EK un OECD uzsāk KNAB iniciētu projektu korupcijas novēršanas ietvara stiprināšanai Latvijā

in ,
Autors: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Eiropas Komisija un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) augsta līmeņa pasākumā tiešsaistē atklāja projektu “Korupcijas novēršanas ietvara stiprināšana Latvijā”. Projekts tiks īstenots pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) iniciatīvas, un KNAB būs atbildīgā institūcija Latvijā par projekta īstenošanas gaitu.

Projekta “Korupcijas novēršanas ietvara stiprināšana Latvijā” atklāšanas pasākumā piedalījās vairāk nekā 150 pārstāvji no publiskā un nevalstiskā sektora, kā arī akadēmiskās un starptautiskās vides. Iesaistītās puses tika iepazīstinātas ar projekta mērķiem un galvenajām aktivitātēm.

Projekta virsmērķis ir sniegt Latvijai atbalstu reformu izstrādē un ieviešanā korupcijas novēršanas jomā. Projektam ir noteikti trīs apakšmērķi: pārskatīt interešu konflikta novēršanas normatīvā regulējuma atbilstību mūsdienu situācijai, veikt publiskas personas institūciju sagatavoto iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmu kvalitatīvo novērtējumu, kā arī sagatavot metodoloģiju nacionālo korupcijas risku novērtēšanai.

Latvijā likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” stājās spēkā 2002. gada 10. maijā. Šo gadu laikā likumam ir veikti vairāki grozījumi, taču nav veikts visaptverošs novērtējums likuma atbilstībai starptautiskajai labajai praksei. Projektā paredzētas vairākas aktivitātes, lai pārskatītu un modernizētu likuma normas, tādējādi veicinot likuma prasību ievērošanu valsts amatpersonu darbībā.

Normatīvie akti paredz prasību visām publiskas personas institūcijām Latvijā izstrādāt un ieviest iekšējo kontroles sistēmu, lai mazinātu korupcijas un interešu konflikta riskus. Līdz šim nav veikta analīze par sistēmu kvalitāti un institūciju izpratni par tās prasībām, tāpēc projekta laikā paredzēts pārskatīt iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas reglamentējošās tiesību normas un vadlīnijas, tostarp pievēršot uzmanību metodoloģijai, kuru publiskas personas institūcijas var izmantot ieviestās sistēmas kvalitātes novērtēšanai.

Lai uzlabotu korupcijas novēršanas un apkarošanas efektivitāti, projekta laikā plānots arī izstrādāt Latvijai īpaši pielāgotu nacionālo korupcijas risku novērtēšanas metodoloģiju. Metodoloģijas izveide cita starpā paredz vadlīnijas slēptu korupcijas risku noteikšanai.

Projekta “Korupcijas novēršanas ietvara stiprināšana Latvijā” īstenošanas laiks ir 18 mēneši. To finansē Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts Tehniskā atbalsta instrumenta ietvaros. Tehnisko atbalstu sniedz gan Eiropas Komisija, gan OECD.