KP noslēdz pārrunas ar Tukuma novada pašvaldību ar mērķi veicināt konkurenci namu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanas tirgū

in ,
Autors: Konkurences padome

Publiskām personām – valstij, pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām – izvēloties privāto pakalpojumu sniedzēju, ir jārīko publisko iepirkumu procedūra, kas paredz pēc iespējas plašāka pretendentu loka dalību tajā. Konkurences padome (KP) veica pārrunas ar Tukuma novada pašvaldību, lai novērstu neatbilstību konkurences neitralitātes regulējumam, kas noteikts Konkurences likuma (KL) 14.1 pantā, pašvaldībai līdz šim neīstenojot publiskos iepirkumus namu pārvaldīšanas pakalpojumu saņemšanai Tukuma pilsētā tām daudzdzīvokļu mājām, kuru pārvaldīšanas tiesības iedzīvotāji nav pārņēmuši.

2023. gada otrajā pusē KP uzsāka izpēti par namu pārvaldīšanas pakalpojumu tirgu Tukuma novada pašvaldībā, t.sk. par Tukuma novada pašvaldības rīcību, bez iepirkumu procedūru rīkošanas noslēdzot līgumus ar vairākiem privātā sektora namu pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzējiem par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuru pārvaldīšanas tiesības iedzīvotāji nav pārņēmuši, pārvaldīšanu Tukumā. Pēc faktu konstatācijas, KP veica pārrunu procedūru ar Tukuma novada pašvaldību, lai iespējami nodrošinātu konkurences neitralitātes ievērošanu pašvaldības darbībā.

Ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) pausto viedokli, kā arī KL minēto, KP norāda, ka gadījumos, kad daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji kopsapulcē nav pieņēmuši lēmumu par māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, pašvaldībai namu pārvaldīšanas pakalpojuma sniedzēji būtu jāizraugās publiskā iepirkuma procedūrā. Lai novērstu iespējamo konkurences neitralitātes pārkāpuma risku, KP lūdza pašvaldībai sniegt viedokli un iespējamo darbības plānu, lai veicinātu konkurenci namu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanas tirgū Tukuma pilsētā.

Iepazīstoties ar KP izvērtējumu, Tukuma novada pašvaldība ir apņēmusies veicināt iedzīvotāju informēšanu un izglītošanu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, pašvaldības informatīvajos izdevumos un citos saziņas kanālos padziļināti skaidrot un atgādināt iedzīvotājiem par to iespējām pārņemt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, papildus publicējot publiski pieejamo informāciju no Būvniecības informācijas sistēmas par personām, kuras nodrošina dzīvojamo namu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu.

Tāpat Tukuma novada pašvaldība ir apņēmusies privātajiem komersantiem, kas šobrīd saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar pašvaldību veic iedzīvotāju nepārņemto māju pārvaldīšanu – SIA “TUKUMA NAMI” un SIA “JAUNTUKUMS”, noteikt termiņu (ne vēlāk kā līdz 30.12.2024.), līdz kuram tiem ir jānodrošina pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju kopsapulču organizēšana, lai iedzīvotāji lemtu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Pēc noteiktā termiņa pašvaldība, atbilstoši IUB un KP norādījumiem, ir apņēmusies organizēt iepirkuma procedūru par iedzīvotāju nepārņemto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu Tukuma pilsētā.

Attiecīgi, KP veiktās pārrunu procedūras rezultātā, Tukuma novada pašvaldība ir apņēmusies veikt aktīvas darbības, lai iespējami nodrošinātu konkurences neitralitātes ievērošanu tās darbībās. KP turpinās sekot līdzi pašvaldības darbībām attiecībā uz iedzīvotāju pārvaldīšanā nepārņemtajām mājām, kā arī rosina pašvaldību īstenot rūpīgu tirgus situācijas izpēti, lai noskaidrotu potenciālo pretendentu loku un noteiktu pamatotus kritērijus pretendentiem, tādējādi nodrošinot, ka iepirkumos piedalītos pēc iespējas plašāks pretendentu loks.