Ieguldot ES fondus, uzlabos vides monitoringa sistēmu

in ,
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram (LVĢMC) sagatavot un iesniegt projektu Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma saņemšanai, lai uzlabotu vides monitoringa sistēmu. No ERAF finansējuma šim mērķim pieejami 9,2 miljoni eiro.

Ieguldījuma mērķis ir nodrošināt sabiedrību un iestādes ar savlaicīgu, kvalitatīvu un vispusīgu informāciju par vides stāvokļa izmaiņām, attīstot valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas darbību un īstenojot sistemātiskus, regulārus un mērķtiecīgus vides stāvokļa novērojumus un mērījumus.

Paredzēts, ka projekta īstenošanā  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs kā sadarbības partneri piesaistīs Valsts vides dienestu (VVD), kas līdzdarbosies atmosfēras gaisa radioaktivitātes mērījumu nodrošināšanā, tostarp radiācijas monitoringa staciju sistēmas modernizācijā.

Programmas ietvaros līdz 2029. gada 31. decembrim plānots sasniegt šādus rezultātus: uzstādītas gaisa piesārņojuma uzraudzības sistēmas divās gaisa kvalitātes novērtēšanas un pārvaldības zonās, tiks veiktas investīcijas jaunās vai modernizētās katastrofu monitoringa, gatavības, brīdinājuma un reaģēšanas sistēmās attiecībā uz dabas katastrofām, nodrošināts klimata un vides monitorings, tas ir, projektu ietvaros ir veikti ieguldījumi 58 vietās, lai izveidotu jaunas vai modernizētu esošās monitoringa vietas, kopumā sasniedzot – 242 vietas.

Pirmajā programmas kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 10 875 000 eiro apmērā, ERAF finansējums – 9 243 750 eiro, valsts budžeta līdzfinansējums –  1  631 250 eiro. Maksimālais attiecināmais ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

Projektu iesniegumi Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram jāiesniedz līdz š.g. 13. oktobrim. Atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē.

ERAF atbalsts projekta īstenošanai paredzēts 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.4. pasākuma “Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai”  ietvaros.