VARAM turpina aizdevumu programmu pašvaldībām bērnudārzu pieejamībai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts “Kritēriji un kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai vai pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai”. Tādējādi arī šogad pašvaldībām tiek sniegta iespēja paplašināt vai radīt jaunas pirmsskolas izglītības ēkas savā administratīvajā teritorijā, kā arī sakārtot bērnudārzu infrastruktūru.   

Lai uzlabotu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību pašvaldībās, kā viens no risinājumiem ir nodrošināt pašvaldībām iespējas saņemt aizņēmumus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošu pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai. VARAM apkopotā informācija norāda, ka 2022. gada 1. oktobrī kopējā rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm bija 6 868 bērni.  

Pašvaldības investīciju projektus jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai, esošas iestādes paplašināšanai vai pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai iesniedz  līdz katra mēneša pirmajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 1. augustam.  

Lai būvētu jaunu vai paplašinātu esošo bērnudārzu, maksimālais aizdevuma apmērs paredzēts 24 200 eiro, savukārt pašvaldībām jānodrošina budžeta līdzfinansējums ne mazāk kā 10% apmērā no kopējām būvdarbu izmaksām.  

Investīciju projektus pašvaldības var iesniegt ar nosacījumu, ja bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un ir rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, 2022.gada 1.oktobrī bija lielāks par 100, un attiecīgās pašvaldības teritoriālajā iedalījuma vienībā, kurā ir plānots īstenot investīciju projektu, bērnu skaits rindā ir lielāks par 50.  

Valsts budžeta aizdevumu var saņemt novadu pašvaldības, kuras 2029.gadā ir plānots apvienot saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Tādā gadījumā investīciju projektus novadu pašvaldības var iesniegt, ar nosacījumu, ja abās pašvaldībās kopā 2022.gada 1.oktobrī pirmsskolas vecuma bērnu skaits rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm bija lielāks par 100, un investīciju projektu plānots īstenot novada pašvaldības teritoriālajā vienībā, kas robežojas ar valstspilsētas pašvaldību. Iesniedzot investīciju projektu, ir jāpievieno abu apvienojamo pašvaldību domes lēmumi, ar ko tiek saskaņota investīciju projekta realizācija. 

Jāņem vērā, ka plānotajiem būvdarbiem jābūt izdotai būvatļaujai un tajā jābūt veiktai atzīmei par projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī investīciju projekta savlaicīgai īstenošanai jābūt veiktām nepieciešamajām iepirkumu procedūrām, kurām investīciju projekta pieteikuma iesniegšanas dienā ir paziņoti nepieciešamie iepirkumu rezultāti. 

Saskaņā ar noteikumu projektu būvdarbi jāuzsāk līdz 2023. gada 31. decembrim, un projekts jāpabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim, savukārt līdz 2022.gada 31.decembrim jāsedz ne mazāk kā 20% no projekta kopējām plānotām būvdarbu izmaksām. 

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad pašvaldības var saņemt valsts budžeta aizdevumus arī pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras investīciju projektiem, kuru mērķis nav radīt jaunas vietas, bet, piemēram, veikt esošo ēku remontus un apkārtējās teritorijas labiekārtošanu. Šiem projektiem arī netiek piemērots nosacījums, ka bērnu rindai uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm ir jābūt lielākai par 100 bērniem.  

Šajā gadījumā valsts budžeta aizdevuma kopējais apmērs ir ne mazāks kā 50 000 eiro, bet maksimālais apmērs nepārsniedz 500 000 eiro vienam objektam. Vienlaikus, ja ir veikta ēkas tehniskā apsekošana, kas apliecina ēkas avārijas stāvokli, maksimālais valsts budžeta aizdevuma apmērs nepārsniedz 3 000 000 eiro vienam objektam. Noteikumu projektā teikts, ka būvdarbi jāuzsāk līdz šī gada 31.decembrim un jāpabeidz līdz 2024.gada 31.decembrim.  

VARAM aizdevumu programmu īsteno jau no 2020.gada un, salīdzinot ar 2021.gada 1.oktobra datiem, rinda uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm šajā laika posmā ir samazinājusies par 13%. Savukārt, salīdzinot ar kopējo bērnu rindu uz 2020.gada 1.oktobri, rinda divu gadu laikā ir samazinājusies par 32%. Tas apliecina, ka valsts budžeta aizdevumi jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošu pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai ir efektīvs risinājums, lai uzlabotu pirmsskolas izglītības pieejamību pašvaldībās.