Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi

Aktualizēts skaidrojums “Interešu konflikta aktuālie jautājumi publiskajos iepirkumos”

2022.gada 24.septembrī publicēts aktualizētais skaidrojums “Interešu konflikta aktuālie jautājumi publiskajos iepirkumos”

Iepirkumu uzraudzības birojs

2022.gada 24.septembrī publicēts aktualizētais skaidrojums “Interešu konflikta aktuālie jautājumi publiskajos iepirkumos”

Skaidrojumā ņemtas vērā izmaiņas publisko iepirkumu regulējumā no 2023.gada 1.janvāra, kā arī tas papildināts ar jauniem interešu konflikta situāciju piemēriem, un pielikumā piedāvāts aptaujas anketas paraugs interešu konflikta izvērtēšanai. 

Skaidrojumā akcentēts, ka publisko iepirkumu regulējumā tiek iekļauts detalizētāks ieinteresētības skaidrojums atbilstoši Direktīvas 2014/24/ES 24. panta otrajai daļai – “tieša vai netieša finansiāla, ekonomiska vai cita veida personiska ieinteresētība, kas var ietekmēt personas objektivitāti un neatkarību attiecībā uz konkrēto iepirkumu”. Tāpat jāņem vērā, ka interešu konflikta pārbaude no 2023.gada 1.janvāra tiek attiecināta arī uz iepirkuma komisijas sekretāru.

Īstenojot pasūtītāja aktīvo lomu, jāpievērš uzmanība tam, ka interešu konflikta situācija var izrietēt arī no cita normatīvā akta, piemēram, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vai nozaru regulējuma (piemēram, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”).

Skaidrojums “Interešu konflikta aktuālie jautājumi publiskajos iepirkumos”