Kategorijas
Pētniecība un izstrāde Vide un asenizācija

Atvērts transnacionālās sadarbības projektu konkurss, lai risinātu jautājumus saistītus ar bīstamiem iegremdētiem objektiem un izgāztu munīciju Baltijas jūrā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina piedalīties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam (programma) pamatprojektu konkursā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina piedalīties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam (programma) pamatprojektu konkursā 2.1.prioritātes “Ilgtspējīgi ūdeņi” ietvaros, kas atvērts no 2023.gada 17.jūlija līdz 2023.gada 5.oktobrim.

Programmas mērķis ir ar transnacionālās sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, ūdens resursu efektīvas izmantošanas un ilgtspējīgus klimata risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona iedzīvotājiem.

Programmas teritorija ietver visu Dānijas, Igaunijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas un Norvēģijas teritoriju, kā arī atsevišķas Vācijas teritorijas.

Mērķēts papamtprojektu konkurss izsludināts ņemot vērā tēmas stratēģisko, politisko aktualitāti un nepieciešamību pēc steidzamiem risinājumiem izaicinājumu novēršanai, kas ir saistīti ar bīstamiem iegremdētiem objektiem un izgāztās munīcijas esamību Baltijas jūrā.

Projektos aicinājums izstrādāt risinājumus, piemēram, veicot sanāciju un glābšanu, piesārņojošo vielu monitoringu, tiesiskā regulējuma saskaņošanu bīstamo objektu un munīcijas  apstrādei visā programmas teritorijā.

Projektos jāiesaista atbildīgās nacionāla un reģionāla līmeņa iestādes no vairākuma vai visām programmas valstīm, kuru kompetencē ir šo jautājumu risināšana, palielinot projekta aktivitāšu mērogu. Gadījumā, ja neizdodas iesaistīt atbildīgās iestādes no visām programmas valstīm, nepieciešams skaidri aprakstīt centienus iesaistīt partnerus no visām valstīm. Vienam no partneriem jāuzņemas Vadošā partnera loma, pārējie partnerībā iesaistītie piedalās kā projekta partneri vai asociētie partneri.

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un kopējais pieejamais ERAF finansējums projektiem izsludinātajā projektu konkursā ir 5.9 milj. euro.

Pamatprojektiem ir jāizstrādā, jānotestē un jānodod praktiski un ilgtspējīgi risinājumi mērķa grupām uz izaicinājumiem, kas tiek risināti. Pamatprojektu galvenie rezultāti ir palielinātas mērķa grupu spējas tikt galā ar definētajiem izaicinājumiem. Ar mērķa grupām saprotot organizācijas, kuras ir kompetentas ietekmēt definēto izaicinājumu un ir ieinteresētas risinājumā. Pamatprojektiem nav noteikts budžeta limits, vienlaikus tam ir jābūt samērīgam plānotajām aktivitātēm projektā. Projektu īstenošanas ilgums ir līdz 36 mēnešiem.

Finansējuma saņēmēji var būt valsts, reģionālās un vietējās publiskās pārvaldes iestādes (tai skaitā universitātes un zinātniskās institūcijas), nevalstiskās organizācijas, privātie uzņēmumi.

Finansējuma saņēmējiem būs iespēja saņemt  programmas ERAF līdzfinansējumu 80% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, pašiem partneriem jānodrošina līdzfinansējums 20% apmērā.

Sīkāka informācija par programmas projektu konkursa nosacījumiem, saistītajiem dokumentiem, informatīviem materiāliem, kā arī projektu ideju un partnerības izveides platformu ir pieejama programmas tīmekļa vietnē: https://interreg-baltic.eu/gateway/calls.

Projekta idejas veidlapas iesniegšana – konsultācijas ar programmas Vadošo iestādi/Kopīgo sekretariātu ir priekšnoteikums un obligāts solis, lai pieteiktos finansējumam programmā. Tikai tie projektu iesniedzēji, kuri konsultēsies par savu projekta ideju, saņems piekļuvi elektroniskajai sistēmai “BAMOS+” projekta iesniegšanai. Termiņš projekta idejas iesniegšanai programmas Vadošajai iestādei/Kopīgajam sekretariātam – 2023.gada 21.augusts. Vairāk par konsultāciju procesu un projektu iesniegšanu programmas tīmekļa vietnē: https://interreg-baltic.eu/gateway/consultations/.

.