Kategorijas
Elektroniskais iepirkums Likumdošana, normatīvie akti

Par pasūtītāja rīcību viena pieteikuma vai piedāvājuma gadījumā

Atgādinām, ka 2023. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi publisko iepirkumu regulējumā, kas nosaka, ka viena pieteikuma vai piedāvājuma gadījumā pasūtītājs pārtrauc iepirkumu.  

Iepirkumu uzraudzības birojs

Atgādinām, ka 2023. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi publisko iepirkumu regulējumā, kas nosaka, ka viena pieteikuma vai piedāvājuma gadījumā pasūtītājs pārtrauc iepirkumu.  

Regulējums:  

Publisko iepirkumu likuma (PIL) 41. panta 12. daļa; 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL) 47. panta 14. daļa. 

Kādas iepirkumu procedūras pārtrauc:  

Publisko iepirkumu likuma gadījumā:  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma gadījumā:  
Atklātu konkursu,  Slēgtu konkursu,  Konkursa procedūru ar sarunām. Atklātu konkursu,  Slēgtu konkursu,  Sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu. 
  •  Kad minētās procedūras nepārtrauc?  

Procedūras var nepārtraukt divos alternatīvos gadījumos:

– ja pasūtītājs veicis apspriedi ar piegādātājiem atbilstoši PIL 18. panta otrajai prim daļai un SPSIL 22. panta otrajai prim daļai.  

– ja  iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses. Šī izņēmuma piemērošana ir iztulkojama iespējami šauri un tikai galējā nepieciešamībā, kā arī pasūtītājam ir jānorāda konkrēts pamatojums tam, kādā veidā līguma nenoslēgšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses.

  • Vai jāpārtrauc iepirkums, ja nav bijusi apspriede, un vienā no iepirkuma daļām iesniegts tikai viens piedāvājums?  

Šādā gadījumā pasūtītājam jāpārtrauc daļa, kurā iesniegts viens piedāvājums. Pārējās daļās, kurās saņemti vairāk kā viens piedāvājums, pasūtītājs var pieņemt lēmumu un noslēgt līgumu.  


Papildus skatīt Iepirkumu ceļveža sadaļā “1.2. Tirgus izpētes organizēšana un dokumentēšana” publicētos materiālus: 

  • Skaidrojums “Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem”; 
  • Videolekcija – Apspriede ar piegādātāju, Iepriekšējais informatīvais paziņojums.