Kategorijas
Iepirkumu ABC Nozares

Iepirkumu plānošana

Iepriekšējā numurā tika aplūkoti būtiskākie normatīvie akti, kas jāpiemēro iestādēm, veicot iepirkumus, un pie kādiem līgumcenu sliekšņiem jāpiemēro normatīvajos aktos minētās iepirkuma metodes. Šajā numurā aplūkosim iepirkumu plānošanas nosacījumus ‑ ar ko sākas iepirkums, vai iepirkums jāplāno, kā to darīt pareizi, kādi priekšnoteikumi jāievēro un ko pircējs iegūst, plānojot iepirkumu.

Kas iestādē nosaka, kad jāveic iepirkums?
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkumu veic, sasniedzot iepirkuma metožu piemērošanai noteiktos līgumcenu sliekšņus.
Neviens normatīvais akts nenosaka, kad un kā plānojams iepirkums un kas ierosina iepirkuma uzsākšanu. Atbildes uz minētajiem jautājumiem var sniegt dokuments, kura nepieciešamību nosaka iestādes vadītājs, proti, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmā daļa paredz, ka Ministru kabinets, Ministru kabineta loceklis, atvasinātas publiskas personas orgāns vai iestādes vadītājs izdod iekšējos normatīvos aktus uz normatīvā akta pamata vai pats pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos.

Kategorijas
Nozares Pašvaldības

Kā Eiropas un pašu nauda Liepājā kalpo iedzīvotājiem

Cilvēku, kurš gadus četrus piecus nav bijis Liepājā, tagad, pilsētā iebraucot, gaida ne viens vien pārsteigums. Vairāku lielu tieši krīzes laikā uzsāktu būvniecības un infrastruktūras sakārtošanas projektu rezultātā daudzas vietas Liepājā pārvērtušās līdz nepazīšanai. Visi šie projekti, gan uzreiz redzamie, gan ne tik pamanāmie, īstenoti, pateicoties profesionālai un mērķtiecīgi organizētai iepirkuma procedūrai. Ko tas nozīmē, saruna ar Liepājas domes Publisko iepirkumu daļas vadītāju EVU CIEKURZI.

„Patiesībā ar publiskajiem iepirkumiem pašvaldībā tiešāk vai netiešāk nodarbojas gandrīz visi,” saka Eva, jo, pēc viņas domām, iepirkums sākoties ar brīdi, kad apzināta kāda nepieciešamība vai radusies konkrēta ideja. Tas var attiekties tiklab uz infrastruktūru, kā arī vides monitoringu vai akūti nepieciešamu pētījumu. Liepājas domē ir Iepirkumu komisija septiņu cilvēku sastāvā.

Kategorijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Pārtika un dzērieni

Pārtikas preču katalogs Elektronisko iepirkumu sistēmā

Elektronisko iepirkumu sistēmā pieejamais pārtikas preču katalogs ir paredzēts visiem pircējiem – valsts un pašvaldību iestādēm, pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām – visiem, kuriem jāpiemēro Publisko iepirkumu likums. Minētais katalogs izveidots kā pilotprojekts 2011.gada augustā un tiek pakāpeniski attīstīts, skaidrojot tā priekšrocības pircējiem un informējot potenciālos piegādātājus par iespējām nākotnē veidot sadarbību, piedaloties VRAA rīkotajā centralizētajā iepirkumā.

Patlaban pārtikas preču katalogā iespējams iegādāties preces, kam ir vidējs vai garš uzglabāšanas termiņš, – preces, kam var veidot uzkrājumus un nav vajadzīgi regulāri ikdienas pasūtījumi.
E-katalogā pieejamais preču klāsts ir sadalīts vairākās grupās: