Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Meža īpašnieki varēs pieteikties ES atbalstam jaunaudžu retināšanai, meža ieaudzēšanai un mežaudžu atjaunošanai pēc postījumiem

Lai noteiktu kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstu mežsaimniecībai, valdība otrdien 3. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par valsts un ES mežsaimniecības ieguldījumiem intervences “Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai” apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ieaudzēšanai, nomaiņai, atjaunošanai un retināšanai” un intervencē “Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai”.

Zemkopības ministrija

Lai noteiktu kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstu mežsaimniecībai, valdība otrdien 3. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par valsts un ES mežsaimniecības ieguldījumiem intervences “Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai” apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ieaudzēšanai, nomaiņai, atjaunošanai un retināšanai” un intervencē “Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai”. Atbalsts ir plānots meža īpašniekiem meža ieaudzēšanai, meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai un jaunaudžu retināšanai vai mežaudžu nomaiņai, un pieteikumi atbalstam būs jāiesniedz elektroniski.

Lielu atšķirību atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības nosacījumos nav, salīdzinot tos ar iepriekšējā perioda nosacījumiem atbalsta saņemšanai. Izmaiņas skar galvenokārt dokumentu iesniegšanu un saskaņošanu. Turpmāk, lai pretendētu uz atbalstu, Meža apsaimniekošanas atbalsta intervenču plāns (plāns) būs jāsagatavo eletroniski, izmantojot Meža valsts reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmu. Tāpat kā iepriekš, plāna atbilstību attiecīgās intervences īstenošanas nosacījumiem izvērtēs un lēmumu par intervenču plāna saskaņošanu vai noraidīšanu pieņems Valsts meža dienests. Saskaņotais plāns kopā ar projekta iesniegumu pretendentam, arī elektroniski, būs jāiesniedz iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā (LAD EPS).

Līdzīgs atbalsts mežsaimniecībai no ES fondiem bija arī iepriekšējā plānošanas periodā, bet, tā kā ir sācies jaunais 2023.–2027. gada Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības fonda (ELGF) lauku attīstībai plānošanas periods, ir jāizstrādā jauni noteikumi, kuri aizstāj līdzšinējo regulējumu.

Projektu iesniegumu pirmo pieņemšanas kārtu apakšpasākumos plānots izsludināt pēc noteikumu spēkā stāšanās. Informācija par projektu pieņemšanas kārtu tiks publicēta Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē.

Noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības noteikumi intervences “Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai” apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ieaudzēšanai, nomaiņai, atjaunošanai un retināšanai” un intervencē “Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai”” stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.