Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi Iepirkumu ABC

Iepirkumu pirmspārbaužu saraksts

Iepirkumu uzraudzības birojs piedāvā iepazīties ar to iepirkumu sarakstu, attiecībā uz kuriem birojs ir veicis iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudes.

Iepirkumu uzraudzības birojs

Iepirkumu uzraudzības birojs piedāvā iepazīties ar to iepirkumu sarakstu, attiecībā uz kuriem birojs ir veicis iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudes – pārbaudījis nolikumā ietverto prasību atbilstību publisko iepirkumu regulējumam, novēršot būtiskos pārkāpumus, ja tādi konstatēti.

Jāņem vērā, ka iepirkuma pirmspārbaudes mērķis ir konstatēt acīmredzamas neatbilstības publisko iepirkumu regulējumam un principiem, un attiecībā uz nolikuma prasību, tostarp tehnisko specifikāciju, pamatotību un samērīgumu pārbaude tiek veikta tiktāl, ciktāl šādu prasību tiesiskuma izvērtēšana izriet tieši no publisko iepirkumu regulējuma.

Vienlaikus jāņem vērā, ka konkrētā iepirkumā iekļautās prasības ir atkarīgas no katra konkrētā pasūtītāja mērķiem, izvērtējuma un sniegtā pamatojuma par prasību tiesiskumu un lietderību.

Prakses piemēri