Kategorijas
Nozares

Mūsdienīgāks Būvniecības likums

Šodien, 1. oktobrī stājas spēkā jaunais Būvniecības likums, kuru Saeima apstiprināja 2013. gada 9. jūlijā, un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, kas būtiski maina līdzšinējo kārtību, samazinot administratīvo procedūru skaitu un īpašu uzmanību pievēršot būvdarbu organizēšanas procesam un atbildībai par to.

Šodien, 1. oktobrī stājas spēkā jaunais Būvniecības likums, kuru Saeima apstiprināja 2013. gada 9. jūlijā, un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, kas būtiski maina līdzšinējo kārtību, samazinot administratīvo procedūru skaitu un īpašu uzmanību pievēršot būvdarbu organizēšanas procesam un atbildībai par to.

Jaunais būvniecības regulējums skaidri nosaka pienākumu un atbildību sadalījumu starp būvniecībā iesaistītajām pusēm, precīzi definē kontrolējošo institūciju pienākumus un atbildību būvniecības procesa uzraudzībā, kā arī dod iespēju iedzīvotajiem savlaicīgi iepazīties un iesaistīties ar sev tuvumā plānoto būvniecības projektu īstenošanā.

Atšķirībā no iepriekšējā būvniecības procesa, jaunais regulējums paredz, ka būvatļauja tiek izsniegta, pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, tādējādi lēmuma par būvniecību apstrīdēšanu pārceļot uz būvniecības procesa stadijas pašu sākumu. Lēmuma pārcelšana uz būvniecības procesa sākumu, pasūtītājam palīdzēs novērst pārmērīgu zaudējumu risku.

Tāpat jaunais būvniecības process paredz būvvaldei pieņemt vienu lēmumu – izsniegt būvatļauju līdzšinējo 3 lēmumu vietā (plānošanas un arhitektūras izdevuma izsniegšana, būvprojekta akcepts, būvatļaujas izdošana) līdz pasūtītājam ir tiesības uzsākt būvdarbus.

Jaunā kārtība paredz efektīvu mehānismu un instrumentus būvniecības pārkāpumu likvidēšanai, kā arī dod instrumentus ekspluatācijā nodotu būvju drošuma uzraudzībai.

Patlaban ir apstiprināti visi būtiskākie no jaunā Būvniecības likuma izrietošie Ministru kabineta noteikumi, lai nodrošinātu, ka no šā gada 1. oktobra Latvijā stātos spēkā jauns būvniecības process:

    1) Vispārīgie būvnoteikumi;
    2) Ēku būvnoteikumi;
    3) Noteikumi par būvinspektoriem;
    4) Noteikumi par būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un būvuzņēmēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo atbildības limitu.

Patlaban Ekonomikas ministrija kopā ar būvniecības nozares nevalstiskajām organizācijām strādā pie Latvijas būvnormatīvu pārskatīšanas. Satiksmes ministrija un VARAM turpina darbu pie specifisku objektu būvniecības kārtības. Savukārt, līdz 2015.gada 1. jūlijam apstiprinās visus jaunos būvnormatīvus.

Teksts: Ekonomikas ministrijas Preses dienests


VIEDOKLIS

Normunds Grinbergs, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents: – Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas būvniecības nozarei 1995. gadā izveidoja jaunu likumu, tomēr pēdējos 15 gados veiktās izmaiņas un papildinājumi nebija pietiekami. Mainījās būvniecības tehnoloģijas, materiāli, tirgus dalībnieku, tomēr likums nespēja mainīties līdzi laikam. Žēl, ka tā. Būvniecība ir sarežģīts process, tāpēc situācija likumdošanā ir jāmonitorē ik gadu. Patlaban Latvijā būvniecības nozarei ir izveidots jauns, mūsdienīgs regulējums. Vissvarīgākās izmaiņas skar būvniecības procesu no tā sākuma stadijas, no būvniecības ieceres līdz būvdarbu sākšanai. Būvniecībā nu ir skaidras, viennozīmīgi formulētas sešu iesaistīto institūciju kompetences. Tāpat iepriekšējā likumā nebija tik skaidru un detalizētu nosacījumu par sabiedrības informēšanu – patlaban ir zināmas atbildīgās iestādes, arī pasūtītāja kompetence.

Būvspeciālistu sertificēšanā likumprojekta apspriešanas laikā grūtās debatēs vienojāmies par kompromisu. Proti, būvspeciālista sertificēšana notiks vienu reizi, turklāt no 2021. gada sertficēta būvspeciālista izglītība nedrīkstēs būt zemāka par 1. vai 2. līmeņa augstāko izglītību būvinženiera studiju programmā.

Ja agrāk apdrošināties vajadzēja būvuzņēmējiem, būvdarbu veicējiem, tad patlaban papildu pienākums apddrošināt savu profesionālo atbildību būs arī būvspeciālistiem – fiziskajām personām.

Būvniecības informācijas sistēma www.bis.gov.lv jau darbojas. Tai var piekļūt ikviens būvniecības procesa dalībnieks un atrast visu informāciju par nozari, tostarp arī reģistrus, normatīvvus, kā arī var ziņot par pārkāpumiem. Kopā ņemot, jaunais Būvniecības likums noteikti ir daudz mūsdienīgāks, nekā iepriekšējais regulējums.

Veidosim labāku būvniecības vidi kopā!

Sagatavoja SANDRIS GUNVALDIS

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.