OECD uzsāk Latvijas tirgus uzraudzības un intelektuālā īpašuma sistēmu izpēti

Ekonomikas munistrija

No 9. līdz 12. oktobrim vizītē Latvijā atradīsies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pārstāvji, lai sāktu darbu pie Latvijas tirgus uzraudzības un intelektuālā īpašuma sistēmu izpētes. Pētījuma projekta noslēgumā OECD izstrādās rekomendācijas šo jomu darbības uzlabošanai un nepieciešamajām reformām tajās.

Tirgus uzraudzības galvenais mērķis ir aizsargāt patērētājus no riskiem un apdraudējumiem viņu dzīvībai, veselībai un finansēm, ko nodrošina efektīvi funkcionējoša tirgus uzraudzības sistēma un visu iesaistīto pušu sekmīga pienākumu izpilde. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt, lai produkti ES vienotajā tirgū būtu droši un atbilstu prasībām. Šī mērķa veiksmīgai īstenošanai nepieciešama riska izvērtējumā un datos balstīta pieeja, kā arī profesionālo uzraugošo iestāžu optimālā darbība.

Šonedēļ, vizītes laikā OECD eksperti tiksies ar daudzajām Latvijas tirgus uzraudzībā iesaistītajām iestādēm, atbildīgajām ministrijām un nevalstiskā sektora pārstāvjiem, lai gūtu padziļinātu izpratni par pašreizējo Latvijas tirgus uzraudzības sistēmu, tās izaicinājumiem, kā arī novērtētu esošo sistēmu un izstrādātu priekšlikumus darbības uzlabošanai. Vairāk par esošo tirgus uzraudzības politiku un mērķiem, kā arī iesaistītajām uzraudzības institūcijām var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Tāpat arī Intelektuālā īpašuma jomā projekta mērķis ir sniegt atbalstu Latvijai intelektuālā īpašuma ekosistēmas uzlabošanā, stiprināt intelektuālā īpašuma izmantošanu, stimulēt inovācijas un uzlabot uzņēmumu, īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), konkurētspēju. Latvijā ir jāpilnveido intelektuālā īpašuma pārvaldības mehānismi un tīkli, lai veicinātu jaunradi un inovācijas, aizsargātu investīcijas un palielinātu MVU konkurētspēju. Projekta uzsākšanas pasākuma ietvaros intelektuālā īpašuma jomas pārstāvji tiksies ar OECD ekspertiem, lai detalizēti pārrunātu projekta turpmāko gaitu.

OECD eksperti uzsāk izpēti strukturālo reformu atbalsta instrumenta projekta “Efektīvākas un iedarbīgākas tirgus uzraudzības un intelektuālā īpašuma sistēmas izveide Latvijai” (Building a More Effective and Efficient Market Surveillance and Intellectual Property System for Latvia) ietvaros. Projektu paredzēts īstenot divās daļās – pētot Latvijas tirgus uzraudzības un intelektuālā īpašuma sistēmas. Rezultātā tiks sagatavoti priekšlikumi reformām abās jomās. Kopējais projekta īstenošanas periods ir 24 mēneši, un tas tiek īstenots Eiropas Komisija Strukturālo reformu atbalsta instrumenta projekta ietvaros.