KP veic pārrunas ar SIA “Rīgas meži” ar mērķi palielināt pretendentu skaitu nākotnes iepirkumos

in ,
Autors: Konkurences padome

Konkurences padome

Publiskām personām – valstij, pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām – ir aizliegts iepirkumos izvirzīt tādas prasības pretendentiem, kas nepamatoti samazina tirgus dalībnieku loku, kas varētu piedalīties konkursā. Konkurences padome (KP) no 2022. gada izskaņas līdz šī gada pavasarim veica izpēti par SIA “Rīgas meži” organizēto kasešu ietvarstādu sēšanai iepirkumu, kur pieteicās tikai viens pretendents, kā arī veica pārrunas ar SIA “Rīgas meži”, lai nākotnē palielinātu potenciālo pretendentu loku iepirkumā.

SIA “Rīgas meži” pirms iepirkuma veica cenu aptauju, t.sk. tika apzināts piegādātājs, kurš ir uzvarējis iepriekšējos SIA “Rīgas meži” organizētajos līdzvērtīgos iepirkumos. Iepriekšējais sadarbības partneris kļuva arī par 2022. gada iepirkuma uzvarētāju.

KP saņēma sūdzību par iepirkuma norisi un pretendentu nespēju kvalificēties iepirkuma prasībām, jo pasūtītājs bija noteicis, ka pretendentiem vienlaikus jāpiegādā divu veidu stādāmā materiāla kasetes – gan lapu kokiem, gan skuju kokiem, neizdalot tās atsevišķos iepirkumos. Tāpat sūdzībā bija norādīts uz nepamatoti īsiem piedāvājuma iesniegšanas termiņiem.

KP priekšsēdētājs Juris Gaiķis: “Darbojoties tirgū, publiskas personas kapitālsabiedrībai pastāv īpaša atbildība nodrošināt brīvu un godīgu konkurenci, lai sabiedrības interesēs nepieļautu, ka tās rīcība kavē, ierobežo vai deformē konkurenci. Minētā rīcība var radīt nepamatotu cenu pieaugumu un novest pie resursu nelietderīgas izmantošanas. Tādējādi iepirkuma plānošanas posmā viens no būtiskākajiem pasūtītāja uzdevumiem ir kvalitatīvas tirgus izpētes veikšana, kuras rezultātā pasūtītāja apkopotā informācija par konkrētā iepirkuma priekšmeta specifiku, potenciālajiem piegādātājiem, iespējamo konkurences līmeni iepirkuma procedūrā faktiski būs turpmākās iepirkuma procedūras stūrakmens. Vienlaikus, ja pasūtītājam ir bažas par piegādājamās preces kvalitāti, pasūtītājs attiecīgā iepirkuma ietvarā ir tiesīgs veikt visas nepieciešamās darbības preces kvalitātes objektīvai pārbaudei, taču pretendenta ierobežošana dalībai iepirkumā bez pamatojuma nav pieļaujama.”

Lai preventīvi novērstu iespējos konkurences neitralitātes riskus SIA “Rīgas meži” darbībās, SIA “Rīgas meži” ir nepieciešams pirms iepirkuma veikt pilnvērtīgu tirgus izpēti, visiem tirgus dalībniekiem sniedzot līdzvērtīgu apjomu informācijas par plānoto iepirkumu, kā arī tirgus izpētes gaitu vēlams fiksēt un saglabāt, piemēram, elektroniskas sarakstes formātā. Tāpat iepirkumu, kurā paredzēts iegādāties dažādus kasešu veidus ietvarstādu sēšanai, nepieciešams sadalīt iepirkuma priekšmetu daļās (lotēs), paredzot iespēju pretendentiem pieteikties tikai uz atsevišķām iepirkuma priekšmeta daļām.

Ņemot vērā KP pārrunu procedūras laikā norādīto, SIA “Rīgas meži” 2023. gada 5. maijā apliecināja, ka, plānojot nākotnes kasešu ietvarstādu iepirkumus, ņems vērā KP ieteikumus konkurences neitralitātes nodrošināšanai.

Publiskām personām – valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī to piederošām kapitālsabiedrībām – ir aizliegts kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci. Aizliegums stājās spēkā no 2020. gada 1. janvāra un ir noteikts Konkurences likuma 14.1 pantā.

Lai nodrošinātu likuma prasību ievērošanu, KP veic pārrunas ar publisko personu vai tai piederošo kapitālsabiedrību. Ja pārrunu laikā netiek panākta likuma prasību ievērošana, nodrošinot konkurencei labvēlīgu rezultātu, KP attiecībā uz publiskām personām piederošām kapitālsabiedrībām var turpināt pārkāpuma lietas izmeklēšanu, pieņemot lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu. 

Publiskai personai piederošai kapitālsabiedrībai var tikt piemērots naudas sods līdz 3 % no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 250 eiro.