Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Māksla, kultūra un atpūta

Profesionālās nevalstiskās kultūras nozares organizācijas varēs pretendēt uz ES fondu atbalstu

Valdība 20. decembra sēdē atbalstīja Kultūras ministrijas (KM) sagatavotos Ministru kabineta noteikumus, kas paredz Eiropas Savienības REACT-EU finansējumu vidēja termiņa Covid-19 krīzes seku mazināšanai profesionālo kultūras nozares organizāciju vidū.

Kultūras ministrija

Valdība 20. decembra sēdē atbalstīja Kultūras ministrijas (KM) sagatavotos Ministru kabineta noteikumus, kas paredz Eiropas Savienības REACT-EU finansējumu vidēja termiņa Covid-19 krīzes seku mazināšanai profesionālo kultūras nozares organizāciju vidū. Atbalsts tiks sniegts, paredzot papildu ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros.

Covid-19 pandēmijas izraisītā ārkārtējā situācija un ar tās izplatības ierobežošanu saistītie drošības pasākumi Latvijā, līdzīgi kā citviet pasaulē, būtiski ietekmēja kultūras un radošās nozares, uz laiku pilnībā apturot radošo personu un organizāciju darbību un spēju gūt ieņēmumus. Saskaņā ar Latvijas Kultūras akadēmijas veikto pētījumu 52% kultūras iestāžu un organizāciju vērtē, ka to darba apjoms krīzē ir samazinājies, t.sk. 33% nevalstisko organizāciju un 44% uzņēmumu norāda, ka to darbība iesaldēta pilnībā, un 33% NVO un uzņēmumu ienākumu krīzes laikā nav bijis vispār. Covid pandēmijas ierobežojumi un energoresursu krīze ir smagi ietekmējusi arī organizācijas, kuru mērķis nav peļņas gūšana, bet gan dažādu nekomerciālu kultūras pakalpojumu sniegšana.

Šī Eiropas Reģionālā atbalsta fonda (ERAF) atbalsta aktivitāte 1 353 455 eiro apmērā palīdzēs mazināt pandēmijas radītās sekas kultūras sektorā.

Uz atbalstu šīs ES fondu aktivitātes ietvaros varēs pretendēt organizācijas:

  • kas atbilst Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likuma 3.panta vai 9.panta nosacījumiem un ir iekļauta KM profesionālo radošo organizāciju reģistrā (https://www.km.gov.lv/lv/media/1162/download?attachment). Profesionālo radošo organizāciju īpašo lomu kultūras ekosistēmā nosaka Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums. Līdz ar to no kultūrpolitikas viedokļa ir svarīga abiem izvirzītajiem kritērijiem atbilstošo NVO darbības ilgtspēja, kas tiek panākta, īstenojot projektā aprakstīto atbalsta mehānismu)
  • kurām ir deleģēta ar valsts kultūrpolitiku saistītu valsts pārvaldes uzdevumu izpilde (https://www.km.gov.lv/lv/lidzdarbibas-ligumi-1), papildu vērtējot, vai to veiktais valsts pārvaldes uzdevums atbilst Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam, Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.-2027.gadam „Kultūrvalsts” un Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam „Radošā Latvija” noteiktajiem uzdevumiem.

Atbalsta aktivitātes ietvaros atbalstāmās darbības ir:

  • telpu noma un uzturēšana, kas nepieciešama nevalstisko kultūras organizācijas ikdienas darbības nodrošināšanai, mazinot krīzes izraisīto seku ietekmi;
  • starptautiskās sadarbības veicināšana un profesionālās kapacitātes un izaugsmes stiprināšana, lai sekmētu kultūras attīstību, tostarp mākslas norises un to popularizēšanu publiskajā telpā;
  • publicitātes un informācijas nodrošināšana par projekta īstenošanu.

Aktivitātē atbalsta paredzēti arī avansa piešķiršanas nosacījumi – avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt līdz 90% no projektam piešķirtā ERAF finansējuma un valsts budžeta finansējuma kopsummas. Nosakot projekta avansa apmēru, tiks ņemta vērā finansējuma saņēmēja spēja 6 mēnešu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas iesniegt sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu piešķirtā avansa maksājuma apmērā.

Tāpat katram projekta iesniedzējam ir noteikts maksimāli pieejamais finansējuma apmērs.

Atbalsta aktivitāti Kultūras ministrija administrēs ciešā sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu un Finanšu ministrijas padotībā esošo Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Uzziņai:

13.1.4. SAM “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” īstenošana kopumā tiek nodrošināta 3 atlases kārtu ietvaros:

  • 1. atlases kārta „Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” (šīs atbalsta aktivitātes MK noteikumi);1
  • 2. atlases kārta „Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā”;
  • 3. atlases kārta „Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi.”

1.“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” īstenošanas noteikumi”