Kategorijas
Nozares

Drošība kompetentas institūcijas rokās

Viens no retajiem biznesa pakalpojumu veidiem ar speciālu Ministru kabineta noteikumu regulējumu ir darba drošības un arodveselības ārpakalpojumu sniegšana. Noteikumi nosaka prasības pakalpojuma sniedzējiem, pakalpojuma saturu un arī administratīvo atbildību par noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu sniegšanu.

Viens no retajiem biznesa pakalpojumu veidiem ar speciālu Ministru kabineta noteikumu regulējumu ir darba drošības un arodveselības ārpakalpojumu sniegšana. Noteikumi nosaka prasības pakalpojuma sniedzējiem, pakalpojuma saturu un arī administratīvo atbildību par noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu sniegšanu.

Darba aizsardzības ārpakalpojumi kļuva populāri pēc 2000. gada, kad stājās spēkā jaunais Darba aizsardzības likums, jo tas paredz ārpakalpojumu izmantošanu. Ministru kabineta noteikumi nosaka, kad šo pakalpojumu izmantošana ir obligāta. Darba aizsardzības pakalpojumus drīkst piedāvāt Labklājības ministrijas atzītas kompetentas institūcijas.

SIA Darba drošības centrs kompetentas institūcijas statusu ieguva 2006. gadā. Lai šo statusu saglabātu, ir pastāvīgi jāuztur kvalitātes sistēma atbilstoši ISO 9001 standartam attiecīgajā jomā un jābūt apdrošinātai civiltiesiskajai atbildībai, kā arī jānodrošina darba aizsardzībā, arodslimībās un arodveselībā sertificēts personāls. Izvēloties darba aizsardzības ārpakalpojuma sniedzēju, ir rūpīgi jāpārbauda, vai pretendents atbilst visiem obligātajiem nosacījumiem. Ieteicams lūgt uzrādīt apliecinošus dokumentus – Labklājības ministrijas apliecinājuma vēstuli par kompetentas institūcijas statusa piešķiršanu, kvalitātes sistēmas sertifikātu, civiltiesiskās apdrošināšanas polisi un personāla sertifikātus.

Ja vēlamies lietderīgi izmantot darba aizsardzības pakalpojumu iepirkumam paredzēto naudu, svarīgi pareizi sagatavot tehnisko specifikāciju – izvēlēties nepieciešamo pakalpojumu klāstu. Lai veiktu optimālu pasūtījumu, ir jābūt lielai pieredzei darba aizsardzības jautājumos, tādēļ sniegsim dažus būtiskus ieteikumus.

Parasti tehniskā specifikācija tiek sagatavota, analizējot darba aizsardzības tiesību aktos noteiktās prasības darba devējam. Tas, protams, ir pareizi. Tomēr šie dokumenti ne vienmēr ir sagatavoti lietotājam, t. i., darba devējam draudzīgi. Dažādas darba aizsardzības prasības ir ietvertas vairāk nekā 30 normatīvajos aktos, starp kuriem iespējamas nekonsekvences vai pretrunas. Tās var rasties, veicot izmaiņas kādā no tiesību aktiem, bet saglabājot iepriekšējās redakcijas citos. Dažkārt viens un tas pats darba devējam prasītais dokuments dažādos tiesību aktos ir nosaukts atšķirīgi. Tādējādi ir bijuši kuriozi gadījumi, kad tehniskajā specifikācijā tiek prasīts sagatavot pat trīs darba aizsardzības pasākumu plānus.

