Pašvaldībām pieejams ES fondu finansējums mūsdienīgas un ērtas mācību vides veidošanai speciālās izglītības mācību iestādēs

 Izglītības un zinātnes ministrija

Lai celtu speciālās izglītības kvalitāti un pieejamību, pašvaldības varēs ieguldīt 14,7 miljonus eiro Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu speciālās izglītības iestāžu mācību saturam atbilstoša un mācību sniegumu veicinoša skolēnu un skolotāju labizjūtu veicinošā mācību vidē. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie noteikumi, kurus šodien, 14.novembrī apstiprināja valdības sēdē.

Pašvaldības ar pieejamo ES fondu atbalstu 30 speciālās izglītības iestādēs varēs pilnveidot mūsdienīgu, ērtu un pieejamu infrastruktūru un mācību vidi. Ar pieejamo atbalstu mūsdienīgu mācību metožu un paņēmienu ieviešanai būs iespējas modernizēt mācību klašu telpas, nodrošinot arī atbilstošu mēbeļu un specializēta aprīkojuma iegādi, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un risinājumu ieviešanu. Lai pilnveidotu sadzīves un pašaprūpes un patstāvīgo iemaņu uzlabošanu, pieejamais finansējums sniedz iespējas pašvaldībām veikt ieguldījumus arī speciālās izglītības iestāžu internātu infrastruktūras uzlabošanai un aprīkošanai, kā arī teritorijas, tajā skaitā sporta aktivitātēm paredzētu zonu labiekārtošanu.

Viens no Latvijas izglītības sistēmas pamatprincipiem ir nodrošināt līdzvērtīgas iespējas saņemt labu izglītību ikvienam bērnam, neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa un izglītības iestādes atrašanās vietas. Pašvaldībām īstenojot speciālās izglītības iestāžu ES fondu investīciju projektus, paredzēts īstenot arī speciālās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, nosakot, ka projekta īstenošanas gadījumā pašvaldībās (izņemot Rīgas valstspilsētu) darbojas ne vairāk kā viena specialās izglītības iestāde (reorganizētas tiktu septiņas speciālās izglītības iestādes un sešas speciālās izglītības programmu īstenošanas vietas). Speciālās izglītības iestāžu tīkla izmaiņas tiek īstenotas, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību un sniegtu pilnvērtīgu atbalstu bērniem ar speciālām vajadzībām.

Ministru kabineta noteikumi “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā” 4.2.1.3. pasākuma “Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.