Projektā uzlabos pašvaldību darbību

in
Autors: Zemgales Plānošanas reģions

Zemgales Plānošanas reģions

Lai celtu pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, tiek īstenots projekts, kura rezultātā plānotas dažādas aktivitātes, lai uzlabotu publisko pakalpojumu pieejamību un sniegto kvalitāti.

Lai pašvaldības spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi kvalitatīvi un iedzīvotājiem pieejami, kā arī, lai iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi būtu par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm, Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrija (VARAM) sadarbojoties ar 5 plānošanas reģioniem, īsteno investīcijas projektu1

Projektā plānots realizēts dažādas aktivitātes. Tostarp jau oktobra izskaņā Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju. No katras pašvaldības tiks deleģēti 2 pārstāvji. Brauciena galvenā tēma ir drošība. Tāpat starp projekta aktivitātēm minamas semināru un apmācību organizēšana pašvaldību speciālistiem, kā arī ideju hakatona rīkošana un atbalsta sniegšana pašvaldību pilotprojektu realizācijai. Projekta īstenošanā ir iesaistīti visu pašvaldību un plānošanas reģionu speciālisti, kas strādā ar attīstības plānošanas jautājumiem, nozaru eksperti un pašvaldības pakalpojumu sniedzēji, arī pašvaldību vadībā esošās amatpersonas un pašvaldību sniegto pakalpojumu saņēmēji. 

Paredzēts, ka, īstenojot projektu, tiks uzlabota publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, paplašinātas pašvaldību sadarbības iespējas, veicināta administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidoto pašvaldību darba efektivitāte, tajā skaitā nodrošinot kvalitatīvāku publisko pakalpojumu pieejamību, u.c.. 

1Ar projekta  Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001, “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” aprakstu iespējams iepazīties: ŠEIT