Ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā un inovācijās pieejami vairāk kā 5 milj.eiro

Ministru kabinets

Ministru kabinets š.g. 24. oktobra sēdē apstiprināja Atveseļošanas fonda atbalsta programmu, lai veicinātu uzņēmumu, pētniecības, izglītības un zinātnes institūciju sadarbību vietējā un starptautiskā līmenī, kā arī palielinātu uzņēmumu ieguldījumus attīstībā un inovācijās.  

Zemo ieguldījumu līmeni pētniecībā un attīstībā ietekmē vairāki šķēršļi, kur viens no tiem ir uzņēmumu ieguldījumi aktivitātēs ar zemu zināšanu ietilpību un ienesīgumu. Arī ierobežotais eksportspējīgo uzņēmumu skaits un lielais mikro uzņēmumu īpatsvars neveicina Latvijas uzņēmumu virzību uz zināšanās un inovācijās balstītu ekonomiku.

“Lai palīdzētu Latvijas ražotājiem attīstīt ar tehnoloģijām un inovācijām saistītās konkurences priekšrocības, svarīgi ir nodrošināt internacionalizācijas iespējas un privāto pētniecības un attīstības investīciju apjoma palielināšanu. Tādēļ piedāvājam atbalsta instrumentu, kas paaugstinās mūsu uzņēmumu konkurētspēju, produktivitāti, internacionalizācijas aktivitāšu īstenošanu, eksportspēju un sekmēs inovāciju attīstību,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Atbalsta programma tiek veidota kā atbalsta instruments sadarbības tīkliem. Sadarbības tīkls ir biedrība vai nodibinājums, kas apvieno komersantus, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, biedrības, nodibinājumus un citas institūcijas, kas darbojas savstarpēji saistītās nozarēs, tautsaimniecības nišās, produkta vai pakalpojuma grupās, vērtības ķēdēs vai reģionā. 

Programmas ietvaros atbalsts būs pieejams sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem, lielajiem komersantiem (tai skaitā valsts kapitālsabiedrībām) un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām: 

– komersantu sadarbībai ar pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām; 

– pieredzes un zināšanu pārneses pasākumiem; 

– darbībām, kas saistītas ar jauna vai esoša produkta mērogošanu; 

– konsultāciju saņemšanai, lai veicinātu iesaisti  Eiropas Savienības līmeņa inovāciju programmās; 

– pasākumiem nozares popularizēšanai. 

Atbalsta piešķiršanas procesā, Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) vispirms atlasīs sadarbības tīklu, kas tālāk sniegs atbalstu sadarbības tīkla dalībniekiem granta un nefinanšu (apmācības, semināri) veidā.  

Programmas ietvaros kopējais pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums ir 5 248 431 eiro, savukārt, viena projekta maksimāli pieļaujamais finansējums ir 437 369 eiro.  

Kopumā līdz 2026.gada 30.jūnijam paredzēts atbalstīt vismaz 12 projekta pieteikumus, kopā sniedzot atbalstu vismaz 240 uzņēmumiem. Plānots, ka eksporta apjoms atbalstītajos uzņēmumos divus gadus pēc atbalsta saņemšanas pieaugs līdz 100 milj. eiro. Tāpat iecerēts organizēt 1000 vizītes pie potenciālajiem sadarbības partneriem, tai skaitā, tirdzniecības misijas, kā arī veikt vismaz 60 tirgus pētījumus.  

Plānots, ka CFLA sadarbības tīklu atlasi īstenos š.g. decembrī, lai jau 2024. gada pirmajā ceturksnī uzņēmumiem būtu pieejams atbalsts programmas ietvaros.  

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” trešās kārtas īstenošanas noteikumi pieejami vienotajā  Tiesību aktu portālā.