus eiro. No tiem 49,8 miljoni eiro paredzēti kompensējamo zāļu iegādei, iekārtām un aprīkojumam onkoloģijas jomā, savukārt 40,6 miljoni eiro – ārstniecības personu darba samaksas pieaugumam, tostarp 35 miljoni eiro medicīnas personālam, bet 5,9 miljoni – ārstiem-rezidentiem. 4,6 miljonus novirzīs paliatīvās aprūpes nodrošināšanai. Tāpat papildu līdzekļi piešķirti ierīču nodrošināšanai insulīna pastāvīgai ievadīšanai bērniem.

Nākamgad darba samaksas pieaugums paredzēts ne vien ārstniecības personām, bet arī vairākās citās jomās strādājošajiem. Iekšlietu jomā nodarbināto algu pieaugumam novirzīs 20,7 miljonus, bet pedagogu atalgojuma pieaugumam – 17,5 miljonus eiro, tostarp 2,3 miljoni paredzēti pirmsskolas pedagogiem. 9,9 miljoni eiro piešķirti aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, astoņi miljoni – kultūras jomas darbiniekiem, trīs miljoni – valsts drošības iestādēs strādājošajiem, savukārt papildu 1,4 miljoni eiro – nodarbinātajiem probācijas dienestā.

Nākamgad 91,3 miljonus eiro novirzīs šī gada jūlijā uzsāktās ģimenes valsts pabalsta reformas īstenošanai, savukārt stipendiju paaugstināšanai studējošajiem – 6,2 miljonus eiro, tostarp 3,7 miljoni piešķirti sociālajām stipendijām studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm.

Papildu 57,7 miljonus eiro nākamgad ieguldīs reģionālo autoceļu pārbūvē un atjaunošanā, 14,5 miljonus eiro valsts robežas infrastruktūras izveidē, bet 12 miljonus – ugunsdzēsēju un glābēju autotransporta bāzes atjaunošanā. Papildu 10,6 miljoni eiro piešķirti zinātnes bāzes finansēšanai, fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem, trīs miljoni – policistu un izmeklētāju izglītības sistēmas pilnveidei, bet 2,6 miljoni eiro – Mediju atbalsta fondam.

Lai mazinātu darbaspēka nodokļu slogu iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, no nākamā gada paaugstināts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums, vienlaikus tas paaugstināts arī pensionāriem. No 2022.gada 1.janvāra neapliekamais minimums būs 350, bet no 1.jūlija – 500 eiro apmērā. Līdz šim maksimālais neapliekamais minimums bija 300 eiro, bet pensionāriem – 330 eiro mēnesī.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksimālā summa 2022.gadā no līdzšinējiem 62 800 eiro palielināta līdz 78 100 eiro.

No nākamā gada grāmatām, preses izdevumiem un ziņu portāliem piemēros samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi piecu procentu apmērā līdzšinējo 12 procentu vietā.

Nākamgad nodokļu ieņēmumus ietekmēs iepriekš pieņemtie lēmumi nodokļu jomā. Lielāks būs dabas resursu nodoklis atsevišķiem objektiem, akcīzes nodoklis cigaretēm, cigāriem, cigarillām, smēķējamai, karsējamai tabakai, e-cigarešu šķidrumiem un to izgatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem, kā arī saldinātajiem dzērieniem.   

2022.gada budžeta likums noteic, ka lielās valsts kapitālsabiedrības budžetā ieskaitīs 64 procentus no šī gada peļņas, tostarp AS “Latvenergo” ieskaitīs ne mazāk kā 70,16 miljonus eiro, VAS “Latvijas valsts meži” – ne mazāk kā 55,89 miljonus eiro, AS “Augstsprieguma tīkls” – ne mazāk kā 29,14 miljonu eiro, AS “Latvijas loto” – ne mazāk kā 5,29 miljonus eiro, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” – ne mazāk kā 2,2 miljonus eiro.

