Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Iepirkumi, ES fondi Pašvaldības

Atskatās uz Kurzemes plānošanas reģiona paveikto un pārrunā ieceres 2022.gadam

Šodien, 26.janvārī, uz šī gada pirmo sēdi attālināti pulcējās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome, lai atskatītos uz reģiona paveikto 2021.gadā un pārrunātu plānoto 2022.gadam.

Šodien, 26.janvārī, uz šī gada pirmo sēdi attālināti pulcējās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome, lai atskatītos uz reģiona paveikto 2021.gadā un pārrunātu plānoto 2022.gadam. Sēdē Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki atzinīgi novērtēja Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas darbu gan tam uzticēto funkciju izpildē, gan finanšu piesaistē, īstenojot projektus Kurzemes attīstības veicināšanai, kā arī apstiprināja plānotos darbus un finansējuma izlietojumu 2022.gadam.

Kurzemes plānošanas reģions 2021.gadā turpinājis aktīvu savu funkciju īstenošanu reģiona attīstības plānošanā, uzņēmējdarbības veicināšanā, reģionālu projektu iniciēšanā un īstenošanā, līdzdarbojies sabiedriskā transporta organizēšanā, turpinājis remigrācijas veicināšanu, kā arī īstenojis dažādas brīvprātīgas iniciatīvas, piemēram pieaugušo izglītības tīkla attīstību Kurzemē un Kurzemes kultūras programmu.  

Plānošanas jomā šogad turpināsies darbs pie Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam gala redakcijas sagatavošanas, kā arī Reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam aktualizētās redakcijas apstiprināšanas. 2021.gadā sagatavota Attīstības programmas 2.redakcija un organizēta publiskā apspriešana, gūstot vērtīgus priekšlikumus un ierosinājumus, kas šobrīd tiek iestrādāti dokumentā. Kurzemes plānošanas reģions turpinās arī sniegt atbalstu dažādu pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādē, veicot to caurskatīšanu un sniedzot priekšlikumus, kā arī savas kompetences ietvaros aktīvi līdzdarbosies nacionāla un vietēja līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.

Uzņēmēju atbalstam Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs pērn sniedzis informāciju un konsultācijas, organizējis izglītojošus seminārus gan uzņēmējiem, gan pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem, kā arī ar dalību izstādēs un ar dažādu atbalsta pasākumu un projektu īstenošanu veicinājis Kurzemes uzņēmēju atpazīstamību un konkurētspēju. Arī šogad uzņēmējiem ir iespēja saņemt konsultācijas un atbalstu Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrā dažādu aktivitāšu formā.

Sabiedriskā transporta jomā šajā gadā turpināsies darbs pie pieturvietu apsekošanas un uzraudzības, maršrutu apsekošanas, uzklausot pašvaldību un iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu un tajā veicamajām izmaiņām, kā arī priekšlikumu izstrādāšanas reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai. Pērn apsekotas 538 pieturvietas, veiktas daudzas nepieciešamas izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos, kā arī izmaiņas vilciena kustības sarakstos. 2021.gadā Kurzemes plānošanas reģions vidēji mēnesī izsniedzis aptuveni 11 atļauju jeb licences kartiņu pasažieru komercpārvadājumiem, kopumā Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā  pērnajā gadā bija 22 spēkā esošas speciālās atļaujas pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru.

2021.gadā Kurzemes plānošanas reģions īstenojis vai piedalījies kopumā 13 reģionālu projektu ieviešanā tādās reģionam nozīmīgās jomās kā tūrisms, sociālā joma, atbalsts uzņēmējiem, vides aizsardzība, attīstības plānošana un citās. 2022.gadā iecerēts turpināt 11 dažādu projektu īstenošanu Kurzemes reģiona attīstības veicināšanai dažādās Eiropas Savienības un citās programmās. Tāpat Kurzemes plānošanas reģions arī turpinās informēt pašvaldības par dažādām atbalsta iespējām Eiropas Savienības fondu un cita finansējuma piesaistē.

Remigrācijas jomā turpināta saziņa ar remigrantiem un individualizētu piedāvājumu sagatavošana, kā arī īstenotas dažādas aktivitātes un pasākumi gan remigrantiem, gan pašvaldībām, lai varētu sniegt labāko atbalstu cilvēkiem, kuri izlēmuši atgriezties uz dzīvi Kurzemē. Savukārt pieaugušo izglītības jomā turpināts darbs ar pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem, veicinot sadarbības attīstību Kurzemē. Arī 2022.gadā abās šajās jomās turpināsies aktīvs darbs, gan ikdienā sniedzot nepieciešamo atbalstu, gan arī organizējot dažādus seminārus un pasākumus aktuālo jautājumu risināšanai.

Kurzemes kultūras programmas ietvaros 2021.gadā kopumā tika īstenoti 54 projekti dažādās kultūras nozarēs, kuru aktivitātes pārklāja visu Kurzemes reģionu. Arī šogad, lai veicinātu kultūras pieejamību sabiedrībai, Kurzemes plānošanas reģions īstenos Kurzemes kultūras programmu. Jau ir sākusies jaunās programmas 2022.gadam izstrāde, lai jau drīzumā varētu izsludināt konkursu kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2022.gada 26. janvāra sēdes darba kārtība un citi dokumenti pieejami tiešsaistē.

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.