Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti

INFORMATĪVI MATERIĀLI, VADLĪNIJAS UN PAŠNOVĒRTĒJUMA RĪKI

– Signālsaraksts pasūtītājiem karteļa pazīmju atpazīšanai iepirkumos.
– No karteļiem brīvs iepirkums.
– Vadlīnijas par piemērotā naudas soda sadales kārtību un uzņēmējiem paredzētu finanšu pašnovērtējuma rīku.

Konkurences padome

Signālsaraksts pasūtītājiem karteļa pazīmju atpazīšanai iepirkumos: https://www.kp.gov.lv/lv/media/10127/download

Konkurences padomes līdzšinējā prakse liecina, ka iepirkumu karteļi ir smagākais un vienlaikus visizplatītākais konkurences vides kropļotājs Latvijā. Lai ar to cīnītos un veiksmīgi atklātu aizliegtas vienošanās, būtiska ir pasūtītāju jeb iepirkumu rīkotāju, kam ir iespēja pirmajiem pamanīt aizdomīgas sakritības pretendentu piedāvājumos, aktīva rīcība, ziņojot par iespējamiem pārkāpumiem. Tāpēc Konkurences padome ir izstrādājusi Signālsarakstu jeb ieteikumus pasūtītājiem, kā atpazīt karteļa iespējamās pazīmes iepirkumos. Lai veicinātu publisko finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu un vienlaikus – karteļu apkarošanu, ir nepieciešama pasūtītāju aktīva līdzdalība, ziņojot par iespējamiem pārkāpumiem. Tādējādi Konkurences padome ir sagatavojusi informatīvu materiālu, lai izglītotu pasūtītājus par godīgas konkurences principiem un aizliegtu vienošanos pazīmēm pretendentu starpā, tāpat lai informētu par preventīviem rīkiem, ko izmantot ikdienā karteļu risku mazināšanai, kā arī par konsultācijām un ziņošanas par pārkāpumiem iespējām Konkurences padomē.

No karteļiem brīvs iepirkums: https://www.kp.gov.lv/lv/media/1006/download

Informatīvs buklets publisko iepirkumu rīkotājiem par karteļiem iepirkumos. Šajā materiālā apkopota informācija par biežākajiem karteļu izpausmes veidiem, raksturīgākajām iepirkumu karteļu shēmām, kā arī tajā iekļauti ieteikumi iepirkumu rīkotājiem, kā rīkoties, lai mazinātu karteļu risku un, ko darīt, ja ir aizdomas par karteli iepirkumā.

Vadlīnijas par piemērotā naudas soda sadales kārtību un uzņēmējiem paredzētu finanšu pašnovērtējuma rīku: https://www.kp.gov.lv/lv/media/10082/download

Konkurences padome (KP) tirgus dalībniekiem ir izstrādājusi vadlīnijas, kuru mērķis ir izskaidrot ar KP lēmuma uzliktā naudas soda sadales procesu, un finanšu pašnovērtējuma rīku, kas katram tirgus dalībniekam ļaus pārliecināties, vai uzņēmumam pastāv grūtības veikt naudas soda samaksu noteiktajā termiņā un vai ir pamats lūgt naudas soda sadali.