Skatot budžeta projektam iesniegtos priekšlikumus finansiāli atbalstīt dažādus pasākumus un projektus, Saeima atbalstīja finanšu līdzekļu piešķiršanu virknei nevalstisko organizāciju un biedrību, kā arī skolām, kultūras iestādēm, sporta būvēm, pašvaldību projektiem, sociālās rehabilitācijas pasākumiem, baznīcu uzturēšanai, jaunuzņēmumu atbalstam un citiem pasākumiem.

Tāpat papildu finansējums piešķirts Centrālajai vēlēšanu komisijai 14.Saeimas vēlēšanu organizēšanai, kā arī atbalstam maznodrošinātiem iedzīvotājiem energoresursu cenu kāpuma ietekmes mazināšanai.

Nākamgad valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi plānoti 10,6 miljardu eiro, savukārt izdevumi – 12,4 miljardu eiro apmērā. Vispārējās valdības budžeta deficīts plānots 1,62 miljardu eiro jeb 4,8 procentu apmērā no iekšzemes kopprodukta.


Ieņēmumi nākamgad plānoti par 1,078 miljardiem eiro, savukārt izdevumi – par 1,642 miljardiem eiro lielāki nekā 2021.gadā.

2022.gada valsts budžeta likums, vidēja termiņa budžeta ietvara likums 2022., 2023. un 2024.gadam un grozījumi 12 likumos, kas saistīti ar budžetu, stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī.  

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Valsts pārvalde un pašvaldības

2022. gada budžetā papildu 3,5 miljonu eiro piešķirs Centrālajai vēlēšanu komisijai 14. Saeimas vēlēšanu sagatavošanai

Saeima otrdien, 2021. gada 23. novembrī, atbalstīja papildu finansējuma piešķiršanu nākamā gada budžetā 3 504 746  eiro apmērā Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK) 14. Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai. Pavisam CVK 2022. gada budžetā piešķirti līdzekļi 8 057 057 eiro apmērā, no kuriem 6 293 182 eiro iekļauti budžeta programmā “Saeimas vēlēšanas”, bet 1 763 875 eiro – budžeta programmā “Vispārējā vadība”. 2022. gada Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai piešķirtais finansējums veido 4,76 eiro vienam vēlētājam. 

No papildus piešķirtā finansējuma 1 909 875 eiro plānots izlietot, nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem un darbiniekiem un palielinot ēdināšanas izdevumu kompensāciju vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem balsošanas un balsu skaitīšanas dienā.

Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu darba tarifa stundas likmes 2022. gada Saeimas vēlēšanās atkarībā no vēlēšanu komisijas veida un vēlēšanu iecirkņa lieluma būs iespējams palielināt komisijas priekšsēdētājam robežās no 7,78 līdz 11,97 eiro, vēlēšanu komisijas sekretāram – robežās no 7,00 līdz 10,10 eiro un komisijas loceklim – robežās no 6,00 līdz 7,78 eiro. Salīdzinājumam 2018. gada Saeimas vēlēšanās vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa darba stundas tarifa likme bija 2,70 eiro, kas jau ir zemāka par 2021. gada minimālo darba tarifa stundas likumi, un ar šādu atalgojumu piesaistīt nepieciešamās kvalifikācijas speciālistus darbam vēlēšanu iecirkņos 14.Saeimas vēlēšanās vairs nebūtu iespējams.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu ēdināšanas izdevumu kompensāciju papildus piešķirtā finansējuma ietvaros būs iespējams palielināt no līdzšinējiem 5,69 eiro dienā līdz 8,00 eiro dienā, pielīdzinot šīs kompensācijas apmēru Latvijā noteiktajam komandējuma dienas naudas apmēram.

