Kategorijas
Enerģētika, siltumapgāde Finanšu un apdrošināšanas darbības Pašvaldības

Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšanai pašvaldību siltumapgādē piešķirs 2,82 milj. eiro ERAF finansējumu

2024. gada 6. februārī Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts par atbalsta sniegšanu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem centralizētajā siltumapgādē, lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi, uzlabojot izmantoto sadedzināšanas iekārtu darbību, ieviešot tehniskos risinājumus, kas samazina putekļu (daļiņu) emisijas gaisā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2024. gada 6. februārī Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts* par atbalsta sniegšanu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem centralizētajā siltumapgādē, lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi, uzlabojot izmantoto sadedzināšanas iekārtu darbību, ieviešot tehniskos risinājumus, kas samazina putekļu (daļiņu) emisijas gaisā. 

Pasākumam kopējais pieejamais finansējums ir 5,64 milj. eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 2,82 milj. eiro un atbalsta intensitāte līdz 50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 

Finansējumam var pieteikties valstspilsētu vai novadu pilsētu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji centralizētajā siltumapgādē ar vidējas jaudas (1 – 50 MW) sadedzināšanas iekārtām, kurās neizmanto fosilos energoresursus un projekta pēcuzraudzības periodā kā kurināmos izmantos mazvērtīgu biomasas kurināmo. Pasākumā sniegtais atbalsts palīdzēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem centralizētajā siltumapgādē pielāgoties jaunajām prasībām putekļu (daļiņu) emisiju samazinājumam no 2025. gada 1.janvāra. 

Pasākuma ietvaros atbalstāms izveidot un aprīkot sadedzināšanas iekārtas ar putekļu (daļiņu) emisiju attīrīšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem, kā arī atjaunot vai pārbūvēt esošās putekļu (daļiņu) emisiju attīrīšanas iekārtas. 

Pasākuma īstenošanas rezultātā plānots, ka vismaz 76 552 iedzīvotāji gūs labumu no gaisa kvalitātes pasākumiem un tiks nodrošināts  putekļu daļiņu emisiju ietaupījums gadā. 

Projektu atlase tiks organizēta atklāta konkursa veidā. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestāde projektu iesniegumu atlasi izsludinās š.g. martā. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par projektu atlasēm Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļvietnē:  https://www.cfla.gov.lv/lv/2021-2027-projektu-atlases

*Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.7. pasākuma “Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē” īstenošanas noteikumi