Nopietni jāapsver, kurus no pakalpojumiem jums tiešām nepieciešams ietvert pasūtījumā. Nereti uzņēmums vēlas pasūtīt pilnu apkalpošanu darba aizsardzībā, ar to saprotot, ka visas ar darba drošību saistītās problēmas atrisinās kompetentā institūcija. Citiem vārdiem – ja kaut kas notiek, piemēram, nelaimes gadījums, „lai man par to galva nesāp!” Bet nevar nopirkt plauktā ieliekamu darba aizsardzību. Tā ir sistēma, kurai pastāvīgi jādarbojas, iesaistoties visam uzņēmuma personālam. Pēc līguma noslēgšanas ar kompetento institūciju par darba aizsardzību uzņēmumā aizmirst tik un tā nedrīkstēs. Ar darba aizsardzību ir saistīti arī visi darba vides uzlabošanas pasākumi, tostarp, sanitāri tehniskie un elektrotehniskie darbi, iekārtu piegādes un remonti, ventilācijas ierīkošana un pat telpu pārbūves, kā arī ļoti daudzi citi darbi. Kompetentās institūcijas ir konsultāciju bizness un tik plašu klāstu nepiedāvā. Atbrīvošanu no atbildības par uzņēmuma darba drošību darba devējs civilizētā valstī nopirkt nevar.

Raksturīga kļūda, pasūtot darba aizsardzības ārpakalpojumus, ir nekonkrēta pakalpojuma pieprasījums, piemēram – citu darba aizsardzības jautājumu risināšana nepieciešamības gadījumā. Tas vēlāk var radīt konfliktsituācijas ar pakalpojuma sniedzēju. Arī tādiem pakalpojumiem, kuru biežums ir neprognozējams, piemēram, nelaimes gadījumu izmeklēšana, jaunu darba vietu novērtēšana vai jaunu darbinieku apmācība, nav iespējams norādīt konkrētu mēneša maksu.

Darba aizsardzības ārpakalpojumi, kuri jānodrošina kompetentajai institūcijai, galvenokārt, ir uzņēmuma darba drošības pārbaudes un nepieciešamo dokumentu izstrāde. Atkarībā no kompetentās institūcijas kapacitātes, var tikt sniegti papildu pakalpojumi. Piemēram, SIA Darba drošības centrs var nodrošināt arī darbinieku apmācības, darba vides mērījumus, veselības pārbaudes un drošības zīmes.

Mārketinga nolūkos pakalpojumu sniedzēji nereti krietni paplašina piedāvāto pakalpojumu sarakstu, vienu reālu darbību nosaucot daudzās sarežģītās frāzēs vai atsevišķi izceļot katru darba detaļu. Pēc šāda parauga sagatavotās tehniskās specifikācijās veidojas iespaidīgs saraksts, bet klienta ieguvums netop lielāks. Reizēm pasūtītāji tehniskajā specifikācijā mēdz iekļaut reāli nevajadzīgus dokumentus, kā arī tādas darbības, kuras nesalīdzināmi lētāk varētu veikt paši ar saviem resursiem. Dokumenti, kurus kompetentā institūcija izstrādā un kurus noteikti ieteicams iekļaut tehniskajā uzdevumā, ir sekojoši:

  1) darba vides riska novērtējums;
  2) darba aizsardzības pasākumu plāna projekts;
  3) darba aizsardzības instrukcijas;
  4) obligāto veselības pārbaužu kartes;
  5) individuālo aizsardzības līdzekļu saraksts.

Lai pilnībā nodrošinātu uzņēmuma darba aizsardzības dokumentācijas atbilstību Latvijas Republikas tiesību aktu daudzšķautņainajām prasībām, protams, nepieciešams papildu grozs ar dažādiem rīkojumiem, sarakstiem, žurnāliem un veidlapām. Tomēr, pirms iekļaut tos visus pasūtījumā un paredzēt finansējumu, der pārliecināties, vai šie dokumenti nav vienkārši sagatavojami pašu spēkiem. Piemēram, lielāko daļu minēto rutīnas dokumentu paraugus SIA Darba drošības centrs ir ievietojis savā interneta mājaslapā, no kuras tos bez maksas var lejupielādēt jebkurš interesents elektroniskā formā, brīvi rediģēt un lietot pēc vajadzības.

