Grozījumi publisko iepirkumu likumvidē, kas stāsies spēkā 2023. gada 25. oktobrī

in , ,
Autors: Iepirkumu uzraudzības birojs

 Iepirkumu uzraudzības birojs

2023. gada 25. oktobrī stājas spēkā grozījumi publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas 2019. gada 23. septembra Īstenošanas regulas 2019/1780, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986 (“e-veidlapas”) prasības.

Grozītie likumi:

– Publisko iepirkumu likums;

– Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums;

– Publiskās un privātās partnerības likums;

– Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums;

Attiecīgi grozījumi tiek veikti arī saistošajos Ministru kabineta noteikumos.

 

Veiktie grozījumi:

 • Precizēti paziņojumu nosaukumi;
 • Jauna kārtība apspriedei ar piegādātājiem:
  • Publikāciju vadības sistēmā (PVS) publicē paziņojumu,
  • iepirkuma dokumentāciju pasūtītājs publicē un piegādātāji komentē Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS);
 • Jauna veidlapa – paziņojums par līguma izpildi, kuru aizpilda pēc faktiskās līguma izpildes un no kuras informāciju automātiski ielasīs Līgumu reģistrā; ar šo paziņojumu vismaz vienu reizi ceturksnī būs jāziņo arī par vispārīgās vienošanās ietvaros noslēgtajiem līgumiem;
 • Izdalīti divi Iepriekšējie informatīvie paziņojumi:
  • tikai informācijai,
  • piedāvājumu saņemšanas termiņa saīsināšanai;
 • IUB neveiks aizpildīto paziņojumu pārbaudi;
 • Paredzēta grozījumu veikšanas iespēja metu konkursa dokumentācijā;
 • Grozījumu veikšana, atkārtoti pārpublicējot sākotnējo paziņojumu.

Citi tehniski precizējumi.

Papildus veikti grozījumi Publisko iepirkumu likumā 9. pantā:

 • Minimālais piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 10 darbdienas;
 • Dokumentācijas grozījumu veikšanas iespēja (būs iespējama no 2024. gada 1. jūlija).

Skatīt grozījumu likumus: