Tūrisma nozares komersantiem būs pieejams atbalsts jaunu tūrisma produktu izstrādei

Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta sēdē š.g. 22. augustā apstiprināta jauna ES fondu atbalsta programma tūrisma nozares komersantu atbalstam, lai Latvijas mikro, mazie un vidējie komersanti varētu izstrādāt jaunus tūrisma produktus vai pakalpojumus ar augstāku pievienoto vērtību, tādējādi veicinot tūrisma nozares eksportspējas pieaugumu un paaugstinot to konkurētspēju starptautiskā mērogā.

“Tūrisma nozares attīstība tiek vērtēta kontekstā ar kopējā Latvijas eksporta apjoma palielināšanu, kas nozīmē dažādot Latvijas tūrisma piedāvājumu, palielināt ienākošā tūrisma plūsmu un veicināt ceļotājus uzturēties Latvijā ilgāk. Katram tūrisma pakalpojuma sniedzējam darbojoties atsevišķi, ir apgrūtinoši piesaistīt ārvalstu tūristus, ir sarežģītāka gan konkurētspējīga tūrisma produkta izstrāde, gan iespēja realizēt mārketinga un publicitātes aktivitātes. Konkurējošas, bet vienlaikus uz sadarbību un kopīgiem mērķiem vērstas, privātās-publiskās partnerības tīklojumi ir apliecinājuši savu darbības efektivitāti un spēju panākt augstāku konkurētspēju starptautiskos tirgos,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Sākotnēji atbalsta programmas ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) nodrošinās konsultācijas potenciālajiem projekta iesniedzējiem par sadarbības tīkla stratēģiju un darbības plānu izstrādi, veicinot sadarbības tīklu pieejas izveidošanu tūrisma nozarē un jaunu tūrisma produktu izstrādi. Turpmāk visu programmas īstenošanas laikus LIAA organizēs tīklošanās pasākumus sadarbības tīkliem un to dalībniekiem, kā arī turpmākajos gados iekļaus daļu no tūrisma produktiem Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijas aktivitātēs.   

Vēlāk Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) organizēs atklātu projektu iesniegumu atlasi, lai piešķirtu ES fondu atbalstu sadarbības tīkliem. Projekta ietvaros sadarbības tīkls varēs piesaistīt sadarbības partnerus, kas iesaistīsies tūrisma produkta izstrādē un attīstīšanā.

Sadarbības tīkli varēs saņemt atbalstu granta veidā (ar atbalsta intensitāti līdz 95%) jaunu tūrisma produktu izstrādei un to virzīšanai tirgū. Sadarbības tīkls un sadarbības tīkla dalībnieki pasākuma ietvaros varēs saņemt arī nefinanšu atbalstu no LIAA tīklošanās, konferences un apmācību veidā.
Atbalsts tiks sniegts ģeogrāfiskajiem (reģionālajiem) sadarbības tīkliem un tematiskajiem sadarbības tīkliem.

Tematiskie sadarbības tīkli apvieno komersantus visā Latvijas teritorijā un specializējas uz vienu no tūrisma veidiem. Tematisko sadarbības tīklu ietvaros atbalstīts tiks ne vairāk kā viens sadarbības tīkls katrā no augsti prioritārajiem tūrisma veidiem – darījumu tūrisms; veselības tūrisms; kultūras un radošo industriju tūrisms; dabas tūrisms.  

Savukārt ģeogrāfiskie (reģionālie) sadarbības tīkli  tiek veidoti kādā konkrētā teritorijā un apvieno dažādu jomu pārstāvjus: tūristu mītnes, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus, pasākumu organizatorus, tūrisma operatorus, transporta pakalpojuma sniedzējus vai citus komersantus, kuri tiek iekļauti kādā no tūrisma produktiem.

Projekta iesniedzējam vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA būs jāiesniedz LIAA sadarbības tīkla stratēģija izvērtēšanai. Aģentūra izvērtēs iesniegto sadarbības tīkla stratēģiju un sniegs konceptuālus priekšlikumus to pilnveidošanai, ja tādi būs radušies.

Sadarbības tīkli varēs saņemt atbalstu ar tūrisma produktu izstrādi, attīstību vai tūrisma veida attīstību saistīto pētījumu vai izpētes veikšanai, jaunu tūrisma produktu izstrādei, tai skaitā, testēšanai, produkta pilotēšanai un sertificēšanai, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pakalpojumu iegādei, kas saistīta ar tūrisma produktu izstrādi, kā arī nozarei specifisku praktisko un tematisko apmācību organizēšanai. Tāpat atbalsts būs pieejams vizītēm pie ārvalstu partneriem, komerciālās sadarbības sekmēšanas pasākumiem, tai skaitā dalībai starptautiskās konferencēs un izstādēs, pieredzes apmaiņas un zināšanu pārneses pasākumiem Latvijā un ārvalstīs, dalībai starptautiskos konkursos, kuru mērķis ir sadarbības tīkla un tā dalībnieku, sadarbības tīkla produktu un pakalpojumu, tūrisma veida vai Latvijas kā tūrisma galamērķa popularizēšana, kā arī sadarbības tīkla un tā dalībnieku, sadarbības tīkla produktu un pakalpojumu, tūrisma veida vai Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamības sekmēšanai. Vienlaikus atbalsts būs pieejams arī mārketinga un publicitātes aktivitātēm, iesaistei starptautiskās sadarbības platformās un organizācijās, kā arī projekta vadībai un obligāto publicitātes pasākumu nodrošināšanai.

Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 6 439 834 eiro. Plānots, ka programmas ietvaros tiks atlasīti un atbalstīti 8 sadarbības tīkli – 4 tematiskie sadarbības tīkli un 4 ģeogrāfiskie sadarbības tīkli, sekmējot 20 jaunu tūrisma produktu izveidi.

Atbalsta programmas nosacījumi ietverti Ministru kabineta noteikumu projektā “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027. gadam 1.2. prioritārā virziena “Atbalsts uzņēmējdarbībai” 1.2.3. specifikā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.6. pasākuma “Tūrisma produktu attīstības programma” īstenošanas noteikumi”, ar kuru detalizēti var iepazīties Tiesību aktu portālā.