804 878 eiro no papildus piešķirtā finansējuma plānots izlietot Vēlēšanu vadības sistēmas Saeimas vēlēšanu moduļa iegādei CVK īpašumā, bet 789 993 eiro – lai nodrošinātu šīs sistēmas darbību, tehnisko pavadīšanu un lietotāju atbalstu 14.Saeimas vēlēšanās. Vēlēšanu vadības sistēma vēlēšanās nodrošina kandidātu sarakstu sagatavošanu, iesniegšanu un publicēšanu, vēlēšanu zīmju maketu sagatavošanu, vēlēšanu gaitas dokumentēšanu vēlēšanu iecirkņos Latvijā un ārvalstīs, vēlētāju aktivitāšu apkopošanu un publiskošanu, vēlēšanu zīmju skenēšanu, vēlēšanu rezultātu apkopošanu un publicēšanu, balsu skaitīšanas protokolu sagatavošanu. Kandidātu sarakstu iesniegšanas un vēlēšanu laikā tiek nodrošināts arī atbalsts sistēmas lietotājiem – kandidātu sarakstu gatavotājiem, deputātu kandidātiem, pašvaldību vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām Latvijā un ārvalstīs.

Salīdzinot ar 2018. gada Saeimas vēlēšanām, papildu 470 569 eiro CVK nākamā gada budžetā atvēlēti arī tiešsaistes vēlētāju reģistra nodrošināšanai Latvijas un ārvalstu vēlēšanu iecirkņos. Tiešsaistes vēlētāju reģistrs ļaus atteikties no spiedoga izdarīšanas pasē par dalību vēlēšanās, vienlaikus saglabājot iespēju balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī. Līdz ar to Saeimas vēlēšanās bez papildu administratīvā sloga varēs piedalīties arī vēlētāji, kuru rīcībā ir tikai personas apliecība, bet nav pases. Iepriekš šiem vēlētājiem, lai piedalītos vēlēšanās, bija jāizņem vēlētāja apliecība. Tāpat tiešsaistes vēlētāju reģistra ieviešana Saeimas vēlēšanās ievērojami atvieglos vēlētāju ārvalstīs iespējas pieteikties balsošanai pa pastu, jo, piesakoties pasta balsošanai, vairs nevajadzēs uzrādīt pasi, lai saņemtu spiedogu. Pieteikties pasta balsošanai būs iespējams, nosūtot vēlēšanu komisijai parakstītu iesniegumu, vai elektroniski Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēlētāju reģistra e-pakalpojumā.

14.Saeimas vēlēšanas notiks 2022. gada 1. oktobrī.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības

TM piešķirtais budžets 2022. gadā tiks ieguldīts nozīmīgās iniciatīvās

Otrdien, 23. novembrī, Saeima apstiprināja valsts budžetu nākamajam gadam. Tieslietu ministrijas un tieslietu sistēmas nozīmīgākie ieguldījumi – informācijas pieejamība bez maksas iedzīvotājiem atvērto datu veidā no svarīgām informācijas sistēmām, konkurētspējīgāka atalgojuma nodrošināšana Valsts probācijas dienesta darbiniekiem un pabeigts desmit gadu darbs pie PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķināšanas.

Kā norāda Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Tieslietu nozarei piešķirtais budžets nākamajam gadam ir vērsts uz tieslietu sistēmas un tās pakalpojumu digitalizāciju un modernizāciju, kā arī nozīmīgu darbu veikšanas, kas ilgtermiņā stiprinās Latvijas valsts vēsturiskās un valodas vērtības.”

Nākamā gada budžeta ietvaros plānots sabiedrībai bez maksas nodrošināt datus atvērto datu veidā no Nekustamā īpašuma valsts kadastra, Valsts adrešu reģistra, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas. Tas noņems administratīvo slogu un finansiālu barjeru iedzīvotāju piekļūšanai datiem, kas raksturo Latvijas teritoriju, nekustamos īpašumus, būves, adreses un apgrūtinātās teritorijas.

Lai mazinātu personāla mainību un piesaistītu kvalificētus un pieredzējušos speciālistus, no nākamā gada plānots palielināt atalgojumu un nodrošināt sociālās garantijas Valsts probācijas dienesta darbiniekiem. Kvalificēts Valsts probācijas dienesta personāls ir atslēga, lai novērstu atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu no probācijas klientu puses.

Tāpat 2022. gadā plānots noslēgt desmit gadu darbu pie PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma Latvijas valstij nodarīto zaudējumu aprēķināšanas.

TM piešķirtais finansējums tiks ieguldīts digitālo risinājumu uzlabošanai tiesās, nodrošinot mūsdienu apstākļiem atbilstošas informācijas tehnoloģijas un tiesu klientu kvalitatīvu apkalpošanu, piemēram, iegādājoties videokonferences iekārtas un ieviešot e-lietas risinājumus. Tāpat tiks ieguldīti līdzekļi tiesnešu profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai, lai uzlabotu tiesu spriešanas kvalitāti.

Lai stiprinātu otru latviešu valodas rakstības paveidu – latgaliešu rakstu valodu, plānots izveidot latgaliešu rakstu valodas konsultanta amatu. Proti, tiks piešķirts patstāvīgs valsts budžeta finansējums Valsts valodas centram vienas amata vietas nodrošināšanai, kuras pamatpienākumos ietilps ar latgaliešu rakstu valodu saistīti jautājumi.

Nākamā gada valsts budžeta līdzekļus paredzēts novirzīt arī citu svarīgu pasākumu īstenošanai tieslietu nozarē:

 • nodrošināta iespēja izbeigt piespiedu dalītā īpašuma tiesiskās attiecības privatizētajās daudzdzīvokļu mājās starp dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekiem;
 • nodrošināta informācija zvērinātiem notāriem amata darbību izpildei bez maksas;
 • stiprināta Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitāte;
 • pielāgotas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas, nodrošinot dokumentu publisku pieejamību, kā arī Eiropas biznesa reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas integrācijas sekmīgu darbību.
Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Komunikācija

Apspriedīs Kohēzijas politikas iespējas mazināt Eiropas reģionu atšķirības

Ceturtdien, 18. novembrī, finanšu ministra padomnieks Ints Dālderis kopā ar Latvijas delegāciju piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas politikas Vispārējo lietu padomes sanāksmē Briselē. Tās laikā tiks pārrunāts, kā vēl vairāk mazināt Eiropas reģionu attīstības atšķirības un palielināt to noturību vidējā un ilgā termiņā, izmantojot Kohēzijas politiku apvienojumā ar citiem ES instrumentiem.

Tāpat sanāksmē tiks apspriesti risinājumi atsevišķu Eiropas reģionu un teritoriju dažādajām vajadzībām, kā arī diskutēts par to, kā ES fondu ieviešanu tuvināt saņēmējiem un iedzīvotājiem.

Latvijas ieskatā arī turpmāk ir nepieciešams saglabāt Kohēzijas politikas ilgtermiņa fokusu uz mazāk attīstītajām dalībvalstīm un reģioniem, stiprinot ES reģionālo ekonomiku noturību un uzlabojot to spēju reaģēt uz asimetriskiem satricinājumiem,” uzsver Ints Dālderis.

Papildus ekonomisko atšķirību mazināšanai Eiropa saskaras arī ar tādiem izaicinājumiem kā klimatu mērķu sasniegšana, digitālā pāreja un Covid-19 pandēmijas radītās sekas. Finanšu ministra padomnieks norāda, ka Kohēzijas politika ir spējusi veiksmīgi pielāgoties šiem jaunajiem izaicinājumiem ar veicinošiem nosacījumiem un pārvedumu iespējām starp dažādiem fondiem. Arī jaunizveidotais Atveseļošanas fonds sniedz būtiskas īsāka termiņa investīcijas ar īpašu fokusu uz pandēmijas krīzes vissmagāk skartajām valstīm, kā arī veicina reformu īstenošanu ar mērķi padarīt ekonomikas noturīgākas pret nākotnes izaicinājumiem.

Vienlaikus ir būtiski salāgot nosacījumus starp atbalsta instrumentiem, kas traucē izveidot vienotu nacionālo regulējumu ES atbalsta programmām ar līdzīgiem mērķiem, kā piemēram, atšķirīgi pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas noteikumi, kontroles un auditu prasības un administratīvo izdevumu attiecināmība.

Kopumā Latvijas uzskats ir, ka Kohēzijas politikas regulējums ir pietiekami elastīgs, lai risinātu dažādu Eiropas reģionu izaicinājumus, taču būtiski, ka Eiropas Komisija ļauj šīs elastības izmantot. Tāpēc šobrīd svarīgākais uzdevums ir pēc iespējas ātrāk apstiprināt ES dalībvalstu darbības programmas un sākt to ieviešanu,” pauž ministra padomnieks.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Uzņēmējdarbība

Covid-19 krīzē cietušie lielie uzņēmumi varēs saņemt lielāku apgrozāmo līdzekļu grantu

Ministru kabinets š.g. 16. novembrī apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai, palielinot vienam komersantam maksimālā atbalsta apmēru un attiecīgi piešķirot papildu finansējumu šī mērķa sasniegšanai.

Līdz ar grozījumiem palielināts maksimālais atbalsta apmērs no 100 000 EUR uz 250 000 EUR katrā atbalsta perioda mēnesī. Valsts ieņēmu dienesta sniegtā informācija liecina, ka aptuveni 100 uzņēmumi varētu kvalificēties atbalsta saņemšanai un saņemt atbalstu virs 100 000 EUR mēnesī un līdz pat 250 000 EUR.
Līdz ar to tiek atbalsta programma noteikts, ka atbalstu nosaka 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, bet ne vairāk kā 250 000 EUR katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā summa atbalstam, kas sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 1 800 000 EUR saistītu personu grupai.

Lai nodrošinātu lielāka atbalsta sniegšanu lielajiem komersantiem, atbalsta programmas īstenošanai papildus tiek piešķirti 30 miljoni EUR, līdz ar to programmas kopējais finansējums būs 808 800 000 EUR.

Detalizēti ar grozījumiem MK 2020.gada 10.novembra “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” var iepazīties Tiesību aktu projektu portālā (4.18.punkts).

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Iepirkumi, ES fondi

Valdība apstiprina ES fondu programmas turpmāku izskatīšanu EK

Ministru kabinets (MK) apstiprināja Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam turpmāko virzību izskatīšanai Eiropas Komisijā (EK). Programma paredz ES fondu investīcijas vairāk kā 4,7 miljardu eiro apmērā nākamajiem septiņiem gadiem, tā ietver ES fondu investīciju principus, sasniedzamos rezultātus un atbalsta jomas.

ES investīcijas ir īpaši nozīmīgas Latvijas konkurētspējas palielināšanai un ekonomikas izaugsmei, atbalstot uzņēmējdarbības veicināšanu, klimata un vides ilgtspēju, veselības aprūpi, izglītību, inovācijas, transportu un citas valsts attīstībai būtiskas jomas.

Programmas investīcijas plānotas, ievērojot EK definētās tematiskās koncentrācijas prasības, nodrošinot, ka no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma vismaz 25% tiek novirzīti  viedākai Eiropai, veicinot inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas, 30% zaļākai Eiropai ar zemām oglekļa emisijām, veicinot tīru un taisnīgu enerģētikas pārkārtošanu, “zaļas” un “zilas” investīcijas, aprites ekonomiku, pielāgošanos klimata pārmaiņām un risku novēršanu un pārvaldību, 8% iedzīvotājiem tuvākai Eiropai pilsētu, lauku un piekrastes teritoriju ilgtspējīgai un integrētai attīstībai ar vietējo iniciatīvu palīdzību.

Nozīmīgu ES investīciju daļu paredzēts novirzīt iedzīvotāju labklājības celšanā, sniedzot atbilstošas apmācības, uzlabojot veselības stāvokli un integrējot darba tirgū. ES fondu atbalsts paredzēts veselības aprūpes iestāžu kapacitātes stiprināšanai, uzņēmējdarbības veicināšanai, primārās enerģijas patēriņa samazināšanai, uzlabojot energoefektivitāti privātajā un publiskajā dzīvojamajā fondā.

