Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti Nozares

Spēkā stājas Konkurences padomes darbības stratēģija 2023.-2029. gadam

Konkurences padome (KP) š.g. 21. septembrī ir apstiprinājusi jaunu darbības stratēģiju laika posmam no 2023. līdz 2029. gadam.

Konkurences padome

Konkurences padome (KP) š.g. 21. septembrī ir apstiprinājusi jaunu darbības stratēģiju laika posmam no 2023. līdz 2029. gadam. Stratēģijā kā iestādes vērtības noteikts ir tiesiskums, profesionalitāte, neatkarība, attīstība un atklātība.

2022. gadā līdz ar grozījumiem Konkurences likumā tika stiprinātas KP pilnvaras, neatkarība un resursi, kas turpmākajā plānošanas periodā sniegs stabilu pamatu izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanā. Tika stiprināta arī iestādes lēmējinstitūcija – Padome, palielinot tās locekļu skaitu no trim uz pieciem un palielinot Padomes pilnvaras, kas sniegs iespēju tai aktīvāk iesaistīties iestādes iekšējo jautājumu apspriešanā, visiem padomes locekļiem ieņemot vienlīdzīgu statusu, tādējādi nodrošinot iestādes darba nepārtrauktību, caurspīdību un tiesiskumu. Lai Konkurences padome, būdama neatkarīgas iestādes statusā veicinātu sabiedrības līdzdalību un sadarbotos ar saviem stratēģiskajiem partneriem – ministrijām, pašvaldību un uzņēmēju pārstāvošajām biedrībām –, kā arī veidotu ciešāku un efektīvāku savstarpējo sadarbību konkurences politikas izstrādes un piemērošanas jautājumos, tika izveidota KP Konsultatīvā padome.

KP misija: Aizsargāt un veicināt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci starp tirgus dalībniekiem visās tautsaimniecības jomās, novērst publisku personu – valsts un pašvaldības – nepamatotus ierobežojumus brīvai konkurencei, radot būtisku ieguvumu sabiedrībai.

KP vīzija: Konkurences padome ir efektīva un sabiedrībai atvērta iestāde, kurai uzticas un kura ir vērsta uz aktīvu, rezultatīvu iesaistīšanos tirgu attīstības procesos un tirgus dalībnieku tiesību uz godīgu konkurenci aizsardzību, sasniedzot ievērojamu konkurences vides uzlabošanos.

KP prioritātes:

  1. PRIORITĀTE: Konkurences padomes komandā ir profesionāli, iesaistīti un uz attīstību vērsti darbinieki
  2. PRIORITĀTE: Uz rezultātu vērsta ikdienas darbība un sadarbība, nodrošinot būtisko konkurences ierobežojumu atklāšanu un konkurences veicināšanu
  3. PRIORITĀTE: Inovatīva un ilgtspējīga darba vide