Kategorijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

VK revīzijas ieteikumi apliecina VARAM aizsākto pakalpojumu pārvaldības reformu nepieciešamību

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) atzinīgi novērtē Valsts kontroles (VK) sniegto ieguldījumu, veicot lietderības revīziju “Vai varam paļauties uz informācijas sistēmu pieejamību un e-pakalpojumu saņemšanu?” 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) atzinīgi novērtē Valsts kontroles (VK) sniegto ieguldījumu, veicot lietderības revīziju “Vai varam paļauties uz informācijas sistēmu pieejamību un e-pakalpojumu saņemšanu?” Tās ietvaros konstatētie fakti apstiprina ministrijas jau pirms diviem gadiem aizsākto  valsts pakalpojumu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pārvaldības politiku reformu un atsevišķu jomu tiesiskā regulējuma izmaiņu nepieciešamību.

“Viens no būtiskākajiem digitālās transformācijas attīstības virzieniem, uz kuru fokusējas ministrija, ir elektronisko pakalpojumu un valsts informācijas sistēmu kvalitāte un pieejamība. VARAM šobrīd turpina intensīvu darbu gan pie valsts pakalpojumu politikas plānošanas dokumentu, gan IKT pārvaldības tiesiskā regulējuma, gan IKT nodrošinājuma un tā pārvaldības procesu un tehnoloģisko risinājumu attīstības. VK ieteikumi apstiprina, ka ministrija ir uzņēmusi pareizu kursu,” atzīst VARAM valsts sekretārs Edvīns Balševics. VK sniegtos priekšlikumus VARAM plāno integrēt jau uzsākto politiku plānošanā un tiesiskā regulējuma izstrādē, kā arī attiecīgo reformu ieviešanai, izmantojot jau ieplānoto Atveseļošanās fonda un jaunā plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu saskaņoto reformu ieviešanai.

Dažos gadījumos, VARAM ierosina cita veida risinājumus, kas atšķiras no VK ieteiktajiem, piemēram, IKT sistēmu pieejamības prasību sakārtošanā. Tā, piemēram, ministrija jau strādā pie pakalpojumu pārvaldības reformas ar mērķi pilnveidot esošo un radīt jaunu pieeju, kā vienoti valsts mērogā izstrādā, sniedz un attīstīta pakalpojumus, lai pakalpojumi apmierinātu sabiedrības esošās un nākotnes vajadzības atbilstošā kvalitātē, nodrošinot efektivitāti gan pakalpojumu sniedzējiem, gan saņēmējiem. Cita starpā pakalpojumu pārvaldības reforma paredzēs precīzu un pamatotu pieejamības prasību izvirzīšanu konkrētiem valsts pakalpojumiem. Katram no valsts pakalpojumiem tiks definēti piegādes kanāli, kas vairumā gadījumu ietvers arī e-pakalpojumu, jeb elektroniskas pašapkalpošanās kanālu. VARAM uzskata, ka prasības elektroniskās pašapkalpošanās funkcionalitātes pieejamībai ir vērtējamas konkrēto valsts pakalpojumu kontekstā.

“Ministrija pateicas Valsts kontrolei par sadarbību.  Ņemot vērā, ka ministrijā jau noris aktīvs darbs pie IKT pārvaldības politikas pilnveidošanas, VARAM jau integrē revīzijā iekļautos ieteikumus savā darba plānā,” sacīja VARAM valsts sekretārs.

Atbilstoši revīzijā ieteiktajam, ministrija plāno nodrošināt, ka valsts pārvaldes IKT infrastruktūras koplietošanas pakalpojumu sniedzēju pakalpojumiem tiek nodrošināta pakalpojumu pieejamības uzskaite, kas ietver gan infrastruktūras, gan arī tās atbalstīto lietojumu (sistēmu) pieejamības monitoringu un standartizētu uzskaiti. Tāpat plānots nodrošināt konsolidēta pārskata sagatavošanu par sasniegto pieejamības līmeni visiem valsts pakalpojumus nodrošinošiem IKT resursiem,  to starp, vērtējot kādas sekas valstij un iedzīvotājiem rodas, ja pieejamība netiek sasniegta. Šīs aktivitātes jau ir paredzētas ministrijas valsts pārvaldes IKT infrastruktūras konsolidācijas reformas ietvaros, kas turpmāk tiks finansēta no Atveseļošanās fonda.

Lai iestādēs nodrošinātu vienotu pieeju, VK ierosina izstrādāt metodiku IKT sistēmu un e-pakalpojumu pieejamības aprēķināšanai, tai skaitā nosakot, kādus rādītājus uzkrāt sistēmās un e-pakalpojumu pieejamības aprēķinam un pret ko tos attiecināt. Šādu aktivitāti jau paredz ministrijas veidotā pakalpojumu pārvaldības reforma, kuras izstrāde šobrīd noris sadarbībā ar dažādu iestāžu ekspertiem

Viens no VK ierosinājumiem – lai nodrošinātu to, ka valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā (VIRSIS) uzskaitītie dati ir izmantojami VARAM funkciju īstenošanā un sniedz skaidru priekšstatu par valsts IKT resursiem un informācijas sistēmām, VARAM jāpārliecinās, ka VIRSIS sistēmā ir reģistrēti visi IS pārziņi un ir uzskaitītas visas būtiskās sistēmas. Tāpat arī veikt VIRSIS sistēmā uzskaitīto datu kvalitātes pārbaudi, pārliecinoties par datu pilnīgumu, informācijas satura atbilstību uzskaites nosacījumiem un būtībai. Jāuzsver, ka ministrijas 2022. gada prioritāro darbu plānā VIRSIS datu kvalitātes uzlabošana ir viens no konkrētiem prioritāriem uzdevumiem. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu VARAM īsteno projektu VIRSIS funkcionalitātes attīstībai, kas arī uzlabos datu pilnīgumu un radīs priekšnoteikumus augstākai datu kvalitātei.