Tālāk ir jautājums, kādas darbības iekļaut pasūtījumā. Ieteicams izvēlēties tikai tās, kurām tiešām ir nepieciešama kvalificēta darba aizsardzības speciālista zināšanas un pieredze. Svarīgākās no tām:

  1) darba vietu pārbaude. Lai kompetentās institūcijas speciālists izstrādātu adekvātu darba vides novērtējumu un noteiktu nepieciešamos uzlabošanas pasākumus, viņam viennozīmīgi ir jāredz un jāiepazīstas ar visām pasūtītāja darba vietām un darba procesiem. Ieteicamas ir arī periodiskās uzraudzības pārbaudes, kuras veic speciālists kopā ar pasūtītāja pārstāvi, lai pārliecinātos, ka speciālista sniegtie norādījumi ir saprasti, un pārbaudītu, vai nav radušies jauni darba vides riski. Periodisko pārbaužu biežums ir brīva pasūtītāja izvēle, tā netiek regulēta. Ieteicamie kritēriji ir darba vides bīstamība un mainīgums;
  2) riska faktoru mērījumu noteikšana. Speciālists inspicējot darba vietas, tostarp veicot indikatīvos mērījumus, nosaka, kurās vietās un kādi laboratoriskie izmeklējumi vai instrumentālie mērījumi ir jāveic saskaņā ar MK noteikumos minētajiem kritērijiem;
  3) drošības zīmju nepieciešamības noteikšana. Pārzinot noteikumus un atbilstošos standartus attiecībā uz drošības zīmēm un to izvietošanas principiem, speciālists nosaka uzņēmuma darba vietas, kurās drošības zīmes izvietojamas. SIA Darba drošības centrs speciālisti, ja klients vēlas, drošības zīmes, brīdinošos uzrakstus vai informatīvos plakātus arī piegādā un izvieto;
  4) darbinieku un atbildīgo amatpersonu apmācība. Vairāki MK noteikumi paredz dažāda veida darbinieku apmācības par darba aizsardzības jautājumiem. Zināmākais apmācības veids ir darbinieku instruktāžas. Tās var veikt kompetentās institūcijas speciālists, kā arī paša uzņēmuma darbu vadītājs, kuru pakalpojuma ietvaros apmāca kompetenta institūcija. Lielos uzņēmumos ar biežu darbinieku mainību racionālāk ir apmācīt savus darbu vadītājus, jo biežas kompetentās institūcijas vizītes būs dārgas. Kompetenta institūcija var nodrošināt specifisku apmācību paaugstinātas bīstamības darbiem un organizēt lekcijas par uzņēmumam būtiskām tēmām darba drošības un arodveselības jomā. Svarīgi, lai kompetentā institūcija apmāca tās uzņēmuma atbildīgās amatpersonas, kurām ir speciāli uzdevumi uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas ietvaros, piemēram, darbinieku instruēšana, aizsardzības līdzekļu sagāde un izsniegšana, veselības pārbaužu organizēšanu u. c.;
  5) nelaimes gadījumu izmeklēšana. Izmaksas, kuras rodas sakarā ar darba negadījumā cietušas personas veselības atjaunošanu, tiek segtas no valsts sociālā budžeta. Tādēļ ir jāveic komplicēta procedūra – nelaimes gadījuma darbā izmeklēšana. Protams, vislabāk to veiks pieredzējis speciālists;
  6) konsultācijas un profesionālais atbalsts. Viena no svarīgām lietām, kuras nereti pasūtītāji neiedomājas ietvert tehniskajā specifikācijā, ir visu veicamo darbību un sagatavoto dokumentu izskaidrošana. SIA Darba drošības centrs par svarīgāko sadarbības procesā ar klientu uzskata pastāvīga konsultatīvā atbalsta nodrošināšanu tā, lai klientam vienmēr un nekavējoties tiktu sniegts profesionāls padoms, kā rīkoties katrā plānotā vai negaidītā situācijā.

