Veikti grozījumi Iepirkumu vadlīnijās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

Iepirkumu uzraudzības birojs

2022. gada 6. septembrī ir grozītas un papildinātas Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

Vadlīniju piemērošana sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir obligāta¹, ja paredzamā līgumcena nesasniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenu vērtības, bet piegādes un pakalpojumu līgumiem ir 42 000 euro vai lielāka un būvdarbu līgumiem 170 000 euro vai lielāka, un ja tas ir atrunāts līgumā par līdzekļu, tajā skaitā no Atveseļošanas fonda, piešķiršanu.

¹ Sk. Vadlīniju 1.punktu

Grozījumi vadlīnijās paredz iespēju piemērot divpakāpju procedūru:

  • Vadlīnijas papildinātas ar “kandidāta” definīciju;
  • Noteikts minimālais piedāvājumu iesniegšanas termiņš atlasītajiem kandidātiem – 10 dienas;
  • Pietiekumu atvēršanas sēde var būt slēgta.

Tāpat atrunāta iespēja veikt sarunas, nepublicējot dalības uzaicinājumu, ar tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošu piedāvājumu iesniedzējiem.

Tāpat noteikts, ka var izmantot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja uzturētu kvalifikācijas sistēmu.

Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic divpakāpju procedūru vai izmanto kvalifikācijas sistēmu, to norāda Publikāciju vadības sistēmā Paziņojuma par iepirkumu, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, un paziņojuma par rezultātiem laukā ”Cita informācija”.