Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi

Pieņemti ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda vadības noteikumi

13. jūlijā, Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti Eiropas Savienības (ES) fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda vadības noteikumi, kas nosaka horizontālo kārtību, kādā Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda Plus, Kohēzijas fonda vai Taisnīgas pārkārtošanās fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu ES fondu 2021.- 2027.gada plānošanas periodā.

Finanšu ministrija

13. jūlijā, Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti Eiropas Savienības (ES) fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda vadības noteikumi, kas nosaka horizontālo kārtību, kādā Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda Plus, Kohēzijas fonda vai Taisnīgas pārkārtošanās fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu ES fondu 2021.- 2027.gada plānošanas periodā.

Noteikumi nosaka ES fondu vadības vispārējos pamatprincipus 2021. – 2027. gadam un ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus. Noteikumi regulē projektu iesniegumu atlases veidus un organizatoriskā procesa pamatnosacījumus, tai skaitā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) veiktā projektu iesniegumu vērtēšanas procesa pamatnosacījumus, projektu iesniegumu atlases kritēriju izstrādes, līguma slēgšanas, sadarbības partnera piesaistes, atbildīgo institūciju komunikācijas nodrošināšanas pamatnosacījumus, kā arī projekta izmaksu efektivitātes novērtēšanas kārtību.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo, 2014.-2021. gada ES fondu plānošanas periodu, jaunā plānošanas perioda noteikumi paredz vairākus pasākumus administratīvā sloga samazināšanai. Fondu administrēšanā plānots ieviest dažādus vienkāršošanas pasākumus, tādējādi mazinot slogu gan finansējuma saņēmējiem, gan ES fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām. Tāpat noteikumos ir veikti atsevišķi uzlabojumi, ņemot vērā jaunā perioda regulu prasības, kā arī ES fondu vadībā iesaistīto institūciju pieredzi ES fondu iepriekšējā perioda ieviešanā. Kopumā visi ietvertie uzlabojumi vērsti uz to, lai ES fondu projektu iesniegšana un īstenošana būtu vēl ērtāka un atbalstošāka finansējuma saņēmējiem.

Noteikumi paredz, ka projektu iesniegumu atlases kārtība būs līdzīga iepriekšējā plānošanas perioda kārtībai – turpināsies vienas pieturas aģentūras principa piemērošana, nosakot vienu sadarbības iestādi, kura gan izvērtēs projektu iesniegumus, gan slēgs līgumus un vienošanās par projektu īstenošanu. Sadarbības iestādes funkcijas turpinās nodrošināt CFLA.

Jaunajā plānošanas periodā savu darbību turpinās arī ES fondu administrējošā elektroniskā sistēma –  Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma (KPVIS), paredzot, ka, kā līdz šim, gan līgumu, gan vienošanos par ES fonda projekta īstenošanu būs iespējams slēgt un grozījumus veikt elektroniskā veidā. Ņemot vērā iepriekšējā perioda pieredzi projektu iesniegumu atlases kārtībā, kritēriju izstrādē un klasifikācijā, sistēmā veiktas dažas izmaiņas un uzlabojumi. Ir paredzēts atteikties no projektu iesniegumu veidlapas elektroniskā formāta, to integrējot KPVIS, proti, turpmāk projektu iesniegumi būs jāiesniedz KPVIS.

Līdz ar šo noteikumu apstiprināšanu kā vēl viens nozīmīgs solis ir jāmin noteikumu projektam pievienotais MK sēdes protokollēmums un tajā visām ES fondu īstenošanā iesaistītajām ministrijām (atbildīgajām iestādēm) noteiktais pienākums vēl plašākā apjomā nodrošināt ES fondu projektu izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanu. Tas ir, lai veicinātu jēgpilnu un finansiāli pamatotu ES fondu investīciju izlietojumu  ES fondu projektu izvērtējuma par izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanu paredzēts veikt ne tikai gadījumos, kad projekta ietvaros plānots gūt neto ieņēmumus, bet, atbildīgā iestāde, izstrādājot MK noteikumus par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, paredz nepieciešamību finansējuma saņēmējam veikt izvērtējumu par izmaksu un ieguvumu analīzi projektiem, kuru atlase paredzēta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un projekta kopējās izmaksas (ieskaitot PVN) pārsniedz 1 miljonu eiro. Atbildīgā iestāde minēto risinājumu var nepiemērot, ja to objektīvi un izvērsti pamato MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķa īstenošanu anotācijā.