Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas pasākumiem pieejams ES fondu finansējums vairāk nekā 4,8 miljoni eiro

in ,
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atlasi pašvaldībām un to iestādēm par kompleksu apsaimniekošanas risinājumu ieviešanu Natura 2000 teritorijās. Šim mērķim pieejami vairāk nekā 4,8 miljoni eiro no Kohēzijas fonda (KF).

ES fondu atbalstam, kas segs līdz 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, var pieteikties pašvaldība vai tās izveidota iestāde, kuras funkcijās ietilpst Natura 2000 teritorijas vai tai piegulošās teritorijas apsaimniekošana. Tās varēs īstenot pasākumus, lai attīstītu šo teritoriju infrastruktūru un  veicinātu ES nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanu.

Tiks atbalstīti tādi darbi, kas vērsti uz augsnes erozijas samazināšanu, epidemioloģiski drošas apmeklētāju plūsmas optimizēšanu, lai saglabātu dabas vērtības un novirzītu apmeklētājus uz mazāk jutīgām teritorijām, antropogēnā un eitrofā piesārņojuma mazināšanu. Tāpat Natura 2000 teritorijās varēs veidot veselības maršrutus, papildināt labiekārtojumu un uzlabot piekļuves infrastruktūru. Projektu īstenošanai atvēlēts laiks līdz 2023. gada oktobra beigām.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā ES fondu programmā kopējais pieejamais KF finansējums projektu īstenošanai ir 4 835 067 eiro, savukārt KF finansējuma apmērs projektam – no 250 000 līdz 797 500 eiro.

Projektu iesniegumus atklātā konkursā CFLA pieņem no š.g. 26. oktobra līdz 2022. gada 26. janvārim. Informācija par projektu atlasi, t.sk. atlases nolikums un veidlapas, pieejamas CFLA mājaslapā.

ES fondu atbalsts Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas infrastruktūras attīstībai paredzēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” un 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” 5.4.3.2. pasākuma “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” ietvaros.