Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti

Izmaiņas Konkurences padomes piemērojamo naudas sodu noteikšanas kārtībā

26. augustā, stājās spēkā grozījumi 29.03.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr. 179 “Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, 13. un 14.1 pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem” .

Konkurences padome

26. augustā, stājās spēkā grozījumi 29.03.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr. 179 “Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, 13. un 14.1 pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem” (turpmāk – Noteikumi). Izmaiņas Noteikumos veiktas, lai pilnībā pārņemtu Direktīvas 2019/1/ES prasības nacionālajā tiesību sistēmā attiecībā uz naudas soda noteikšanu un atbrīvošanu no tā. Grozījumi Noteikumos paredz izmaiņas tirgus dalībniekiem piemērojamos naudas sodos, nosakot kārtību, kādā Konkurences padome (turpmāk – KP) piemēro naudas sodu par Konkurences likuma, Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – LESD)  un Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma (turpmāk – NTPAL) pārkāpumiem. Tāpat grozījumi papildināti ar izmaiņām naudas soda aprēķināšanas metodoloģijā par Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem un to pielīdzināšanu Eiropas Komisijas piemērotajai kārtībai, kritērijiem piespiedu naudas un naudas soda par procesuālajiem pārkāpumiem aprēķināšanai, finanšu gada neto apgrozījuma aprēķināšanas kārtību par Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem, kā arī precizēti Iecietības programmas piemērošanas nosacījumi.

23. jūnijā stājās spēkā grozījumi Konkurences likumā, kas tostarp papildina likumu ar tirgus dalībniekiem piemērojamo naudas sodu aprēķināšanas īpatnībām, nosakot izmaiņas piemērojamā maksimālā naudas soda sliekšņos, kā arī paplašina Iecietības programmas ietvaru. Līdz ar grozījumiem, Konkurences likuma 12. un 14. pants papildināts ar jaunām tiesību normām, kas paredz izmaiņas sodu aprēķināšanas kārtībā par LESD pārkāpumu. Proti, atbildība par Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem turpmāk tiks noteikta no konkurences tiesību pārkāpēja apgrozījuma pasaulē, un par LESD 101. panta (vienošanās aizliegums) un LESD 102. pants (dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums) maksimāli piemērojamā naudas soda slieksnis tirgus dalībniekiem tiks noteikts 10 % no to pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma pasaulē.

Finanšu gada neto apgrozījuma un soda noteikšanas metodoloģijas izmaiņas

Lai pielāgotu pašreizējās Noteikumu normas Konkurences likuma regulējumam un pilnībā ieviestu Direktīvas 2019/1 prasības, ar Noteikumu grozījumiem ir pilnveidota naudas soda aprēķināšanas kārtība. Noteikumi naudas soda apmēra noteikšanai attiecināmi gan uz nacionāliem konkurences tiesību pārkāpumiem, gan Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem. Attiecīgi Noteikumu grozījumi papildināti ar kārtību, kādā jānosaka finanšu gada neto apgrozījums, no kura aprēķina naudas sodu par Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem, t.i. par vienošanās aizlieguma un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas pārkāpumiem. Turpmāk naudas sods aprēķināms procentos no tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma pasaulē pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas.

2021. gada 1. novembrī stājās spēkā NTPAL. Noteikumi saglabā līdzšinējo gradāciju naudas soda noteikšanai par pārkāpumu smagumu, ilgumu, kā arī līdzšinējos nosacījumus, atbilstoši kuriem naudas soda apmēru var palielināt vai samazināt, kas jau tika noteikti attiecībā uz negodīgas mazumtirdzniecības prakses pārkāpumiem. Līdz ar grozījumiem Noteikumos arī par NTPAL noteikto pārkāpumu izdarīšanu piemērotie naudas sodi tiks aprēķināti no tirgus dalībnieka pēdējā pārskata gada neto apgrozījuma.

