Valsts datu aprite kļūst ērtāka

in ,
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2023. gada 31. oktobrī – Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātais noteikumu projekts “Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas noteikumi”, ar ko nosaka Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas (DAGR) darbības kārtību. 

Ministre Inga Bērziņa: “Ar šo iniciatīvu panākts būtisks progress valsts datu aprites kārtībā, kuru turpmāk nodrošinās Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma, veicinot ātru un elastīgu datu aprites procesu valsts pārvaldes ietvarā. Dati un to pārvaldība ir nozīmīgs resurss, kas ikdienā ļauj vērtēt, analizēt un pieņemt datos balstītus lēmumus dažādās nozarēs un jomās. VARAM turpinās iesākto darbu, lai datu apmaiņa un pārvaldība būtu vienkārša ne tikai starp valsts iestādēm, bet arī iesaistītajam privātajam sektoram.” 

DAGR mērķis ir vienkāršot un būtiski paātrināt valsts būtisko datu izplatīšanu valsts pārvaldes iekšienē, pašvaldībām un tautsaimniecības vajadzībām. DAGR nodrošinās iespēju ministrijām un iestādēm fokusēties uz pārvaldības un kvalitātes jautājumiem, mazinot tehniskās rūpes par datu izplatīšanu, vienlaikus būtisko datu saņēmējiem būs pieejama valsts datu “vienas pieturas aģentūra”. 

Praktiski tas nozīmē, ka valsts pārvaldes iestādēm būs pieejama centralizēta datu izplatīšanas platforma, izmantojot kuru datu devēju iestādes varēs nodot datus citām iestādēm, bet datu saņēmēji – standartizētā un augstas pieejamības režīmā piekļūt datiem, kurus tiem datu devēji darīs pieejamus. Būtiskākie ieguvumi: datu devējiem tiks būtiski samazināts administratīvais slogs datu saslēgumiem, jaunu datu izplatīšanu būs iespējams uzsākt ātrāk un vienkāršāk, tiks atslogota iestāžu IT infrastruktūra, savukārt datu saņēmējiem visi būtiskie valsts reģistru dati būs pieejami vienkopus, jaunas datu apmaiņas būs iespējams ieviest būtiski ātrāk. 

Noteikumu projekts nosaka, ka DAGR pārzinis būs Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), kas tai skaitā nodrošinās platformas datu arhitektūru vadlīniju izstrādi un arhitektūras uzturēšanu; datu avotu kartēšanu ar mērķi nodrošināt datu kvalitāti, monitoringu, darbības un citas atbalsta funkcijas. Savukārt, datu devēja iestāde ir tā, kura pilnībā pārvaldīs un autorizēs datu nodošanu citām iestādēm un organizācijām. DAGR kļūst par tehnisko atbalsta instrumentu to paveikt ātrāk un efektīvāk.  

Jau šobrīd, DAGR ieviešanas laikā tiek nodrošināta arī pirmo valsts reģistru pieslēgšana. Līdz gada beigām DAGR nodrošinās tādu valsts reģistru datu izplatīšanu kā Valsts izglītības informācijas sistēmas dati, Fizisko personu reģistrs, Uzņēmumu reģistra pārziņā esošie reģistri, Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēma, Valsts adrešu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes informatīvā sistēma, Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas sistēma (SOPA), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāreņu apliecību informācijas sistēma, Goda ģimenes apliecību reģistrs. 

Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam ietver būtisku sadaļu attiecībā uz datu pārvaldību tajā skaitā vienotas datu pārvaldības platformas izveidošanu. Pamatnostādnēs VARAM ir secinājusi, ka līdz šim Latvijā datu pārvaldība publiskajā sektorā ir bijis katras organizācijas iekšējs process, kas nav savstarpēji harmonizēts, kā arī datu pārvaldība nav aktualizēta politikas plānošanas dokumentos. Ieviešot vienotus valsts pārvaldes datu dzīvescikla pārvaldības principus, tiktu sekmēts gan ikvienas organizācijas iekšējais datu pārvaldības process, gan datu apmaiņa kā valsts sektorā, tā arī starp valsts un privāto sektoru, tādējādi sekmējot starpinstitūciju sadarbību un datu atkalizmantošanu. 

Lai rastu šodienas un nākotnes datu patēriņa vajadzībām atbilstošas kvalitātes datu pieejamības pakalpojumu, Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda projekta “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma” ietvarā tiek izstrādāta Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR) ar mērķi veicināt informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošanu valsts pārvaldē. 

Prezentācija