Pašvaldības gatavojas viedo risinājumu ieviešanai

in
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2024. gada 21. februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja semināru “Viedās pašvaldības – inovatīvās projektu idejas”, aicinot klātienē plānošanas reģionu, pašvaldību, valsts pārvaldes, zinātnes un inovatīvo risinājumu uzņēmumus, lai veicinātu izpratni par inovatīviem risinājumiem un to ieviešanu pašvaldību funkciju uzlabošanai.

Semināra nolūks bija vienkopus pulcēt projektu pieteikumu gatavošanā iesaistītās puses, kas plāno pretendēt uz finansējumu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.4. pasākuma “Viedās pašvaldības” ietvaros.

Semināra pirmajā daļā dalībnieki uzzināja par aktualitātēm un specifiku inovatīvu iepirkumu jomā, par kritērijiem, kas tiks vērtēti “Viedo pašvaldību” projektu pieteikumu atlasē, par zinātnieku un ekspertu atzinumiem, kuros tiks vērtēta plānotā viedā risinājuma novitāte Latvijas kontekstā, kā arī par inovāciju atrašanu, definēšanu un ieviešanu. Savukārt, otrajā daļā pašvaldību un inovatīvu risinājumu uzņēmumu pārstāvji prezentēja “viedās” idejas un risinājumus, kas varētu sniegt ekonomiju pašvaldību autonomo funkciju īstenošanā. Šīs idejas komentēja un prezentētājiem jautājumus uzdeva zinātnes jomas pārstāvji un viedo risinājumu eksperti. Semināra noslēgumā notika tīklošanās – ieinteresēto pušu sarunas tālākas sadarbības īstenošanai.

Lai pieteiktos Eiropas Reģionālās attīstība fonda (ERAF) finansējumam viedo risinājumu ieviešanai pašvaldībās, kur maksimālais atbalsts vienam projektam ir 3 105 900 euro, plānošanas reģioni rīko pašvaldību ideju priekšatlasi. Šīs idejas vērtēs arī Latvijas Zinātnes padomes eksperti un atzinumu sniegs VARAM. Ierobežotas atlases projektu pieteikumu iesniegšana pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras uzaicinājuma notiks līdz 2024. gada beigām, bet viedie risinājumi jāievieš piecu gadu laikā. Viedā risinājuma ieviešanas rezultātā vismaz piecās pašvaldībās jāsamazina pakalpojuma izmaksas uz vienu klientu, enerģijas patēriņš vai laika patēriņš vismaz 10% apmērā.

Seminārā gūtās zināšanas un kontakti ar zinātniskajām institūcijām un viedo risinājumu uzņēmumiem palīdzēs pašvaldībām sagatavot kvalitatīvus un vērtēšanas kritērijiem atbilstošus projekta pieteikumus “Viedo pašvaldību” aktivitātē.

Seminārs tika īstenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.2. pasākuma projekta Nr. 5.1.1.2/1/23/I/001 “Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana” ietvaros.