Darbības, kurām nav nepieciešama darba aizsardzības speciālista profesionāla kompetence, lētāk būtu veikt pašu spēkiem, izmantojot kompetentas institūcijas profesionālu atbalstu. Tādas ir, piemēram:

 • nosūtījumu uz obligātajām veselības pārbaudēm aizpildīšana, izsniegšana un uzskaite. Ja kompetenta institūcija ir sagatavojusi OVP karšu paraugus katrai profesijai, tad ierakstīt tajās uzņēmuma darbinieku datus un kontrolēt ārstniecības iestāžu apmeklējumus lietderīgāk uzticēt lietvedim vai personāla speciālistam;
 • rīkojumu sagatavošana. Izmantojot pieejamos paraugus uzņēmuma vadītājs pats var norīkot darbiniekus atbilstoši saviem ieskatiem;
 • individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) izsniegšana un reģistrēšana. Šo pienākumu vislabāk uzticēt tiešajiem darbu vadītājiem, kuri kontrolē IAL lietošanu, kopšanu un glabāšanu;
 • instruktāžu un apmācību reģistrēšana. Tiešajam darbu vadītājam, personāla vadītājam vai par darba aizsardzību atbildīgajai personai piemērots pienākums. Reģistrācijas žurnāli ir pieejami grāmatnīcās, kā arī izdrukājami no interneta vietnēm;
 • darba aizsardzības pasākumu termiņu un atbildīgo personu noteikšana. Reāli nav iespējams īstenot MK noteikumu prasību, ka kompetenta institūcija izstrādā darba aizsardzības pasākumu plānu, kurā noteikti pasākumu termiņi un atbildīgie par pasākumu veikšanu. Kompetenta institūcija var noteikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu darba aizsardzības prasību pārkāpumus, bet nevar ietekmēt citas komercsabiedrības saimnieciskos procesus;
 • interešu pārstāvēšana kontrolējošajās institūcijās. Gandrīz vienmēr piedāvājumos un pasūtījumos tiek ietverts relatīvi neskaidrs jēdziens interešu pārstāvēšana. Reāli kompetenta institūcija var būt padomdevējs un konsultants dažādās konfliktsituācijās, bet tomēr nemēdz būt pilnvarots pārstāvis.

Saskaņā ar darba aizsardzības likumu, piesaistot kompetentu institūciju darba vides iekšējās uzraudzības veikšanai, ir jānorīko par darba aizsardzību atbildīgā persona. Lai kompetentas institūcijas speciālists varētu rūpīgi izzināt pasūtītāja uzņēmuma darba apstākļus un procesus, šai personai jāsadarbojas, sniedzot nepieciešamo informāciju, iepazīstinot ar esošo uzņēmuma dokumentāciju, parādot darba vietas un veicot citas darbības, lai nodrošinātu netraucētu pakalpojuma izpildi.


SIA Darba drošības centrs

 • Kompetenta institūcija darba aizsardzībā
 • Reģistrēta izglītības iestāde – mācību centrs
 • Sniedz visa veida darba aizsardzības, ugunsdrošības un pārtikas drošības pakalpojumus
 • Izgatavo visa veida drošības zīmes un plakātus

Mācību programmas

 • Darba aizsardzības speciālists
 • Darba aizsardzības koordinators
 • Par ugunsdrošību atbildīgais darbinieks
 • Tilta celtņa operators
 • Stropētājs
 • Atbildīgais speciālists par celtņiem
 • Krūmgrieža, motorzāģa operators
 • Manipulatorceltņa operators
 • Autoiekrāvēja operators
 • Elektroiekrāvēja operators
 • Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju operators
 • Minimālās higiēnas prasības pārtikas aprites uzņēmumā
 • Pārtikas uzņēmuma paškontroles vadītājs

TEKSTS: ARTŪRS NEIMANIS, SIA Darba drošības centrs valdes loceklis, darba aizsardzības vecākais speciālists, arodslimību un arodveselības ārsts

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.