Kategorijas
Komunikācija Uzņēmējdarbība

Eiropas Komisija nāk klajā ar sociālās ekonomikas veicināšanas un darbvietu radīšanas rīcības plānu

Eiropas Komisija šodien, 9. decembrī, nāca klajā ar rīcības plānu, kura mērķis ir veicināt sociālās ekonomikas uzplaukumu, izmantojot sociālās ekonomikas tautsaimniecisko un darbvietu radīšanas potenciālu, kā arī tās ieguldījumu taisnīgā un iekļaujošā ekonomikas atveseļošanā un zaļajā un digitālajā pārveidē.

Eiropas Komisija šodien, 9. decembrī, nāca klajā ar rīcības plānu, kura mērķis ir veicināt sociālās ekonomikas uzplaukumu, izmantojot sociālās ekonomikas tautsaimniecisko un darbvietu radīšanas potenciālu, kā arī tās ieguldījumu taisnīgā un iekļaujošā ekonomikas atveseļošanā un zaļajā un digitālajā pārveidē.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku, kas strādā cilvēku labā Valdis Dombrovskis: “Sociālās ekonomikas rīcības plāns mazina plaisu starp sociālo ekonomiku un atbalstu, kas nepieciešams, lai tā sniegtu vēl lielāku ieguldījumu sabiedrības vajadzībām. Lai īstenotu taisnīgu zaļo un digitālo ekonomikas pārkārtošanos, kā arī nodrošinātu iekļaujošu ekonomikas atveseļošanu pēc pandēmijas, svarīgi ir gan mazināt birokrātiju, ar ko saskaras daži sociālie uzņēmēji, gan radīt darbvietas un piedāvāt cilvēkiem jaunas iespējas kā celt profesionālo kvalifikāciju un iespēju pārkvalificēties.”

Komisija ierosina rīkoties trīs jomās:
Radīt piemērotus apstākļus sociālās ekonomikas uzplaukumam. Lai radītu labvēlīgu vidi sociālās ekonomikas uzplaukumam, svarīga nozīme ir rīcībpolitiskajam un tiesiskajam regulējumam. Konkrētāk, sociālās ekonomikas vajadzībām ir jāpielāgo nodokļu, publiskā iepirkuma un valsts atbalsta regulējums. Lai risinātu šos jautājumus, Komisija 2023.gadā ierosinās Padomes ieteikumu par sociālās ekonomikas pamatnosacījumu izstrādi. Tā arī publicēs norādījumus dalībvalstīm par sociālās ekonomikas organizāciju nodokļu sistēmām un sekmēs vieglāku piekļuvi norādījumiem par valsts atbalstu. Rīcības plāna mērķis ir arī uzlabot paraugpraksi sociāli atbildīga publiskā iepirkuma jomā un veicināt sociālās ekonomikas nozīmi ārpus ES robežām.

Pavērt iespējas sociālās ekonomikas organizācijām sākt un izvērst darbību. Lai sociālās ekonomikas struktūras varētu sākt darbību un attīstīties, kā arī īstenot savu darbinieku pārkvalificēšanu un prasmju izkopšanu, tām būtu jāsaņem uzņēmējdarbības attīstības atbalsts. Laikposmā no 2021. līdz 2027.gadam Komisija plāno palielināt atbalstu un tādējādi pārsniegt aplēstos 2,5 miljardus eiro, kas jau agrāk (2014.-2020.gadā) piešķirti sociālās ekonomikas veicināšanai. Lai visa vajadzīgā informācija par ES finansējumu, rīcībpolitiku, apmācību un iniciatīvām sociālās ekonomikas dalībniekiem būtu pieejama vienuviet, Komisija cita starpā 2023.gadā iedarbinās jaunu ES sociālās ekonomikas vārteju. Turklāt 2022.gadā Komisija programmas InvestEU ietvaros ieviesīs jaunus finanšu produktus un uzlabos piekļuvi finansējumam. 2022.gadā Komisija arī izveidos Eiropas Sociālās inovācijas kompetences centru.

Panākt sociālās ekonomikas un tās potenciāla atzīšanu. Rīcības plāna mērķis ir padarīt sociālo ekonomiku labāk pamanāmu un uzlabot tās darba un potenciāla atzīšanu. Komisija īstenos komunikācijas pasākumus, kuri uzsvērs sociālās ekonomikas nozīmi un specifiku. Turklāt Komisija sāks pētījumu, kura nolūks ir savākt kvalitatīvus un kvantitatīvus datus, kas palīdzētu labāk izprast sociālo ekonomiku visā Eiropas Savienībā. Tā arī organizēs valsts ierēdņiem paredzētus mācību kursus par dažādiem sociālās ekonomikas jautājumiem, ar pārrobežu apmaiņu veicinās sociālo ekonomiku reģionu un pašvaldību līmenī, kā arī īstenos virkni citu pasākumu.

Plašāka informācija: Komisija nāk klajā ar sociālās ekonomikas veicināšanas un darbvietu radīšanas rīcības plānu (europa.eu)