Tāpat nozīmīgi ieguldījumi plānoti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un transporta infrastruktūras uzlabojumiem, kas tieši ietekmē ekonomikas produktivitāti, kalpo par pamatu inovācijām un palielina iekšējo un ārējo mobilitāti cilvēkiem un precēm.

Pēc programmas apstiprināšanas MK tiks turpinātas konsultācijas ar EK, lai nodrošinātu, ka pēc plāna projekta gala versijas apstiprināšanas MK un iesniegšanas EK tas tiktu apstiprināts iespējami ātrāk, kas ļaus uzsākt ES fondu investīciju īstenošanu.

Programmā ir ievērota sasaiste ar Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027.gadam, kā arī citiem plānošanas dokumentiem. Stratēģiskais redzējums balstīts uz trūkumu un vajadzību analīzi. Definētās prioritātes un atbalsta mērķi koncentrēti uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, kas dos vislielāko atdevi ekonomikas attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanai.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Iepirkumi, ES fondi

Pēdējā brīdī ES Padome un Eiropas Parlaments vienojušies par 2022. gada ES budžetu

Eiropas Savienības (ES) Padome un Eiropas Parlaments vienojās par 2022. gada ES vispārējo budžetu. 15. novembrī līdz pusnaktij institūcijām bija jāvienojas par kopīgu tekstu, lai izvairītos no nepieciešamības Eiropas Komisijai izstrādāt jaunu budžeta projektu, kas, savukārt, apdraudētu savlaicīgu budžeta apstiprināšanu un secīgi arī ES programmu finansējuma plūsmu.

2022. gada budžeta kopējās saistību apropriācijas ir noteiktas 169 515,8 miljonu eiro un maksājumu apropriācijas 170 603,3 miljonu eiro apmērā, kas atbilst 1,14% no ES Nacionālā kopienākuma.

2022. gada budžets aptver gan jaunās Daudzgadu finansēšanas shēmas 2021.-2027. gadam (DFS jeb Multiannual Financial Framework, MFF) prioritātes, veicinot dalībvalstu konverģenci, ES ekonomikas atveseļošanu, kā arī atbalstot zaļo un digitālo pāreju, lai padarītu Eiropas ekonomiku taisnīgāku, izturīgāku un ilgtspējīgāku nākamajām paaudzēm. Tāpat tas paredz nepieciešamo finansējumu ārkārtas situācijām un aizvien jauniem izaicinājumiem un satricinājumiem veselības, ekonomikas un migrācijas jomās.

Vienošanās rezultātā budžeta lēmējinstitūcijas ar papildu resursiem stiprinājušas pētniecības programmu, lai turpinātu finansēt ar veselību, klimatu un vidi saistītās pētniecības un inovāciju aktivitātes, tāpat ar jaunatnes politiku saistītās programmas, ES robežu pārvaldības programmas, tostarp, piešķirts papildu finansējums risinājumam situācijai uz ES ārējās robežas ar Baltkrieviju, par kura sadali un piešķiršanu skartajām dalībvalstīm tiks lemts turpmāk. Ar papildu resursiem stiprinātas arī ārējās darbības finansēšanas programmas, pamatā sniedzot atbalstu sadarbības valstīm. Dalībvalstīm iezīmētais finansējums MFF ietvaros tiek plānots atbilstoši vajadzībām attiecīgajā finanšu gadā un netiek apdraudēts. Tāpat gala vienošanās par budžetu paredz arī samērīgas budžeta rezerves ārkārtas situāciju risināšanai.

Latvija diskusiju laikā vairākkārt iestājās par nepieciešamību apstiprināt līdzsvarotu budžetu, kurš ir funkcionāls ar pietiekamiem resursiem neparedzētiem gadījumiem un krīzēm, kā arī programmu ieviešanas tempam atbilstošu finansējumu, uzsverot pāreju starp plānošanas periodiem un nacionālo prioritāšu nozīmību.

Kopumā 2022. gadā lielāko daļu no ES finansējuma Latvija turpinās saņemt Kohēzijas politikas (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda) un Kopējās lauksaimniecības politikas (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda) ietvaros.