Noteikumos noteikts, ka par LESD 101. panta pirmajā daļā vai 102. pantā paredzēto pārkāpumu naudas soda apmērs atbilst pārkāpumā tieši vai netieši iesaistīto preču vai pakalpojumu pārdošanas apjoma daļai, ko nosaka atkarībā no pārkāpuma smaguma pakāpes, reizinot to ar gadu skaitu, kuru gaitā izdarīts pārkāpums. Tādējādi Eiropas Savienības konkurences tiesību pieļautā pārkāpuma ilgumam ir būtiska nozīme kopējā naudas soda aprēķinā, jo katrs turpinātā pārkāpuma gads dubulto naudas soda apmēru, kas aprēķināts par pārkāpuma smagumu.

Noteikumos uzsvērts, ka KP ir tiesības kopējo naudas soda apmēru palielināt gadījumos, ja, piemēram, tirgus dalībnieks turpina vai atkārto tā paša veida pārkāpumu, un KP to ir konstatējusi un pieņēmusi attiecīgu lēmumu. Šādā gadījumā naudas soda apmēru var palielināt līdz 100 procentiem par katru šādu pārkāpumu. Tāpat KP ir tiesības kopējo naudas soda apmēru samazināt gadījumos, ja pastāv atbildību mīkstinoši apstākļi, piemēram, tirgus dalībnieks sniedzis pierādījumus par tā nelielo un ierobežoto lomu pārkāpuma izdarīšanā, tirgus dalībnieks sniedzis pierādījumus, ka pārkāpums ir noticis nolaidības rezultātā vai pret konkurenci vērsto rīcību ir atļāvušas vai veicinājušas valsts iestādes vai tiesiskais regulējums.

Naudas soda apmērs par Konkurences likuma 9.4 panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem

Noteikumi papildināti ar naudas soda noteikšanas kritērijiem – smagums un ilgums – par procesuālajiem pārkāpumiem. Tāpat KP ir tiesības kopējo naudas soda apmēru samazināt gadījumos, ja, pastāv atbildību mīkstinoši apstākļi, piemēram, pie atbildības saucamā persona atzinusi un nožēlojusi izdarīto vai pie atbildības saucamā persona labprātīgi novērsusi pārkāpuma sekas, atlīdzinājusi zaudējumu vai novērsusi nodarīto kaitējumu.

Savukārt KP kopējo naudas soda apmēru var palielināt, ja pastāv vismaz viens no atbildību pastiprinošiem apstākļiem, piemēram, pie atbildības saucamā persona tā paša veida pārkāpumu izdarījusi atkārtoti, un KP to ir konstatējusi un pieņēmusi attiecīgu lēmumu vai prettiesiskā rīcība turpināta, neraugoties uz pilnvarotas amatpersonas prasību to izbeigt. Ja pārkāpums izdarīts lietā par iespējamo Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumu, atbildība aprēķinās no tirgus dalībnieka vai tirgus dalībnieku apvienības pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma pasaulē.

Paplašinātas Iecietības programmas izmantošanas iespējas

Vienlaikus Noteikumi precizēti tajos iekļaujot Direktīvā 2019/1 atrunātos Iecietības programmas pieteikšanās un piemērošanas nosacījumus. Ja agrāk Iecietības programma ietvars attiecās tikai uz slepenu karteļu darbības atklāšanu, tad tagad, līdz ar grozījumiem Konkurences likumā, Iecietības programmas ietvars tiek paplašināts. Proti, KP par tirgus dalībnieku sadarbību ar iestādi var atbrīvot no naudas soda vai to būtiski samazināt arī par aizliegtu vertikālu vienošanos par tālākpārdošanas cenu noteikšanu vai pasīvās pārdošanas ierobežošanu atklāšanā.

Piespiedu naudas aprēķināšana

Grozījumi paredz, ka, nosakot piespiedu naudas apmēru, Konkurences padome ievēro samērīguma principu, kā arī adresāta mantisko stāvokli Tāpat precizēts, ka piespiedu naudu aprēķinās procentos no tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada vidējā vienas dienas neto apgrozījuma pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas par katru dienu līdz tiesiskā pienākuma izpildei. Ja pārkāpums izdarīts lietā par iespējamo Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumu, piespiedu naudu aprēķinās procentos no tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada vidējā vienas dienas kopējā neto apgrozījuma pasaulē pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas par katru dienu līdz tiesiskā pienākuma izpildei.